Romualdas Ozolas. Apie Europos Sąjungos nepriimtinumą

Europos Sąjungos projektas nepriimtinas todėl, kad jis yra blogos valios ir pikto proto kūrinys, jau dabar akivaizdžiai demonstruojantis sav...


Europos Sąjungos projektas nepriimtinas todėl, kad jis yra blogos valios ir pikto proto kūrinys, jau dabar akivaizdžiai demonstruojantis savo pragaištingumą: dar tik bandant Europą iš valstybių sandraugos paversti imperija, procesas jau leido žiauriai deformuoti Sąjungą sudarančių nacionalinių valstybių būvius – tautas įklampinti į progresuojančias valstybių skolas, sukelti neregėtą migraciją, įtvirtinti vartotojišką gyvenimo būdą, sugriauti tradicines vertybių sistemas, pajudinti nacionalinių kalbų pamatus ir pan.

Kodėl taip atsitiko?

Atsakymą nurodo pats Europos Sąjungos projektas: Sąjungos konstitucijon net ir po rimtų debatų taip ir neįrašyta, jog vienas iš Europos šaltinių yra krikščionybė, nors būtent ji formavo ne tik dvasinius, bet ir fizinius Europos pavidalus, net pačią Europos – vieningos dvasios ir panašių kultūrų pasaulio – idėją.

Esminis Europos dvasios ir kultūros motyvas buvo krikščionybės žmogus – dieviškumo sąmoningai siekiantis individas, įtikėjimo ir tikėjimo dėka tampantis asmeniu ir asmenybe. Nė viena kita iš pasaulio religijų neteikė tokios galimybės: visos kitos rėmėsi pranašais ar kitokiais anapusybės liudytojais, tarpininkaistarp Absoliuto ir žmogaus. Krikščionybė Kristaus asmeniu Absoliutą liudijo tiesiogiai: Jėzus Kristus buvo žmogus ir tuo pat metu Dievas. Katalikybė iš prigimties, iš principo buvo humanistinė ir labiau nei kitos religijos atvira žmogaus santykio su Dievu žmogiškosioms korekcijoms, tarp jų ir nesutikimui. Pirmoji didžioji nesantara tarp žmogaus ir Dievo – Šiaurės sukilimas prieš Pietų bažnytinę savivalę – pagimdė reformacinį apsivalymą ir parengė dirvą Apšvietai su žmogumi be tikėjimo ir be Dievo. Tai – vartai į mūsų laikus.

Didžioji prancūzų revoliucija Europon paleidžia tris nemirtingąsias dievybes: laisvę, lygybę, brolybę. Kas gali būti žaviau, kaip laisvėje susilyginus susijungti! Tai pirmas tikrai ateistinio ir akultūrinio žmogaus projektas. Krikščionybei irgi nesvarbu sielos etninis apdaras, tačiau ji jo neatmeta, tiesiog dvasiškai vienija tikėjime. Prancūzų revoliucionieriai vienytis reikalauja fiziškai. Ar yra tokia vienijanti jėga? 

Tokia jėga yra, ir ta jėga – proletariatas, sulygintas iki nieko neturėjimo, tik dar nesuvokiantis savo brolybės ir dėl to nematantis galimos laisvės, atsako Komunistų partijos manifestas ir suformuluoja tuos postulatus, kuriais vadovaudamasis protas gali sutelkti valią revoliucijai ir realiai laisvei.

Visas XX amžius tikrina šią idėją. Dvi galingos ideologijos – vokiškasis nacionalizmas (nacionalsocializmas) ir rusiškasis kosmopolitizmas (proletarinis internacionalizmas) – susiremia žūtbūtinėse grumtynėse, kuriose paeiliui žuvus abiems, baigiasi ideologijų viešpatavimo era.

Anksčiau pasaulį dalijusi į dvi dalis „geležine uždanga“, ideologijų era palieka tik didžiųjų tikėjimų suformuotus pasaulio civilizacinius konglomeratus. Visiems šiems didžiųjų religijų gobiamiems etnosų, nacijų ir valstybių dariniams būdinga, kad juose veikia globaliais ryšiais susisaistantis sekuliarėjantis ir fiziškai laisvėjantis žmogus.  Jis remiasi nebe religiniam tikėjimui prilygstančiais trimis didžiaisiais žodžiais, nebe jų sociologizuota transkripcija Komunistų partijos manifeste – jis remiasi žmogaus išsilaisvinimo idėją toliau plėtojančiu ir į paties žmogaus rankas savo likimą atiduodančiu dokumentu – 1949 m. priimta Visuotine žmogaus teisių deklaracija. Ja šiandien grindžiama Europos Sąjungos konstitucija, Jungtinių Tautų teisė, Pasaulio gerovės programa.

Žmogaus teisių deklaracijos žmogus – nebe akultūrinis, nebe ideologinis žmogus, jis tiesiog fizinis žmogus, ir ne tiek žmogus, kiek biologinis žmogumi vadinamas subjektas. Jo esmė – laisvės neatsakomybė: „Kiekvienas gimęs žmogus yra laisvas. Su juo reikia elgtis kaip su laisvu.“ Šis subjektas neturi jokių privalėjimų kitam, nes būtent jis yra atskaitos taškas, kuriam iš principo subordinuotas Kitas: „Su juo reikia elgtis kaip su laisvu.“ Ar Deklaracijos autoriai nesuprato, kad tai – besaikį egoizmą ir beribį voliuntarizmą įveiksminanti ir įteisinanti formuluotė? Suprato. Žmogaus teisių deklaracijos žmogus yra absoliučiai nuo Dievo – aukščiausios proto ribos – laisvas žmogus. Šis žmogus – dievas pats sau. Kaip toks, jis labiausiai tiko ideologinių tironijų griovybai. Perėmęs kapitalizmo kontrolę ir pagimdęs globalizmą – ne tik buities, bet ir būties vertinimą pelnu, jis sėkmingai įveikinėja paskutines žmogiškojo proto užkardas – civilizacijas, kultūras, tautas.

Europos Sąjunga yra regioninis globalizmo variantas, kuriame Žmogaus teisių deklaracijos bloga valia ir globalizmo piktas protas reiškiasi interpretuojami dar užsilikusių kultūrinių savitumų. Tačiau Europos gyvenimo perspektyvas reflektuojančioje viešojoje erdvėje jau dominuoja fizinio žmogaus laisvės be atsakomybės prioritetai – logiška žmogaus susidievinimo fiziškumo nirvanojetikrovė.  

Ar tai ir turėtume remti?

Ar prie to ir turėtume prisitaikyti?

Susiję

Įžvalgos 9031398239626796871

Rašyti komentarą

 1. Bet krikščionybė į šiuos klausimus neatsako. Ji nėra ta religija, kuri galėtų atsakyti į šiuos klausimus. Man atrodo, kad budizmas arba hinduizmas, kaip tik galėtų labiau atsakyti. Tik budizmą (hinduizmą) reiktų perleisti per europinį kriticizmą (sujungti rytų filosofijas su graikų kritika). Ir kaip ne keista, bet čia gerai pasitarnautų senoji baltų religija, kuri, kaip man atrodo ir yra šių dviejų srovių sintezė.

  AtsakytiPanaikinti
 2. Klystate, suomi. Krikščionybė kaip tik ir yra tas vienijantis pradas. R. Ozolas labai taikliai pastebėjo, kad "Krikščionybei irgi nesvarbu sielos etninis apdaras, tačiau ji jo neatmeta, tiesiog dvasiškai vienija tikėjime." Hinduizmas yra genties, tautos, nacijos pagrindu sukurta religija, budizmas yra Dievo nepažįstanti ir tam tikra prasme neigianti religija. Tik krikščionybė (o iki Jėzaus Kristaus, ST religija) yra paties Dievo apreikštoji religija. Tad jokie kiti žmogaus sudėlioti konstruktai nepajėgūs tapti visa vienijančia jėga. Nes jie yra perdėm atviri skaldytojo (diabolos) veikimui. Tai, kas iš Dievo yra nepajudinama, nors ir kaip tie patys pragaro vartai pultų (o pastaruoju metu tas puolimas yra itin sustiprėjęs ir suintensyvėjęs).

  AtsakytiPanaikinti
 3. Ar krikščionybė ar bet kokia kita religija, NESVARBU. Svarbiausia, kad žmonės suprastų, kad jie nėra šio pasaulio šeimininkai, kad saugotų ir tausotų gamtą, kad gerbtų Motiną Žemę ir visas kitas gyvas būtybes. O, jei tik žmonės iš tiesų sektų šventais raštais! Ak, kad bent laikytųsi 10-ies Dievo įsakymų, kurių pagrindinis - "Nežudyk"! Deja, net rimtais katalikais save laikantieji be jokios sąžinės kaltės žudo Dievo kūrinius ir po to dar su pasimėgavimu valgo skerdieną... Ar tai galima vadinti "kultūra"? Ar tai civilizuota? Tai didžiausia žmonijos degradacija. Kali Jugos amžius - kaip aprašyta Vedose.

  AtsakytiPanaikinti
 4. Įsakymas "Nežudyk" skirtas žmonėms, t.y. žmogau, nežudyk žmogaus, įskaitant ir esantį motinos įsčiose ar jau nusenusį, kuo dabartinis pasaulis žiauriai nusideda (įskaitant ir hinduistus). Įvairūs gyvūnai gali būti naudojami maistui. Tam neprieštarauja nė viena religija. Tik įveda vienokius ar kitokius draudimus kurios nors rūšies atžvilgiu. Tad nereikėtų iškreipti žodžių ir priesakų bei kaltinti nevisai pagal adresą, kaip tamsta darote.

  AtsakytiPanaikinti
 5. Niekur nėra parašyta, kad negalima žudyti kito žmogaus. Aiškiai, tiesiai šviesiai pasakyta "Nežudyk", o gyvūnų skerdynės yra ne kas kita kaip žudymas. Tik žmonės tokie gudrūs, kad visada randa, kaip apeiti įstatymus, tai ir Dievo įsakymai jiems ne kliūtis.

  O dėl to, kad hinduistai valgo mėsą nėra nieko stebėtino - degradacijos amžius; kaip krikščionys nesilaiko įsako "Nežudyk", taip degradavę yra ir didžioji dauguma hinduistų bei kitų religijų atstovai (jei juos išvis atstovais vadinti galima). Žinoma, hinduizme itin draudžiama žudyti karves, nes tai atneša didžiausią neigiamą karmą, kadangi jų sąmonė nėra tokia prislopinta kaip augalų, pavyzdžiui. Kuo mažesnis gyvūnas, tuo jo ir sąmonės mažiau išsivysčiusi, jei labai paviršutiniškai apibūdinant. Tą patvirtina šiuolaikiniai moksliniai tyrimai. Kai kurios Hinduizmo šokos itin griežtai pasisako ne tik prieš mėsos (įskaitant, žinoma, vandens gyvūnus), bet ir prieš kiaušinių ir net kai kurių daržovių valgymą (priežastis galima labai gražiai moksliškai paaškinti, bet ne vieta ir ne laikas).

  Grįžtant prie straipsnio, su daugeliu išsakytų minčių sutinku, tačiau krikščionybė nėra kažkokia vienintelė teisinga religija. Visos religijos yra teisingos, kalba apie tą patį Dievą, ir yra moralios, tik, deja, žmonės ne tik kad nesilaiko savo religijos principų, bet dar ir pasisako ir net eina į karus su kitos tikybos žmonėmis. Tame ir yra didžiausia problema.

  AtsakytiPanaikinti
 6. Žygeivis

  Romualdas, kaip ir visada, rašo vartodamas pernelyg daug sudėtingų tarptautinių terminų, daug kam ir nesuprantamų. :)

  Kalbant paprasčiau - esmė tame, kad Jievrosojuzo kūrimo ideologai siekia įtvirtinti besąlyginę liberalizmo-individualizmo pergalę prieš bet kokį kolektyvizmą - religinį, tautinį, rasinį, socialinį...., tai yra įtvirtinti visuomenės absoliučią "atomizaciją".

  Tikrasis klausimas yra:

  Kodėl to siekia šie ideologai?

  Atsakymas akivaizdus - būtent "atomizuota" visuomenė labiausiai tinkama paversti ją "mobilia ir paklusnia darbo jėga", nes tokia visuomenė yra nepajėgi aktyviai ir organizuotai pasipriešinti, net ir tada, kada nuosekliai yra naikinami tos visuomenės bet kokie kolektyviniai "požymiai".

  Beje, daugelio tyrinėtojų nuomone būtent dėl neandertaliečių "atomizuotos" socialinės struktūros žmonės sugebėjo juos nugalėti ir išnaikinti.

  Todėl panašu, kad ir dabar pasikartos panašus scenarijus - pvz., islamą išpažįstantys yra labai stiprūs kolektyvistai, ir juos liberali "atomizacija" veikia labai menkai.

  Tą patį galima pasakyti ir apie Kinijos gyventojus, kurie turi labai stiprų "imunitetą" "atomizacijai", matyt, išugdytą vos ne iki genetinio lygio per daugelį tūkstantmečių.

  Taigi, būtent europiečiai (ir apskritai "vakariečiai") yra pasmerkti išnykimui.

  Ir jei laiku nebus sustabdyta ši Vakarų pasaulio bendruomenių "atomizacija" mūsų laukia liūdnas neandertaliečių likimas...

  AtsakytiPanaikinti

emo-but-icon

NAUJAUSI

Komentarai

PRISIJUNKITE

SEKITE MUS FACEBOOK

Naujienų prenumerata

item