Prezidentas raginamas ginti įsitikinimų laisvę aukštosiose mokyklose

Prezidentūros kanceliarijos nuotrauka  Balandžio 20 dieną mokslo, kultūros ir žmogaus teisių organizacijos kreipėsi į šalies Prezident...

Prezidentūros kanceliarijos nuotrauka 
Balandžio 20 dieną mokslo, kultūros ir žmogaus teisių organizacijos kreipėsi į šalies Prezidentą, Seimo Švietimo ir mokslo komiteto pirmininką, Švietimo, mokslo ir sporto ministrą bei naująjį Vilniaus universiteto rektorių prašydamos nutraukti dėstytojų persekiojimus už pažiūras ir įsitikinimus aukštosiose mokyklose.

Unikaliu tokio persekiojimo pavyzdžiu tapo prieš porą metų Tarptautinių santykių ir politikos mokslo institute (TSPMI) inicijuotas 9 studentų grupės reikalavimas pašalinti dėl netinkamų pažiūrų ir įsitikinimų habilituoto filosofijos mokslų daktaro profesoriaus Vytauto Radžvilo Europos studijų magistrantams dėstomą teorinį kursą „Europos idėja: tapatumai ir reprezentacijos“.

Prašymas priminė okupacijos laikmečiu fabrikuotus „darbo žmonių“ laiškus sovietų komunistų partijai, kurių pagrindu sovietų valdžia atleisdavo iš darbo jai neįtikusius mokslo darbuotojus (V. Biržiška, B. Sruoga, V. Jurgutis, P. Šalčius, A. Žvironas, V. Sezemanas, M. Lukšienė, V. Zaborskaitė, I. Kostkevičiūtė, J. Trinkūnas ir kt.), rašytojus ir kitus kūrėjus, „pritariant darbo kolektyvams“, ištremdavo į Sibiro lagerius. Minėtos 9 studentų grupės prašymo motyvai buvo analogiški sovietmečio „darbo žmonių prašymams“ – esą profesorius pernelyg kritiškai vertina ES institucijų darbą (anuomet – komunistų partijos darbą), jis yra „euroskeptiškas“, profesoriaus pažiūros nesutampa su vyraujančiomis akademinės bendruomenės pažiūromis.

TSPMI administracija, nepaisydama to, kad profesoriaus kursą reikalavo palikti žymiai didesnė 22 studentų ir alumnų grupė, 9 studentų reikalavimą patenkino, eliminuodama prof. V. Radžvilo skaitytą kursą iš privalomosios studijų programos.

Nepadėjo ir Lietuvos mokslininkų sąjungos, aukštųjų mokyklų profsąjungos bei kitų organizacijų raginimai nutraukti šio profesoriaus persekiojimą. Dar daugiau, institute radosi 9 studentų „revoliucionierius“ užtarę 9 dėstytojai, kurie pateikė V. Radžvilui kaltinimą, neva pastarasis viešais pasisakymai pažeidė akademinę etiką.

Prasidėjo profesoriaus „grumtynės“ su instituto administracija, kurią palaikė keli dėstytojai ir jiems prijaučiantys studentai. Jų inicijuotus skundus ėmėsi nagrinėti TSPMI ir VU Centrinė akademinės etikos komisijos. Pastaroji 2018 m. sausio 23 d. galiausiai nusprendė, kad profesorius akademinės etikos nepažeidė.

Tačiau jėgos buvo nelygios, nes profesoriaus persekiotojus palaikė tuometinis buvusios prezidentės D. Grybauskaitės favoritas (buvęs klasės draugas) VU rektorius Artūras Žukauskas. Kaip vėliau paaiškėjo, jis ir inicijavo prof. V.Radžvilo persekiojimą – jo 2018-03-28 įsakymu buvo paskelbti personalizuoti konkursai TSPMI, užkirtę bet kokią galimybę prof. V. Radžvilui tęsti darbą TSPMI. Šią aplinkybę nustatė VU Senatas, ir jo sudaryta VU TSPMI vykdytų profesoriaus konkursų vertinimo darbo grupė.

A.Žukauskas, kaip ir TSPMI administracija, nepaisė nei 200 studentų kreipimosi į Senatą palikti prof. V. Radžvilą toliau dėstyti institute, nei visuomeninių organizacijų prašymo, nei Senato sudarytos darbo grupės (prof. T. Medaiskis, dr. A. Mickevičius, prof. M. P. Šaulauskas, prof. G. Tamulaitis ir kt.) rekomendacijų sudaryti su V. Radžvilu bent laikiną darbo sutartį profesoriaus pareigoms užimti, nors motyvai palikti pareigose buvo daugiau nei pakankami – VU Senatas V.Radžvilui yra suteikęs pedagoginį profesoriaus vardą.

Tokiu būdu A. Žukausko ir TSPMI administracijos iniciatyva prof. V. Radžvilas buvo pašalintas iš instituto ir laikinai įdarbintas universiteto filosofijos fakultete. Tačiau jo persekiojimas tuo nesibaigė. Siekta ir tebesiekiama profesorių apskritai eliminuoti iš Vilniaus universiteto akademinės bendruomenės.

Tuo tikslu tų pačių „revoliucingai“ nusiteikusių studentų atstovai (vienas iš TSPMI dėstytojų ir studentas) kreipėsi į Akademinės etikos ir procedūrų Kontrolieriaus tarnybą, neva prof. V. Radžvilas pasisakymais viešojoje erdvėje (žiniasklaidoje) pažeidė akademinę etiką ir atskleidė asmeninę informaciją.

Šio prašymo pakako Kontrolieriui pradėti tyrimą dėl tariamo „akademinės etikos ir procedūrų pažeidimo Vilniaus universitete“.

Nors įstatymas tokiems tyrimams nustato 30 dienų terminą (dėl svarbių priežasčių jis gali būti pratęstas iki 3 mėnesių), tyrimas prieš prof. V. Radžvilą buvo vykdomas beveik metus.

2019 m. gegužės pabaigoje Kontrolierius priėmė sprendimą kuriuo konstatavo, kad prof. V. Radžvilas pažeidė akademinę etiką.

Tačiau beveik po metų (šių metų kovo pradžioje) Vilniaus apygardos teismas šį sprendimą panaikino pažymėdamas, kad faktai ir aplinkybės, kuriomis grindžiamas prof. V. Radžvilo padarytas akademinės etikos pažeidimas, yra neaiškūs. Teismas konstatavo, kad Kontrolierius selektyviai vertino tam tikrus faktus, o ne jų visumą, ir padarė procedūrinius įstatymo pažeidimus.

Šiuo metu Kontrolieriaus tarnybai vadovauja Loreta Tauginienė. Sutapimas ar ne, tačiau tyrimas, kuris prieš prof. V. Radžvilą pradėtas 2018 metų vasarą, buvo vilkinamas tol, kol L.Tauginienė buvo paskirta šios tarnybos vadove. Sutapimas, ar ne, tačiau ji savo paaiškinimuose teismui nurodė, jog tyrimą dėl tariamų prof. V. Radžvilo padarytų akademinės etikos pažeidimų yra pradėjusi savo iniciatyva.

Net ir smarkiai ideologiškai apakęs negali šiame Kontrolieriaus tyrime neįžvelgti šališkumo. Jį netgi nurodė teismas, sprendime pažymėdamas, kad Kontrolierius <…turėjo realią galimybę taikyti mediacijos, t. y. taikaus ginčo išsprendimo galimybę…>.

Bet netaikė.

Įdomiausia tai, kad šių metų kovo mėnesį Lietuvos žmogaus teisių asociacija Kontrolieriui pasisiūlė tarpininkauti dėl šioje byloje dalyvavusių ginčo šalių susitaikymo. Tačiau Kontrolieriaus tarnybos vadovė siūlymą atmetė, pažymėdama, jog nemato galimybės šalims ginčą užbaigti taikiai, neva „Tarnybos teisė ir sąlygos tarpininkauti šalių ginče, kad šios atsisakytų savo reikalavimų ir bylą užbaigtų taikos sutartimi, nėra reglamentuojamos jokiuose teisės aktuose“.

Tai prilygo Kontrolieriaus pareiškimui, jog teismas nėra kompetentingas spręsti tai, ką gali ar negali daryti Kontrolierius. Dėl to savo rašte mokslo, kultūros ir žmogaus teisių organizacijos pareiškė, kad vadovaujantis LR Konstitucijos 109 straipsnio nuostata, teisingumą Lietuvos Respublikoje vykdo tik teismai. Todėl nei L.Tauginienei, nei šios tarnybos darbuotojams nesuteikta teisė aiškinti Lietuvos Respublikos įstatymų.

Minėtos organizacijos pažymėjo, kad Kontrolierius tyrimą dėl tariamų prof. V. Radžvilo padarytų akademinės etikos pažeidimų pradėjo savo iniciatyva, tačiau tokios iniciatyvos nerodė, kai į Kontrolierių 2019-07-21 kreipėsi Seimo Švietimo ir mokslo Komitetas, Lietuvos žmogaus teisių ir kitų visuomeninių organizacijos prašydami pradėti tokį tyrimą dėl TSPMI administracijos ir kitų asmenų elgesio, kurie persekioja prof. V.Radžvilą dėl pastarojo pažiūrų ir įsitikinimų.

Priešingai, negu šiuo atveju, Kontrolierius pradėtą tyrimą nutraukė motyvuodamas tuo, neva į jį nesikreipė pats prof. V. Radžvilas. Štai jums ir konstitucinis piliečių lygybės principas, pagal kurį „įstatymui, teismui ir kitoms valstybės institucijoms ar pareigūnams visi asmenys lygūs“ (Konstitucijos 29 str.).

Pasirodo, pakanka 9 studentams kreiptis į TSPMI administraciją ir pareikalauti pašalinti discipliną profesoriaus, kuris garsėja savo analitinėmis pažiūromis į ES raidą, tačiau kurios nepriimtinos ES biurokratams, ir toks studentų prašymas beregint tenkinamas, net ignoruojant didesnės dalies (22 studentų ir alumnų) prašymą to nedaryti.

Vėlgi, pakanka vienam TSPMI dėstytojui ir VU studentui kreiptis į Kontrolierių kitų, suinteresuotų pašalinti prof. Radžvilą iš Vilniaus universiteto, asmenų vardu, ir Kontrolierius pradeda tyrimą savo iniciatyva.

Maža to, tiria prof. V.Radžvilo pasisakymus ne 30 dienų, kaip reikalauja įstatymas, o metus ir daugiau (jau antri metai). Tačiau Kontrolieriaus iniciatyva beregint išgaruoja, kai į jį kreipiasi dėl prof. V. Radžvilo pažeistų teisių Seimo Švietimo ir mokslo komitetas, mokslininkų, profsąjungų ir žmogaus teisių organizacijos.

Pastarosios konstatavo, kad Kontrolierius (L. Tauginienė) įsivėlė arba buvo įveltas į šalių ginčą, kuris yra politinio pobūdžio. Šis ginčas pavojingas tuo, kad jis vyksta TSPMI, kuris ruošia būsimuosius diplomatus ir valstybės tarnautojus, nuo kurių požiūrio į Lietuvos valstybingumą priklauso šalies nacionalinis saugumas.

Tai, kad Kontrolierius vengia įgyvendinti teismo siūlomą mediacijos galimybę, mokslo, kultūros ir žmogaus teisių organizacijų nuomone, įrodo, jog Kontrolierius yra politiškai angažuotas, o Kontrolieriaus Tarnyba, kaip nešališkumą privalanti užtikrinti valstybės institucija, tapo politiniu įrankiu, kuriuo naudojasi ir manipuliuoja tam tikri politikai bei švietimo sistemoje atitinkamas pareigas užimantys suinteresuoti asmenys.

Minėtos organizacijos reikalauja Lietuvos Respublikos Prezidentą, Seimo Švietimo ir mokslo komitetą įpareigoti Kontrolierių nutraukti veiklą, kuria Kontrolierius remia politinio pobūdžio prof. V. Radžvilo persekiojimą dėl pastarojo pažiūrų ir įsitikinimų Vilniaus universitete.

Organizacijos reikalauja, kad Kontrolierius besąlygiškai užtikrintų konstitucinį piliečių lygybės principą. Taip pat siūlo pašalinti iš Kontrolieriaus tarnybos asmenis, kurie savo darbu šią tarnybą diskredituoja, o apie pašalintus asmenis kuo plačiau informuoti visuomenę, kad pastarieji negalėtų įsidarbinti kitose valstybės institucijose, kurių veikla yra susijusi su piliečių lygiateisiškumo, nešališkumo, sąžiningumo ir teisingumo principų įgyvendinimu.

Mokslo, kultūros ir žmogaus teisių organizacijos taip pat kviečia naująjį Vilniaus universiteto rektorių Rimvydą Petrauską ištaisyti pirmtako A. Žukausko klaidas ir grąžinti V. Radžvilą į profesoriaus pareigas VU Tarptautinių santykių ir politikos mokslų institute.Susiję

Vytautas Radžvilas 6402489255236511812

Rašyti komentarą

14 komentarų

Kiemsargis rašė...

Vilniaus universitetas? Čia šitas?:
https://gayline.lt/cpm/albums/userpics/10001/vulgbt.jpg

Anonimiškas rašė...

Ar neatsitiks taip, kaip su Evergreen kolegoja?

Hm rašė...

Deja, šviestukas, prieš nulipdamas (ar nulaipinamas) nuo scenos, spėjo gerokai VU reputaciją suteršti.

Anonimiškas rašė...

Beje, iki šios akimirkos kelias valandas Pro Patria buvo neprieinama. Jau bijojau, kad gal kokia liberastų minčių policija uždarė, bet laimė, štai vėl atsirado. Gal buvo kokie tinklo sutrikimai.

Hm rašė...

Taip, čia vienas iš šviestuko „kūrinių“. Net VU senatas tai kartą svarstė. Ir beje, nepritarė.

Anonimiškas rašė...

Nu, prezidentas raginamas. O ką prezidentas į tai?

Anonimiškas rašė...

Na, turbūt reikės pasitarti su kokių 9–10 metų berniuku. Arba su šventa babce iš Pabaisko. Bet nulems žmonos nuomonė.

Anonimiškas rašė...

Kalbėti reikia ne apie V. Radžvilą, o apie aukštojo mokslo desovietizaciją. Ji taip ir neįvyko. Pamaitinta europiniais pinigais sovietinė nomenklatūra sužydėjo naujomis oligarchijos ir kleptokratijos spalvomis.

Anonimiškas rašė...

Kokiais cinikais reikia būti, jog vakarams ekonomiškai sugriovus "blogio imperiją" - Tarybų Sąjungą, tikinti mulkius, kad tolimesnį - jau dvasinį - žlugdymą vykdo ta pati tarybinė nomenklatūra. Galima pamanyti, jog vakarų tikslas ir buvo priversti TSKP CK politbiūrą ant baltų žirgų atjoti į Briuselį.

Pikc Kažinkavičius rašė...
Autorius pašalino šį komentarą.
Anonimiškas rašė...

-> Anonimiškas 21.06
Kokia nauda Vakarams, jei Briuselyje įsitvirtins Maskvos kadrai?
Paaiškink.

Anonimiškas rašė...

Kažin kodėl perskaičiusi ,,O ką prezidentas į tai?" nusijuokiau. Bet tikrai visai netyčia.

Anonimiškas rašė...

Netrukdykite Prezidentui dirbti su tokiais prašymais.

Anonimiškas rašė...

Čia, Propatrijos portale, šimtais savo komentarų ale, yra dėliojęs akcentus. Tie, kurie veikia, neva, kairiųjų vardu, iš tiesų yra kariaujantys prieš kairumą/teisingumo įgyvendinimo idėją/, tik apsimetantys kairiaisiais tam, kad perėmę kairiųjų judėjomų kontrolę, galėtų kompromituoti kairiųjų judėjimus, kreipti juos sau nepavojinga kryptimi.

item