Vilniaus Forumas: puolant J.Marcinkevičių, puolama pati lietuvybė kaip modernios Lietuvos tapatumo pagrindas

Lėtai, tačiau nuosekliai Lietuvoje stiprėja suvokimas, kad valstybei yra iškilusios ne tik išorinės, bet ir vidinės grėsmės. Šiuo sudėtin...

Lėtai, tačiau nuosekliai Lietuvoje stiprėja suvokimas, kad valstybei yra iškilusios ne tik išorinės, bet ir vidinės grėsmės. Šiuo sudėtingu laikotarpiu, kai prasidėjus atvirai Rusijos agresijai tarptautinėje arenoje stiprėja mūsų valstybei ypač pavojinga geopolitinė ir karinė sumaištis, itin svarbu telkti tautą ir visomis išgalėmis ugdyti bei stiprinti piliečių tautinę ir valstybinę sąmonę bei žadinti jų patriotizmo jausmą. 

Su nerimu stebime vykstant priešingą procesą – tautos ir valstybės idėją stengiamasi ištrinti iš Lietuvos piliečių istorinės atminties ir sąmonės. Vyksta propagandinė kampanija, kuria siekiama diskredituoti ir galutinai pakirsti XIX a. lietuviškojo Atgimimo tėvų iškeltą ir praktiškai įgyvendintą modernios lietuvių tautos bei valstybės idėją. Kiek ši idėja yra pavojinga ir žalinga dabartinės Lietuvos ištautinimo ir išvalstybinimo architektams, rodo plataus atgarsio visuomenėje sulaukusi Patriotų premijos skyrimo istorija. 

Diskusijos šiuo klausimu atskleidė, kad daugelis net ir patriotiškai nusiteikusių piliečių lengvai priima teiginius, skleidžiamus viešųjų ryšių akcijose ir tariamu antitarybiškumu dangstomuose antilietuviškuose ir antivalstybiniuose mokslo darbuose. Dėdamiesi kovotojais prieš „tarybų Lietuvą“ bei „tarybinę lietuvybę“ ir mėgindami monopolizuoti vienintelių okupacinio režimo kritikų bei teisėjų vaidmenį, tautinių „mitų“ dekonstravimo tikslus išsikėlę autoriai iš tiesų veikia kaip A. Sniečkaus ir M. Burokevičiaus bendraminčiai ir jų reikalo tęsėjai mūsų dienų sąlygomis. Komunistinių Lietuvos naikintojų ir dabartinių Lietuvos tautinės valstybės idėjos griovėjų tikslas yra iš esmės tas pats. Įrodinėjant, kaip kad daro į Patriotų premiją pretendavusi N. Putinaitė, jog J. Basanavičius ir V. Kudirka buvę atitinkamai „psichinis ligonis“ ir „nevykėlis“, toliau skleidžiamas ir mėginamas įtvirtinti sovietmečiu bruktas požiūris, jog šių iškilių žmonių pastangomis atgimusi lietuvių tauta iš pat pradžių buvusi „nevisavertė“, o 1918 m. sukurta nepriklausoma Lietuvos valstybė – nevykęs ir pirmiausiai patiems lietuviams žalingas politinis pasirinkimas. 

Šiandien daugelis žlugusiam okupaciniam režimui simpatijų pagrįstai nejaučiančių Lietuvos piliečių šios idėjinės giminystės nesuvokia, todėl ir neįžvelgia, jog arši „tarybų Lietuvos“ kritika yra tik ideologinė širma, kuria dangstomas jau nebe „sovietizuojantis“, bet „europeizuojantis“ kovos su dar gyvomis kultūrinės ir politinės lietuvybės apraiškomis vajus. Lietuvybės dekonstrukcija ir Tautai nusipelniusių žmonių kritika pateikiama nuosekliai, formaliai moksliškai, tačiau niekada neskubant formuluoti tiesmukas išvadas, – jas paliekama rasti apdairiai paslėptas tarp eilučių. Skaitytojams peršama nuostata, kad tarpukariu klestėjusi, sovietmečiu privačiai puoselėtai ir iš tiesų išsaugota lietuvybė yra toks pats ydingas ir pasenęs tapatybės pagrindas kaip ir sovietiškumas. 

Ginant šią pamatinę nuostatą pasitelkiamas net pats absurdiškiausias ir istoriškai neteisingas okupacines represijas vykdžiusio Antano Sniečkaus ir režimą šlovinančių eilėraščių parašiusio Justino Marcinkevičiaus požiūrio į Lietuvą lyginimas. N. Putinaitė viešai teigia, kad sąvokas „Lietuva“ ir „tauta“ abu šie asmenys vartojo ta pačia prasme, išpolitintai „liaudžiai“ pavadinti. Toks lyginimas su A. Sniečkumi rodo visišką jos ir kitų J. Marcinkevičiaus „kritikų“ nesuvokimą apie lyginamų asmenų santykį su tarybinės Lietuvos projektu arba ideologinį siekį tokiu būdu visus sovietmečiu gyvenusius ir į atvirą rezistenciją neįsitraukusius asmenis sumalti į vieną sovietinę masę ir nurašyti kaip smerktinas istorijos atgyvenas, o ne kritikuoti jų konkrečias veiklas.

Viešame komentare autorė pagrįstai supriešino tautą idealizuojantį ir jos klaidoms kritišką patriotizmą. Tačiau kartu ji pareiškė, kad kiekviena tautos ir valstybės gyvenimo ydų kritika yra savotiška realistinio patriotizmo išraiška. Tai pavojingai ir, tikėtina, sąmoningai tikrovę sujaukiantis požiūris, mat su juo sutikus, bet kokia viešųjų reikalų kritika tampa patriotizmo apraiška, o paties patriotizmo samprata išplečiama iki begalybės ir tuo pačiu netenka jokios praktinės bei dorovinės vertės. 

Natūralu, jog subtìlios ir neretai tik turint specialių žinių atpažįstamos J. Marcinkevičiaus, o per jo asmenį ir visõs kultūrinės bei politinės lietuvybės menkinimo technikos nėra lengvai atpažįstamos. Tai suprasdami, Vilniaus forumo atstovai filosofas Laisvūnas Šopauskas straipsnyje „Tikrieji N. Putinaitės metodai ir taikiniai“ ir kultūrologas Vytautas Rubavičius straipsnyje „Apie patriotiškumą, „Patriotų premiją“ ir Putinaitės „drąsą“ paskelbė išsamias ir dalykiškas N. Putinaitės pastangų „nuvainikuoti“ iš pradžių Vasario 16-osios Lietuvos patriarchą J. Basanavičių, o dabar ir vieną Kovo 11-osios Lietuvos kūrėjų J. Marcinkevičių analizes bei vertinimus. Pažintis su šiais tekstais yra būtina tolesnės visavertės diskusijos dėl to, kaip turėtume vertinti sovietinę inteligentiją, sąlyga.  

Vilniaus forumas siekia ugdyti tautinę ir valstybinę Lietuvos piliečių sąmonę ir mano, jog labai svarbu, kad tokias Lietuvos idėjinio ir politinio gyvenimo realijas bei viešąją erdvę purtančias diskusijas suprastų kuo daugiau šalies piliečių. Todėl, siekdamas atkreipti visuomenės dėmesį į šiuo metu vykstančius Lietuvos ideologinio bei politinio naikinimo metodus ir mastus, Forumas gegužės 7 dieną Vilniuje organizuoja atvirą konferenciją „J. Marcinkevičiaus „nuvainikavimas“: kovos su „tarybine lietuvybe“ istorinis kontekstas ir politinė prasmė“. Paaiškėjus renginio vietai ir laikui, jame dalyvauti kviesime visus piliečius, neabejingus tautos pastangoms ginti valstybės idėją ir ieškančius atsakymų, koks turėtų būti istoriškai teisingas ir valstybę stiprinantis šiandieninės nepriklausomos Lietuvos santykis su lietuvybės išsaugojimo pastangomis sovietmečiu.

Norėdami išreikšti paramą šiam viešam laiškui ir gauti kvietimą į renginį elektroniniu paštu, rašykite adresu tinklas2015@gmail.com.


Pasirašo 

Vilniaus forumo dalyviai ir rėmėjai

Jonas Kauneckas, Nijolė Sadūnaitė, Antanas Terleckas, Bronislovas Genzelis, Romas Pakalnis, Bronislovas Kuzmickas,  Antanas Sutkus, Albertas Sinevičius, Vytautas Knašys, Leonas Ašmantas, Vaidotas Antanaitis, Algimantas Nasvytis, Rimvydas Jasinavičius, Jonas Biržiškis, Romas Gudaitis, Arvydas Šliogeris, Bronius Leonavičius, Vytautas Bubnys, Elena Kurklietytė, Antanas Buračas, Arvydas Janulaitis, Vytautas Martinkus,  Vladas Terleckas, Vanda Juknaitė, Ignas Vėgėlė, Alvydas Pauliukevičius, Faustas Latėnas, Kazys Saja, Aloyzas Stasiulevičius, Birutė Kulnytė, Ona Aleknavičienė, Domas Kaunas, Vytautas Rubavičius, Rimantas Balsys, Rimantas Dichavičius,  Živilė Makauskienė, Napoleonas Kitkauskas, Jūratė Sofija Laučiūtė, Dalia Urbanavičienė, Vytautas Kazimieras Aranauskas, Jonas Vaitkus, Elvyra Žebertavičiūtė, Nijolė Balčiūnienė, Gediminas Janeliūnas, Leonas Milčius, Algimantas Valantiejus, Angonita Rupšytė, Bonifacas Stundžia, Alvydas Butkus, Rasa Čepaitienė, Vytautas Daujotis, Kęstutis Dubnikas, Mindaugas Karalius,  Algimantas Jankauskas, Leonas Milčius,  Artūras Judžentis, Lina Kančytė, Arūnas Gumuliauskas, Paulius Kruopis, Marius Markuckas, Linas V. Medelis, Jolanta Miškinytė, Marius Parčiauskas, Miglė Remeikaitė, Rimvydas Stankevičius, Ona Voverienė, Paulius Stonis, Gediminas Storpirštis, Liutauras Stoškus, Darius Vilimas, Laisvūnas Šopauskas, Daiva Tamošaitytė, Gediminas Navaitis, Alfonsas Vaišvila, Irma Leščinskaitė,  Algirdas Baubinas, Eugenijus Skrupskelis, Antanas Andrijauskas, Virginija Jurgilevičienė, Albinas Plėšnys, Tomas Rutkauskas, Arūnas Bingelis, Monika Parčiauskienė, Linas Stankevičius, Edvardas Šalkauskas, Vytautas Radžvilas, Norbertas Stankevičius, Jonas Kievišas, Ramutė Irbinskienė, Arūnas Burlingis, Andrius Martinkus, Erika Drungytė, Libertas Klimka, Gražina Vitartaitė, Janina Ungurytė, Vytautas Sinica, Saulius Arlauskas, Irena Kubilienė, Vaclovas Bagdonavičius,  Vidmantė Jasukaitytė, Rita Aleknaitė-Bieliauskienė, Emilis Palevičius, Irena Andrukaitienė, Vladas Kančiauskas, Vytautas Paškauskas, Eglė Makariūnienė, Kęstutis Makariūnas, Alma Lapinskienė, Kęstutis Pakštas, Loreta Lučinskienė, Stasys Kaušinis, Rūta Vaičiulionienė, Eugenijus Vaičiulionis, Arūnas Acus, Birutė Biekšienė, Aušra Narbutaitė, Vidmantas Dikavičius, Marija Elena Kilikevičiūtė, Vytautas Budnikas, Janina Kilikevičiūtė, Bronė Ona Dereškevičienė, Violeta Dubnikienė, Albertas Žostautas, Marijonas Sinica, Monika Morkūnaitė, Eimantė Daukšaitė, Darius Ryliškis, Leonas Merkevičius, Gabrielius Sužiedėlis, Adelė Grušienė, Vaclovas Grušas, Santa Kančytė, Arimantas Raškinis, Ramunė Vosylienė, Jūratė Slavinienė, Regina Gaušienė, Nijolė Tumėnienė, Mindaugas Stoškus, Julė Kavalnienė, Rima Jankauskienė, Laimutė Pacevičienė, Rita Sarapinienė, Ramutė Šimukauskaitė, Saulius Vengris, Kazys Balickas, Vilma Sinickienė, Gintautas Bareikis, Rūta Jagminaitė, Vydas Astas, Algimantas Stanislovas Kliauga, Vytautas Sarapinas, Jonė Maniuškienė, Irena Mėdžiuvienė, Virginija Uksienė, Gitenis Umbrasas, Kazys Misius, Aldona Marija Gedvilienė, Dinas Kačinskas, Linas Braukyla, Juozas Mureika, Joana Kalvaitytė, Jonas Punys, Gintaras Valinčius, Irena Perkauskienė, Eugenijus Stumbrys, Vacys Vaivada, Milda Ona Daukšienė, Birutė Butkevičienė, Gintautas Terleckas, Vytas Rutkauskas, Milda Vyšteinaitė, Audronė Gečienė, Otilija Gricienė, Tomas Danilevičius, Mykolas Kimtys, Danutė Lengvinienė, Stanislava Šarkauskaitė, Rūta Šalnienė, Nomeda Alijauskienė,  Janina Survilaitė, Judita Kuralavičiūtė.

Susiję

Vilniaus Forumas 1496215086501755867

Rašyti komentarą

 1. Atvirasis identifikatorius2016-03-11 13:40

  Abstraktu.

  AtsakytiPanaikinti
 2. Anonimiškas2016-03-11 13:54

  Įžvalgusis V. Kudirka pastebėjo ir sukūrė Himną, bet čia kaip ir dešimt Dievo įsakymų, nesilaikoma jų, taip ir himno, valdžia gieda, visai nesigėdidami.

  AtsakytiPanaikinti
 3. Anonimiškas2016-03-11 14:51

  Paradoksu paradoksas. Arsiausiai sovietinio meslo vadinimui sovietiniu meslu priesinasi tie, kurie kadaise patys savo rankomis aistringai ta sovietini mesla gamino, o dabar juo savo kuriniu, savo esatimi vadina visa siuolaikine Vakaru civilizacija, ja tuo savo viso gyvenimo gamybos produktu tepdami. Matyt jau ir proteliai, ir taip nedideli buve, meslu pavirto. Dziaugiuosi, kad ismintingasis profesorius Alvydas Jokubaitis nepasirase sio pernelyg jau dviprasmisko, kad butu intelektualiai saziningas ir paprasciausiai padorus, "kreipimosi"

  AtsakytiPanaikinti
  Atsakymai
  1. Anonimiškas2016-03-11 17:44

   "Įrodinėjant, kaip kad daro į Patriotų premiją pretendavusi N. Putinaitė, jog J. Basanavičius ir V. Kudirka buvę atitinkamai „psichinis ligonis“ ir „nevykėlis“, toliau skleidžiamas ir mėginamas įtvirtinti sovietmečiu bruktas požiūris, jog šių iškilių žmonių pastangomis atgimusi lietuvių tauta iš pat pradžių buvusi „nevisavertė“, o 1918 m. sukurta nepriklausoma Lietuvos valstybė – nevykęs ir pirmiausiai patiems lietuviams žalingas politinis pasirinkimas."

   Visiškai aišku, kad putinaitės siekia kompromituoti ne vien sovietmečio lietuvybės apraiškas, bet ir pačią Lietuvos Valstybės idėją, jos įgyvendinimą ir valstybės tėvus-įkūrėjus. Įdomu, kaip elgtųsi JAV patriotai, jei tenykštės putinaitės skelbtų tekstus apie Džefersono, Medisono ar Vašingtono "nesveikos psichikos" diagnozes, o Pentagonas įteiktų tokiai putinaitei JAV Patriotų premijai? Po tokio palyginimo gal kas paaiškėjo?

   Panaikinti
  2. Anonimiškas2016-03-11 21:22

   Nera jokio pagrindo teigti, kad Putinaite (ar nebutinai ji, tiesiog jos vardas tapo simboliu) "siekia kompromituoti". Jeigu jau kalbame, ko ji siekia, tai gal pirmiausia paklausykime, ka sako ji pati? O ji pati sako, kad prsiimdami tik aukos vaidmeni ir slepdami patys nuo saves akivaizdzius visuotinio prisitaikeliskumo ir dazno kolaboravimo faktus, darome save pazeidziamus ir zudome savo valstybes ateiti. Kas isskyrus ivairias tokiu kaip jus interpretacijas, rodo Putinaites netiesos sakyma del jos deklaruojamu ketinimu? Suprantu, kad jums "viskas aisku", bet tai iracionalu ir neitikinama.

   O kalbant apie Dzefersona, Madisona, Vasingtona ar ka ten dar, neprosal butu prisiminti, kad jie gyveno vergvaldystes laikais, buvo stambus savininkai, turejo vergu ir apie tai JAV netylima. Tiesa, niekas jiems negali prikisti isdavystes, bet placiai diskutuojama, pvz. del intrigu ir melo susirinkimuose, kuriuose buvo kuriama JAV Konstitucija. Neapeinant jokiu autoritetu. Tik matydami savo didvyrius kaip tikrus zmones su silpnybemis, galime siekti imti is ju pavyzdi ir gal kada patys tokie buti, nes is bronzinio raitelio ar Dievo ikonos pavyzdzio ne nepagalvosi imti. Putinaite simtu procentu teisi, is nieko ji nesitycioja, yra blaivesne ir didesne Lietuvos patriote uz visus garsius samburius, kuriuose slepiamasi uz kolektyvinio as, ji drasiai stoja vienisa kolektyviniam reismui, puikiai suvokdama pasekmes. Kuris is jusu dristu tai daryti del savo isitikinimu? Ora anonimiskai gadinti komentaruose lengva. Taikau ir sau :))))

   Panaikinti
  3. Anonimiškas2016-03-11 21:26

   Net Jezus Kristus atejo kaip zmogus su savo silpnybemis, o cia kazkoki Brazauska su Marcinkeviciumi bijo zmonemis su nuodememis parodyti. Skystakiausiai, o kai kurie ir labai is pragmatiniu sumetimu, nujausdami savo paciu ateiti.

   Panaikinti
  4. Anonimiškas2016-03-11 22:30

   Jūs vis dėlto sutinkate, kad JAV Nepriklausomybės aktas nėra JAV kaip nors "nevisavertiškai kvestionuojamas", o tėvai-įkūrėjai nėra vadinami "psichiškai įtartinais"? Ar visgi manote, kad Pentagonas taip manančius keistuolius turėtų apdovanoti Patriotų premija? Tada gal Pentagono premiją turėtų finansiškai paremti Kremlius?

   Panaikinti
  5. Anonimiškas2016-03-11 22:56

   koks nesaziningas sokinejimas nuo asmenu prie istoriniu ivykiu vertinimo. Kas, budamas sveiko proto, Lietuvoje neigia Nepriklausomybes akto svarba, kas is jo tyciojasi? Kalbame apie asmenis, su visomis ju zmogiskomis silpnybemis. Ne apie bronzines figuras, ne apie bareljefus atmintinose vietose, o apie gyvus zmones. Taip, zmoniu gyvenimai, ju nuveikti darbai gali buti tiek reiksmingi, kad taptu simboliais, zenklais, imtu gyventi savo atskira nuo juos nugyvenusiu ir nuveikusiu asmenu gyvenimus. Bet tai nereiskia, kad isnykst patys asmenys ir negalima arba nereikia ju matyti kaip zmoniu is kuno ir kraujo.

   Panaikinti
 4. Anonimiškas2016-03-11 14:55

  Kai save vadinantys intelektualais kolektyvinius savo kreipimusis adresuoja ne pries veiksma, net ne pries valdzios veiksma, o pries viesai, nesislapstant, argumentuotai ir privaciai, todel visiskai sazinigai issakytas mintis, tai jau nebe intelektualu samburio zodis, o kiauliu garde kriuksejimas.

  AtsakytiPanaikinti
  Atsakymai
  1. Anonimiškas2016-03-11 16:11

   Bet mintys visada turi politinį svorį. O tos Putaintės mintys yra labai labai dviprasmiškos ir painiojančios sąvokas. Viena vertus, ji sako, kad sovietai blogai ir buvo daug bendradarbiavusių. Kita vertus sako, kad tie, kurie kažką darė daugiau dėl valstybinio mąstymo ir bent kiek budino tautos savimonę, irgi koloboravo. Vadinas - gerų nebuvo, nes blogi buvo visi, kurie prisitaikė. Visiškai neprieštaraujantis teiginys būtų ir tai toks, kas kiekvienas sovietmečiu savotiškai buvo geras (dirbo dėl Lietuvos, ar kaip ten). Kaip ir ji pati, Putinaitė, anuomet (pasidomėkit kuo ji buvo). Gėrio ir blogio skirties po jos komentaro ir knygos nebelieka. O kas lieka? Lieka gelda, prie kurios toliau mums kartojama: koks skirtumas kas ką darė? Mes visi vienodi - sėdime toje pačioje valtyje, kurią irkluoja nežinia kas. Ir tuo įtikėję piliečiai nuleidžia rankas. O tai visiškai piešinga demokratijai, kuria taip norime būti. Nes demokratija, kaip nuo graikų laikų dar manoma, turi būti grindžiama ne nuomone, o tiesa. Deja, mūsų demokratijoje Putinaitės nuomonę norima padaryti tiesa, nes tikros, tiesa grįstos demokratijos, ir matymo daug daugiau, nei tik juoda ir balta, beveik niekam nebereikia. Tad ačiū pasirašiusiems ir parodžiusiems, kad demokratijos vis dar norima.

   Panaikinti
 5. Anonimiškas2016-03-11 16:19

  Demokratijoje tiesa yra tik ta, kad kiekvienas turi teise i viesa nuomones pareiskima.

  AtsakytiPanaikinti
 6. Kulinarija.de2016-03-11 16:38

  Kokia demokratija? Tai vaflių valgymo varžybos.

  AtsakytiPanaikinti
 7. Anonimiškas2016-03-11 18:46

  Kodel nera D.Kuolio parašo?

  AtsakytiPanaikinti
 8. Leisiu sau priminti čia besireiškiantiems veikėjams labai svarbų punktą: "Pažintis su šiais [t.y. L. Šopausko ir V. Rubavičiaus] tekstais yra būtina tolesnės visavertės diskusijos dėl to, kaip turėtume vertinti sovietinę inteligentiją, sąlyga."
  Antra vertus, net smalsu patapo - ar frukteliai, aiškindami, kad antilietuviška ir antivalstybinė šiukšlė yra "šimtu procentų teisi", patenka į kategoriją tų, kuriems "visõs kultūrinės bei politinės lietuvybės menkinimo technikos nėra lengvai atpažįstamos" - ar atvirkščiai - jie jas atpažįsta ir "šimtu procentų" palaiko? ;)
  P.S. Jeigu lietuvių tautiškumą ir patriotizmą ugdančių asmenybių dergimas yra "patriotizmas", tai tokių "Lietuvos patriotų" pilnas Kremlius ir Varšuva. :)

  AtsakytiPanaikinti
 9. Anonimiškas2016-03-14 13:23

  Piks auksiniai žodžiai, ,,Jeigu lietuvių tautiškumą ir patriotizmą ugdančių asmenybių dergimas yra ,,patriotizmas'', tada diskusija su tokiais ,,lietuviškais patriotais'', yra beprasmė, galima sakyt tiesioginis susibėgimas su tais iš kurių pabėgom, ir tikriausiai atsiskleidimas tų, kurie ir nenorėjo bėgt.

  AtsakytiPanaikinti
 10. Autorius pašalino šį komentarą.

  AtsakytiPanaikinti
 11. Visų pirma, padorumą turintys žmonės apie mirusius kalba gerai arba nieko, nes mirusieji negali apsiginti nuo šmeižto ir sofistinių išvedžiojimų.
  Antra, būtina skirti asmenį nuo jo darbų. Žmogus yra laikina ir silpna būtybė, gyvenimą pradedanti, o neretai ir baigianti gyvenimą vystykluose, neretai tenka ir suklysti ar paslysti. Tačiau kai kurių iš jų darbai lieka amžiams, tampa paminklais praeičiai bei atrama ateities kartoms. Kiti visą gyvenimą praleidžia tik dergdami į vystyklus bei aplinkui ir bando įtikinti, kad visi tokie, kaip jie. Su pastaraisiais diskutuoti beprasmiška - gali tik susitepti ir sklinda prastas kvapas...
  Kaip gi kitaip save paaukštinsi, pretenduodamas į premijas, jei ne suniekindamas ir apdergdamas iškiliuosius...
  Ką veiktų tokie kritikai bei "analitikai", jei nebūtų tų iškilių darbų bei asmenybių?
  Teliktų tik prastas kvapas...

  Todėl, kaip sakė kita iškili ir puolama poetė: "Darbais, o ne žodžiais mes Tėvynę mylim", nors neretai ir žodžiai virsta darbais. Vienų - visiems laikams įsimenančiais, kitų - prastais. Turiu omenyje pastarojo meto pilkųjų damų publikacijas. Vardų net nepatogu minėti...

  AtsakytiPanaikinti
 12. Anonimiškas2016-03-15 09:26

  taip, Medardai, kai savęs neturi, lieka tik remtis į kažką. Iškilaus, pavyzdžiui. Savaime tai nėra blogai, dažnai net labai gerai, bet tokie kaip tamsta, patys remiasi ir kitiems siūlo remtis tokiais, kurie nė trupučio neatgailavo dėl savo priverstinių ar mielai savanoriškai darytų išdavysčių ir melavimo. Todėl taip ir liko išdavikai ir melagiai. Greta savo iškilumo. Kol to nesuvoksi, kol sau nepasakysi, kad remiesi ne tik į iškilų kūrėją, bet ir į ne mažiau iškilų išdaviką ir melagį, tol pats gyvensi melo pasaulyje ir išdavystėje. Gyvenime ne viskas tik juoda ir ne viskas tik balta, todėl nesielk kaip vaikas, neigiantis akivaizdų faktą, kad prisikrovė į vystyklus.
  Nuo tiesos tapsi tik stipresnis. Viena iš apgailėtinos visuomenės būklės priežasčių yra nuolatinis melavimas sau ir kaltųjų paieškos, nors kaltas dažniausiai esi tik pats, kasdien sau meluojantis. Atsipeikėkit, apgailėtini bailiai, jokia valdžia jūsų niekada nepatenkins ir neišspręs jokių jūsų problemų, nes pirmiausia jūs savo pačių problemų nesprendžiate. Todėl nėra valstybės ir jos tvarkos pasaulyje, kuri tokiems kaip jūs buduliams tiktų - anei Norvegija su jos Barnevernet, anei Britanija su jos darbu dėl penktadienių pokylių, anei Švedija su privalomu vaikų lytiniu švietimu ir laisvu požiūriu į lytis, anei Vokietija su jos emigrantais ar Prancūzija su musulmonai ir laicizmu, anei JAV su pozityviąja diskriminacija ir Aukščiausiojo Teismo sprendimais dėl mažumų. Jau net Rusija jums geriau už Vakarų pasaulį - ten matote "pasaulio gelbėjimą". Esate tokie apgailėtini, kokia tik labiausiai begali būti žodžio apgailėtinas reikšmė. Taip ir netapote laisvi piliečiai laisvoje valstybėje, likote tuo, ko buvote geriausiai išmokyti - būti vergais. Man jūsų nė kiek negaila, gal tik vienas noras - greičiau pasibaikite, jūsų ne tiek daug ir beliko.

  AtsakytiPanaikinti
  Atsakymai
  1. Anonimiškas2016-03-15 09:58

   Eurobudulis ... visko net neskaičiau. Ta pati sugedusi plokštelė. Pabaigą pastebėjau "Man jūsų nė kiek negaila" ... jausmas abipusis. Beje negalvojot emigruot į Švediją ten švedų jaunieji liberalai greitai išlaisvins nuo retogradų acilikelių diskriminuojamas nekrofiliją ir kraujomaišą. Išlaisvinsit pagaliau nuo viduramžių moralės.

   Panaikinti
  2. Geras, taiklus atsakymas. ;)

   Panaikinti
  3. Vytautas iš Šlavėnų kaimo (V.K.)2016-03-16 23:14

   Pagaliau perskaičiau visus komentarus. Darosi nebeįdomu. Panašu į Delfi kur antilietuvška propaganda veržiasi per kraštus. Čia pakako vieno anonimo. Tautos ne be nukrypėlių. BET, yra viltis, kad ''pabėgėlių'' ordos ir ten-''sustyguotose'' šalyse, atbus ir "tautiška giesmę".

   Panaikinti
 13. Anonimiškas2016-03-15 10:19

  net neketinu niekur emigruoti, nes skirtingai negu nesąmones apie Lietuvą nuolat pliurpiantys pašlemėkai gyvenu čia visavertį gyvenimą ir Lietuvos ateitį matau gražią. Ačiū Dievui, joje nebus jūsų. Tikrai nebus, apsidairykit ir pažiūrėkit į veidrodį. Tokių evoliucijos klaidų kaip jūs nedaug belikę, gaila, kad nemaža dalis likusių dar turi galią priimti sprendimus. Beveik visose politinėse partijose beveik visi reikšmingi postai užsėsti jūsų brolių dvynių, beveik visoje vykdomojoje valdžioje - taip pat. Teismuose irgi netrūksta. Bet kartų kaita jau vyksta ir kasdien vis greičiau. Dar po 5-7 metų valdžioje bus vien dabartiniai 40-45 metų amžiaus žmonės, kurie sovietinės vergijos nematė arba beveik nematė. Ir tai yra puiku. O atmintyje liksite pilki menkystos, kurių bendrinis vardas - gražulis. Žinoma, su visais sysų, bradauskų, malinauskų, paksų, uspaskichų, razmų, landsbergių, dagių ir kitokios faunos požymiais. Beje, emigruoti norėtumėte jūs, bet netgi to nebesugebate.

  AtsakytiPanaikinti
  Atsakymai
  1. Anonimiškas2016-03-15 10:37

   citata "...gyvenu čia visavertį gyvenimą". Vargu bau, sodomitų santuokos Lietuvoje dar neįteisintos.

   Panaikinti
  2. Anonimiškas2016-03-15 11:17

   yra vargšų, kuriems bet koks klausimas tėra sekso klausimas. Tai nelaimingi, seksualiai nuskriausti žmogeliai, kurie projektuoja į kitus savo nelaimes. Galvą duodu nukirsti, kad 10:37 komentarą parašė nupezęs senis, kuriam jo moteriškė visą gyvenimą nedavė ir taip keršijo už negebėjimą mylėti (vergai pagal apibrėžimą negeba mylėti, tik pataikauti) bei paliko amžinai nuskriaustą ir seksualiai susirūpinusį.

   Panaikinti
  3. Anonimiškas2016-03-15 12:10

   citata: "yra vargšų, kuriems bet koks klausimas tėra sekso klausimas".
   Mėtot akmenis į LGTB daržą... fui koks latentinis homofobas, o apsimetinėja pažangiu. Gėda pelėda :)

   Panaikinti
  4. Anonimiškas2016-03-15 12:57

   man visiškai nerūpi LGTB reikalai, skirtingai negu jums. Jums, kuriam rūpi viskas, ką jūsų liguista vaizduotė sieja su seksu. Vargu ar yra bent menkutis pagrindas teigti, kad LGTB reikalavimai yra reikalavimai sekso klausimais, tai taip primityvu, kaip jūs pats. Jeigu liguistai laikysime, kad LGTB reikalavimai yra išimtinai seksualinio turinio, tai ką tada turime kalbėti apie Katalikų Bažnyčią, nuolat kalbančią apie šeimas ir motinystę? Gal dabar savo skystomis smegenėlėmis suvoksite savo plepalų absurdą?

   Panaikinti
  5. Anonimiškas2016-03-15 14:09

   citata: "Vargu ar yra bent menkutis pagrindas teigti, kad LGTB reikalavimai yra reikalavimai sekso klausimais"
   Yra menkutis pagrindas teigti:
   http://www.propatria.lt/2015/03/gejus-aktyvistas-musu-tikslas-yra.html
   http://www.propatria.lt/2015/04/lesbiete-mokytoja-kaip-as-itikinu.html
   http://www.propatria.lt/2015/03/kanados-mokyklose-diegiama-sokiruojanti.html
   http://www.propatria.lt/2015/05/tukstanciai-kanados-tevu-streikuoja-del.html
   ir iš Lietuvos Tolerantiško jaunimo asociacijos pirmininkės Jūratės Juškaitės organizuota akcija
   http://www.universitetozurnalistas.kf.vu.lt/2015/12/protestuotojai-ragino-valdzia-mokyklose-pradeti-lytini-svietima/

   Panaikinti
  6. Anonimiškas2016-03-15 17:21

   ar lyčių santykių klausimas yra tik sekso klausimas? na ir bukas požiūris.

   Panaikinti
 14. Jeigu kam nors dar nepavyko apsispręsti, siūlyčiau perskaityti-
  V. Sventickas.
  "Apie Justiną Marcinkevičių: kas pameluota ir kas neperskaityta"
  Puikus straipsnis. Labai labai netgi puikus.
  Po gerb. Sventicko pasisakymo visokios putkinaitės atrodo kaip apgailėtinos šunšūdžių krūvelės.  AtsakytiPanaikinti
  Atsakymai
  1. Dėkui gerb. Skapenui už nuorodą.
   Tikrai geras straipsnis parašytas su rūpesčiu, išmanymu ir širdimi.
   Diskutavusiems būtų privalu perskaityti.

   Panaikinti
  2. Anonimiškas2016-03-15 17:30

   Sventickas rašo: " Kadangi apsisprendė reikštis viešai – susitaikė su privalomu prisitaikymu."
   Bet juk Putinaitė irgi sako tik tiek. Kad susitaikė su privalomu prisitaikymu. Nors Sventickas čia sustoja, Putinaitė, nieko naujo nesakydama, tik tęsia logišką seką (ne apie utėles ar kūno neprausimą) - jeigu prisitaikei, vadinasi susitaikei. Bent iš dalies susitaikei. Su kuo susitaikei? su blogiu. Juk tai amžinas klausimas - kiek gali susitaikyti su blogiu, absoliučiu, žudančiu kūną ir sielą blogiu. Ir ar privalai vėliau atgailauti. Krikščionybė sako - blogiui pasiduoti žmogiška, bet atgailauti už susitaikymą su blogiu privalai. Lietuviški buduliai, tik vadinantys save krikščionimis, gina poziciją, kad nėra čia dėl ko atgailauti. Va čia Putinaitė ir stipri - ji tvirtai sako, kad atgailauti yra dėl ko ir kol tai nepadaryta, blogis yra tuose, kurie nesusitaiko su savimi, neatgailauja. Nesvarbu, Marcinkevičius tai, Landsbergis, Sventickas, Čepaitis, Brazauskas, kardinolas Bačkis ar koks budulis iš Propatria komentarų.   Panaikinti
  3. Taip, Skapenas čia gerą nuorodą davė - ačiū! Pasikartosiu - ta prisitaikiusi-susitaikiusi komsomolka NEBŪTŲ puolusi Marcinkevičiaus, jei jis IŠ TIESŲ būtų toks "susitaikėlis". Kas IŠ TIESŲ tokioms "utėlėms" (http://alkas.lt/2016/03/13/l-v-medelis-pasmerkime-visus-tegyvuoja-uteles/) kliūva, tai jo vaidmuo tautos prisikėlime. To jau nei raudonieji konsmolcai, nei raudonai-žydri homsomolcai negali pakęsti. Užtat ir vemia. :)

   Panaikinti
  4. Anonimiškas2016-03-15 19:39

   Koks tikintis eurobudulis. Tamsta jau nebekomentuojate, o beveik adoruojate putinaitę. Nuoširdžiai nesupratu čia toks žmogaus fanatizmas? neįgalumas? ar verslas?

   Panaikinti
 15. Visi bent kiek mąstantys pastebėjo, kad kaip visokių vanagaičių tikrasis taikinys - ne vokiečių kolaborantai, visokių baronų taikinys - ne Margiris, o visokių bumblowskių taikinys - ne konkretūs Lietuvos valdovai, taip ir visokių putinaičių taikinys - ne Marcinkevičius, Basanavičius ar Kudirka. Jų visų taikinys - lietuvių tautinis patriotizmas ir lietuviai kaip nacija. Šitų veikėjų pastangoms ploja ne tik baltarusių "licvinistai", lenkų "kresovikai-vilnonašytstai" ar rusų "krymnašystai" - ekstazėje ir vietiniai lietuvių išgamos, kurie svajoja apie tai, kaip tas "Vasario 16-os nesusipratimas" išnyks - o jau ar rasiejos "laisvų ir nepriklausomų" federacijoj, ar "naujojoj žečpospolitoj", ar "europos sąjungoj šlovingoj" - kaip sako, skonio reikalas. :)

  AtsakytiPanaikinti
  Atsakymai
  1. Anonimiškas2016-03-15 19:48

   Pikc, tamstai atrodo, kad taip putodamasis išreiški laaabaaai didelį patriotizmą. Bet štai iš šalies žiūrint, aiškiai matosi, kad esi lygiai toks pat, kaip ir tie, kuriuos burnoji. Ir burnoji juos tik dėl to, kad labai gerai save juose atpažįsti, ko ir nekenti labiausiai. Pagalvok. Kol nebandysi suprasti, kodėl pats taip elgiesi, tol ir kariausi vien su tavyje gyvenančęiais vaiduokliais.

   Panaikinti
  2. 1. Aš ne "putojuosi", o konstatuoju faktą - putojasi, kiek teko pastebėti, homsomolas ("eurokomjaunuoliai") ir koloradikai - beje, labai panašiai ir panašiomis proporcijomis. ;)
   2. Aš ne "nekenčiu" - mano požiūrį į tuos padarus derėtų vadinti paniekos ir pasišlykštėjimo deriniu - maždaug 50/50. ;)
   3. Aš ne "kariauju" - ir jau tikrai ne su "vien su [s]avyje gyvenančęiais vaiduokliais" - malonėkite neprikerginėti man to, kas tamstoms priklauso. ;)
   4. Galiausiai, leisiu sau pacituoti klasiką: "- А извольте, сударь, уметь со мной говорить, если еще не научены, я вам не ты, не извольте тыкать-с, да и советы на другой раз сберегите...". Pardon, kad ne valstybine kalba - bet, manau, suprasit. ;)

   Panaikinti
 16. Nuo šiol putinaičių palaikymo zonderkomandą vadinsiu euro-putinistais.

  AtsakytiPanaikinti
  Atsakymai
  1. Anonimiškas2016-03-15 21:44

   Labiausiai baisus tas, kuris "manyje" gyvena.
   Pasimelskime, kad suprastume, jog patys elgtis dorai turime, vietoj to, kad kitus teistume.

   Mt,6.8 Nedarykite taip kaip jie. Jums dar neprašius, jūsų Tėvas žino, ko jums reikia. 9 Todėl melskitės taip:
   'Tėve mūsų, kuris esi danguje,
   teesie šventas[i2] tavo vardas,
   10 teateinie tavo karalystė,
   teesie tavo valia
   kaip danguje, taip ir žemėje.[i3]
   11 Kasdienės mūsų duonos duok mums šiandien[i4]
   12 ir atleisk mums mūsų kaltes,
   kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams.
   13 Ir neleisk mūsų gundyti,
   bet gelbėk mus nuo pikto'.[i5]
   14 Jeigu jūs atleisite žmonėms jų nusižengimus, tai ir jūsų dangiškasis Tėvas atleis jums. 15 O jeigu neatleisite žmonėms, tai nė jūsų Tėvas neatleis jūsų nusižengimų“.

   - Neįmanoma panaikinti blogio atsakant blogiu į blogį, vos tik sugalvojamas pasiteisinimas, neva tai teisingumo atstatymui. Jau rytoj mažai kam rūpės, kad taip, neva, buvo "teisingumas" atstatinėjamas. Blogis bus įvardytas blogiu, visai nesvarbu, kad jis buvo padarytas prisidengiant teisingumu. Šiandien jūs išsityčiosite iš "pašlemėkais" buvusių(?), rytoj jus atsidursite pašlemėkų vietoj. Kiek ta neapykanta gali tęstis? Sustokime vieną kart visiems laikams skleisti neapykantą!
   Panaikinti
 17. Kolegos komentatoriai, manęs niekaip neapleidžia nuojauta, kad tą euro-putinistą, eurobudulį Anonimišką padarą, kažkur būsiu ne kartą sutikęs. Labai girdėtos frazės,vyrauja piktas tonas, į kairę ir į dešinę taškomasi tulžimi. Ar tik čia nebus koncervatorių bičiukas - toks Sadauskas-Kvietkevičius?..
  Labiausiai iš paskutinių anonimiškų paistalionių patiko ši"Putinaitė ir stipri - ji tvirtai sako, kad atgailauti yra dėl ko". Baisiai nemielas, Anonimiškas padarėli,savo"įžvalgas" pats ir įgyvendinkite- turit nuodėmių,tai ir atgailaukit su ta savo mylima nesimpatinga Putinaite "Ne".Neprimetinėkit savo noro išsiplakti bizūnais mums,etniniams, bet nepolytiniams, lietuviams. Galų gale,jei taip nekenčiat Lietuvių, išsioperuokit tą "etninę priklausomybę", pasikeiskit vardą -pavardę, nes šiais laikais net lytį žmonės pasikeičia ir jiems gerai. Gyvent visaverčio gyvenimo šalyje, kai visų nekenti ir žmogum laikai tik vieną Putinaitę , yra n e į m a n o m a.Nereikia meluoti sau.
  Beje,neįmanoma tikėt vienu metu Dievu ir Darvino evoliucija- savo komentarerašot -"Ačiū Dievui, joje nebus jūsų... Tokių evoliucijos klaidų kaip jūs nedaug belikę". Interneto komentaruos tikrai yra priplaukusių piliečių, bet tokio nemalonaus ir besidergiančio kaip tamsta reiktų paieškoti.

  AtsakytiPanaikinti
  Atsakymai
  1. Nebūtinai tas konkretus veikėjas - tokių "homsomolinių štampovkių" dabar priveista panašiai, kaip ir "prie ruso" priveista (iki šiol tarpstančių) "komsomolinių štampovkių". Dėl to jie vieni kitus gina - ir dėl to juos sunku atskirti tiek grupės viduje, tiek tarp grupių. :)

   Panaikinti
  2. Anonimiškas2016-03-16 09:43

   Tas Sadauskas-Kvietkevičius neapsiriboja paistalionėmis. Prieš referendumą savo "feisbuko" paskyroje jis kitiems chunveibinams gyrėsi, kaip vaikė parašų rinkėjus, juos fotografuodamas ir žadėdamas nuotraukas perduoti saugumui. Šitaip išniekinti fotografavimą...

   Panaikinti
 18. Bičiuliui:
  Labas. Llllllabai įdomi Tamstos prielaida dėl to anonimuso tapatybės. Teks atkreipti dėmesį.
  Bet yra dar vienas gana įdomus aspektas apie kurį kažkaip niekaip niekas nesusipranta pakalbėti. Pažiūrėkime į pastartojo meto reiškinius kiek kitu kampu:
  Yra keletas neatsakytų klausimėlių- kodėl pasipylė tiek daug erzelį keliančių dalykų? Visas tas maitvanagaičių-putleraičių keliamas triukšmas - kodėl dabar ir kodėl tokiomis dozėmis? Juk tais šių dviejų "fėjų" pučiamų "sensacijų purslais užtvindyta visa erdvė. Namuose baisu atidaryti šaldytuvą ar pakelti klozeto dangtį nes baisu- ir iš ten gali išlysti kokia angažuota priedurnė "aitė".
  Todėl nori nenori imu galvoti- o ar visas tas triukšmas nėra keliamas tikslingai, kryptingai ir planingai? Triukšmas ir sąmyšis kaip širma pridengti kažkam, nukreipti visuomenės dėmesį nuo kažkokių svarbių procesų.
  Rudenį įvyks rinkimų cirkas. Situacija drumzlina, tad kova dėl vietų prie lovio bus negailestinga. Ponia Matrioška labai norėtų vėl po savo padu turėti bukų koncervų valdžkiukę. Ypač bukų, tokių kaip Raska Pulemiotčica, kuri net tremtinę bendrapartietę apstaugė esant kremliaus agente. Po teisybei nesu aš ir tos koncervų partijos senolės gerbėjas, bet kai komsomolcė taip paleidžia vadžias....
  Manau, kad tiek koncervai tiek Matrioška supranta jog kol kas koncervatnikų šansai laimėti rinkimus labai m!enki. Švaki šansai. Tiesa daug kliūčių jau pašalinta. Antai tapšnotojas yra įmurdytas į jo paties šūdą. Tam asilui su raudonais batais jau tikrai galima palinkėti gero savaitgalio. Tvarkingai smunka ir grizunovos-mauzuronio dešrų/agurkų dzarba parcija. Fliugerpremjero partija nors dar ir ant bangos, bet banga gerokai smuktelėjusi taip pat.
  O va liberostai kaip tas kinas- sėdi ant upės kranto ior kikendami skaičiuoja pro šalį plaukiančius konkurentų lavonus.
  Taip paprastai liberastų nenukalsi smūgiu į tarpuragę. Bet,...
  Maitvanagaitė labai grubiai supurtė holokausto amžinai žaliuojančią temą. Kas užstojo aitę? Liberastai ir dalinai dar sodomokratai. Pagaunat mintį?
  Putkinaitės šikimas ant AtA J. Marcinkevičiaus kapo- kas parėmė putleraitę?
  Teisingai, liberastai ėgi socdemikai. Kaip didžioji dalis viosuomenės (sic! rinkėjų) reagavo, reaguoja į tuos abu skandalus? Ką palaiko ir ko nekenčia totaliai didžiausia masė šių serialų žiūrovų? Pagaunat mintį?
  Va taip- kol mes čia guzais dalinamės, kažkas muravjovkoje ir tvartelio pavėsyje rankeles gudriai trina.
  Tomis pačiomis patrankomis nušaunami ir kitokie zuikiai:
  Žydšaudžių tautai gal mažiau bus noro dairytis į Tėtės ir tarybų litvos Dalios biografijų slėpinius, o į dumblą sumurdytai inteligentijai taip pat bus sudētinga kažką priešpastatyti rot fronto kgb instiotuto kailialupei bei kitamet gal mažiau bus kliūčių gauti išssvajotą Premiją tokiam balkonėlių "Dėdulei".
  Kaip sakydavo tülas Bulgakovas - prosto tak kirpič na golovu nepadajet.

  AtsakytiPanaikinti
 19. Bičiulis-Skapenui2016-03-16 08:27

  Gerbiamasis, visai sutinku su Jūsų išsakytais spėjimais.Tas triukšmelis ir pačios baisiausios tautos pasaulyje etiketės klijavimas yra kryptingas ir organizuotas procesas.Balsuot nėra už ką. Tad didžioji dalis leis sau rinkti"mažiausią blogybę". Beveik neabejoju,kad rudenį kaip niekad bus daug tokių tautiečių,kurie ramia sąžine gadins biuletenį protesto vardan.

  AtsakytiPanaikinti
  Atsakymai
  1. Cit.: "Beveik neabejoju,kad rudenį kaip niekad bus daug tokių tautiečių,kurie ramia sąžine gadins biuletenį protesto vardan.'

   Idiotais paliks tokie tautiečiai, kurie gadins biuletenius, užuot susibūrę į normalią partiją ir patys ėję į rinkimus. :( O gaila. :(

   Panaikinti
  2. Ačiū, Augustinai, už tinkamą ir vietoj pasakytą repliką. Tie vaikai visai prarūgo savo sultyse. Gal atsitokės dabar kažkaip, ir supras, kad su žmonėmis reikia žmoniškai, o ne kiekviename vien tik priešus įsivaizduoti.

   Panaikinti
  3. Anonimiškas2016-03-16 18:05

   Tenka pripažinti, kad mes visi savo dalyvavimu rinkimuose remiame Sistemą. Balsuotojai savo atėjimu legitimuoja Sistemą, partijos visaip skatina ateiti ir legitimuoti. Normali būtų tik ta "partija", kuri nedalyvautų rinkimuose ir bent šiuo požiūriu netvirkintų rinkėjų.

   Panaikinti
  4. Mintis, žinoma, yra įdomi, bet gal pavartykime ją, kad suvoktume, kokiu tikslu ji čia gali būti peršama. Nors, didesnė tikimybė, kad ji išsakyta lyg panorėjus nusispjauti. Prasmė juk yra tokia, kad dauguma (visi) palaikytų gerus kandidatus ir išrinktų deramą valdžią, o ne ta, kad priešai pralaimėtų, t.y., tik pamatytų, jog kažkas jų nenorėjo matyti valdžioje...
   Argi žmonės neitų į rinkimus ramia sąžine, jei bent viena politinė jėga, vietoj to, kad veltųsi į drabstymąsi purvais, rimtai svarstytų realiai egzistuojančias problemas, kartu su Lietuvos žmonėmis ieškotų ir siūlytų jų sprendimo būdus. Dabar gi čia (sakykime, kad nepagalvojęs) žmogus paleido antį, neva, normali būtų ta partija.., kurios iš vis nebūtų, t.y., kuri pati nieko neveiktų, ir kitus tuo pačiu klaidintų.

   Panaikinti
 20. Anonimiškas2016-03-16 08:53

  Justunas Marcinkevičąius.

  EILĖRAŠČIO ATĖJIMAS
  Graudus ir bejėgiškas
  dvasios nuogumas tamsoj.
  Dangstosi kūnu,
  lyg piemuo per lietų maišu.
  Jau nukirstas medis,
  kurio lapija paslėpt ją galėtų:
  atviras, atviras laukas
  dainuojančiam laikui –
  nusidėjėle, savo plaukais
  tu nušluostei jo kojas,
  numazgojusi jas užmaršties vandeny.
  Neuždangstomi skausmo langai.
  Atviros graudulio durys.
  Lyg lauktum kažko,
  kas pravirkdyt turėtų,
  kas lūpas pateptų tiesa.
  Užsimerkus, matai: ta gyva žarija,
  ta apspjaudyta saulė –
  tai žemė.
  Ir žodis ten, žodis – ar ne paukštis narve?
  Pranašystėm jis kliedi,
  nuojauta plėšia jo gerklę,
  kai nepaguodžiamas, guodžia.
  Dainuojančią duoną dalina
  tamsos išsigandus dvasia.
  Gyvybės šventoriuje šoka
  tuščiažiedė Kasandra – viltis.
  Jau ateina, ateina
  nepažįstamas, bet panašus.
  1985


  Arba

  O kaip aš laukiau šio žodžio

  spindinčio, didelio ir visagalio.

  Laukiau ilgai – nuo akimirkos

  kai išgirdau, kad toks žodis yra

  Atsistok visu ūgiu, žodi!

  Pasitempkite jūs, kur norit praeiti pro jį

  (Meile)

  AtsakytiPanaikinti
 21. Anonimiškas2016-04-05 12:32

  Na, diskusija kogero yra sveikintinas dalykas. Pats visiškai šiuo klausimu nesidomėjau, kol spauda nepradėjo rašinėti.. Tačiau negaliu pritarti tokiam kreipimuisi. Ypatingai atidžiai perskaičiau Šopausko straipsnį. Jis man pasirodė seklus ir demagoginis, todėl tik dar labiau sustiprino mano pažiūras šiuo klausimu. Apie Užkalnio ir pan. nuomonę nekalbu, nes ten nieko svaraus nepasakoma.

  AtsakytiPanaikinti

emo-but-icon

NAUJAUSI

Komentarai

PRISIJUNKITE

SEKITE MUS FACEBOOK

Naujienų prenumerata

item