kard. Sigitas Tamkevičius. Šventoji Šeima ir mūsų šeimos

Sekmadienį po Šv. Kalėdų švenčiame Šventosios Šeimos šventę. Mintimis lankome Šventąją Šeimą ir meldžiamės už mūsų šeimas. Bažnyčiai visuome...

Kard. Sigitas Tamkevičius. Tegyvuoja Kristus Karalius!

Paskutinį liturginių metų sekmadienį prieš Adventą švenčiame Kristaus Karaliaus šventę, įsteigtą popiežiaus Pijaus XI. Šios šventės atsiradi...

Kard. Sigitas Tamkevičius. Siauras ir platus kelias

Kažkas Jėzų paklausė: „Viešpatie, ar maža bus išgelbėtų?“ Jis jiems pasakė: „Pasistenkite įeiti pro ankštus vartus!“ (Lk 13, 23–24). Evangel...

Kard. Sigitas Tamkevičius. Džiaugsmo versmė

Šventajame Rašte daugelyje vietų randame raginimą džiaugtis. Tikintis į Dievą ir juo pasitikintis žmogus negali būti liūdnas; liūdnas tikint...

kard. Sigitas Tamkevičius. Šv. Jonas Krikštytojas

Šiandien yra Jono Krikštytojo šventė. Jonas Krikštytojas mums kauniečiams, ypač yra brangus, nes jis - mūsų arkivyskupijos globėjas.  Tai pr...

Kard. Sigitas Tamkevičius. Šventoji Dvasia Bažnyčioje

Sekminės primena Šventosios Dvasios veikimą Bažnyčioje ir suteikia galimybę pamąstyti, kaip ji veikia žmonijos išganymo istorijoje ir kiekvi...

kard. Sigitas Tamkevičius. Sugrįžimas pas Tėvą

Po prisikėlimo Jėzus per keturiasdešimt dienų vis pasirodydavo savo mokiniams ir aiškindavo apie Dievo karalystę (plg. Apd 1,1–3); pažadėjo ...

Kard. Sigitas Tamkevičius. Svarbiausia žinia – branginkite savo šaknis ir laisvę

www.laisvavisuomene.lt Kalbino Regina Statkuvienė. Minint Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos penkiasdešimtąsias metines LR Seime š.m. geg...

kard. Sigitas Tamkevičius. Jei kas mane myli...

Jėzus prieš savo kančią, atsisveikindamas su mokiniais, kvietė juos išsaugoti tikėjimą ir ugdyti tarpusavio meilę: „Tikėkite manimi, kad aš ...

kard. Sigitas Tamkevičius. Krikščioniškoji tapatybė

  Kai per televiziją matome Rusijos prezidentą, dalyvaujantį šv. Velykų apeigose, o Ukrainoje žudantį nekaltus žmones, iškart suvokiame, kad...

kard. Sigitas Tamkevičius. Pašauktieji į amžinąjį gyvenimą

Vykstant karui Ukrainoje, kur žudomi visiškai nekalti žmonės, net vaikai, natūraliai kyla klausimų: kur yra Dievas? Jei jis yra mylintis Tėv...

kard. Sigitas Tamkevičius. Prisikėlusiojo klausimas: „Ar myli mane?“

Vienas iš pačių įdomiausių ir spalvingiausių žmonių, buvusių Jėzaus artumoje, yra apaštalas Petras. Jo asmenyje susipina gilus tikėjimas, ka...

kard. Sigitas Tamkevičius. Dievo gailestingumo sekmadienis

2000 metais popiežius šv. Jonas Paulius II, atsiliepdamas į šv. Faustinai išsakytą Jėzaus norą, kad pirmasis sekmadienis po šv. Velykų būtų ...

kard. Sigitas Tamkevičius. LKB Kronikos leidėjo laiškas ateities kartoms

Sovietinės priespaudos metais kunigai ir aktyvūs pasauliečiai diskutavome, kaip pasipriešinti esamai prievartai. Supratome, kad negalime tyl...

kard. Sigitas Tamkevičius. Įsakymas mylėti priešus

Pirmoje Samuelio knygoje pasakojama apie karalių Saulių, kuris, pavydėdamas Dovydui sėkmės kovose, kelis kartus bandė jį nužudyti. Dovydas g...

Kard. Sigitas Tamkevičius. Laimingas žmogus

Mes, žmonės, esame labai skirtingi pagal savo išsilavinimą, socialinę padėtį, net išvaizdą, tačiau mus visus vienija bendras vardiklis – vis...

kard. Sigitas Tamkevičius. Kelią rodanti žvaigždė

Trijų Karalių šventė primena Jėzaus apsireiškimą pagonims. Evangelija pasakoja apie Rytų išminčius, kurie, vedami danguje pasirodžiusios nau...

Kard. Sigitas Tamkevičius. Patikėti Dievo žodžiu

Pirmasis Jėzaus palaiminimas skelbia: „Palaiminti turintys vargdienio dvasią: jų yra dangaus karalystė“ (Mt 5, 3). Apie ką čia kalbama?  Var...

Kard. Sigitas Tamkevičius. Didysis įsakymas

Kartą Rašto aiškintojo paklaustas, koks yra didžiausias įsakymas, Jėzus atsakė: „Pirmasis yra šis: „Viešpats, mūsų Dievas, yra vienintelis V...

kard. Sigitas Tamkevičius. Dvasinė neregystė

Evangelistas Morkus, pasakodamas apie paskutinę Jėzaus kelionę į Jeruzalę, kur jis bus pasmerktas ir nužudytas, aprašo neregio elgetos išgyd...

index