Monika Morkūnaitė. Abortas nėra niekieno teisė

propatria.lt nuotr. Pasigirdus kalboms apie planuojamą abortų uždraudimą, kaip ir buvo galima tikėtis, per šalį nuaidėjo triukšmingas f...

propatria.lt nuotr.
Pasigirdus kalboms apie planuojamą abortų uždraudimą, kaip ir buvo galima tikėtis, per šalį nuaidėjo triukšmingas feminisčių pasipiktinimo vajus. Kai kurios iš jų nešiojosi plakatus su užrašais „mano gimda – mano reikalas“, kitos niršo ant siaubingos patriarchalinės valdžios su tokiomis užmačiomis, nes, supraskite, abortai yra išimtinai moters ir jos „reprodukcinių teisių“ reikalas. 

Visų pirma, abortas nėra ir negali būti laikomas reprodukcine teise. Žodis „reprodukcija“ reiškia dauginimąsi, palikuonių „gaminimą“. Vadinasi, reprodukcinė teisė yra teisė į vaisingus lytinius santykius. Kitaip tariant, reprodukcinis aktas yra lytinis aktas, pasibaigiantis vaisiaus atsiradimu, tačiau nei vaiko gimimas, nei jo nužudymas (abortas) toks nėra. Todėl nelabai aišku, kodėl abortas apskritai turėtų būti siejamas su reprodukcija – juk nėščia moteris šia teise, akivaizdu, jau pasinaudojo. Aborto pasirinkimas nesukuria gyvybės – jis sunaikina jau egzistuojančią gyvybę. Dėl šios priežasties abortas negali būti laikomas nei reprodukciniu aktu, nei reprodukcine teise. 

Lygiai taip pat pasakymas, kad moteris turi teisę pasidaryti abortą, nes vaikas auga jos gimdoje, o pastaroji yra moters kūno dalis, nepateikia jokio argumento už tai, kodėl reikėtų pritarti abortams. Jeigu gimda yra moters kūno dalis, tai niekaip nereiškia, kad ir joje augantis vaisius yra moters kūno dalis (manančių, jog yra būtent taip, norėtųsi paklausti, kokią konkrečią funkciją moters kūne atlieka embrionas).

Dar daugiau keblumų atsiskleidžia klausantis svarstymų, ką ir nuo kada (!) derėtų laikyti žmogumi. Supraskite, embrionas, tas miniatiūrinis „ląstelių gumulėlis“, tai jau tikrai negali vadintis žmogumi. Įdomu, nuo kada pažangusis liberalus žmogus, savo pažangą matuojantis atrastų diskriminacijos formų ir atitinkamai naujų „teisių“ kiekiu, ėmėsi spręsti, kam galima, o kam ne vadintis žmogumi? Tam, kurio organai puikiai funkcionuoja? Kuris turi būtent tuos ar anuos organus? Tam, kuris jau „išlindęs“ iš mamos kūno? Leiskite paklausti – o kaip tai, kaip veikia organizmas, lemia jo tapatybės apibrėžimą? Kaip tai, kur esi, nulemia tai, kas esi? 

Visi argumentai, kurie įveda laikinį (erdvinį) dėmenį su nuostata, kad „tik nuo tam tikro momento“ žmogus yra žmogus, yra pasmerkti žlugti. Taip yra todėl, kad buvimas žmogumi yra statiškas faktas, kurio neįmanoma „laipsniuoti“. Kažkas arba yra žmogus, arba ne, ir jokių tarpinių variantų iš principo būti negali. Kodėl niekada netenka girdėti, kad seną žmogų kas nors laikytų „laipsniškai prarandančiu savo žmogystę“? Kur yra tas taškas, kai žmogus sukaupia didžiausią žmogystės kiekį, o paskui pradeda palaipsniui jos netekti? 

Apie pažangųjį liberalų žmogų prabilta ne veltui. Didžioji dauguma „teisės į abortą“ gynėjų pasižymi radikaliai sekuliaria, neretai atvirai ateistine sąmone, todėl jie mėgsta pateikti kaltinimą, esą krikščionys, siekdami uždrausti abortus, primetinėja savo moralės nuostatas kitiems visuomenės nariams. Pavyzdžiui, nesename savo straipsnyje „Apie gemalą ir žmogų“ Laimantas Jonušys teigia, esą svarstant abortų klausimą viską gerokai keičia faktas, kad „gyvename ne teokratinėje valstybėje“. Tai įdomi nuomonė, tačiau ligi šiol nėra tekę girdėti, kad privilegiją naudotis logika turėtų vien tik teokratinių valstybių gyventojai. Kaip ir tai, kad racionalūs argumentai žmonių būtų suvokiami skirtingai priklausomai nuo to, kokią religiją jie išpažįsta. 

Panašiai, tik ne religijos, o moralės kontekste, apie abortus yra rašiusi feministė Simone de Beauvoir: „Nemaža moterų vis dar varžo moralė, jų akyse išlaikiusi savo prestižą, nors jų pačių poelgiai ir neatitinka moralės normų; širdy jos gerbia įstatymą, kurį pažeidžia, ir kenčia jam nusižengusios. “ Šioje vietoje kyla neišvengiamas klausimas – kaip apskritai moralė gali varžyti? Bet kokia moralė būtinai suponuoja objektyvumą, o jei taip nėra, to apskritai neįmanoma vadinti morale. Tokiu atveju galima tiesiog konstatuoti tam tikrų elgesio modelių egzistavimą, tačiau nei vieno iš jų neįmanoma pagrįsti kaip geresnio už kitus. Kitaip tariant, reliatyvizmas neišvengiamai paneigia moralės idėją, nes ji tampa logiškai nereikalinga. Vien tiktai prielaida, jog egzistuoja objektyviai teisinga moralė, įgalina apskritai apie ją mąstyti. O jei yra būtent taip, moralė iš principo negali varžyti, nes, būdama objektyvi, ji suteikia teisingo elgesio gaires, taigi, yra būtent priešingai, – šitaip ji išlaisvina

Tačiau vertėtų dar kartą sugrįžti prie L. Jonušio straipsnio. Jame autorius teigia, kad abortų priešininkai neleistinai naudoja emocinį argumentą, kaip antai: „Ar jūs dabar nesidžiaugiate, kad jūsų motina nepasidarė aborto?“ Šį dalyką jis išsprendžia labai paprastai, klausdamas: „Ar tas, kas neegzistuoja ir niekada neegzistavo, gali būti nusivylęs dėl savo nebūties?“ Iš tiesų būtų sunku sugalvoti didesnį absurdą. Juk paminėto argumento esmė kaip tik ir yra ta, kad bet kuris egzistuojantis žmogus jau yra išvengęs nebūties, o kiekvienas negimęs iš principo neturėjo progos jos išvengti. Dėl to ir taip akivaizdu, kad tie, kurie negavo teisės gimti, jokiu įmanomu būdu negali būti nusivylę, džiaugtis, liūdėti, juoktis, bėgioti ar daryti bet kurį kitą iš milijonų dalykų, į kuriuos turime teisę mes, gyvieji. O L. Jonušio argumentą galima pritaikyti ir kitaip – pavyzdžiui, įvykdžius žmogžudystę pasakyti: bet auka juk nesiskundžia!

Daugeliu atvejų abortų įteisinimo gynimas remiasi primityvia nuostata, kad žmogžudystė nėra toks jau sunkus nusikaltimas, jei jos taikinys yra tas, kuris yra išoriškai nematomas, tas, kuris dalį savo egzistavimo pradžios praleidžia lindėdamas kito asmens kūne ar pan. Argumentai, pasitelkiami siekiant apginti moters „teisę“ į abortą, ne tik neleistinai kišasi į nuo žmogaus nepriklausančią metafizinę plotmę, bet ir iškelia moters „teises“ prieš užsimezgusią gyvybę ne metafiziniu, o būtent socialiniu požiūriu. Kitaip tariant, atvirai teigiama, jog naujos gyvybės egzistavimo faktas savo svarba yra visiškai lygiavertis socialiniams, psichologiniams ir kitokiems aspektams. Jeigu moteris nenori apkalbų dėl nepageidautino nėštumo – ji darosi abortą, jeigu nori siekti karjeros – darosi abortą, jei jaučiasi nepasirengusi motinystei – darosi abortą. Ir šiuo atveju abortų gynėjams atrodo visiškai nesvarbu, jog abortas kaip toks jau savaime yra intervencija į metafiziką, kurios neįmanoma motyvuoti žemesnio rango – socialinėmis, psichologinėmis ar kitokiomis priežastimis. 

Kada apie gyvybę – metafizinės prigimties dalyką – kalbama išimtinai empiriniais terminais, to apskritai neįmanoma vadinti pagrįsta argumentacija. Juk būtent gyvybės metafiziškumas yra nepaneigiamas tikrovės faktas. Žmogus niekada nėra savo gyvybės šeimininkas tuo požiūriu, kad savo būties susikurti jis negali. Jos pradžia nepriklauso jam, nors jam jau egzistuojant ji yra visa, ką jis turi. Žinoma, galima sakyti, kad nepaisant to žmogus vis dėlto gali atimti iš savęs gyvybę, bet tai vis vien nesukuria kontrargumento, mat žmogus gali tik sunaikinti jau egzistuojantį dalyką, tačiau jo sukurti – ne. Būtent tai rodo, kad gyvybės atsiradimą ženklina ypatinga subjekto bejėgystė aukštesnės, nuo jo nepriklausančios valios atžvilgiu. Tai galioja visiems be išimčių žmonėms. Ir būtent tai parodo, jog negalėdamas „išlipti“ iš savo būties, žmogus neturi teisės nulemti kito žmogaus nebūties. Kitaip tariant, kadangi žmogus iš principo negali būti nešališkas būties ir nebūties atžvilgiu, šioje byloje jis negali būti teisėjas. 

Svarbu pabrėžti, kad metafizikos iškėlimas nereiškia aklumo socialinės tikrovės reiškiniams. Tačiau tai, kas buvo apibrėžta kaip metafizinė gyvybės traktuotė, logine prasme subordinuoja bet kokią siauresnę – praktinę, socialinę – žiūrą. Dėl šios priežasties bet kokie argumentai iš pastarosios perspektyvos yra derintini prie ano metafizinio fakto, o ne atvirkščiai. Šitoks visa ko subordinavimas metafizikai, žinia, reikalauja radikalumo moralinių nuostatų praktinio įgyvendinimo atžvilgiu. Juk jei teigiame, kad gyvybė yra aukščiausios metafizinės valios apraiška, vadinasi, bet kokia žemesnė – grynai šiapusinė valia – neturi galios daryti intervencijos į pirmąją. Tačiau klausimas yra sudėtingesnis nei atrodo, nes esama situacijų, kada, tarkime, komplikuotas nėštumas ima kelti pavojų motinos gyvybei. Tokiu atveju susiduriama su itin sunkia padėtimi, nes abi išeitys – gelbėti vaiką arba gelbėti motiną – suponuoja būtent metafizinę motyvaciją. Tokiu atveju aiškaus atsakymo ir negali būti, mat principiniu požiūriu abu pasirinkimai yra lygiaverčiai. Todėl tiek vaiko, tiek moters gelbėjimas tokiu atveju būtų vienodai garbingas. 

Galima suprasti manymą, kad reikalavimas priderinti teisinę sistemą prie metafiziškai orientuotos moralės atrodo komplikuotas ir bene utopinis. Taip yra todėl, kad, kaip diktuoja kasdienė tikrovė, dažnai būtent socialiniai dalykai, o ne moralės normos nulemia žmogaus apsisprendimą. Tačiau tai, kad de facto yra būtent taip, nereiškia, jog tai turi būti įtvirtinama kaip normatyvinis idealas. Juk pati idealo sąvoka nurodo, kad jos turiniu turi tapti pati aukščiausia moralinė nuostata, kuri ir pateisina šios sąvokos reikšmę. Jeigu normų kartelė staiga taptų masiškai nuleidinėjama iki to, „kaip yra iš tiesų“, nebebūtų reikalingas pats teisinis reguliavimas. Jis remiasi būtent tuo, kas yra moralu, objektyviai teisinga, ir bet koks konkretus veiksmas negali paneigti paties objektyvumo standarto, o tik paklusti arba nusižengti jam. Dėl šios priežasties sakyti, kad idealas yra nerealus, nes jo daug kas nesilaiko, paneigia pačią normatyvumo logiką, nes moralės norma ir yra tai, ko reikia siekti, – tai, kaip „turėtų būti“, o ne tai, „kaip yra“. 

Akivaizdu, kad abortas niekada negali tapti žmogaus „pasirinkimo“ realizacija, nes žmogus paprasčiausiai neturi teisės į tokį pasirinkimą. Tai nėra moters teisė, lygiai kaip nėra vyro, senelio, berniuko ar mergaitės teisė. Pasirinkimas niekada nėra svarstytinas atsietai nuo savo turinio, nes kitaip galėtume prabilti apie pasirinkimą vykdyti teroristinį aktą ar pasirinkimą vykdyti holokaustą. Ir jei milijonų žuvusiųjų kūnai daugeliui kelia pasibaisėjimą, nesuskaičiuojama galybė nužudytų embrionų galbūt nedaro didesnio įspūdžio – juk ji mums, pratusiems prie vizualikos, tiesiog nėra tokia efektinga. Lai tik žmonės, vykdantys šį genocidą, nevadina savęs pažangiaisiais. 

Susiję

Šeimos politika 5213860764401062201

Rašyti komentarą

 1. Anonimiškas2018-04-16 00:35

  Turbūt dėl vizualizacijos įtaigumo amerikiečiai prieš abortus kovoja viešai demonstruodami sumaitotų abortų aukų nuotraukas. Ir tai puikiai keičia žmonių sąmonę. (Gal išskyrus iš tos stovyklos kaip mūsiškė Aušrinė Marija).

  AtsakytiPanaikinti
 2. Gyvybės atsiradimas ir žmogaus formavimasis yra ne tas pats. Taip reiktų žiūrėti į šią itin sudėtingą problemą, kuriai kol kas neturime aiškiai apibrėžto „išrišimo“. Gal ir negreit turėsime.
  Todėl reiktų klausti ar turime teisę kištis į gyvybės atsiradimo procesus. Juk į žmogaus formavimosi procesą neturime teisių kištis kitaip kaip auklėdami ir bausdami. Žmogaus vystymosi procesas yra dar vadinamas asmenybės formavimusi, o asmenybe netampama nuo gimimo momento.

  AtsakytiPanaikinti
  Atsakymai
  1. "Gyvybės atsiradimas ir žmogaus formavimasis yra ne tas pats." citata.
   Kada tu nutrauki gyvybės atsiradimą, kartu nutrauki ir žmogaus formavimasi. Štai ir "išrišimas". Ne bent jūs turite faktų, kad "asmenybe" tapo koks nors lavonas.

   Panaikinti
  2. "Akcento perkėlimas" nuo "žmogaus" ant "gyvybės" ar "asmenybės" paprastai atliekamas tikslingai: pirmu ("gyvybės") atveju praktiškai nelieka skirtumo tarp žmogaus ir, tarkim, slieko ar bakterijos (nes juk irgi "gyvybė") o antruoju ("asmenybės") atveju "žmogus" praktiškai sutapatinamas su "asmenybe", tad kadangi "dar ne asmenybė" - reiškia, kaip ir "ne žmogus". Abi taktikos taikomos tuo pačiu tikslu - kaip pseudoargumentai, turintys įtikinti, kad abortas nėra žmogaus žudymas, tad ir jokios etinės problemos nebelieka.

   Panaikinti
  3. Anonimiškas2018-04-17 10:32

   Norite pasakyti kad jei nesi asmenybe o tik asmuo dar nesi zmogus ar kaip cia?

   Panaikinti
  4. Taip liberastai formuoja pažangų pasiteisinimą žudymui - jeigu "įrodai", kad žmogus nėra asmuo, gali jį naikinti, tik pavadink tai kitaip - abortu arba išvalymu, arba eutanazija ...

   Panaikinti
 3. Anonimiškas2018-04-16 11:51

  5 Dievo įsakymas NEŽUDYK!! O, kas nužudo turės stsakyti teisme. Abortas visada, visur turi būti pasmerktas kaip konkretus blogis-nuodėmė

  AtsakytiPanaikinti
 4. Anonimiškas2018-04-16 12:13

  "Gyvybės atsiradimas ir žmogaus formavimasis yra ne tas pats." Tai ta tezė, kurią autorė ir neigia. Kada žmogaus biologinė gyvybė, kuri funkcionuoja kaip organizmas, tampa visaverčiu žmogumi?

  AtsakytiPanaikinti
 5. Anonimiškas2018-04-16 12:26

  Gediminai, embrione gyvybė JAU yra, todėl abortas yra kišimasis į žmogaus, kaip biologinės būtybės, formavimąsi, o ne gyvybės atsiradimą.

  AtsakytiPanaikinti
 6. Anonimiškas2018-04-16 21:00

  Pyktinamės viduramžiais, kad jie buvo tamsūs , žiaurūs ir t.t. Tačiau per viduramžių laikotarpį nebuvo išžudyta tiek gyvybių , kiek šais moderniais laikais, kuriais mes didžiuojamės.
  Ačiū šiai panelei, kad ji atlieka garbingą darbą gindama tesę gimti pradėtai gyvybei. Teko sutikti info, kad dėl tokių abortų, "išvalymų" vien lLietuvoje sunaikinta bent 0,5 milijono kūdikių per visą pokarį. Sovietmečiu, net buvo sugalvoti lingvistiniai medicininiai terminai( išvalymas, abortas ), kuriais buvo dangstomos valstybiniu mastu šios žmogžudystės. Bet tada buvo okupacinis laikotarpis. O dabar Laisvė naudojama laisve žūdyti? Makiaveliški liberalai ir sorošiniai ideologai pasitelkia šizofrenišką ideologiją savo naujo pasaulio , naujos pasaulio tvarkos sukūrimui.

  AtsakytiPanaikinti
 7. Teisių į savo kūną fanatikės sielojasi ir verkšlena dėl skraudžiamo šunio ar nepamaitintos katės. Narvuose kenčiančių vištų. Bet savo negimusį vaikelį skerdžia be skrupulų, nes tai sakrali jų "teisė". Kaip galima suderinti tokius kraštutinumus?
  "kažkas negerai Danijos karalystėje"

  AtsakytiPanaikinti
  Atsakymai
  1. Nieko keisto: šizofreniška, ideologija - šizofreniškos ir jos fanatikės. :)

   Panaikinti
  2. Anonimiškas2018-04-17 11:22

   Žudymas ir užuojauta gyvuliukams - ne vienintelis jų prieštaravimas elementariai logikai. Lygiai tokia pati šizofrenija pastebima "translyčių ir Co" teisių gynyboje, tuo pat metu būnant visiškai abejingam masiniam skurdui Lietuvoje ir atviram galingųjų plėšikavimui. Dar ryškesnis šizofrenijos atvejis - multikultūrizmo popaganda valstybių viduje, kartu reiškiant visišką netoleranciją valstybių savarankiškumui, jų skirtumams, mažųjų valstybių teisėms didžiųjų valstybių ir ES Centro Komiteto atžvilgiu. Šizofrenikai prie valdžios ar šiaip įtakingų postų - tokiais atvejais reikia reikalauti kažkokių psichinės sveikatos pažymų.

   Panaikinti
  3. Plačiau apie liberastų šizofreniją: http://www.propatria.lt/2018/04/agustin-laje-progresyvizmas-ir_5.html

   Panaikinti
 8. Velnio advokatas2018-04-17 12:01

  Pastraipa apie moralės objektyvumą yra iš esmės bevertė, ypač atsispiriant nuo Simone de Beauvoir, kuri labai akivaizdžiai moralę traktuoja kaip visuotinio sutarimo reikalą, ne kažką aukščiau žmogaus. Ir nors vargiai pavadinčiau save de Beauvoir pasekėju, šiandien kiekvienam turėtų būti aišku, jog dominuoja būtent visuotinai sutarta moralė, o tą objektyviąją jaučia (veikiau - ja tiki) tik saujelė išmintingesnių ir susipratusių.

  Objektyvi moralė mus laisvina tik nuo pavojaus, kad kokia nors kvailių minia už mus nuspręs, kaip dera gyventi. Bet tai jau post factum argumentas, turint galvoje, kad sutartinė moralė ir kyla būtent iš nepasitenkinimo objektyvia morale, kurią pradedama matyti kaip nereikalingai varžančią. Bijau, kad tokiems "suvaržytiems" parvesti į doros kelią reikės kiek įtikinamesnio argumento nei "jums tik atrodo, kad jūs laisvi". Juk tai tie patys žmonės, nuo kurių mes save laisviname kabindamiesi į objektyvią moralę.

  Ar ne teisingai sakau?

  AtsakytiPanaikinti
  Atsakymai
  1. Čia, ko gero, priklauso nuo to, kaip tą "laisvę" ir "varžymus" traktuosim: jei "laisvė" reiškia galimybę netrukdomai gyvulėti, tada taip - bet kokios moralės normos yra trukdis (ir dėl to šitie "progresyvistai" vadovaujasi nuostata - "velniop moralę - štai mūsų moralė!"). Antra vertus, jei "laisvę" suprasime kaip gyvuliško prado diktato atsisakymą, tada moralė bus išlaisvinantis veiksnys.

   Panaikinti
  2. Anonimiškas2018-04-18 13:51

   Jeigu moralė - visuotinio susitarimo reikalas, nesąs aukščiau žmogaus, tai ir yra tik visuotinio susitarimo reikalas, bet ne moralė.

   Panaikinti
 9. Ką gi, galiu tik pritarti tam. Dar galiu ir pratęsti čia pradėtą vystyti mintį tuo, kad gyvuliai neturi galimybės suprasti, kas yra žmogiškumas. Todėl žmogui teks atsikratyti iliuzijos, kad kartu su gyvuliais galima demokratija, taip paliekant gyvulius gyvulėti sau toliau.
  O jei skrupulingai į šį reikalą pažiūrėsime, tai atrasime atsakymą, kad viena-kita beuodegė beždžionė praktiškai staiga gali virsti žmogumi.., jei tik to panorėtų.

  AtsakytiPanaikinti
 10. GEROS DIENOS MANO Lietuvos žmonės
  MANO TESTAS, KAIP GAUTI PASKOLĄ NAMAI PIRKTI NAMĄ IŠ TIKROS IR TIKROS PASKOLOS ĮMONĖS, KURIOS KALBĖJO „JOSE Luis“ paskolas, Aš šiandien esu labai laimingas ir dievas JOSE „jose luis“ paskolos (joseluisloans@aol.com) (joseluisloans@gmail.com)
  Mano vardas maria, aš esu iš Lietuvos, pastaruosius 5 mėnesius ieškojau tikros paskolų bendrovės, kad nusipirktų namą, kurį gavau, buvo daugybė nesąžiningų akcijų, kurios privertė mane jomis pasitikėti ir dienos pabaigoje, jie paėmė mano pinigus nieko neduodami mainais, visos viltys buvo prarastos, susipainiojau ir nusivyliau, niekada nenorėjau turėti nieko bendra su paskolų bendrovėmis internete, todėl nuėjau pasiskolinti pinigų iš draugo, pasakiau visa tai, kas nutiko, ir ji pasakė, kad gali man padėti
  ji žino paskolų bendrovę, kuri gali man padėti bet kokia paskolos suma
  reikalinga man su labai žema 2% palūkanų norma, kad ji ką tik gavo
  paskolą iš jų, ji nurodė man, kaip kreiptis dėl paskolos, aš padariau
  kaip ji man sakė, kreipiausi į juos el. paštu: (joseluisloans@aol.com) (joseluisloans@gmail.com)
   , Aš niekada netikėjau, bet aš stengiausi ir, savo nuostabai, gavau paskolą per 24 valandas, negalėjau patikėti,
  Aš vėl esu laiminga ir turtinga ir dėkoju Dievui, kad tokia paskola
  tokių apgaulingų įmonių vis dar egzistuoja po sukčiavimo visur,
  Prašau patarti visiems, kuriems reikia paskolos, el. pašto adresą
   (joseluisloans@aol.com) (joseluisloans@gmail.com)
    jie niekada tavęs nepavers ir
  jūsų gyvenimas pasikeis taip, kaip mano. Greitai susisiekite (joseluisloans@aol.com) (joseluisloans@gmail.com)
  šiandien ir gaukite iš jų paskolą, Dievas palaimina Jose Luis paskolas už jų tikrą paskolos pasiūlymą.
   Įsitikinkite, kad susisiekėte su savo paskolos paskolomis, nes sėkmingai gavau paskolą iš šios įmonės be streso. Apsilankykite jų el. Laiške (joseluisloans@aol.com) (joseluisloans@gmail.com).

  AtsakytiPanaikinti

emo-but-icon

NAUJAUSI

Komentarai

item