Alina Laučienė. Lietuvi, tavo šalis pavojuje! Kitataučiai perima valdymą! Atsimerk!

Kiekvienas lietuvis, turintis bent menkiausią politinę sąmonę, privalo Tautai pasakoti, aiškinti, kad rusai, lenkai, baltarusiai, ukrainieči...

Kiekvienas lietuvis, turintis bent menkiausią politinę sąmonę, privalo Tautai pasakoti, aiškinti, kad rusai, lenkai, baltarusiai, ukrainiečiai nėra jokios mažumos – jie yra tautinės bendrijos, nes turi savo didžiules tėvynes.

Kiekvienam lietuviui praverstų ant sienos pasikabinti Europos žemėlapį, kad pradėtų “judėti” pilkosios smegenėlės. Kai pažvelgi į neaprėpiamai didelę Rusiją, kažkodėl dabar žemėlapiuose jau maliavojamą geltonai, o ne raudonai, kaip anksčiau (juk ji išpampusi tautų tautelių, o dabar ir Ukrainos, krauju – todėl žemėlapyje ji, o ne Grenlandija, turėtų būti raudona ), šiurpas krečia, o mūsų Lietuva tokia mažytė…

Todėl tegul ateina drąsa jiems garsiai pasakyti: važiuokite namo ir puoškite savo plačią, neapžiojamą tėvynę, o mes puošime savąją, tik be jūsų. Bet jeigu norite čia pasilikti, prašom: kurkite savo verslus, šeimas, lankykite tik lietuviškas mokyklas ir besąlygiškai pakluskite Lietuvos Konstitucijai ir įstatymams.

Nemėginkite Lietuvai kelti jokių reikalavimų, nes jūsų čia niekas neskriaudžia. Tai jūs skriaudžiate ir niekinate lietuvių tautą, kurios sukurta gerove kasdien naudojatės. Juk jūsų niekas nemaldavo, niekas jėga neatitempė čia atvykti ir įsikurti.

Jūs patys nusprendėte tai padaryti, tai ir elkitės pagarbiai su šalimi, kurioje esate svečiai, bet ne šeimininkai. Svečiui visada turi būt gerai, nesvarbu, ką ir kiek šeimininkas jam duoda. O šis šeimininkas – Lietuva- duoda daugiau, negu pakanka. Ar kas matėte, kaip įrengtos lenkiškos ir rusiškos mokyklos?

Nė vienas save gerbiantis kitatautis, turintis nors vieną lašelį nelietuviško kraujo, sau neleis eiti į Lietuvos valdymo organus, o tuo labiau į Seimą, kad galėtų žeminti lietuvių tautą ir tyčiotis iš jos kalbos bei raidyno, tyčiotis iš jos švietimo struktūros, ją visiškai sugriaunant.

Mūsų Tauta kadaise buvusi labai išmintinga, nes apie besiveržiančius ten, kur jiems turėtų būti uždrausta eiti, sakydavo: “Kiek vilką nemaitink, vis tiek į mišką žiūri”. Lenkui į galvą nesutilptų mintis, kad koks nors Lenkijoje gyvenantis lietuvis atsibogintų į jų Seimą ir įžūliai pasiūlytų į lenkų abėcėlę įvesti papildomų raidžių, nes Suvalkuose gyvenantys lietuviai nepatenkinti. Bet Lietuvoje lenkė Dobrovolska tai galėjo padaryti, taip sakant, pamaloninti savo tautiečius, gyvenančius Lietuvoje, nes daugelis Seime sėdinčiųjų yra ne lietuviai, o tik pasislėpę po lietuviškomis pavardėmis, arba yra lietuviai, tik praradę garbę ir sudeginę savo sąžinę.

Daugiau nei milijonas lietuvių dėl dirbtinai sukurto skurdo Tėvynėje yra išsiskirstę po pasaulį. Kuo, pavyzdžiui, anglai palaikytų tokius lietuvius, kurie imtų ir pareikalautų įvesti į anglų abėcėlę lietuviškas varneles ant č, ž, š? Pasakyti, kad palaikytų idiotais, tikriausiai, būtų per švelnu.

Žydai, kuriuos kadaise karalius Gediminas kvietė atvykti į Lietuvą taikiai gyventi ir įsikurti, nuolat pateikia Lietuvai savo reikalavimus ir kišasi į valstybės valdymą nesibaigiančiais Kukliansky ir kitų veikėjų reikalavimais. Gal lietuviai turėtų garsiai jiems priminti, ką padarė Lietuvoje jų tautiečiai slavinai, dušanskiai, razauskai ir kiti?

O lenkai, Vilniaus ir jo krašto okupantų Pilsudskio ir Želigovskio tarpukariu suvilkti iš visų Lenkijos kampų ir apgyvendinti Vilniuje, Vilniaus ir Šalčininkų rajonuose (koks padorus žmogus sutiks palikti savo mielą šalį?) niekaip neįstengia “įsikirsti” į lietuvių kalbą. Net nesugeba lietuviškai perskaityti savo gatvės pavadinimo!

Kodėl bijoma apie tai kalbėti garsiai, juk čia mūsų TĖVYNĖ? O ką jau kalbėti apie Lietuvoje gimusius rusus, daugiausiai okupantų vaikus ir vaikaičius, kurie didžiuojasi, kad nemoka lietuviškai?

Girdžiu aštuoniolikinę rusų moksleivę rusiškai draugei sakant: “Man ta lietuvių kalba dzin, dzin, dzin! Aš laiminga, kad nemoku nė vieno lietuviško žodžio!”. Taip gali pasakyti tik nemokšiškos, nedėkingos tautos atstovas, savo elgesiu ir kalba patvirtinantis, kokia buka jo tauta. Prieštaraujančių šiuo klausimu neturėtų būti.

Grįžkime prie mažumų klausimo. Kiek jų turime Lietuvoje? Turime tik TRIS mažumas: totorius, karaimus ir romus. Kodėl mažumos? Jie nebeturi savo tėvynės. Bet jie labai pagarbiai elgiasi Lietuvos atžvilgiu ir nieko iš Lietuvos nereikalauja. Ar tai pastebėjote? Totoriai ir karaimai puikiai kalba lietuviškai. O kai kurios tautinės bendrijos visada kelia riksmą, šantažuoja amžinais kaltinimais ir nepagrįstais reikalavimais.

Visa tai pasakokime tautiečiams, kad nesusigundytų gailėti tų klykiančių tautinių bendrijų. Vilnius sausakimšas rusakalbių, nebeatpažįstamai pasikeitęs ir slogus. Aiškiai matome, kad jie dabar žvalgo teritoriją ir ketina įsikurti su visa savo keiksmažodine “matų” kultūra. Ar to lietuvis nori?

Jeigu kas kreipiasi gatvėje rusiškai, turėkime tautinio orumo lietuviškai paklausti: “ Kuo galiu jums padėti?”. Dabar jie įsigudrino šlebezavoti angliškai. Neatsakykime. Juk čia mūsų Tėvynė, čia kalbama lietuviškai, kodėl turėčiau savo šalyje kalbėti angliškai? Angliškai kalbėsiu, kai būsiu Anglijoje. O geriausiai nereikia nieko sakyti, tik ramiai žiūrėti į akis. Kitataučiai pamatys mūsų plieninę poziciją ir dar kartą pagalvos, ar norėtų čia likti.

Taip jiems priminsime, kad čia kalbama lietuviškai, kad lietuvių kalba yra valstybinė kalba, nes čia yra LIETUVOS, bet ne perėjūnų žemė. Nudžiugo širdis, kai autobuse garsiai rėkaujančioms rusėms (kitaip jos nemoka, tai jų “kultūra”) vienas orus lietuvis pasakė: “Prašom nutilti, čia autobusas, o ne jūsų virtuvė. Lietuviai nenori klausytis okupantų kalbos!” Argi lietuviai išdrįstų Rusijoje autobuse garsiai kalbėti ir rėkauti? Argi Rusijoje lietuvis išdrįstų lietuviškai kreiptis su prašymu? Jokiu būdu, ne! Prieš ten vykdamas, išmoktų daug rusiškų posakių.

Taigi save gerbiantis žmogus prieš vykdamas gyventi į kitą šalį, išmoks bent 100 frazių, kad neapsikiaulintų. Pavyzdys: viena pažįstama su šeima atsidūrė Atėnuose ieškodami darbo. Abu su vyru, tobulai mokėdami anglų kalbą, visą dieną ėjo į įstaigas, kavines, užeigas prašydami darbo angliškai. Graikai yra orūs, jie žino savo vertę: mandagiai išklausydavo, net neatsakydavo į jokį “Hello!” ir toliau tęsdavo savo darbą. Pora greitai susiprat o- per savaitę žmona išmoko 400 graikiškų frazių (ne žodžių), o vyras 500. Vėl žygiuoja į tas pačias įstaigas, bet dabar jau kreipiasi graikiškai. Oho, visai kitas reikalas! Graikai plačiai šypsosi, graikai siūlo darbą, graikai kviečiasi į svečius!

O pas mus rusiškai (!) kalbančios parduotuvių kasininkės ukrainietės niekaip nesugeba išstenėti lietuviškai: “Prašom, ačiū, prašom paimti kvitą, geros dienos!”. Aptarnavimo srityje, užėjus karui Ukrainoje, pradėjo klestėti baisi antikultūra. Juk visi turėjome pastebėti, kad net mūsų kitatautės pardavėjos, dar visai neseniai buvusios tokios mandagios ir mielos, pasidarė šiurkščios ir tingios pasakyti “Prašom”. Išmoko iš Ukrainos rusių. Ar leisime taip ir toliau tęstis?

Kiekvienas lietuvis tokiai kasininkei turi priminti mandagaus aptarnavimo taisykles ir išsikviesti vadybininką pasiaiškinti. Bet čia ne tik tautos bukumas ar negebėjimas kalbėti kitomis kalbomis, čia dar ir baisi neapykanta, vidinis įsiūtis, kad mūsų tauta yra labiau išsilavinusi.

Pasibaisėtina, ir koks nusmurgęs turi būti lietuvio supratimas, kai būryje yra vienas Lietuvos, lietuviškai nekalbantis, rusas ar (rečiau) lenkas, o penki ar daugiau esančių lietuvių pradeda kalbėti jų kalba! Tai ne lietuviai, tai visiškai nusistekenę būrai, neturintys jokio supratimo apie lietuvišką savivertę. Tokiems iki graikų toliau nei iki mėnulio.

Taigi pradėkime kalbėtis su savo kitataučiais kaimynais tik lietuviškai. Šitaip mokysimės būti lietuviais, nes dar nesuprantame, kas esame. Jeigu nuo pat Nepriklausomybės pradžios būtume tai suvokę, šiandien Lietuvos valstybės teismo įtvirtintų formalių reikalavimų Pietryčių Lietuvoje gyvenantiems ir dirbantiems lietuviams mokėti tautinių bendrijų kalbą neturėtume. Įdomu, ar Suvalkuose dirbantys ir gyvenantys lenkai irgi privalo kalbėti lietuviškai? O Baltarusijoje esančiuose lietuviškuose kaimuose – salelėse?

Lietuvoje kitataučiai privalo mokėti mūsų valstybinę kalbą, o ne mes jų! Dėl to esame visi asmeniškai kalti, ne tik tie, esantys valdžioje, priiminėjantys antivalstybinius įstatymus. Visada prisiminkime, kodėl jie vilkai, nuolat žiūrintys į mišką, į savus, bet ne į mus, ir už juos nebalsuokime!

Darosi nebejauku ir visai nelinksma, kai Lietuvos Respublikos Seime lietuvis Lietuvos Prezidentas ar Seimo pirmininkė Čmil (ji ne lietuvė, tad ir neturi tautinės pajautos) savo kalbą išrėžia angliškai! Visiems akivaizdžiai parodant, kad pats Prezidentas negerbia savo Valstybės ir jos valstybinės kalbos (o gal labai labai norėjo pasipuikuoti, jog moka angliškai?).

Lietuvi, pradėk mąstyti, kur visa tai nuves, ir iš savęs pradėk daug daugiau reikalauti. Padėk savo TĖVYNEI išlikti…Tegul amžiams prasmenga Suslovo posakis: “Lietuva bus, tik be lietuvių”.

Autorė yra Nacionalinio susivienijimo valdybos narė

Susiję

Nacionalinis susivienijimas 3304479286217738154

Rašyti komentarą

21 komentaras

Pikc Kažinkavičius rašė...

Keli patikslinimai:
1. "Žydai, kuriuos kadaise karalius Gediminas kvietė atvykti į Lietuvą taikiai gyventi ir įsikurti" - čia autorė iš nežinojimo atkartojo vietinių globalistų skleidžiamą melą. Gediminas žydų NEKVIETĖ - jis kvietė KRIKŠČIONIS. Yra išlikęs Gedimino laiško tekstas, kuriame aiškiai nurodytas adresatas: "Visiems visame pasaulyje išplitusiems Kristaus garbintojams" (http://www.šaltiniai.info/files/literatura/LC00/Gedimino_laiškai.LC0600.pdf, 2 psl., 16-as punktas).
2. "romai" - čia autorė nepagalvojyusi atkartojo neomarksistinę naujakalbę. Lietuvių kalbos žodyne romas apibrėžtas labai aiškiai: "stiprus spiritinis gėrimas iš cukranendrių" (http://www.lkz.lt/?zodis=romas&id=23068180000). Etnonimas, vietoj kurio autorė šį netikusį naujadarą pavartojo, yra "čigonas" ("čigonų tautybės žmogus" - http://www.lkz.lt/?zodis=čigonas&id=05009960000).

Anonimiškas rašė...

Ir aš dar du patikslinimus pridėsiu.
1) „lenkai, Vilniaus ir jo krašto okupantų Pilsudskio ir Želigovskio tarpukariu suvilkti iš visų Lenkijos kampų ir apgyvendinti Vilniuje, Vilniaus ir Šalčininkų rajonuose“ - tokių iš Lenkijos atvykusių lenkų yra gal vienetai, o visiška dauguma taip vadinamų „lenkų“ Lietuvoje yra vietiniai lietuvių kilmės žmonės, kurių senelius ar prosenelius ir protėvius (kažkada buvusius tokiais abejingais ar „tolerantiškais“ svetimoms kalboms, kaip autorė dabartinius lietuvius aprašo) galutinai sulenkino tarpukariu.
2) Totoriai, karaimai ir čigonai Lietuvoje nėra tautinės mažumos, nes jų istorinės etninės teritorijos neįeina į Lietuvos valstybės sudėtį. Tautinių mažumų statusą totoriai ir karaimai turi Ukrainoje, nes jie kilę iš Krymo, o Krymas yra Ukrainos dalis. Čigonai gal kilę iš Indijos, tai ten gali būti laikomi tautine mažuma, o ne bet kurioje kitoje šalyje į kurią jie benumigruotų.

Anonimiškas rašė...

Neleidžiat parašyt komentaro!!!

Anonimiškas rašė...

Anglijoje, kai registruojama santuoka, liudijime įrašomas vardas/pavardė pagal originalą. (su š, ž, č ir t.t) ...🤔

Anonimiškas rašė...

>2023-07-04 00:00 ... Būtent: :) Net į Angliją,JAV ar Australiją nereikia važiuoti - gali ant sofutės sėdėdamas ir serialus žiūrėdamas atkreipti dėmesį, jog jų filmų titruose pilna lenkų ir kt. buv. soc. lagerio pavardžių, tačiau visos jos BE diakritikų. Na, nebent anglui, pakliuvusiam į imigrantės žabangas ir ją vedančiam, jos diakritikus sukrauna...
Beje, ilgametės peštynės eteryje ir kitur parodė, kad originali pavardžių rašyba tik tol kažką reiškia, kol esi taip rašančioje šalyje. Tapus kitos šalies piliečiu, rašytinis pavardės originalas pakeičia savo skambesį pagal jau tos šalies taisykles ir valstybinę kalbą. Kaip tarti: Betovenas, ar Bethovenas? Ogi, pasirodo, nors rašoma abiejose šalyse (Olandijoje ir liberaliojoje Austrijoje) vienodai - Beethoven, tariama visgi skirtingai. Todėl skirtingų šalių piliečių, tėvo ir sūnaus Bethovenų pavardės į istorija įėjo skirtingu skambesiu. O juk naudojamės (girdime ir tariame) visų pirma skambesiu?! - Kasdien ir po daugybę kartų. O paso metų metus neištraukiame ir jo niekas nemato?
(prašau nekreipti dėmesio, čia išbandau A skliausteliuose)

Anonimiškas rašė...

Na, va, prigavo lyg 17-metę... :( O parašyta, jog galima naudoti gaires ...

Anonimiškas rašė...

Tuos visus kitataučius varyti iš Lietuvos.Kur matyta kad tie🐓aiškins ką daryti Lietuviams.Atvykai į svetima šali buk geras laikytis šios valstybės įstatymus.

Anonimiškas rašė...

Esu rusas , iš sentekių. Noriu paklausti, ar ta moteriškė sveikio proto? Ar mums laukti Kauno garažo su "Armonika"?

Anonimiškas rašė...

Važiuok namo

Pikc Kažinkavičius rašė...

>2023-07-04 12:13 Kiek suprantu, autorė kalba ne apie VISUS, bet apie PIKTYBIŠKUS svetimtaučius - tuos, kurie, gyvendami čia, ne integruojasi, o bando primesti lietuviams savo taisykles, tad nereikia "perspausti" (jau nekalbu apie "holokausto biznierių" propagandinių klišių kartojimą).

Anonimiškas rašė...

Protingai ir teisingai parašyta, atrodo lyg mano mintys išreikštos

Anonimiškas rašė...

Ši moteriškė tik vaidina patriotę,skatina neapykantą ir tai xI amžius !!!

Anonimiškas rašė...

Tėvynė laukia

Anonimiškas rašė...

Esu lietuvis ir pritariu, ji tikrai truputi pametus galva. Paranoja užtemdė sveiko proto likučius. Ir užjaučiu, straipsnis labai anti-rusiškas, bet dabartines psichozės metu ne ką daugiau galima ir tikėtis

Anonimiškas rašė...

"Taigi save gerbiantis žmogus prieš vykdamas gyventi į kitą šalį, išmoks bent 100 frazių, kad neapsikiaulintų" - jei kalbetume apie tautos vidurkį tai Anglai yra visiški kiaulės ir savęs negerbiantys žmonės. Faktas kurį jie patys su pasididžiavimu patvirtina, jie nemoka ir nesistengia išmokti nei vienos kitos kalbos. ...nes nereikia. Visi moka jų kalba. Ir kodėl? Nes kažkada jie smarkiai to reikalavo iš savo okupuotų šalių. Ir jų buvo daug.

Anonimiškas rašė...

> 2023-07-05 08:39 Antirusiškas? :(
Siūlyčiau išklausyti šiandienos ŽR Atvirą pokalbį apie tai, ar Vakarai ruošiasi Rusijos griuvimo scenarijui (arba tiksliau - sužinoti, kodėl Vakarai taip bijo RU subyrėjimo)
- ziniuradijas.lt/laidos/atviras-pokalbis/ar-vakarai-ruosiasi-rusijos-griuvimo-scenarijui?video=1
Italijos Koza nostra - kūdikis lyginant su tais, kieno rankose Putino Rusija.

Pikc Kažinkavičius rašė...

Panašu, kad tekstas vienodai suerzino ir "vatą", ir "konservatą". :D

Anonimiškas rašė...

„Alke" puikus mįslės įminimas - KT nutarimas dėl lotyniškų raidžių asmenvardyje pritaikytas kaimynės vadovo vizitui.
Kaip kitaip tai vertinti, jei ne Tautos ir Konstitucijos išdavyste?

Virski drebule tu!– visais lapais drebėk!
Paukštis joks nenutūps prie tavęs, nečiulbės.
Tešukuos, tegu raus vėtra plaukus piktai!
Tegu lietūs išpraus tau veidelį baltai!

Anonimiškas rašė...

PRAŠYMAS visiems; nueiti čia:
Architektas Ričardas STULPINAS: Kaimenės principas veikia!
- respublika.lt/lt/naujienos/kultura/interviu/architektas-ricardas-stulpinas-kaimenes-principas-veikia/
perskaityti ir padėkoti, straipsnio apačioje pabalsuojant UŽ.

Anonimiškas rašė...

Straipnio autorė neįvertino Lietuvos karinio potencialo svarbos , kuris formuoja lietuvio mentalitetą... minimi Graikai turi stiprią kariuomenę, kuri net tampiesi su turkais...dėl kipro...o su kuo gali kariauti lt kariuomenė? Gal su rusai, belarusais? Be lenkijos ir nato sunkiai įsįvaizduoju...visas pasaulis mato, kad esame maži ir silpni...todėl nepamirškite gerb. Autorė sibiro tremimų...ir nevarykite nors ant lenkų, kurie ateis pirmi į pagalbą ir čia mirs jei putletis puls. Suprantat tai?

Pikc Kažinkavičius rašė...

Oi, gerbiamasis, tai tamsta neįvertinote poros ESMINIŲ aspektų, Pirma, tie patys lenkai gerbia tuos, kas save gerbia - grindų skudurų (o būtent tokią funkciją atlieka šia "waldže") negerbia NIEKAS, įskaitant lenkus. Dar daugiau, valdžiagyviai Lietuvos VIDAUS politikoje, kuri NĖRA Lenkijos reikalas, lenda lenkams į "tolerantišką vietą", o štai UŽSIENIO politikoje, kuri YRA Lenkijos reikalas (kad ir, tarkim, Lenkijos ginčuose su eurosajūzu), spjaudo lenkams į veidą - nes Briuselyje "ponas" didesnis, negu Varšuvoje, tad reikia jam įsiteikti (apie bandymus lenkams aiškinti (irgi grynai tam, kad "briuseliniam ponui" įsiteiktų), kokią valdžią jie turėtų išsirinkti net nekalbu). Kitaip tariant, lenkų akyse Lietuvos valdžiagyviai yra "chlopai" ir "chamai"- atitinkamai ir į Lietuvą žiūrimą. Taigi, Lietuvos valdžios interesas būtų ne kenkti savo tautai, kad įsiteiktų lenkų šovinistams, o vykdyti racionalią užsienio politiką - bet valdžiagyviai tam neįgalūs.
Ir antra, dėl to, kaip lenkai čia ateitų mirti, kad mus apgintų. NE, jie gintų NE mus, o LENKIJĄ - tiesiog lenkams geriau, kad karas vyktų MŪSŲ, o ne JŲ teritorijoje. Gryna pragmatika, bet kas taip darytų. Ir dar vienas momentas: tarkim, rusai atmušami, o lenkų kariuomenė lieka Lietuvoje "saugumui užtikrinti". Kokios įtakos tai turėtų Lietuvos šovinistuojančių lenkų elgesiui (ypač atsižvelgiant į Lietuvos valdžiagyvių vykdomą politiką)? ;)

item