Stasys Yla. Paskutinis atodūsis (Jonas Noreika-Vėtra)

Ištrauka iš kunigo, politinio kalinio Stasio Ylos atsiminimų apie kalinimo nacių Štuthofo koncentracijos stovykloje metus knygos „Žmonės ...

index