Alvydas Medalinskas. Kam buvo naudingos riaušės prie Seimo?

Šį ketvirtadienį sukanka penkeri metai, kai taiki Profesinių sąjungų konfederacijos protesto akcija prieš valdžios politiką virto riaušėmis...

Alvydas Medalinskas. Šventinėse TV programose – valstybės degradavimo ženklai

Naujųjų metų naktį Olego Gazmanovo ir kitų rusų atlikėjų gerbėjams Lietuvoje nereikėjo ieškoti PBK, transliuojančio Žydruosius žiburė...

Alvydas Medalinskas. Seimo kalėdinė dovana Lietuvai - dvikalbystė?

Pirmadienį, paskutinę Seimo posėdžių dieną prieš šv.Kalėdų šventes bus mėginama priimti vadinamąjį Tautinių mažumų įstatymą, kurį atkakliai ...

Alvydas Medalinskas. Ar galėtų paaiškinti patys VSD vadovai?

Praėjusią savaitę n uskambėjo žinia iš Valstybės saugumo departamento (VSD): ruošiamasi informacinėms atakoms prieš Lietuvos prezidentę D.Gr...

Alvydas Medalinskas. Ar sulauksime lietuvių ir lenkų santykių lūžio?

Kai pra­ėju­sią sa­vai­tę Poz­na­nė­je len­kų sir­ga­liai įžei­dė Lie­tu­vą, pa­ga­liau ir Len­ki­ja at­si­pei­kė­jo. Mū­sų ži­niask­lai­do­...

Alvydas Medalinskas. Ar „Wilno nasze“ yra tik nekalta frazė?

Praėjusią savaitę Poznanės kunigas Edas Jaworskis pasakė žodžius, kuriuos iki šiol nedrįsta ištarti aukšti Lenkijos valstybės politikai, dip...

Alvydas Medalinskas. Ar jau turime skambinti pavojaus varpais?

Re­gis, pa­sau­lis ap­si­ver­tė aukš­tyn ko­jo­mis. Pa­aiš­kė­jo, kad Lie­tu­vo­je be­veik sa­vai­tę tru­ku­sius gė­jų ren­gi­nius, įskai­ta...

Alvydas Medalinskas. Patarimas gėjams: nekiškite per jėgą savo vertybių kitiems

Šios savaitės žiniasklaidos žvaigždė – Lietuvos gėjų lygos vadovas Vladimiras Simonko – pareiškė, kad siekdami žygiuoti ne kur kitur Vilniuj...

Alvydas Medalinskas. Ar dar ilgai statysime paminklus korupcijai?

Ar gali būti valstybėje rimta kova su aukščiausio lygio politine korupcija, jeigu joje yra garbinamas politikas, kuriam valdant Lietuvoje įs...

Valstybė nesuvokia lietuviškų mokyklų svarbos išlaikant lietuvybę (video)

Buvusio Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio iniciatyvinės grupės nario, politikos apžvalgininko Alvydo Medalinsko vedamoje laidoje „Lietuva t...

Alvydas Medalinskas. Kai skundai dėl diskriminavimo tampa šantažu

Ar įsi­vaiz­duo­ja­te si­tua­ci­ją, kad ne­skait­lin­ga vi­suo­me­ni­nė or­ga­ni­za­ci­ja Lie­tu­vo­je bū­tų pa­jė­gi šok­din­ti vals­ty­bės...

Alvydas Medalinskas. Vienas vargas su tais švietimo ministrais

Dar vieno Lietuvos švietimo ministro žingsnis pripažintas, prieštaraujančiu Konstitucijai. Remiantis Lietuvos Konstitucija ir įstatymais neg...

Alvydas Medalinskas. Kodėl skuba genderizmo konstruktoriai?

Lie­tu­vos val­džio­je yra stip­rus, ma­tyt, vis dar iš so­vie­ti­nių lai­kų li­kęs komp­lek­sas bū­ti pir­mū­nais. Įsi­teik­ti kaž­kam, kad...

Alvydas Medalinskas. Neįgyvendinta Sąjūdžio vizija

Ar­tė­jant Są­jū­džio 25-ajam gim­ta­die­niui bir­že­lio 3 die­ną vis daž­niau skam­ba "Są­jū­džio vi­zi­jos" samp­ra­ta. Ne vie­n...

index