Gintaras Šidlauskas. Džovanio Papinio pokalbis su Leninu

voruta.lt 1938 m.  „ Naujoji Romuva “  įžvalgiai išspausdino žinomo katalikiškojo italų rašytojo, garsiosios  „ Kristaus istorijos “ ...


1938 m. Naujoji Romuva įžvalgiai išspausdino žinomo katalikiškojo italų rašytojo, garsiosios Kristaus istorijos autoriaus Džovanio Papinio pasikalbėjimo su Vladimiru Iljičiumi Leninu (Uljanovu) Pasimatymas su Leninu vertimą. Tikriausiai neatsitiktinai šis pokalbis atsidūrė respektabiliausiame to meto nepriklausomos Lietuvos periodiniame leidinyje: dvi galingiausios Europos valstybės – Vokietijos Reichas ir Sovietų Sąjunga visu smarkumu planavo grobikiškus karus, o Lietuva sprendė geopolitinę dilemą: kaip sveikai ir gyvai išlaviruoti tarp didžiųjų valstybių imperinių interesų.

Naujosios Romuvos“ įžvalgos pasirodė tiesiog pranašiškos: V. Lenino įkurtos Sovietų Sąjungos raudonoji armija po dviejų metų ilgiems dešimtmečiams okupuos Lietuvą ir sustabdys natūralią krašto raidą.

Mano svajonė – paversti Rusiją didžiuliais prievartos namais

Priėjimas prie V. Lenino Dž. Papiniui kainavo apie dvidešimt tūkstančių dolerių, jeigu suskaitytų visas komisarų žmonoms išdalintas dovanas, raudongvardiečiams ant arbatos, našlaičių prieglaudoms aukas.

Jam kalbėjo, kad Vladimiras Iljičius yra nesveikas, išvargęs, kad jis nieko daugiau nepriimąs, tiktai savo artimuosius, kad Maskvoje jo nebesą, o gyvenąs už miesto senuose caro rūmuose su baltomis kolonomis.

Priėmimo dieną Dž. Papinį pasitiko stora nekalbi moteris, Lenino žmona, žiūrėdama į jį kaip ligoninės slaugytoja į naujai atvykusį ligonį.

Leniną užtikau mažoj verandoj, prie didelio piešinių lapais nukloto stalo. Jis man padarė įspūdį žmogaus, pasmerkto mirti, kuriam prieš mirtį duota dar keletas valandų ramiai pažaisti. Jo gerai žinoma mongolų tipo galva atrodė iškirsta iš seno, sauso, bet kartu ir minkšto sūrio gabalo. Dvi grasinančios dantų eilės šaipėsi šlykščių lūpų plyšy. Didelė plika makaulė atrodė lyg barbariška urna, išdrožta iš kokių senovės baidyklių kaulų. Dvi klastingos apuoko akys stropiai budėjo iš po paraudusių blakstienų. Didelės, stiprios, milžiniškos rankos žaidė sidabriniu pieštuku, bet jų išdžiūvimas rodė mirties ženklus. Aš niekados neužmiršiu jo atloštų nešvaraus dramblio kaulo ausų, kuriomis jis, rodėsi, gaudė paskutinius pasaulio aidus– šitaip apibūdina savo pokalbininką Dž. Papinis. Toliau autorius pasakoja apie pirmąsias sunkias šio susitikimo minutes ir pateikia V. Lenino – šios pageltusios ir išvargusios kaukės monologą, kurį šis ištarė netikėto ir veik žiauraus gaivumo pagautas”. Jo veide šmėžavo sarkastiško juoko grimasų spektras:

– […] Negalima valdyti šimtamilijoninę nekultūringų žmonių masę be lazdos, be šnipų, be slaptosios policijos, be teroro, kartuvių, katorgos ir kankinimų. Mes tiktai pakeitėme žmonių klasę. Kur kadaise buvo tiktai šešiasdešimt tūkstančių bajorų ir gal kokie keturiasdešimt tūkstančių didelių biurokratų, dabar yra kokie du milijonai mūsų proletarų ir komunistų. […] Bet yra devyniasdešimt aštuoni milijonai gyventojų, kurie šiuo pakeitimu nieko nelaimėjo. Būk tamsta tikras, kad jie nič nieko nelaimėjo ir šito kaip tik mums ir reikia, to aš noriu, o visa kita yra neišvengiama.

Leninas dusliai ėmė juoktis, lyg jus apgavęs pardavėjas, linksmai žiūrėdamas į apgautąjį, – dalinasi įspūdžiais jo svečias.

– Bet kur gi Marksas, progresas ir visa kita? – murmtelėjo Dž.Papinis.

– Tamstai, kaip svetimšaliui ir galingam žmogui aš galiu viską pasakyti: niekas tamsta netikės. Atsimink, tamsta, kad Marksas pats mus mokė, kad teorijos turinčios tiktai fiktyvią vertę. Rusija ir visa Europa buvo tokioj būklėj, kad aš buvau priverstas pasirinkti komunistinę ideologiją savo tikslui pasiekti. Kitoj šaly ir kitam laikotarpy aš panaudočiau kitas priemones. Marksas buvo niekas kitas, kaip tiktai žydas, buržujus, jodinėjęs ant anglų statistikos ir slaptas industrializmo garbintojas. Jam trūko barbariškumo jausmo ir todėl jis buvo tiktai žmogaus trečdalis. Tai buvo alaus ir hegelenizmo persisunkusios smegenys, iš kurių draugas Engelsas kartais išspausdavo ir genialių minčių. Rusų revoliucija Markso pranašystes visiškai griauna. Komunizmas triumfuoja kaip tik tokioj šaly, kur buržuazijos veik nebuvo.

Žmonės, pone, yra laukiniai bailiai, kuriuos turi valdyti taip pat laukinis, bet be skrupulų, kaip aš. Visa kita yra gryniausi plepalai, literatūra, filosofija ir tam panaši muzika kvailiams. O kadangi laukiniai žmonės yra lygūs kriminalistams, tai pirmučiausias valdžios idealas – paversti visą šalį katorga. Senoji rusų katorga yra paskučiausias politinės išminties žodis. Jei tamsta pagalvosi, pripažinsi, kad žmonėms kalėjimo gyvenimas yra tinkamiausias. Netekę laisvės jie išsivaduoja nuo visokių rūpesčių, kurie kankina žmones atsakingus. Ir pagaliau šitokia būklė apsaugo juos nuo blogų veiksmų. Kai tik žmogus patenka į kalėjimą, jis jėga verčiamas gyventi dorai. Be to, jam niekas daugiau neberūpi, už jį kiti galvoja, įsakinėja, jis dirba kūnu, bet dvasia jo ilsisi. Jis puikiai žino, kad ar jis dirbs ar sirgs, visuomet bus pavalgydintas ir išsimiegojęs, kad jau nebereikės, kaip laisvėje, rūpintis, kur duonos gauti, kur guolį rasti. Mano svajonė – paversti Rusiją didžiuliais prievartos namais. […]

Kaimiečių aš neapkenčiu. Aš neapkenčiu šio ištižėlio Turgenevo, hipokrito Tolstojaus idealizuoto kaimiečio. Kaimiečiuose išsilaiko visa tai, kas many sukelia pasibjaurėjimą: praeitis, tikėjimas, erezijos, religinė manija, rankų darbas. Aš juos pakenčiu ir jiems pataikauju, bet kartu ir neapkenčiu jų. Aš pageidaučiau, kad jie visi iki vieno žūtų. Mano akyse vienas elektrotechnikas yra vertas šimto tūkstančių kaimiečių. Aš tikiu, kad ateis laikas, kada maistas bus gaminamas chemijos laboratorijose mašinomis ir mes tada galėsime išnaikinti visus kaimiečius, nes jie bus nebereikalingi. Jie bus priversti pasidaryti darbininkais arba išstips. Gyventi gamtoje – tai tikriausia priešistorinių laikų gėda.

Gerai tamsta įsidėmėk, kad bolševizmas vaizduoja trejopą kovą: mokslinę barbarų kovą prieš supuvusią inteligentiją, rytų kovą prieš vakarus ir miesto prieš kaimą. Šiose kovose mes nesiskaitome su priemonėmis ir ginklais. Individas yra toks daiktas, kurį reikia naikinti. Tai tinginių graikų ir tuščių vokiečių sapnų išradimas. Tas, kuris priešinsis, bus pašalintas, kaip blogoji votis. Kraujas yra geriausia pačios gamtos duota trąša. […]

Aš svajoju būti vyriausias pavyzdingų pataisos namų bei ramios ir gerai užlaikomos katorgos direktorius. Bet ir čia, kaip visuose kalėjimuose, pasitaiko nepaklusniųjų, neramių žmonių, sergančių kvaila senų ideologijų bei žmogžudiškų mitologijų nostalgija. Tie visi bus iš gyvenimo pašalinti. Aš negaliu leisti, kad keli tūkstančiai ligonių kompromituotų daugelio milijonų žmonių laimę. Pagaliau senoviškas kraujo nuleidinėjimas yra neblogas gydymo būdas.

Be to, jaustis esant savo žmonių gyvybės ir mirties viešpačiu yra savotiškai malonu. […] Aš esu, jei tamsta nori, pusiau Dievas, gyvenąs tarp Azijos ir Europos. […] Yra skonio rūšys, kurių paslaptys, pagonybei praėjus, yra dingusios. Tačiau žmonių kruvinos aukos turėjo ir gerų pusių: tai buvo gilus simbolis, aukštas pamokymas ir kartu sveika šventė. Bet čionai vietoj tikinčiųjų himno aš girdžiu kalinių ir mirštančiųjų dejavimus ir galiu tamstą užtikrinti, kad šios simfonijos aš nemainyčiau į Bethoveno devynias. Tai yra himnas, pranašaujantis artėjančią laimę.

Man pasirodė, kad subjaurėjęs ir lavoną primenantis Lenino veidas pasitempė pirmyn, lyg įsiklausydamas tokios iškilmingos, jo vieno jaučiamos muzikos. Tuo metu p. Krupskaja pranešė man, kad jos vyras pavargo ir jam reikia truputį pailsėti. Aš tuoj išsinešdinau. Kad pamatyčiau šį žmogų, aš išeikvojau apie dvidešimt tūkstančių dolerių, bet nesijaučiu pinigus išmetęs pro langą – užbaigia savo pasimatymo su V. Leninu pasakojimą Dž. Papinis.


Susiję

Skaitiniai 8744027633438195124

Rašyti komentarą

 1. Milijonai žmonių (kiek tarp jų vaikų?!) nešiojo prie krūtinės prisisegę ženkliuką su to pragaro išperos atvaizdu.

  AtsakytiPanaikinti
 2. Ultrakrikscionis2019-11-08 16:44

  Dar dabar tas lavonas mumija yra garbinamas.

  AtsakytiPanaikinti
  Atsakymai
  1. Autorius pašalino šį komentarą.

   Panaikinti
  2. Anonimiškas2019-11-10 01:21

   Tam statiniui, kur tas balvonas guli, net specialiai penktą kampą pastatė - kažin kodėl?

   Panaikinti
  3. va čia https://3rm.info/publications/37935-tayny-zikkurata-i-terafima-na-krasnoy-ploschadi.html yra apie penktą kampą (skyrelis "Nekromantų architektūros paslaptys").

   Panaikinti
 3. O ko čia juoktis iš žmonių idiotizmo kad garbina? O ka lietuviai garbina? Henytę, Venckienę, ... Šustauską renka į Kauno merus ir į Seimą. Koloboranto Cvirkos stabą dar iki dabar garbina.

  AtsakytiPanaikinti
  Atsakymai
  1. šiaurės Lietuva2019-11-08 21:27

   O ką reikėtu garbinti? Grybauskaitę, Lansbergį, Merkel, Obamą, Jakilaitį , Tapiną, Simonko, Masiulį, Porošenką, Makroną,Šakalienę ,Užkalnį ,Ramanauską-Greitai.Sąrašą galite testi....

   Panaikinti
  2. Autorius pašalino šį komentarą.

   Panaikinti
  3. Ten labai logiškas sąrašas ir net aklam krinta į akis, kad išvardinti visi, kurie neįtikę fiureriui Vovanui. Kaip ir kietuviškiems plūgo naciams - juk sielos broliai. Tapinas su Greitai berods išvis rusų juodajame sąraše. Porošenka prasikalto tuo, kad skirtingai nei baltarusiškas orbanas, už pigesnę naftą keturiom neatsistojo ir "išvadavimo" nepanoro. Po "šiaurės Lietuva" rašo turbūt koks Subotinas ar Paleckis iš kameros.

   Panaikinti
  4. Anonimiškas2019-11-09 08:46

   O po X rašo koks nors liberastas - šimašistas. Rusijoje net negirdėjo tokių veikėjų kaip Tapinas ar Ramanauskas-greitai. Jeigu jie rėkalioja ant Rusijos tai dar nereiškia, kad jie nenaikina lietuviško identiteto. /Tapinas, Ramanauskas -greitai ir kiti šimašistai/ nenaikina Lietuvos. Šis rėkaliojimas - tik kaukė.

   Panaikinti
  5. šiaurės Lietuva-Subotinasdddd2019-11-09 10:34

   pardon ,vietoj Porošenkos tiksliau būtu irašyti Sorošą

   Panaikinti
  6. Autorius pašalino šį komentarą.

   Panaikinti
  7. šiaurės Lietuva2019-11-09 23:06

   Tikriausiai ir gauna , jei ne tiesiogiai iš ; vovano ; šutvės tai iš sorošo ar norvegų barnavarnos ar kokio zurofo kurių tikslai tie patys kaip ir lenino, pagrindinis -sunaikinti tautas ir šeimas.

   Panaikinti
 4. supratingas2019-11-09 23:54

  Nepritariu madai tokio masto banditus vadinti malonybiškai.
  Yra eilė Putinui priskiriamų pravardžių: Nuorūka (Okurok), Kandis (Mol'), Putleris, Botoksas, Chuilo ir t.t., bet Vovan? Čia tas pats kas mumifikuotą sifilitiką vadinti Volodenka arba Volodia.

  AtsakytiPanaikinti
  Atsakymai
  1. šiaurės Lietuva2019-11-10 01:18

   Tai kad volodenka ir vovanas tai tas pats vladimiras. Vovanas tai nėra malonybinis pavadinimas ,greičiau tai gatvės žargonas.Esmė ne kaip vadini o kaip vertini asmenį.

   Panaikinti
  2. supratingas2019-11-10 14:44

   Vovanas nors ir familiaresnis nei Volodia ar Volodenka, visgi yra deminutyvas. Jei nemanyčiau, kad svarbu ne tik kaip vertini, bet ir kaip vadini asmenį, nebūčiau išreiškęs nepritarimo, o jūs, žinoma, galite manyti kaip tinkamas. ;)

   Panaikinti
 5. Anonimiškas2019-11-10 09:09

  Galioja amžinas dėsnis, ,,Visi kurie nori sukurti naują pasaulį, ar naują žmogų, su kokiu nors ,,nauju veidu'', yra be išimties tikri bepročiai,arba protiniai iškrypeliai'',tai patvirtina istorija, kitaip matyt ir nebus.

  AtsakytiPanaikinti
  Atsakymai
  1. Taip. Panašiai kaip ir Bažnyčioje: kiekviena naujovė atneša susiskaldymą.

   Panaikinti
 6. Anonimiškas2019-11-10 14:33

  Durni buduliai, pažėkit po kuo kvailai piktinatės. Tai ištrauka iš žinomos Papinio knygos apie isgalvoto žmogaus Gogo isgalvotus interviu su daugeliu žymių to pasaulio žmonių. Jūs dar prie Hario Poterio susirinkę pasipiktinkit.

  AtsakytiPanaikinti
  Atsakymai
  1. supratingas2019-11-10 15:19

   O, eilinis arogantiškas "kiaurasamtis" nesuvokiantis teksto. Siūlyčiau dar kartą perskaityti tekstą. Įsikirtus kas jame rašoma, siūlyčiau grįžti ir atsiprašyti už nemandagius kreipinius ;)

   Panaikinti
  2. Autorius pašalino šį komentarą.

   Panaikinti
 7. o anonimiskas teisus 14 33,tik nesusitvarde su lengvu pykciu,pats perskaiciau sia istrauka-negalejau patiket ,kad Leninas galejo duot toki interviu-kai jis sirgo,Stalinas ji graziai izoliavo -Leninas turejo priesa-Dieva!Tolstoju jis mylejo-Dostojevskio-nekente.Kodel?-ogi Tolstojus (kaip rasytojas geras)..sumane koreguoti Biblija..Naujaji Testamenta-buvo ateistas ir jo kuryba buvo persmelkta to,Hemingvejus juo zavejosi-o vat Dostojevskis..-ne...PRANASAS!..taip kad Giovanni kazka susapaliojo del Lenino neapykantos Tolstojui...(KAKAJA GLYBA!) taip jis kalbejo apie Leva Nikolajeviciu.Idomus faktas,vel gi,negaliu db patikrint-ir teigt pakeltu tonu trepsedamas ir spjaudydamasis,kad tuo esu isitikines,bet Leninas zutbut stengesi sunaikinti ortodoksine krikscionybe,paliekant atristas rankas ir nekliudydamas protestantu ,is ju isplaukianciu kitu sektu ir be abejo......kataliku.pasidomesiu prie progos..bet labai tiketina info.O vat Pranciskus ,pasirodo, palaimino Mormonu baznycia..

  AtsakytiPanaikinti
 8. to Pikc ui-sutinku ,svarbu ne vien sausi istoriniai faktai(tuo labiau istorija toks ne visai patikimas dalykas,ekspermentuoti joje neimanoma ir atlikti kokius nors tyrimus-kuo spekuliuoja mokslo zmones)kiekvienas supras ,kad ne tikras Leninas ten,jei ne kiekvienas,tai daugelis,bet...leninizmo tikrojo tekste daug,idomi interpretacija-tikroviska,jokiais budais ne leksta.O del jo garbinimo-to tikrai nebera-idomu kokia butu 1917 revoliucija esant internetui,jo negarbina kaip anksciau,kaip sektantai susibure grupemis su gelemis-lavona laiko tam,kad nebutu neramumu salyje-pilna gi veteranu-lojaliu Putinui-bet nera ka lygint to garbinimo,sovietmeciu-siaures korejietisko garbinimo ir dabartinio drugno zinojimo kd guli lavonas ten/kuri pajudinus-sukils erzelis bereikalingas.

  AtsakytiPanaikinti
  Atsakymai
  1. Užtenka ir jį garbinančių - bet tai niekis, palyginus su tuo, kiek yra garbinančių vienokią ar kitokią raudonosios pseudoreligijos formą... Paradoksas, bet daugiausia pasaulyje žmonių pražudžiusi totalitarinė ideologija iki šiol demokratiniais save vadinančiuose Vakaruose ne tik nepasmerkta, bet netgi yra laikoma "kūl".

   Panaikinti
  2. Deja, "realpolitik" yra tokia, kad pasmerkiamos ne daugiausiai žalos ir mirčių atnešusios pseudoreligijos, o tik pralošusios. Juk smerkdamas apangelėjusius adolfą ir jozefą niekuo nerizikuoji ir savo verslui nepakenki. Kai tik nugaiš kuris nors režimas Rusijoje, Kinijoje ar Turkijoje, pamatysime kaip iš visų pakampių ir patvorių pradės lįsti "smerkėjai" tylėję dešimtmečiais.

   Panaikinti
 9. supratingas2019-11-10 21:34

  Cirkas kažkoks, anonimiškas 14:33 tikrai teisus. Tai kaip žmogui, perskaičiusiam straipsnį žinoti, kad čia yra knygos ištrauka? Kažkoks grandininis kolektyvinis lipimas ant to paties grėblio, pradedant Naująja Romuva, gaunasi. Reikės ateityje atidžiau tikrinti ką PP talpina.

  AtsakytiPanaikinti
 10. to supratingas 21 34-sutinku ir su Jumis,nutyleta tiesa-melas,jug kontekstas pasikeicia,kai vertini propatria,kaip stovincius tiesos puseje.Tiesos yra,bet ir ja kazkiek pakoreguoja,toks ispudis,samoningai.Leninas-bet ne visai Leninas-Interviu bet ne visai Interviu.

  AtsakytiPanaikinti
  Atsakymai
  1. supratingas2019-11-11 19:53

   > unknown 2019-11-11 11:35

   Jūs iškreipėte mano pasakymą. Aš nesakiau nutylėta ir net neturėjau to galvoje.
   Šitas reikalas labiau panašus į kolektyvinį apsižioplinimą. Jei Šidlauskas perkėlė tekstą iš Romuvos žodis žodin, reiškia Romuva apsižioplino, o paskui ją ir Šidlauskas bei Pro Patria su skaitytojais neskaičiusiais šios knygos.
   Arba Šidlauskas pirmas apsižioplino. Žodžiu, nežinau kokiu tiksliai būdu knygos herojus Šidlausko arba Romuvos tekstuose virto pačiu Papiniu. Beje, lietuviai ne vieninteliai kurie apsigavo. Kažkas yra apsigavęs, palaikęs interviu su Froidu tikru, kai kas po šiai dienai mano, kad interviu su Leninu galbūt irgi galėjo įvykti iš tikrųjų.

   Panaikinti
 11. Anonimiškas2019-11-11 18:30

  Viskas tinka šių dienų JEV kurpėjams, mutavusiems komunistams, prisitaikiusiems prie naujos laiko dvasios. Esmė ta pati - sugrūsti visus į vieną darinį (kolchozą), kad saujelė nuvorišų valdytų milijonus betaučių, bešeimių ir giminių, be Tėvynės. "Moj adres nie dom i nie ulica..."
  ---
  На фабрике Энгельса в Манчестере рабочие в тяжелейших условиях
  работали по 13 часов в день ... Заработанных денег им с трудом
  хватало на пропитание. Рабочих у Энгельса штрафовали по любому поводу
  и постоянно снижали и без того нищенские расценки. На полученные за
  счет нещадной эксплуатации рабочих средства Энгельс содержал Маркса,
  который никогда не работал, и призывал отнять у капиталистов их
  фабрики. Вожди мирового пролетариата ни на каких заводах не работали.
  Во время парижской коммуны Маркс не рвался на баррикады, а писал
  коммунарам письма из своей лондонской квартиры.

  AtsakytiPanaikinti
 12. supratingam 11 35-tikekimes ,kad apsizioplino-nes pirmas 30 sekundziu ir as pamaniau,kad toks interviu buvo-bet nepriimkit visko asmeniskai,taikiau propatrijai straipsniu pateikimo motyvus,gal propatrija apsizioplino,Sidlausko pagalba,gal tai padare zinodama-nes nemanau ,kad propatrija linkus i zioplystes,bet abu variantai yra galimi.Man labiau patiktu apsizioplinimo atvejis.Tema issemta.

  AtsakytiPanaikinti
 13. Anonimiškas2019-11-11 22:32

  Iš to klausimas. Kas gi sąžinės visai neturi? Leninas, ar tas, kuris sukuria tokį Leniną?

  AtsakytiPanaikinti

emo-but-icon

NAUJAUSI

Komentarai

SEKITE MUS FACEBOOK

Naujienų prenumerata

item