Kelmėje tėvai atsisakė painioti berniukus su mergaitėmis

Kel­mės „Ąžuo­liu­ko“ dar­že­lio–mo­kyk­los auk­lė­ti­nių tė­vai sa­vo pa­ra­šais pa­tvir­ti­no, jog at­si­sa­ko Da­ni­jos dar­že­liuo­se...

Kel­mės „Ąžuo­liu­ko“ dar­že­lio–mo­kyk­los auk­lė­ti­nių tė­vai sa­vo pa­ra­šais pa­tvir­ti­no, jog at­si­sa­ko Da­ni­jos dar­že­liuo­se nau­do­ja­mos ly­gių ga­li­my­bių ug­dy­mo pa­tir­ties pri­sta­ty­mo, nes ne­no­ri trau­muo­ti sa­vo vai­kų. Tė­vų ma­ny­mu, yra daug svar­bes­nių ir Lie­tu­vos vai­kams ak­tua­les­nių da­ly­kų.

Prog­ra­ma ga­li su­kel­ti ly­ties ta­pa­tu­mo su­tri­ki­mą

Rug­sė­jo pir­mą­ją Lie­tu­vos lop­še­liuo­se–dar­že­liuo­se tu­rė­jo bū­ti pra­dė­ta dieg­ti pro­gra­ma „Da­ni­jos dar­že­liuo­se nau­do­ja­mos ly­gių ga­li­my­bių ug­dy­mo pa­tir­ties pri­sta­ty­mas“.

Prog­ra­mą fi­nan­suo­ja Šiau­rės Mi­nist­rų Ta­ry­ba. Re­mia So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­te­ri­ja. Lie­tu­vo­je ją įgy­ven­di­na Mo­te­rų in­for­ma­ci­jos cent­ras.

Įgy­ven­di­nant šią pro­gra­mą ly­gios ga­li­my­bės ug­do­mos ber­niu­kams lei­džiant reng­tis mer­gai­tė­mis, mer­gai­tėms – ber­niu­kais.

Po to jų klau­sia­ma, ar ber­niu­kas no­rė­tų bū­ti mer­gai­te, o mer­gai­tė – ber­niu­ku.

Mer­gai­tės ska­ti­na­mos žais­ti su ma­ši­nė­lė­mis, ber­niu­kai – su lė­lė­mis. Esą taip ug­do­mas su­pra­ti­mas, jog ir mer­gai­tės ga­li rink­tis vai­ruo­to­jos, sta­ty­bi­nin­kės ir ki­tas vy­riš­ko­mis lai­ko­mas pro­fe­si­jas, o ber­niu­kai bū­ti vi­rė­jais, au­gin­ti vai­kus, tvar­ky­ti na­mus ir at­lik­ti ki­tus mo­te­rims įpras­tus dar­bus.

Ta­čiau tė­vai nu­spren­dė, jog ma­žiems vai­kams vi­siš­kai neį­do­mus ly­tiš­ku­mas. Ug­dy­mo pro­gra­mo­se yra žy­miai svar­bes­nių da­ly­kų. O kai ku­rie me­di­kai tvir­ti­na, jog ši pro­gra­ma ga­li su­kel­ti psi­chi­kos li­gą – ly­ties ta­pa­tu­mo su­tri­ki­mą.

Vai­kai ga­li pa­si­mes­ti ir ne­be­sup­ras­ti, kas jie yra iš tik­rų­jų – ber­niu­kai ar mer­gai­tės.

Kad ne­bū­tų įgy­ven­di­na­ma ši pro­gra­ma, pa­si­ra­šė dau­gu­ma „Ąžuo­liu­ko“ dar­že­lio–mo­kyk­los ug­dy­ti­nių tė­vų.

Ga­li įti­kė­ti, kad yra ber­niu­kas

Vie­na iš ma­mų – Kel­mės psi­cho­lo­gi­nės pe­da­go­gi­nės tar­ny­bos di­rek­to­rė Lau­ra Šums­kie­nė – prieš pro­gra­mos įgy­ven­di­ni­mą pa­si­ra­šė, nes ma­no, kad ji ga­li bū­ti kenks­min­ga jos tre­jų me­tu­kų duk­ry­tei.

„Koks tiks­las dar vi­sai ma­žus vai­kus per­ren­gi­nė­ti prie­šin­gos ly­ties at­sto­vais?Jei­gu mer­gai­tei bus tei­gia­ma, jog ji – ber­niu­kas, ga­li ir įti­kė­ti, kad yra ber­niu­kas,“ – sa­kė jau­na ma­ma.

Ki­tų ma­mų tei­gi­mu, ma­ži vai­kai la­bai pa­tik­lūs, dau­ge­lis lin­kę fan­ta­zuo­ti. Kas­dien vai­ką per­ren­gi­nė­jant ir mai­šant jam pro­tą ga­li su­trik­ti jo ly­ti­nė orien­ta­ci­ja. Paū­gė­ję jie ga­li su­ma­ny­ti net keis­ti ly­tį. O jei­gu pa­tiks per­si­ren­gi­nė­ti, ga­li tai da­ry­ti ir vė­liau ir tap­ti bend­raam­žių pa­ty­čių ob­jek­tu.

Pa­sak Lau­ros Šums­kie­nės, nuo­dė­mė švais­ty­ti di­džiu­les lė­šas to­kioms pro­gra­moms.

Pe­da­go­gės ma­ny­mu, ne­dar­bo ir ki­tų so­cia­li­nių bė­dų ka­muo­ja­ma­me Kel­mės ra­jo­ne dau­giau lė­šų rei­kė­tų skir­ti vai­ko so­cia­li­nių įgū­džių ug­dy­mui. So­cia­li­nės ri­zi­kos šei­mų vai­kams rei­kė­tų psi­cho­lo­go pa­gal­bos.

Vy­rai – vy­riš­ki, mo­te­rys – mo­te­riš­kos

„Man at­ro­do, jog mo­te­rys tu­ri bū­ti mo­te­riš­kos, o vy­rai – vy­riš­ki, – re­dak­ci­jai sa­kė prieš pro­gra­mos įgy­ven­di­ni­mą pa­si­ra­šęs ke­tur­me­čio sū­naus tė­vas Kęs­tu­tis Kelp­ša. – Esu ma­tęs ir „fu­ras“ vai­ruo­jan­čių mo­te­rų, ir kos­tiu­muo­tų, leng­vus dar­be­lius dir­ban­čių vy­rų. Bet ma­no akiai gra­žes­nė si­jo­nuo­ta mo­te­ris, o ne skal­dan­ti mal­kas. Kaip Die­vas su­kū­rė, taip te­gu lie­ka. Nie­ko to­bu­les­nio ne­su­gal­vo­sim.“

Pa­sak K.Kelp­šos, ug­dy­mo pro­ce­se yra be­ga­lės daug reikš­min­ges­nių da­ly­kų ir rei­ka­lin­ges­nių ug­dy­mo bei švie­ti­mo pro­gra­mų. Dau­ge­lis dar­že­li­nu­kų tė­vų – la­bai jau­ni. Jiems 22 – 23 me­tai. Ge­riau tė­vams bū­tų tei­kia­ma pe­da­go­gų pa­gal­ba, kaip auk­lė­ti vai­ką, ką da­ry­ti, kad jis klau­sy­tų tė­vų, pe­da­go­gų ir tin­ka­mai elg­tų­si.

Apie pro­jek­tą dis­ku­tuos aka­de­mi­nė bend­ruo­me­nė

Kaip pra­ne­šė aso­cia­ci­jos Mo­te­rų in­for­ma­ci­jos cent­ras di­rek­to­rė Jū­ra­tė Še­dui­kie­nė, dis­ku­si­ja apie pro­jek­tą „Mo­te­rų ir vy­rų ly­gių ga­li­my­bių pe­da­go­gi­kos pa­vyz­dys iš Da­ni­jos iki­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo įstai­gų“ bus ke­lia­ma į aka­de­mi­nę bend­ruo­me­nę.

Dis­ku­si­ja bus iš­plės­ta aukš­to­sio­se mo­kyk­lo­se, ren­gian­čio­se iki­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo spe­cia­lis­tus.

Kul­tū­ri­niai skir­tu­mai tarp Lie­tu­vos ir Da­ni­jos yra per­ne­lyg di­de­li, kad Skan­di­na­vi­jos pra­kti­kos pa­vyz­dys ga­lė­tų bū­ti tai­ko­mas tie­sio­giai. To­dėl ti­ki­ma­si, kad Lie­tu­vos aka­de­mi­nė bend­ruo­me­nė, su­si­pa­ži­nu­si su šio pro­jek­to me­džia­ga, pa­teiks re­ko­men­da­ci­jas, kaip su­kur­ti ir pa­reng­ti me­džia­gą, ku­ri ati­tik­tų Lie­tu­vos kon­teks­tą.

Šaltinis: www.balsas.lt

Susiję

Šeimos politika 5419298252466388475

Rašyti komentarą

emo-but-icon

NAUJAUSI

Komentarai

Už balos

Papunkčiui su V. Sinica

Savaitės pokalbis

SEKITE MUS FACEBOOK

item