Advento apmąstymai: III Advento savaitės pirmadienis – Gvadelupės Švč. Mergelė Marija

Toliau skelbiame kun. Roberto Urbonavičiaus parengtą kasdienių adventinių apmąstymų ciklą. Tikimės, kad šie apmąstymai kiekvienam iš mūsų...

Toliau skelbiame kun. Roberto Urbonavičiaus parengtą kasdienių adventinių apmąstymų ciklą. Tikimės, kad šie apmąstymai kiekvienam iš mūsų padės prasmingiau praleisti šį Viešpaties laukimo laiką ir dar džiugiau sutikti Jo Gimimo šventę.

Praeitos dienos apmąstymą rasite čia

***

Sveika, priglaudžianti pilie, tvirtas bokšte
Dovydo, žymus savo įtvirtinimais ir ginklais.
Vos pradėta, jau liepsnojai meile,
Tu sutrynei drakono galybę.
O tvirtoji moterie, nenugalėtoji Judita!
Rachelė nešiojo Egipto prievaizdą,
o Marija atnešė pasaulio Išganytoją.

(Nekaltojo Prasidėjimo Valandos)

Liturginiai skaitiniai:

Sk 24, 2–7. 15–17a – Pranašo Balaamo ištarmė – ateina Išgelbėtojas, kuris valdys visas tautas.

Mt 21, 23–27 – Viešpats savęs neapreiškia tiems, kurie yra suktos širdies.

1521 m. ginkluotoms Korteso pajėgoms pasidavė actekų civilizacijos sostinė. Po dešimties metų įvyko Tepejako (į šiaurės vakarus nuo Meksiko) stebuklas: vienam indėnui Jonui Didakui, neseniai atsivertusiam į krikščionybę, pasirodė Mergelė. Ji prisistatė kaip Tikrojo Dievo Motina, davė nurodymus, kad vyskupas toje vietoje pastatytų bažnyčią, ir paliko savo atvaizdą, stebuklingai atsispaudusį ant Jono Didako apsiausto. Mažiau nei po dešimties metų šeši milijonai meksikiečių ėmė laikyti Mariją savo Motina. Šis pasirodymas naujos tautos istorijos puslapio pradžioje paliko neišdildomą pėdsaką Meksikos likime. Gvadalupės Mergelė ir toliau lydėjo naciją visuose jos istorijos etapuose. Kiekvienais metais didžiulė minia ant Tepejako kalvos meldžia Marijos motiniškos pagalbos ir su pasitikėjimu sveikina ją kaip šeimų ir tautų evangelizacijos žvaigždę, kaip čiabuvių bei vargšų užtarėją.

Bažnyčios žodis:

Liturgija pritaiko Marijai nuostabius išminties knygų tekstus, kurie skirti paties Dievo Išminčiai. Marijoje nėra „nieko sutepto“ (Išm 7, 25), ji yra amžinosios šviesos atspindys ir veidrodis be jokios dėmės. Gražesnė už saulę, dar tyresnė už pačią šviesą. Kaip galime taip kalbėti apie Mariją? Ji yra tik kūrinys, o šie žodžiai taikomi nesukurtajai Išminčiai. Prisiminkime, kad šviesa, kuri spindi Marijoje ir ta, kuri spindėjo Adome prieš nuodėmę ir kurios Dievas norėjo visiems žmonėms, yra būtent dieviškosios Išminties šviesa, jos tiesos atspindys, netgi pati tiesa. O juk niekas savyje nelaikė labiau Dievo šviesos kaip Marija, kuri savo tobulu tyrumu ir nuolankumu visiškai susitapatino su tiesa, kaip perregimas vitražas, kuris pranyksta praleisdamas šviesą. Liturgija Mariją vadina Apokalipsės moterimi, kuri „apsisiautusi saule, mėnulis po jos kojomis, o ant galvos dvylikos žvaigždžių vainikas“ (Apr 12, 1). Ji yra pripildyta atsimainiusio Kristaus šviesos; Evangelijos žodžiais tariant, „jos rūbai balti kaip sniegas ir jos veidas spindi tarytum saulė“ (plg. Mt 17, 2). Ji „visa graži, Ji yra Jeruzalės garbė ir Izraelio džiaugsmas“ (Jdt 15, 10). Iš tiesų, ta šviesa, kuri spindi Marijoje, yra toji, kuri spindės visoje Kristaus atnaujintoje Bažnyčioje ir visatoje. Marija lyginama su dangiškąja Jeruzale: „Viešpats parodė man šventąjį miestą, Jeruzalę, nužengiančią iš dangaus, nuo Dievo, žėrinčią Dievo šlove, jos švytėjimas tarsi brangakmenio.“ (plg. Apr 21)

Marijoje tobulai išsipildo Dievo sukūrimo ir atpirkimo planas. Todėl ji mums yra tiesos šviesa ir gyvenimo pavyzdys. Todėl jos dvasinis grožis apima visą tą grožį, kurį mes matome netobulu būdu Visatoje. Joje yra visas pasaulio grožis, perkeistas ir pakeltas iki mums nesuvokiamo laipsnio.

Tomas Mertonas

Melskimės 

Šventoji Dievo ir Bažnyčios Motina, mūsų Valdove iš Gvadelupės, buvai išrinkta Tėvo dėl Sūnaus Šventojoje Dvasioje. Esi sužadėtinė, apsigaubusi saule, rūpinaisi Jėzaus gimimu, o šėtonas, raudonasis slibinas, laukia, kad prarytų Tavo vaikelį. Panašiai padarė Erodas, išžudydamas daug nekaltų vaikelių, kad sunaikintų Tavo Sūnų, mūsų Viešpatį ir Gelbėtoją Jėzų Kristų. Taip šiandien abortais nužudoma daug nekaltų negimusių vaikų, per motinas naikinant žmogaus gyvybę ir Bažnyčią, Kristaus Kūną. Nekaltųjų Motina, šloviname Dievą Tavyje už Jo dovanas, duotas Tau per Tavo Nekaltąjį Prasidėjimą, Tavo laisvę nuo nuodėmės, malonės pilnatvę, Dievo ir Bažnyčios motinystę, Tavo amžinąjį skaistumą ir dangun ėmimą su kūnu ir siela. Krikščionių Pagalba, maldaujame Tave apsaugoti visas motinas ir negimusius vaikelius įsčiose. Prašome užtarimo sulaikyti abortų holokaustą. Palenk širdis gerbti gyvybę. Šventoji Motina, meldžiamės Tavo Skausmingajai ir Nekaltajai Širdžiai už visas motinas ir visus negimusius vaikus, kad galėtų čia, žemėje, gyventi ir per Brangiausiąjį Kraują, pralietą Tavo Sūnaus, pasiekti amžinąjį gyvenimą su Juo danguje. Taip pat meldžiamės Tavo Skausmingajai ir Nekaltajai Širdžiai už visus žmones, darančius abortus, ir visus šalininkus, kad atsiverstų ir priimtų Tavo Sūnų kaip savo Viešpatį ir Išganytoją. Saugok visus savo vaikus kovoje prieš šėtoną bei visas piktąsias dvasias šiandienos tamsybėse. Amen.

Jesės medis

16. Šv. Joakimas ir Ona – Mergelės Marijos Tėvų vardus ir istoriją perteikia Bažnyčios Tradicija – jiems buvo patikėta išauginti gražiausią žmonijos vaisių – Dievo Gimdytoją

Perskaityk ir apmąstyk: Jėzaus protėvių šlovė (Sir 44,1-15).

Susiję

Robertas Urbonavičius 4967843503534100553

Rašyti komentarą

emo-but-icon

NAUJAUSI

Komentarai

SKAITYKITE

KVIEČIAME ĮSIGYTI!

SEKITE MUS FACEBOOK

Naujienų prenumerata

item