Vytautas Radžvilas. Kiaura Europa ir atviros visuomenės su žmogišku veidu iliuzija

propatria.lt nuotrauka  Filosofo Povilo Aleksandravičiaus straipsnis „Pragariškas ratas: Europa tarp kiaurumo ir uždarumo“ skatina ir ...

propatria.lt nuotrauka 
Filosofo Povilo Aleksandravičiaus straipsnis „Pragariškas ratas: Europa tarp kiaurumo ir uždarumo“ skatina ir net verčia ilgiau nebeatidėliojant prabilti jau senokai tvyrančiais ore, bet iki šiol linkstamais nutylėti, tad viešiau, plačiau ir atviriau nekeliamais ir nesvarstomais klausimais.

Kokiais laikais ir kokioje santvarkoje gyvename? Kam naudojamos Lietuvos mokslui skiriamos valstybės lėšos? Mandagiai tylėti ir nekelti tokių klausimų jau darosi nebeįmanoma. Kiek dar ilgai menki mokslo tyrimams skiriami pinigai bus eikvojami nieko bendro su mokslu neturinčiai ideologinei propagandai? Sovietmečiu  milžinišką asignavimų dalį surydavo ideologinių šarlatanų vykdyti komunistinės visuomenės kūrimo tyrimai. Jie buvo KPSS istorijos, ,,mokslinio“ ateizmo ir komunizmo, kitų smegenų plovimo korifėjų ėdžios.

Išlaisvinusioje Lietuvoje niekas nepasikeitė – sovietinės ideologijos tvaikas neišsisklaidė ir nebent šiek tiek pakeitė kvapą. Ideologiniai propagandininkai labai primityvūs tuo požiūriu, kad naiviai įsivaizduoja, jog atskirti ideologijos nuo mokslo neįmanoma ir todėl galima piliečiams po tariamo moksliškumo širma prakišti bet kokią propagandinę rašliavą.

Iš tikrųjų juos atskirti lengva. Visas autoriaus tekstas grindžiamas pramanyta ir dirbtine trijų visuomenių – atviros, uždaros ir kiauros – skirtimi. Iš karto krinta į akis, kad net nemėginama jų teoriškai apibrėžti – pasitelkiami daugiareikšmiai ir migloti, iš tikrųjų buitiniai vaizdiniai, galintys skirtingiems žmonės sukelti kuo įvairiausias asociacijas. Vengti teorinio apibrėžtumo ir aiškumo – tai pirmasis ir lengvai atpažįstamas ideologinio mąstymo bruožas.

Teorinio mąstymo ir apibrėžtumo vengiama neatsitiktinai: ideologui ir propagandininkui tiesiog gyvybiškai svarbu turėti galimybę laisvai manipuliuoti sąvokomis ir žadinti pageidaujamas asociacijas bei iracionalias emocines reakcijas. Miglotas „uždaros” visuomenės vaizdinys šiuo atveju reikalingas tam, kad būtų galima bauginti skaitytoją savavališkai susigalvotais pasakojimais apie tokios visuomenės baisumus.

Rašantis tokia tema tyrinėtojas privalėtų žinoti ir pranešti skaitytojams, kad pati uždaros-atviros visuomenės skirtis yra visiškai nesenas išradimas ir tapo įmanoma tik prancūzų filosofui Henri Bergsonui nukalus pačią atviros visuomenės sąvoką. Taip pat derėjo nenutylėti, kad ji niekada nepasižymėjo teoriniu aiškumu ir tikslumu ir iš pat pradžių turėjo didžiulį ideologinį, politinį ir vertybinį krūvį implikuodama, kad yra atviros – šiuolaikiškos, apsišvietusios ir pažangios visuomenės ir uždaros – atgyvenusios, tamsios ir sustabarėjusios visuomenės.

Skaitytojams peršamas vaizdinys, kad tokios visuomenės yra „ksenofobiškos“ žmonių bijančios ir nuo pasaulio atsitvėrusios laukinių bendruomenės. Tačiau bėda ta, kad tokios visuomenės niekada nebūta, ji egzistuoja tik atviros visuomenės ideologų ir propagandininkų karščiuojančioje vaizduotėje. Priklausomai nuo kultūrinio išsivystymo lygio, visuomenės atvirumo ar uždarumo mastai gali skirtis, bet tai pirmiausia lemia nevienodi poreikiai ir skirtingos galimybės bendrauti. Iš tiesų būta genčių ir tautelių, kurios bendraudavo su išorės pasauliu tik epizodiškai, mainydamos kailius į geležį ar druską. Bet ryšiai ir kultūriniai mainai visada buvo.

O piršti mintį, kad kada nors buvo kažkokia „uždara” Europa, vadinasi – klastoti istoriją: apie tūkstantmečius trunkančius Europos prekybinius ir kultūrinius ryšius bei mainus su kitais žemynais prirašyta kalnai knygų. Skaitant straipsnį galima pamanyti, kad autorius yra nekvalifikuotas ir nekompetentingas (žinoma, šitaip nėra) net savo profesinėje srityje ir nieko neišmano apie Vakarų filosofijos tradicijos raidą ir sąveikas su arabų, žydų, Rytų filosofijomis bei patirtą pastarųjų įtaką. Apsimeta nežinąs, kad, pavyzdžiui, „tamsiųjų” ir „uždarųjų” viduramžių minties galiūnas šv. Tomas Akvinietis nuolatos cituoja Averojaus ir kitų islamo filosofų veikalus.

Be abejo, straipsnio autoriui tai puikiai žinoma. Tačiau vykdant ne tyrėjo, o propagandininko misiją apie tai rašyti neišeina, nes yra svarbi priežastis, kodėl neabejotinai išprususio ir intelektualaus autoriaus tekste kuriamas ir palaikomas karikatūriškas istoriškai neegzistavusios uždaros visuomenės vaizdinys. Aišku,  nėra ko tikėtis, kad ji bus įvardyta. Bet tai nereiškia, kad ją sunku įžvelgti.

Ji yra ta, kad autoriaus atstovaujamas ideologinis ir politinis „atviros visuomenės” kūrimo projektas numato būtinybę sunaikinti visą Vakarų klasikinę – graikiškąją ir krikščioniškąją – civilizacijos tradiciją. Savaime suprantama, kad tiesmukiškai įvardinti šias nuostabias, bet projekto vykdytojų užsimotas sunaikinti civilizacijas kaip „uždaras” yra keblu. Šitaip elgiantis galima tik susikompromituoti ir apsijuokti. Todėl sekamos pasakos apie nežinia kokias ir nežinia kada ir kur buvusias uždaras visuomenes ir mėginama nepastebimai į vieną krūvą suplakti senovės Graikiją ir Romą, gotikinius brandžiuosius viduramžius, modernią tautinę tarpukario Lietuvos Respubliką ir... buvusią Sovietų Sąjungą ar šių dienų Šiaurės Korėją.

Ideologiškai suręsta fiktyvi atviros ir uždaros visuomenės skirtis yra tik išmoningai sukonstruotas intelektualinis triukas, kad, istoriją rodant per šios savavališkos ir pramanytos skirties prizmę, būtų galima skaitytojui įteigti būtent tokį – abstrakčiai subendrintą, visus skirtumus niveliuojantį, bauginantį „uždaros visuomenės apskritai” vaizdinį.

Skleidžiant tokį vaizdinį, griaunamas juo patikėjusio žmogus ir šitaip „apšviestos” visuomenės gebėjimas savarankiškai ir blaiviai mąstyti. Kartu keliama ir visuotinai sėjama iracionali baimė būti „uždara”, „atsilikusia” ir „neeuropietiška” visuomene net nesusimąstant, ką tai galėtų reikšti.  Šitaip atrodo šių dienų „europeizuojančio” ir „vesternizuojančio” masinio visuomenės „švietimo”, o iš tikrųjų –  ideologinio indoktrinavimo praktika. Straipsnis yra tipiškas jos pavyzdys.

Autorius nutyli, kad Bergsono išrasta atviros visuomenės sąvoka virto ideologiniu ir politiniu antropologinės ir socialinės inžinerijos projektu, kai buvo „operacionalizuota” Karlo Popperio suformuluotoje „atviros visuomenės” vizijoje. Šio mąstytojo knygoje „Istoricizmo skurdas” aršiai kritikuojama marksistinė „holistinė” socialinė inžinerija kaip mėginimas vienu ypu revoliucingai iš pagrindų pertvarkyti „uždarą” visuomenę ir sukurti naują žmogų. Pasak Popperio, tokia skuba ir taikoma atvira prievarta nėra veiksmingi, nes atskleidžia ir išduoda atvirai represyvų ir totalitarinį vykdomo pasaulio pertvarkymo pobūdį ir daro jį atgrasų.

Todėl šis mąstytojas kaip alternatyvą pasiūlė „dalinės” socialinės inžinerijos strategiją, kurios esmė – ją įgyvendinti palaipsniui, žingsnis po žingsnio kuriant vadinamąją atvirą visuomenę. Kaip ir Marxo įsivaizduota komunistinė visuomenė, Popperio atvira visuomenė gali būti sukurta tik sunaikinus senąją „uždarą” visuomenę, tai yra ne tik iš pašaknų sugriovus Vakarų tapatumą laidavusią graikišką-krikščionišką kultūrą, bet net ištrynus arba suklastojus jos atmintį.

Kaip tik šis Vakarų kultūros griovimo ir jos atminties trynimo planas vykdomas taip sėkmingai, kad pranoko net jo architektų ir vykdytojų lūkesčius. Net karščiausi jo ideologiniai įkvėpėjai jau pradeda praregėti, nes patys mato, kad mėginta sukurti „atvira” Europa akyse virsta „kiaura” Europa ir žengia į galutinio susinaikinimo tarpsnį.

Straipsnio autorius jau drįsta apie tai prabilti ir reikalauja pertvarkos. Tokia drąsa sveikintina. Tačiau jos pritrūksta nuosekliai eiti iki galo. Tokiu atveju jam reikėtų pripažinti, kad Europa tapo „kiaura” todėl, kad, mėginant įgyvendinti atviros visuomenės utopiją ir kovojant su fantomiškomis uždaros visuomenės atgyvenomis, iš tikrų buvo kovojama su pačia Vakarų civilizacija naikinant jai gyvybingumą, jėgą ir grožį teikusius dvasinius ir moralinius pradus. Kol šitai nebus pripažinta, straipsnyje keliamas reikalavimas sugrįžti nuo „kiauros” prie atviros Europos gaivinant „autentiškus” atviros visuomenės principus liks šauksmas tyruose.

Toks siūlymas labai primena TSRS „perestroika” vykdžiusio Michailo Gorbačiovo raginimą sugrįžti prie „lenininių principų” ir pagaliau kurti komunizmą su žmogišku veidu. Sumanymas žlugo, nes nedrįsta sąžiningai pripažinti, kad komunistinės imperijos piktžaizdės ir nuosmukis radosi ne dėl nukrypimų nuo „tikrosios” marksistinio komunizmo doktrinos ir tariamai „humaniškų” jos principų, bet kaip tik buvo tiesioginis mėginimo juos įgyvendinti rezultatas. Todėl komunizmas su žmogišku veidu visada buvo paskutinė naivuolių viltis – ideologinė fikcija, kurios it skęstantieji šiaudo griebiasi juo aklai tikintys ir nusivylę, bet neturintys jėgų ir drąsos sau atvirai pripažinti, kad gyveno iliuzijų pasaulyje, šios ideologijos fanatikai.

Straipsnyje aptariamą ir kritiškai vertinamą atviros europinės visuomenės virsmą „kiaura” visuomene įmanoma dalykiškai analizuoti ir adekvačiai suprasti tik jį apmąstant aiškiai apibrėžtomis politikos mokslo sąvokomis. Tokiu atveju autoriui būtų neabejotinai pavykę atskleisti ir tiksliai įvardyti šio virsmo esmę: kadaise iš tiesų egzistavusios liberalios demokratinės ir neabejotinai atviros bei laisvos Europos Sąjungos šalių visuomenės sparčiai tampa tik liberaliomis demokratijomis besivadinančiomis, „vienintelės teisingos” politinio korektiškumo ideologijos pančiais vis labiau apraizgomomis ir jų vis smarkiau kaustomomis, intelektualiai vis uždaresnėmis ir nelaisvomis liberalmarksistinėmis visuomenėmis.

Todėl „kiaura” Europa, kaip ir kadaise sukiužusi SSRS, nėra joks  nuokrypis nuo atviros visuomenės idealo. Priešingai, toji Europa yra šio idealo išsiskleidimas visu gražumu kaip reta sėkmingai įgyvendinant liberalmarksistine ideologija grindžiamą integracijos projektą. Todėl grįžti nėra kur ir kaip. Svajojantis apie tokį grįžimą autorius ilgisi atviros visuomenės su žmogišku veidu. Bet tokia svajonė yra ne tik utopiška, bet ir veda tiesiai į ideologinių iliuzijų spąstus. Atvira visuomenė su žmogišku veidu negalima dėl tos pačios priežasties, dėl kurios taip ir liko svajone tikrai žmogiška komunistinė visuomenė.

Autorius nepastebi trikdančio paradokso: Europa tapo „kiaura” todėl, kad, apakinta atviros visuomenės miražo, pasidavė ideologinei beprotybei ir panoro nebebūti tuo, kuo ir taip niekada nebuvo. Niekada nebuvusi uždara, ji staiga užsimojo tokia ir nebūti. Šitoks šizofreniškas Europos „asmenybės” suskilimas ir susidvejinimas yra žemyną užvaldžiusios ir europiečių sąmonę ir savivoką liguistai keičiančios ir transformuojančios liberalmarksistinės ideologijos naikinamojo poveikio rezultatas.

Jeigu ir galima kalbėti apie atviros visuomenės (iš)nykimą Europoje, tai tik ta prasme, kad pasiekusi ideologines ir politines savo sklaidos ribas XX a. pabaigoje galutinai įgyvendintoje neoliberalizmo ir neomarksizmo sintezėje, toji visuomenė radikalizavosi tiek, jog susinaikino pati. Ji įvykdė tikrą ideologinę ir politinę savižudybę faktiškai virsdama net nuoširdžiai tokią jos transformaciją dar visai neseniai skatinusius ir sveikinusius jos rėmėjus pradedančia gąsdinti bešakne ir beveide  „kiaura” visuomene. Todėl raginimai vėl ieškoti atviros visuomenės yra paprasčiausiai beprasmiški, nes neįmanoma atrasti ar atkurti to, ko nesi pametęs ar praradęs.

Ši trumpa analizė turėtų įtikinti, kad nėra sunku intelektualiai rekonstruoti ir atpažinti net ir sumaniai į akademinio žodyno rūbą įvilktas ideologizuoto mąstymo schemas. Su straipsnio autoriumi nesame pažįstami, todėl, kaip sakoma – nieko asmeniško. Tačiau matant, kad šitoks ideologizuotas ir moksliniu požiūriu itin problemiškas tekstas yra Lietuvos mokslo tarybos finansuojamo tyrimo projekto dalis, darosi nejauku ir neramu. O kalbant be užuolankų, visa tai smarkokai primena sovietmetį.

Todėl šis atsitiktinai perskaitytas straipsnis tapo paskutiniu lašu, perpildžiusiu kantrybės taurę. Privalu kategoriškai pabrėžti – jis nėra kuo nors išskirtinis, o pasitelktas tik kaip gyvas pavyzdys, konkrečiai iliustruojantis dar vieną iki šiol neįvardijamą valstybinės mokslo politikos spragą: mokesčių mokėtojų pinigais vis dažniau finansuojami ideologizuoti, nuo realių visuomenės poreikių atsaistyti tyrimai. Jie yra labai gausūs, liejasi didžiuliu ir nesustabdomu srautu ir net vyrauja. Tai reiškia, kad šalies humanitariniai ir socialiniai mokslai yra ideologizuoti tiek pat ar net labiau nei anais slogius prisiminimus keliančiais laikais. Valstybei brangiai kainuojančio ideologizuoto pseudomokslo erdvė vis labiau plečiasi ir pradeda užgožti iš tiesų aktualias šalies problemas sprendžiančius akademinius tyrimus.

Todėl kas nors turi pasakyti ir priminti tai, kas buvo pasakyta lemtingą 1988 m. rudenį: komunistinės visuomenės kūrėjai ir tyrinėtojai yra ideologiniai lietuvių tautos ir valstybės naikintojai. Vienas pirmųjų Sąjūdžio siekių ir reikalavimų buvo nutraukti visuomenės sovietizavimą indoktrinuojant ją Lietuvą žudančiomis komunistinėmis idėjomis. Iškėlus šį reikalavimą, tapo įmanoma ir pradėjo sparčiai ryškėti humanitarinių ir socialinių mokslininkų bei tyrinėtojų takoskyra. Vieni susimąstė, kritiškai įvertino savo ankstesnę veiklą ir savo moksliniuose tyrinėjimuose atsigręžė į pakilusios laisvės žygin tautos lūkesčius ir valstybės poreikius. Kiti pasuko Mykolo Burokevičiaus ir jo parankinių pasirinktu keliu.

Europoje vykstantys milžiniški pokyčiai yra negrįžtami. Eurofederalistinę integracijos, arba centralizuotos biurokratinės supervalstybės, viziją įkvėpusi ir ilgai ramsčiusi atviros visuomenės ideologija bliūkšta akivaizdžiai žlungant šiam projektui. Ji neturi ateities. Mėginimai ją toliau atkakliai brukti ir įtvirtinti pasitelkiant ideologinio smegenų plovimo priemones neišvengiamai bus įvertinti lygiai taip pat, kaip kadaise regėtos pastangos išugdyti „pažangiai mąstančią” komunistinę visuomenę.

Tai bus suvokta kaip nusikaltimai Lietuvai – jos tautai ir valstybei. Apie tai reikia kalbėti atvirai ir aiškiai ne tik tam, kad būtų liautasi veltui švaistyti biudžeto lėšas moraliai ir politiškai bankrutavusios atviros visuomenės ideologijos sklaidai.  Sparčiai artėja laikas, kai Lietuvos humanitarams ir socialiniams mokslininkams vėl, kaip ir 1988 metais, teks rinktis.

Labai svarbu, kad nuoširdžiai klystantys ir tarnaujantys „atvirai kiauros Europos” ideologijai dėl įsitikinimų, o ne vien siekiantys sočiai gyventi bet kuria, net išdavystės, kaina jos propaguotojai gerai suprastų, ką iš tikrųjų daro ir galėtų sąmoningai ir laisvai apsispręsti, su kuo jie: su šia ideologija besivadovaujančiais Europą, taigi ir Lietuvą, griaunančiais ir istoriškai jau pralaimėjusiais euroglobalistais, ar su savo šalimi – jos tauta ir valstybe.


Susiję

Vytautas Radžvilas 4277616105757181068

Rašyti komentarą

 1. Anonimiškas2018-03-31 00:20

  Puikiai parašyta, ačiū gerb. prof. V.Radžvilui.

  AtsakytiPanaikinti
  Atsakymai
  1. Anonimiškas2018-03-31 09:42

   joo,pritariu.Nebėra net ko pridurti.

   Panaikinti
 2. Anonimiškas2018-03-31 10:10

  Teisingai parašyta, kad daug studijų krypčių yra ideologizuotos. Nežinau, ar pas mus jau atkeliavo, bet vakaruose yra vykdomos visokios "gender studies" kur tyrinėjamos socialinės lytys ir paneigiami "atgyvenę lyčių stereotipai"

  AtsakytiPanaikinti
  Atsakymai
  1. Anonimiškas2018-03-31 10:51

   Kažkada tik vyrai galėjo balsuoti, bet moterys tuo metu atsikratė atgyvenusių lyčių stereotipų. Gal po dvidešimties metų mes taip pat galvosime kokie buki buvom, kad pasuose turėjom lyties įrašą.

   Panaikinti
  2. Anonimiškas2018-03-31 11:37

   Po dvidešimt metų mes 5 kartus per dieną melsimės atsisukę į rytus, o moterys sėdės namuose ir prižiūrės vaikus...

   Panaikinti
  3. Jeigu NORMALŪS žmonės nenukentėtų, visai smagu būtų pažiūrėti, kaip alach-babachai kiaurus liberastikus "į vietą deda". :)
   Reik pasakyt, man sunku įsivaizduoti, KOKIO bukumo reikia būti, kad tikėtum liberastiniu marazmu, nekreipdamas dėmesio į tikrovės faktus ir net biologiją (žr. "Anonimiškas 2018-03-31 10:51" komentarą).

   Panaikinti
  4. Anonimiškas2018-04-01 10:54

   Tai NORMALŪS žmonės net susitvarkyt patys negali ir prašo musulmonų pagalbos.

   Kitaip išvertus - nacionalistai neturi ne tik nuovokos, bet ir kiaušinių.

   Panaikinti
  5. Kaip ir sakiau - liberastams su psichika tikrai kažkas netvarkoj - štai ir dar vienas įrodymas. Veikėjas kaip "argumentą" nupušusias Vakarų liberastines visuomenes pateikia ne tik kaip normalias, bet dar ir kaip... nacionalistines. Kai jau atrodo, kad daugiau nusišnekėti neįmanoma, liberastai vis tiek sugeba nustebinti. :)

   Panaikinti
 3. Anonimiškas2018-03-31 11:07

  Esu nusivylęs šiuo straipsniu. Nors Radžvilas yra išsilavinęs, kažkaip sugebėjo nusiristi iki trolinimo lygio. Pavadinti kitaip mąstančius arba kvailiais arba propagandistais yra delfi komentarų lygmuo. Labai uždaras mąstymas.

  Lauksiu geresnio straipsnio.

  AtsakytiPanaikinti
  Atsakymai
  1. Apmaudu, kad garbinamos pseudoreligijos propagandistą taip akivaizdžiai, nuodugniai ir logiškai "suvartė", ne? Sunku tiems fanatikams. :)
   P.S. Dabar liberastikas sėdės ir lauks - o gal V. Radžvilas kokį liberazmą parašys? :D:D:D

   Panaikinti
 4. Anonimiškas2018-03-31 12:33

  Prisiverčiau peržvelgti aptariamą ponaičio Povilo rašinį...Iš tiesų, panašumas su ankstyvosios Perestroijkos laikų tekstais ir jos dvasia - stulbinantis. Ir vėl matome atsargią "Stalinistinių perlenkimų" kritiką bei davatkiškus raginimus "sugrįžti prie lenininių principų". Todėl čia Radžvilas visiškai teisus nesileisdamas į diskusiją su šiuo ideologiniu pamokslininku, kuris žongliruoja ne aiškiai apibrėžtom sąvokomis, o ideologiniais vaizdiniais-fantazmais.

  AtsakytiPanaikinti
  Atsakymai
  1. Pakelkit rankas, kas nustebę, kad ta "mokslinio homunizmo" rašliava paskelbta "bernardinuose"? ;)

   Panaikinti
  2. Anonimiškas2018-03-31 16:47

   Jums dar reikėtų paklausyti šio docento "mąstymų" LRT Katalikų radijo laidelėse. Šiandien Didysis šeštadienis, todėl nuo komentarų susilaikysiu

   Panaikinti
 5. Anonimiškas2018-03-31 12:41

  Teisingas logiškas straipsnis, tikrai gera analizė, dvikojis padaras garsėja su išradimais, bet kartais išradimai virsta katastrofa, taip ir terminas ,,Atvira visuomenė'', tai išradimas kuris ją ir pražudys, deja buktai protingas padaras nepasimoko ir kažkodėl tęsia klaidinančias teorijas.

  AtsakytiPanaikinti
 6. Ačiū prof. V. Radžvilui už tiesos žodį ir drąsą jį pasakyti

  AtsakytiPanaikinti
 7. Anonimiškas2018-04-01 21:41

  PASTABA - EURABIJOS euroliberastams:
  na,tai - išlyskit iš - savų leftizmo krūmų ir - KOVOKIT !!!

  AtsakytiPanaikinti
  Atsakymai
  1. Anonimiškas2018-04-01 23:22

   Mes laimėjom, nėra su kuo kovot!

   Panaikinti
  2. Manau, labai greitai alach-babachai žydrai raudoniems debilams parodys, KAS laimėjo. Tiesą sakant, JAU rodo - tik debilai (kaip jiems ir priklauso) vis dar nesupranta. ;)

   Panaikinti
  3. Anonimiškas2018-04-02 12:45

   Liko tik Radžvilas ir Pikc. Pikc išduoda savo infantilumą su šypsenėlėm, o Radžvilas tik komentuoja kitų idėjas, nes savų neturi. Čia kaip UKIP partija JK,gyvavo iki Brexit'o nes galėjo pasirodyt patriotai, tačiau dabar nebeturi ką pasakyt ir ko komentuot, kai atėjo laikas pasiūlyti savo nuomonę pradėjo pjaut vienas kitą.

   Panaikinti
  4. Liberastų fanatikai nusprendė besą įgalūs atpažinti infantilumą. Tiesiog stebėtinas savo protinių gebėjimų pervertinimas. :)

   Panaikinti
 8. paskolos! paskola! paskolos!Ar jūs ieškote geros reputacijos ir akredituotos privačios paskolos įmonė, kuri teikia paskolas gyvenimo galimybę.Mes siūlome visų rūšių paskolų labai greitai ir lengvai, asmeninės paskolos, automobilių paskolos, hipotekos paskolos, studentų paskolų, verslo paskolos, investicinės paskolos, skolos konsolidavimas ir daug daugiau.Jums buvo atmestas bankų ir kitų finansų įstaigų?Ar jums reikia konsolidavimo paskolą arba hipoteką? Nežiūrėkite bet daugiau, kaip mes čia, kad visas savo finansines problemas praeities dalykas.Mes skolina lėšas asmenims ir įmonėms, kurioms reikia finansinės pagalbos norma 2 %.Ne reikia socialinio draudimo numeris ir nėra kredito patikrinimą, reikalingą, 100 % garantuotas.Noriu naudoti šią laikmeną jums pranešti, kad mes teikiame patikimas ir remia pagalbos ir mes mielai jums pasiūlyti paskolą.Tada atsiųskite mums el. laišką adresu: (victoriaemmanuelloan@gmail.com) kreiptis dėl paskolos

  AtsakytiPanaikinti
 9. Anonimiškas2018-04-02 09:31

  Paskolos yra Mamonos religija, kuri dabar labai suklestėjo, o ši religija yra žiauri ir negailestinga.

  AtsakytiPanaikinti
 10. Graudu, kai straipsnio autorius kalba apie diskusiją, o komentatorius pakomentuoja "nebėra ko pridurti". Tas pats straipsnyje minimas Tomas Akvinietis citavo Averojų, nes matė reikalą "pridurti". O tokie kaip jūs gi jį aprėtumėte klasikinės minties ir Vakarų civilizacijos išdavimu. Klausimas ir ar pats Radžvilas neaprėktų, jei kalba eitų apie dabartį, o ne istoriškai neabejotiną autoritetą...

  AtsakytiPanaikinti
 11. Anonimiškas2018-04-02 12:32

  Profesorius priminė žodžius, kurie buvo pasakyti Sąjūdžio kūrimosi metu, lygiai prieš 30 metų. Tai buvo pranašiški žodžiai, kuriuos pamiršo dauguma mokslininkų, politologų, politikų. Per 30 metų Mokslo taryba tapo kenkėjiška organizacija, kuri nefinansuoja lituanistinių, etnologijos arba kitų sričių tautinių projektų. Už tai gauna didelius pinigus tokie Aleksandravičiai, kurie žemina Lietuvos valstybę, tautą ar pačią Europą arba iškreipia tarybinių laikų faktus kaip ponia Putinaitė. Tikrai istorija atsimins šiuos veikėjus, kaip "nusikaltimai Lietuvai – jos tautai ir valstybei. Apie tai reikia kalbėti atvirai ir aiškiai ne tik tam, kad būtų liautasi veltui švaistyti biudžeto lėšas moraliai ir politiškai bankrutavusios atviros visuomenės ideologijos sklaidai. Sparčiai artėja laikas, kai Lietuvos humanitarams ir socialiniams mokslininkams vėl, kaip ir 1988 metais, teks rinktis". Tas laikas jau atėjo.

  AtsakytiPanaikinti
 12. Anonimiškas2018-04-02 20:27

  Visu pirma padeka gerb. autoriui uz taip reikalinga paliesta tema. Jau senokai akis bade spauda uztvindziusiu autoriu straipsniai kurie pasirasyti lyg ir moksla atstovaujanciu vyru ir moteru , deja mokslo ten neimanoma surasti . Tik paplitusiu propagandiniu stampu ir klise aiskinimus ir komentarus.
  Toks "mokslo" atstovu mastymas kelia baime ir visai ne metaforine prasme.
  Konkretus tokio mastymo pavyzdys tebesipuikuoja L. Ziniu Komentarai skiltyje.
  Pasirasytas mokslu daktaro - istoriko. Deja - nei mokslo nei istorijos ten nesugebejau izvelgti.Bet gal cia tik as toks neismanus. Radzvlo straipsnis byloja - kad ne.
  Aciu uz puiku straipsni.
  Sekmes

  AtsakytiPanaikinti
 13. Povilas iesko sprendimo ir ji siulo. Radzvilas verkia, kritikuoja ir siulo ... nieko.
  "piršti mintį, kad kada nors buvo kažkokia „uždara” Europa, vadinasi – klastoti istoriją: apie tūkstantmečius ..."
  Radzvilas uzmerkia akis ir matyt samoningai nemato 20 a. pradzios autokratiniu/diktaturiniu uzdaru nacionalistiniu rezimu europoje (nuo hitlerio iki smetonos). Jei humanitarai nesugeba pasiulyti sprendimu (Radzvilo saika), tai matyt laikas nustot juos maitint biudzeto pinigais ir isleist i neuztarnauta poilsi.

  AtsakytiPanaikinti
 14. Ar skubiai reikia skolinimosi? Aš teikiu visų rūšių finansinę pagalbą. Aš galiu padėti jums gauti tikrą paskolą, kad atitiktų jūsų finansinius poreikius. "Mes siūlome prieinamą asmeninę paskolą be jokių vargo". Taikykite dabar ir gaukite privataus arba verslo paskolą per 48 valandas.
  - Palūkanų norma: 3% per metus (be kredito patikrinimų !!!)
  - Atlyginimo tikrinimas nėra.
  - greitas patvirtinimas.
  - Užstatas nėra.
  - Konkurencinė palūkanų norma.
  Jei susidomėjote, prašome daugiau informacijos, prašome susisiekti su mumis dabar
  Ponia Laura Palmer
  ☎ +1 (518) 460 6250
  El. Paštas: angelfunding.net@gmail.com

  AtsakytiPanaikinti
 15. Vietoj to, kad scammed bandant gauti paskolą, gauti nulaužė bankomatų kortelė, kuri paleidžiama jums $12 500 dolerių kasdien

  Gaukite hacked ATM kortelę, kuri gali jums iki $ $100 000 dolerių mažiau nei vieną savaitę atitinkamai. Šios kortelės yra užprogramuotas su surasti lustas programinės įrangos, nei daro kortelę saugiai ir surasti naudoti, jis veikia visame pasaulyje bet kurioje pasaulio šalyje. Galimos kortelės kategorijos yra trijų skirtingų programinės įrangos $12 500 dolerių per dieną $23 300 dolerių per dieną
  ir $38 100 dolerių per dieną
  Jums nereikia pabrėžti, kaip gauti paskolą, žudyti pasitikėjimo klausimais ir gauti vieną iš šių kortelių, jis gauna jums atvėsti pinigų geriau nei bet kurios kitos priemonės. Jokių didelių sąskaitų prieš jį gauti. Kontaktai daugiau informacijos ir informacijos Ačiū!!!
  Susisiekti per
  El. paštas: welighntonhacker@gmail.com
  Tekstas: + 1 (813) 295-2667 WhatsApp: + 1 (347) 868-5587

  AtsakytiPanaikinti
 16. Vietoj to, kad scammed bandant gauti paskolą, gauti nulaužė bankomatų kortelė, kuri paleidžiama jums $12 500 dolerių kasdien

  Gaukite hacked ATM kortelę, kuri gali jums iki $ $100 000 dolerių mažiau nei vieną savaitę atitinkamai. Šios kortelės yra užprogramuotas su surasti lustas programinės įrangos, nei daro kortelę saugiai ir surasti naudoti, jis veikia visame pasaulyje bet kurioje pasaulio šalyje. Galimos kortelės kategorijos yra trijų skirtingų programinės įrangos $12 500 dolerių per dieną $23 300 dolerių per dieną
  ir $38 100 dolerių per dieną
  Jums nereikia pabrėžti, kaip gauti paskolą, žudyti pasitikėjimo klausimais ir gauti vieną iš šių kortelių, jis gauna jums atvėsti pinigų geriau nei bet kurios kitos priemonės. Jokių didelių sąskaitų prieš jį gauti. Kontaktai daugiau informacijos ir informacijos Ačiū!!!
  Susisiekti per
  El. paštas: welighntonhacker@gmail.com
  Tekstas: + 1 (813) 295-2667 WhatsApp: + 1 (347) 868-5587
  g

  AtsakytiPanaikinti
 17. Mes esame profesionalūs kardigantai, turintys didelį žiedą visame pasaulyje. Daugiau nei 2 milijonai bankomatų, užsikrėtusių mūsų kenkėjiškomis programomis ir skimeriais, galime patraukti banko kortelių duomenis, kuriuose yra 1 ir 2 takeliai su kortelės PIN kodu. Mes, savo ruožtu, klonuojame šias korteles, naudodamiesi paimtais duomenimis į tikrasis ATM korteles, kurias galima panaudoti bankomatuose arba perbraukti parduotuvėse ir POS. Mes parduodame šias korteles visiems savo klientams ir suinteresuotiems pirkėjams visame pasaulyje, kortelėje yra kasdien ištraukimo limitas 2500 LTL bankomatuose ir iki 50 000 LTL išlaidų apribojimas parduotuvėse.

  užsisakykite dabar: legitatmcard@gmail.com
  Štai mūsų ATM-CARDS kainoraštis:
  BALANSAS: KAINA
  10 000 USD: 500 USD
  20 000 USD: 1000 USD
  35 000 USD: 1700 USD
  50 000 USD: 2500 USD
  100 000 USD: 5000 USD

  Kainos apima pristatymo mokesčius ir mokesčius, užsisakykite dabar: Susisiekite su mumis: legitatmecard@gmail.com

  AtsakytiPanaikinti
 18. Mes esame profesionalūs kardigantai, turintys didelį žiedą visame pasaulyje. Daugiau nei 2 milijonai bankomatų, užsikrėtusių mūsų kenkėjiškomis programomis ir skimeriais, galime patraukti banko kortelių duomenis, kuriuose yra 1 ir 2 takeliai su kortelės PIN kodu. Mes, savo ruožtu, klonuojame šias korteles, naudodamiesi paimtais duomenimis į tikrasis ATM korteles, kurias galima panaudoti bankomatuose arba perbraukti parduotuvėse ir POS. Mes parduodame šias korteles visiems savo klientams ir suinteresuotiems pirkėjams visame pasaulyje, kortelėje yra kasdien ištraukimo limitas 2500 LTL bankomatuose ir iki 50 000 LTL išlaidų apribojimas parduotuvėse.

  užsisakykite dabar: legitatmcard@gmail.com
  Štai mūsų ATM-CARDS kainoraštis:
  BALANSAS: KAINA
  10 000 USD: 500 USD
  20 000 USD: 1000 USD
  35 000 USD: 1700 USD
  50 000 USD: 2500 USD
  100 000 USD: 5000 USD

  Kainos apima pristatymo mokesčius ir mokesčius, užsisakykite dabar: Susisiekite su mumis: legitatmecard@gmail.com

  AtsakytiPanaikinti
 19. Mes esame profesionalūs kardigantai, turintys didelį žiedą visame pasaulyje. Daugiau nei 2 milijonai bankomatų, užsikrėtusių mūsų kenkėjiškomis programomis ir skimeriais, galime patraukti banko kortelių duomenis, kuriuose yra 1 ir 2 takeliai su kortelės PIN kodu. Mes, savo ruožtu, klonuojame šias korteles, naudodamiesi paimtais duomenimis į tikrasis ATM korteles, kurias galima panaudoti bankomatuose arba perbraukti parduotuvėse ir POS. Mes parduodame šias korteles visiems savo klientams ir suinteresuotiems pirkėjams visame pasaulyje, kortelėje yra kasdien ištraukimo limitas 2500 LTL bankomatuose ir iki 50 000 LTL išlaidų apribojimas parduotuvėse.

  užsisakykite dabar: legitatmcard@gmail.com
  Štai mūsų ATM-CARDS kainoraštis:
  BALANSAS: KAINA
  10 000 USD: 500 USD
  20 000 USD: 1000 USD
  35 000 USD: 1700 USD
  50 000 USD: 2500 USD
  100 000 USD: 5000 USD

  Kainos apima pristatymo mokesčius ir mokesčius, užsisakykite dabar: Susisiekite su mumis: legitatmecard@gmail.com

  AtsakytiPanaikinti
 20. Mes esame profesionalūs kardigantai, turintys didelį žiedą visame pasaulyje. Daugiau nei 2 milijonai bankomatų, užsikrėtusių mūsų kenkėjiškomis programomis ir skimeriais, galime patraukti banko kortelių duomenis, kuriuose yra 1 ir 2 takeliai su kortelės PIN kodu. Mes, savo ruožtu, klonuojame šias korteles, naudodamiesi paimtais duomenimis į tikrasis ATM korteles, kurias galima panaudoti bankomatuose arba perbraukti parduotuvėse ir POS. Mes parduodame šias korteles visiems savo klientams ir suinteresuotiems pirkėjams visame pasaulyje, kortelėje yra kasdien ištraukimo limitas 2500 LTL bankomatuose ir iki 50 000 LTL išlaidų apribojimas parduotuvėse.

  užsisakykite dabar: legitatmcard@gmail.com
  Štai mūsų ATM-CARDS kainoraštis:
  BALANSAS: KAINA
  10 000 USD: 500 USD
  20 000 USD: 1000 USD
  35 000 USD: 1700 USD
  50 000 USD: 2500 USD
  100 000 USD: 5000 USD

  Kainos apima pristatymo mokesčius ir mokesčius, užsisakykite dabar: Susisiekite su mumis: legitatmcard@gmail.com

  AtsakytiPanaikinti
 21. Mano vardas Valdemar Brazauskas. Aš gyvenu Vilniuje Lietuvoje, esu profetikos gydytojas, ir aš džiaugiuosi galėdamas jums pasakyti, kad gavau Jameson Finance paskolą išsiplėsti savo ligoninę. Nesijaudinkite kreiptis į juos už bet kokią jūsų pasirinktą paskolą, galite parašyti Theodore Jameson tiesiogiai el. Paštu: theodorejamesonfinance@gmail.com

  AtsakytiPanaikinti
 22. Do You Seek Funds To Pay Off Credits and Debts? { FIFOCapitals@gmail.com } Is Here To Put A Stop To Your Financial Problems. We Offer All Kinds Of Loan (Personal Loan, Commercial Loan, etc.) We Give Out Loan With An Interest Rate Of 1.00%. Interested Applicants Should Contact Us Via Email: FIFOCapitals@gmail.com

  Please Fill the Application Form Below:
  - Complete Name:
  - Loan Amount Needed:
  - Loan Duration:
  - Purpose Of Loan:
  - City / Country:
  - Telephone:
  - How Did You Hear About Us:

  If You Are Interested To Get A Loan Then Kindly Write Us With The Loan Requirement. Please, Contact Us via email: FIFOCapitals@gmail.com,,,

  AtsakytiPanaikinti
 23. Dėmesio:
   
  Ar jums reikia paskolos? Mes siūlome šias paskolas: verslo paskolą, būsto paskolą, skolos konsolidavimo paskolą ar bet kokią kitą paskolą? Pateikite savo paskolą labai pigia 2% metine norma. Galite kreiptis dėl mažiausiai 10 000 į maksimalią 20 000 000 JAV dolerių, eurų ir svarų sumą nuo 5 iki 20 metų. Norėdami gauti daugiau informacijos apie mūsų paskolą, prašome susisiekti su mumis elektroniniu paštu: (info@bridgefinanceservice.com, bridgefs@hotmail.com)
  Už whatsapp +15187197216
   
  Ačiū ir Dievas palaiminkite, kaip tu taikai.
  P. Ričardas Rogeris.

  AtsakytiPanaikinti
 24. Ar norite pažaboti savo partnerio snapchat sąskaitą? Nesikreipkite į save, paprasčiausiai samdykite gerą įsilaužėlį, kad padėtumėte šnipinėti savo partnerio snapchat sąskaitą. Susisiekite su Eazlife98 AT gmail DOT kom jūs taip pat galite kreiptis į jį dėl kitų socialinių tinklų, taip pat kaip "Facebook", "Instagram", "Snapchat", "Twitter" ir kt.

  AtsakytiPanaikinti
 25. Labas, mano vardas yra Jonas Romualdas. Šiandien vidurdienį gavau paskolą iš ponas. Teodoras. tai 100% tikra, kreipkitės į jį el. paštu: theodorejamesonfinance@gmail.com

  AtsakytiPanaikinti
 26. Gerbiami skolintojai

  Ar turite kokių nors finansinių sunkumų? Ar norite pradėti savo verslą? Šią paskolų bendrovę sukūrė žmogaus teisių organizacija visame pasaulyje, kurios vienintelis tikslas buvo padėti neturtingiesiems ir žmonėms, patiriantiems finansinių sunkumų. Jei norite kreiptis dėl paskolos, prašome grąžinti mums informaciją elektroniniu paštu. El. Paštas: {emilianotrustfunding@linuxmail.org} arba {emilianotrustfundings@gmail.com]

  Vardas:
  Paskolos suma:
  Paskolos trukmė:
  Mobilaus telefono numeris:

  Ačiū ir Dievas palaimintas
  KONFIDENCIALUS
  Emilian

  AtsakytiPanaikinti
 27. What has your government done to help save you from your financial instability? you strive to survive and yet you hear stories of how your leaders have become terror in your entities... is time to make a different. for will have made money, and we have also come to help you out from your long time of financial suffering. clearing of credit card is made available, software for hacking ATM machines, bank to bank hacking and transfer, change your school grade and become something useful in the society. we also have other form of services such as Facebook hack, whats-app hack, twitter hack, i cloud hack, tracking of smart phones, hacking CCTV, installation of software on desktop and PC, snap-chat hack, Skype hack, wire wire, bitcoin account hack, erase your criminal record and be free for ever. database hack and many more. e-mail: cyberhackingcompany@gmail.com for your genuine hacking services and we shock we your findings.  

  AtsakytiPanaikinti

emo-but-icon

NAUJAUSI

Komentarai

PAREMKITE, SKIRDAMI 12 EUR

SEKITE MUS FACEBOOK

Naujienų prenumerata

item