Sambūris

Jaunimo sambūris „Pro Patria“ (toliau šiuose įstatuose – Sambūris) yra nepriklausoma ir savanoriška piliečių organizacija, vienijanti krikšč...

Jaunimo sambūris „Pro Patria“ (toliau šiuose įstatuose – Sambūris) yra nepriklausoma ir savanoriška piliečių organizacija, vienijanti krikščioniškos ir tautinės savimonės įvairių politinių pažiūrų piliečius.

Sambūrio veikla grindžiama šiais principais:

 • Lietuvos valstybės ir lietuvių tautos gyvastingumas bei išlikimas šiuolaikiniame pasaulyje turi būti grindžiamas tautiniu savitumu, klasikinės-krikščioniškos tradicijos perteikta žmogaus samprata ir dorybių etikos principais;
 • Lietuvos valstybės veiklos pagrindu turi tapti pagarba prigimtiniam įstatymui ir vadovavimasis bendrojo gėrio bei teisingumo principais;
 • Lietuvos valstybę kuria tauta, suverenitetas priklauso tautai – ši Lietuvos Respublikos Konstitucijoje įtvirtinta nuostata privalo išlikti nekvestionuojamu ir nepajudinamu laisvos ir savivaldžios tautos bei nepriklausomos demokratinės valstybės egzistavimo pagrindu;
 • Išsaugoti Lietuvos Respublikos demokratišką konstitucinę santvarką gali tik savivaldi tauta - sąmoningi piliečiai, aktyviai ir atsakingai dalyvaujantys svarstant ir tvarkant bendrus valstybės, savivaldos ir visuomenės gyvenimo reikalus;
 • Lietuvos valstybės išlikimas bei klestėjimas priklauso nuo kiekvieno piliečio sugebėjimo asmeniškai įsipareigoti ir veikti bendrojo tautos gėrio labui.

Sambūrio nariai savo veikla siekia:

 • Ugdyti lietuvių tautos jaunosios kartos politinį sąmoningumą ir pilietinę atsakomybę už tautos ir valstybės  dabartį bei ateitį;
 • Gaivinti ir Lietuvos viešojoje erdvėje skleisti pamatinius Vakarų – antikinės ir krikščioniškos – civilizacijos dvasinius, dorovinius ir politinius principus;
 • Gaivinti dvasinį ir moralinį istorinio perimamumo bei tęstinumo ryšį tarp skirtingoms kartoms priklausančių Lietuvos piliečių;
 • Į viešąjį gyvenimą grąžinti sąmoninga ir laisva pagarba grindžiamo moralinio ir politinio autoriteto sampratą, kurios egzistavimas ir puoselėjimas yra būtina tautos ir kiekvieno jos nario laisvės išsaugojimo sąlyga;
 • Ugdyti nesavanaudišką tarnavimą Tėvynei;
 • Viešajame gyvenime asmenišku pavyzdžiu liudyti ir praktine Sambūrio veikla skleisti Lietuvos Respublikos Konstitucijoje deklaruojamus asmens laisvės, atsakomybės ir demokratinės valstybės principus.

Lietuvos valstybės ir tautos likimui neabejingą jaunimą kviečiame aktyviai jungtis į jaunimo sambūrį „Pro Patria“, tampant jos nariais arba rėmėjais. Sambūrio dalyviu gali būti kiekvienas Lietuvos Respublikos pilietis, savo veikla sąmoningai siekiantis Sambūrio tikslų ir įsipareigojantis laikytis Sambūrio įstatų.

Šiuo metu sambūris vienija per 30 jaunuolių - esamus ir buvusius politikos mokslų, istorijos, žurnalistikos, paveldosaugos studentus.



static_page