Advento apmąstymai: I Advento savaitės šeštadienis - Šv. Pranciškus Ksaveras

Šv. Pranciškaus Ksavero stebuklai. P. P. Rubenso paveikslas Toliau skelbiame kun. Roberto Urbonavičiaus parengtą kasdienių adventinių ...

Šv. Pranciškaus Ksavero stebuklai.
P. P. Rubenso paveikslas
Toliau skelbiame kun. Roberto Urbonavičiaus parengtą kasdienių adventinių apmąstymų ciklą. Tikimės, kad šie apmąstymai kiekvienam iš mūsų padės prasmingiau praleisti šį Viešpaties laukimo laiką ir dar džiugiau sutikti Jo Gimimo šventę.

Praeitos dienos apmąstymą rasite čia

***

Sveika, dangaus Valdove, dangaus Karaliene,
Sveika, mergelių Mergele, aušrine žvaigžde,
Sveika, malonės pilnoji, spindinti dieviška šviesa,
Skubėk, Valdove, padėti pasauliui.
Nuo amžių Tave skyrė Viešpats,
Motina viengimiui Sūnui, 
per kurį sutvėrė žemę, jūrą, orą, 
Tave gražiai papuošė Sau Sužadėtine, 
kuri nenusidėjo Adome.

(Nekaltojo Prasidėjimo Valandos)

Liturginiai skaitiniai:

Iz 30,19-21; 23-26 – Viešpats atsiųs savo tautai Mokytoją, kuris pamokys tiesos kelią ir išgydys žaizdas.

Mt 9,35b-10,1; 5a, 6-8 – Jėzaus gailestis dėl žmonių, kurie yra „kaip avys be piemens“, turi apimti ir mūsų širdis bei uždegti jas noru liudyti Evangeliją.

Dienos šventasis

Šv. Pranciškus gimė Ksavere (Navara, dabar Ispanija) 1506 m. Studijuodamas Paryžiuje (1534 m.) prisijungė prie pirmosios šv. Ignaco Lojolos bendražygių grupelės. 1541 m. šv. Ignacas paskiria jį vykti į misijas portugališkoje Indijos dalyje, nes anksčiau išrinktas brolis negalėjo ten vykti dėl sveikatos. Paskubomis parengtas misionierius nukeliaus dešimtis tūkstančių kilometrų skelbdamas Gerąją Naujieną Indijoje, Ceilone, Moliukuose ir Japonijoje, maldai ir atgailai skirdamas tiek pat laiko, kiek ir pamokslavimui. Pranciškus mirė 1652 m. visiškai vienas San Šoano (San Choan) saloje, ant Kinijos slenksčio, sulaukęs 46 metų amžiaus. Tekančios saulės šalių apaštalas gyvenimą praleido aistringai skelbdamas Dievo garbę ir siekdamas sielų išganymo.

Bažnyčios žodis:

Marija yra Dievui skirtas rojus, žodžiais nenusakomas pasaulis, į kurį įžengė Dievo Sūnus, kad galėtų jame vykdyti savo stebuklus, jį saugoti ir juo mėgautis. Dievas sukūrė žmogui skirtą pasaulį – tai žemė, kurioje gyvename; Jis sukūrė ir palaimintiesiems skirtą pasaulį – rojų; tačiau be jų sukūrė ir sau skirtą pasaulį, kuriam davė vardą – Marija; tai daugeliui mirtingųjų nepažįstamas, angelams ir palaimintiesiems danguje nesuvokiamas pasaulis.

Palaiminta, tūkstantį kartų palaiminta žemėje tebesanti siela, kuriai Šventoji Dvasia atskleidė ir leido pažinti Marijos slėpinį; kuriai atidarė šį užrakintą sodą ir leido įeiti į jį; kuriai leido iš šio užantspauduoto šaltinio dideliais gurkšniais gerti gyvąjį malonės vandenį! Kadangi Dievas yra visur, tai visur galime Jį rasti, net pragaruose; tačiau niekur kitur Jis nėra toks artimas kūriniui ir jo silpnumui, kaip Marijoje, nes būtent dėl to Jis nužengė čionai. Visur kitur Jis yra stipriųjų ir angelų Duona, tačiau Marijoje Jis tampa vaikų Duona.

Šv. Liudvikas Marija Grinjonas de Monforas

Melskimės 

Aš N., neištikimas nusidėjėlis, šiandien atnaujinu ir sutvirtinu Tavo rankose savo Krikšto pažadus. Visiems laikams atsižadu šėtono, jo puikybės ir darbų, ir visiškai atiduodu save Jėzui Kristui, įsikūnijusiai Išminčiai, kad neščiau paskui jį savo kryžių per visas gyvenimo dienas. Kad būčiau jam ištikimesnis nei lig šiol buvau, aš renkuosi šiandien Tave, o Marija, viso dangaus dvaro akivaizdoje, savo Motina ir Valdove. Aš perduodu ir pašvenčiu Tau, kaip Tavo vergas, savo kūną ir savo sielą, savo vidines bei išorines gėrybes ir net savo buvusių, dabartinių ir būsimų gerų darbų vertę. Visiškai ir pilnai perduodu Tau teisę naudoti savo nuožiūra mane ir be išimties visa, kas man priklauso, didesnei Dievo garbei laike ir amžinybėje.

Jesės medis

7. Jokūbas – Jis sapne regėjo kopėčias tarp Dangaus ir žemės ir jomis laipiojančius Dievo Angelus. Kristus yra tos kopėčios, kurios sujungė Dangų su žeme, dievystę su žmogyste.

Perskaityk ir apmąstyk: Jokūbo regėjimas (Pr 28,12-13).

Nekaltojo Prasidėjimo novena – 5 diena

Pažvelk savo gailestingomis akimis į baisias mano vargšės sielos žaizdas. Pažiūrėk į mane, pasigailėk manęs ir išgydyk, nuostabi mano širdies Mylimoji, patrauk mano varganą širdį prie savęs! Kokių malonių Tau galėtų neduoti Dievas, kuris Tave išsirinko savo Motina ir Sužadėtine, Tave apsaugojo nuo bet kokios nuodėmės pėdsako bei išaukštino virš visų kūrinių? 

3 Sveika Marija

Susiję

Robertas Urbonavičius 7933356591601134068

Rašyti komentarą

emo-but-icon

NAUJAUSI

Komentarai

KVIEČIAME ĮSIGYTI!

KVIEČIAME ĮSIGYTI

SEKITE MUS FACEBOOK

Naujienų prenumerata

item