Vytautas Radžvilas. Politinės partijos kūrimo strategijos gairės

Mindaugo Šernos nuotrauka  Tik pilietinio forumo partija Skaitant Lietuvos pilietinio forumo ir jo politinio sparno bei įrankio – p...

Mindaugo Šernos nuotrauka 
Tik pilietinio forumo partija

Skaitant Lietuvos pilietinio forumo ir jo politinio sparno bei įrankio – partijos – kūrimo strategiją gali kilti abejonė, ar tikrai verta vargti plėtojant forumą – iš pirmo žvilgsnio visai nebūtiną partijai steigti sambūrį. 

Iš tikrųjų forumas yra būtinas. Politinės partijos neatsiranda iš nieko ir nekybo ore. Jos yra piliečių kuriami dariniai, padedantys siekti jiems rūpimų tikslų. Todėl bet kokia skaidriai kuriama partija iš karto turi atskleisti, kieni steigiamas politinis darinys ji yra ir kokių tikslų ketina siekti. Šito neatskleidžianti „partija“ geriausiu atveju pasirodo esanti tik susiruošusių prie valdžios lovio apsukrių „sėkmės džentelmenų“ sambūrėlis. Blogiausiu – užkulisiuose tūnančių suinteresuotų, neretai nusikalstamų, grupuočių statytiniai ir jų viešai neįvardijamų tikslų įgyvendinimo įrankis. Taigi Lietuvos pilietinės ininiatyvos forumo dalyvavimas ir kontrolė yra absoliučiai būtina sąlyga, kad pagaliau šalyje rastųsi demokratiška ir skaidri politinė jėga, o ne dar vienas partijos etikete pasidabinęs klanas. Steigiantis jo tikslus turinčią padėti įgyvendinti piliečių realiai kontroliuojamą partiją forumas vadovaujasi šitokia  savo būsimosios veiklos vizija ir partijos kūrimo strategijos koncepcija. Pagrindiniai jos principai yra šie:

a) Skaidriai ir demokratiškai  – viešai įvardijant iniciatorius – kuriama visuomenei
atskaitinga ir jos kontroliuojama partija, o ne anonimiškų veikėjų užkulisiuose lipdomas ir iš ten tampomas už virvučių partijos etikete besidangstantis neįvardytiems šeimininkams tarnaujantis darinys;

b) Partija siekia įgyvendinti Lietuvai iš esmės atsinaujinti ir išlikti gyvybiškai svarbias reformas, o ne aptarnauti ją savo poreikiams patenkinti įsteigusių suinteresuotų grupuočių interesus;

c) Partija neremia jokių politikų tik kaip asmenų, arba „savaiminių vertybių“, o tik jų vykdomą politiką; kiek ši politika atitinka Lietuvos pilietinės iniciatyvos forumo atstovaujamą šalies raidos viziją, tiek jos vykdytojai gali būti remiami bei gerbiami ir kaip asmenys;

d) Kuriant partiją iniciatyva turi priklausyti ir jos branduolį privalo sudaryti savo ankstesne veikla ir nuveiktais darbais jau įrodę ištikimybę ir/arba nuoširdžiai pasiryžę dirbti Lietuvai sąžiningi ir patriotiški piliečiai; partija negali ir jai nebus leista tapti jos kūrimui nieko negalinčių duoti, besišliejančių tik iš savanaudiškų paskatų, velkančių neatsikratomą nomenklatūrinės praeities ir įpročių šleifą, abejotinos reputacijos išverstakūrių partinių karjeristų bei politinių perėjūnų klanu.

Šiais principais būtų pajėgi vadovautis tik iš pilietinės visuomenės ,,apačių“ kilusi ir jų steigiama bei kontroliuojama politinė partija.

Norinčius įsitraukti į Lietuvos pilietinės iniciatyvos forumo veiklą arba tapti steigiamos partijos kūrėjais prašau rašyti adresu: info@pilieciai.lt

Lietuvos pilietinės iniciatyvos forumo ir politinės partijos kūrimo strategijos gairės

Š. m. birželio 29 d. Saldutiškyje vyko Tautos forumo ir Visuomeninio rinkimų komiteto ,,Vytautas Radžvilas: susigrąžinkime valstybę!“ (VRK) narių susirinkimas. Buvo aptarti dalyvavimo Europos parlamento rinkimuose rezultatai. Nutarta naujais būdais ir formomis tęsti VRK veiklą toliau buriant platų visuomeninį-politinį patriotiškų piliečių forumą. Jo sukūrimas yra vienintelis teikiantis vilčių būdas toliau sutelktai spręsti gyvybiškai svarbų uždavinį – ES krizės ir galimos griūties akivaizdoje išsaugoti lietuvių tautą ir valstybę. Rinkimams į EP stengėmės sukurti reprezentatyvų ir autoritetingą rinkimų komitetą. Tik šitoks komitetas galėjo įkūnyti ir simboliškai įprasminti pamatinę mėginamos įgyvendinti politinės vizijos idėją, jog už Lietuvos išlikimą kritiniais jos istorijos momentais buvo kovojama sutelkus visas patriotines tautos jėgas.

Komiteto veikla ne tik nenuvylė, bet net pranoko lūkesčius. Kiek pavėluotas apsisprendimas dalyvauti EP rinkimuose, sisteminės žiniasklaidos organizuota informacinė blokada, riboti ištekliai ir kai kurios taktinės klaidos lėmė, kad mūsų sąrašui nepavyko įveikti 5% rinkiminio barjero ir iškovoti vietą Europos parlamente. Tačiau gauta ne tik daugiau nei 40 tūkst. idėją susigrąžinti valstybę tinkamai įvertinusių ir parėmusių piliečių balsų. Komiteto narių visuomeninis svoris ir moralinis autoritetas leido jam tapti pirmuoju per visą atkurtosios nepriklausomybės  laikotarpį tautiškos visuomenės dalies sambūriu, su kuriuo neįstengė susidoroti globalistiškai orientuota ir griežtai antilietuviška šalies valdžia, nomenklatūriniai politiniai sluoksniai ir jiems tarnaujanti sisteminė žiniaskalaida. Pastangos kurti Komiteto, kaip tariamai mažos ir nereikšmingos „nacionalistų marginalų“ grupelės, įvaizdį žlugo, viešojoje erdvėje „ne iš gero gyvenimo“ vengta atvirai pulti mūsų rinkimų sąrašą.

Rinkimų į EP kampanijos metu buvo atlikti dideli ir svarbūs parengiamieji darbai ruošiant dirvą tautiniam ir valstybiniam atgimimui, taip pat sukurtas tvirtas politinis pagrindas jiems tęsti ir plėtoti. Ryškiai išsiskyrusi iš kitų, mūsų Komiteto rinkimų programa padėjo ne tik priminti visuomenei apie Lietuvai kylančias geopolitines ir saugumo grėsmes. Ji tapo realia pasirinkimo alternatyva tiems piliečiams, kurie nenori ir nesutinka susitaikyti su spartėjančiu ir katastrofišką mastą įgijusiu Tautos nykimu bei valstybės irimu. Rinkimų rezultatai politiškai svarbūs tuo, legitimavo pačią valstybės susigrąžinimo ir Lietuvos išlikimo idėją. Jie duoda tvirtą pagrindą teigti, kad tai yra gyvybinga ir visuomenei aktuali bei jos remiama idėja, o ne saujelės „nacionalistinių marginalų“ fantazija, kaip kad mėgino ir vis dar norėtų įrodinėti „globalios Lietuvos“ ideologinės vizijos šalininkai ir gynėjai.

Gilėjanti ES krizė įpareigoja tęsti ir plėtoti jau nuveiktus darbus pritaikant EP rinkimams sukurtą politinio veikimo strategiją besikeičiančioms sąlygoms. Būtina išsaugoti mūsų rinkiminio komiteto įdirbį ir kūrybingai išnaudoti jo turimą moralinį bei politinį autoritetą Lietuvos labui. Kadangi teisiškai Komitetas jau neegzistuoja, kviečiu jo narius, mūsų rinkimų kampanijos savanorius ir rėmėjus, visus Lietuvos ateitimi ir likimu besirūpinančius piliečius telktis į Saldutiškyje numatytą steigti patriotišką visuomeninį-politinį judėjimą – pilietinės iniciatyvos forumą ,,Už kovos 11-osios Lietuvą“. Tokio judėjimo (komiteto) nariais būtų ne tik Tautos Forumo dalyviai. Jam galėtų priklausyti visi politiškai  sąmoningi ir aktyvūs piliečiai, suprantantys, kad kuo greičiau turi būti pradėtas gyvybiškai būtinas Lietuvai išsaugoti valstybės atsinaujinimas įgyvendinant esmines svarbiausių jos gyvenimo sričių pertvarkas.

Pagrindinės reformų kryptys ir tikslai turėtų būti šie:

- Asmens ugdymo ir švietimo bei teisinėmis priemonėmis stabdyti sąmoningai vykdomą visuomenės demoralizavimą ir masinę antivalstybinę propagandą ir nuosekliai įgyvendinti kryptingą ir ilgalaikę valstybinę tautinės, istorinės ir pilietinės sąmonės gaivinimo ir plėtros politiką;

- Atkurti Tautos kaip valstybės suvereno teises – įvykdžius esminę politinės ir rinkimų sistemos reformą realiai įgyvendinti demokratinę piliečių savivaldą;

- Smarkiai sumažinti Tautos vienybę ir valstybingumo pagrindus griaunančią ekonominę ir socialinę  atskirtį šalyje  – įgyvendinti esmines ekonomikos bei socialinės rūpybos srities reformas.

Savaime suprantama, kad įgyvendinti tokias reformas įmanoma tik dalyvaujant valstybės valdyme ir turint galimybę daryti įtaką Lietuvos ateitį nulemsiantiems sprendimams. Todėl neišvengiamai tektų dalyvauti Seimo rinkimuose. Kadangi Lietuvos Respublikos  rinkimų įstatymas neleidžia juose dalyvauti visuomeniniams-politiniams sambūriams, prireiks sukurti politinio veikimo įrankį – judėjimo programą ir tikslus padėsiantį įgyvendinti rinkiminį sąrašą. Formaliai jis turės būti laikomas politine partija. Tačiau tai negali būti įprastinė siauro ideologinio profilio partija, apsiribojanti siekiu įgyvendinti jau ne kartą mėgintas įvykdyti  dalines ir kosmetines, todėl nieko šalyje iš esmės nekeičiančias reformas. Yra būtina savo forma partinė, o programos politiniais tikslais ir turiniu viršpartinė (tradicines partines skirtis peržengianti), iš esmės sąjūdinio tipo partija. Tik šitoks susivienijimas pajėgtų spręsti visai visuomenei ir tautai svarbų uždavinį – įgyvendinti sisteminę ir kompleksinę valstybės atnaujinimo programą.

1990 m. atkurta moderni nacionalinė Lietuvos valstybė 2004 m. tapo ES nare ir įžengė į naują savo raidos tarpsnį. Ši narystė buvo naudinga ir reikalinga, tačiau 2009 m. įsigaliojus Lisabonos sutarčiai buvo pradėtas siaurinti valstybių narių suverenitetas. Kitaip negu tokio siaurinimo nacionaliniams interesams daromą žalą suvokusios ir pradėjusios jam priešintis Vidurio Europos šalys, Lietuva ėjo priešingu keliu.  Sąjūdinio „Kovo 11-osios Respublikos“ politinio projekto ir jį grindžiusių idealų buvo atvirai išsižadėta 2012 m. patvirtinus Valstybės pažangos strategiją „Lietuva 2030“. Tai yra visiškai unikalus, neturintis analogo jokioje ES šalyje, dokumentas, kurį be išlygų galima laikyti ne tik etniškai, kalbiškai ir kultūriškai savitos lietuvių tautos, bet ir Lietuvos valstybės likvidavimo ideologine-politine programa. Strategijoje pirmą kartą  atvirai įvardijamas ir galutinis tikslas, turintis rodyti pasirinkto naujojo kelio kryptį – ,,globalios Lietuvos“ vizija.  Ištautinama ir išvalstybinama Lietuva privalo tapti „globalia Lietuva“. „Kovo 11-osios Lietuvos“ viziją pakeitė visiškai priešinga – ,,globalios Lietuvos“ vizija.  

Šias vizijas skiria neperžengiama praraja ir jos yra visiškai nesutaikomos. „Globali Lietuva“ –prarandanti norą ir valią gyventi bei išlikti, savasties išsižadanti ir save griaunanti, susiruošusi visiems laikams išnykti iš pasaulio politinio žemėlapio ir istorijos Lietuva. „Kovo 11-osios Lietuva“ – savo vietą pasaulyje ir istorijoje valingai teigianti ir ginanti, savo kūrybines galias ugdanti ir išskleidžianti, siekianti išlikti amžiams Lietuva. Tokia Lietuva – aiškiai suvokianti savąją civilizacinę ir geopolitinę vakarietišką tapatybę šalis, laikanti save ir siekianti būti visaverte bei lygiateise transatlantinės Vakarų pasaulio bendrijos nare.

Pavadinimas „už Kovo 11-osios Lietuvą“ kol kas yra sąlygiškas ir gali būti tikslinamas. Tačiau jis nurodo svarbiausią kuriamo judėjimo ir partijos tikslą – atgaivinti sąjūdinę valstybės viziją ir siekti pasikeitusiomis sąlygomis įgyvendinti ja grindžiamus suverenios, demokratinės, laisvos ir teisingos Respublikos idealus.

Tautos Forumo ir VRK veiklą tęsiantis pilietinės iniciatyvos forumas turėtų tapti tokiu pat jo siekius turinčios politiškai įgyvendinti partijos steigėju ir rėmėju, kokiu buvo rinkimų sąrašą į EP suformavęs ir iškėlęs visuomeninis rinkimų komitetas „Vytautas Radžvilas: susigrąžinkime valstybę!“ Partija rinkimuose turėtų reprezentuoti forumo siūlomą „Kovo 11-osios Lietuvos“ viziją – Lietuvą padėsiančią išsaugoti visuomenės ir valstybės ilgalaikės raidos viziją bei ją įgyvendinti leidžiančią politinę programą. „Kovo 11-osios Lietuvos“ vizija privalo tapti dalykiška ir realia  alternatyva pragaištingam „globalios Lietuvos“ projektui. Kaip ir buvęs rinkiminis komitetas, nacionalinis pilietinės iniciatyvos forumas „Už Kovo 11-osios Lietuvą“ turėtų kontroliuoti ir vertinti Seimo rinkimuose paremtų bei įsipareigojusių reprezentuoti ir įgyvendinti jo iškeltus tikslus partijos narių veiklą.

Partija gali būti sukurta dviem būdais. Paprasčiausias ir lengviausias kelias būtų pertvarkyti kurią nors iš jau veikiančių nesisteminių politinių partijų, pritaikant jos programą esamoms sąlygoms ir įsitraukiant į jos veiklą naujiems nariams. Kitas kelias – steigti naują partiją. Kol kas abu keliai yra atviri ir svarstytini, tad pirmiausia reikėtų nuspręsti, kuris iš jų paprastesnis, lengvesnis ir greitesnis.

Norintys aktyviau įsitraukti į politinę veiklą Lietuvos pilietinės iniciatyvos forumo nariai galės tapti ir steigiamos politinės-rinkiminės partijos nariais.

Šitaip bendrais bruožais atrodytų pilietinės iniciatyvos forumo ir jo pagrindu steigiamos politinės partijos kūrimo gairės. Be abejo, jas prireiks tobulinti ir tikslinti.

Nuoširdžiai kviečiu tapti mūsų rinkiminio komiteto tęsiniu tapsiančio naujo pilietinės iniciatyvos forumo nariu-steigėju, o jeigu pageidautumėte –  ir kuriamos politinės partijos nariu.


Susiję

Vytautas Radžvilas 7352847432566620954

Rašyti komentarą

 1. viskas būna gražu kol neprasideda finansiniai klausimai.

  AtsakytiPanaikinti
  Atsakymai
  1. Anonimiškas2019-10-16 15:03

   egodraconis - Negražiai baigiasi, kai finansinius klausimus ima vairuoti individai, katais labai gabūs, bet kurie daugiau nieko nenori, išskyrus turto ir vergų. Jei patriotinės organizacijos iškeltų į pirma vietą (pakartoju: į pirmą vietą!) turtą ir tautos gerovę, jos sulauktų didesnio palaikymo ir rėmimo visuomenėje. Tik taip didžioji dauguma lietuvių supras, kad partija nusiteikusi ginti jų gyvybinius interesus. Gerb. V.Radžvilo straipsnyje tik trečioje skiltyje ir tik labai jau abstrakčiai (per daug mandagiai) užsiminta apie atskirties sumažinimą ir ekonomikos reformą. Ar manote, kad eilinis Lietuvos pilietis "aiškiai supras" apie ką čia kalbama? Jei Partija nori stabdyti Lietuvos demoralizavimą, tai turi apie save pareikšti labai aiškiai, lietuviškai ir ne "paukščių" kalba.
   pastaba: juk stabdyti demoralizavimą reikia tarp tų sluoksnių, kurie neskaito Pro Patrijos ir panašių straipsnių bei nepriklauso Tautos Forumui.

   Panaikinti
  2. Gera pastaba - bet, įtariu, prieš rinkimus jei ne visos, tai beveik visos partijos paleis gerkles, rėkdamos, kaip jos tą socialinę atskirtį mažins ir "liaudies gerovę" kels.

   Panaikinti
  3. Anonimiškas2019-10-16 21:53

   Todėl gyvenimas Lietuvoje ir yra daromas neįmanomu - nes kaup kitap bus galima iškelti naujus ,,gelbėtojus"?
   Pasekite infliaciją įvaitiose sferose ir pamatysite, kad infliacija pakyla pdieš rinkmua - sistemai išsilaikyti žūtbūt reikalinga ir visuomenės psichologinė nuostata, šiuo atveju - išmaniai kaitalioti nusivylimo skardį su optimizmo tramplinu.
   Kadangi prekyba būtiniausiais dalykais yra vienose rankose, manipuliuoti visuomenės nuotaikomis nesudėtinga.
   O kai yra dar ir kai kam prieinami sąrašai, visada aišku, kam suteikti pragyvenimo įaltinį, o ką nustumti į vargo ir kančių sąvartyną - pirmiausia tai daroma su nesisteminiais intelektualais.

   Panaikinti
 2. Anonimiškas2019-10-16 22:07

  O jūs neplanuojate susijungti su Lietuvos krikščioniškosios demokratijos partija? Arba prisijungti prie jos?

  AtsakytiPanaikinti
  Atsakymai
  1. Anonimiškas2019-10-17 00:06

   Išvardinkite - kaip Jūa ją pavadinote - Lietuvos krikščioniškosios demokratijos partijos darbus, kuriuos ji nuveikė per paskutinius 10 metų.

   Panaikinti
  2. Anonimiškas2019-10-19 09:43

   Atsakymas į klausimą: įdėjo labai labai labai daug pačių didžiausių pastangų, kad nebūtų Astravo atominės elektrinės.

   Panaikinti
 3. Anonimiškas2019-10-17 08:14

  Man toks jausmas, kad prieš talpinant straispnį jo niekas neskaitė. Reikėtų pataisyti bent 2 gramatines klaidas teksto pradžioje, nes labai krenta į akis. Tieso.lt perspausdino irgi neskaitę. Norint rimtai pasisakyti, reikia pasitengti visais požiūriais.

  AtsakytiPanaikinti
 4. Anonimiškas2019-10-17 11:20

  Įdomu, kurios iš minėtų 'nesisteminių' partijų galėtų būti priimtinos. Tautininkai, Centras jau suniekinti, tai kas belieka? Jaunoji Lietuva?

  AtsakytiPanaikinti
 5. Kai žmonėms žodis partija sukelia vėmimą nelabai naują partiją ir sukursi. Ar bebrų, ar violetinių patvorinių, ar centro, ar laisvės - visos naujesnės partijos yra mirusios be jokių prošvaiščių kada nors tapti parlamentine partija.

  AtsakytiPanaikinti
  Atsakymai
  1. Ultrakrikscionis2019-10-19 02:53

   O kokia tavo politine orientacija, sobaka?

   Panaikinti
 6. Anonimiškas2019-10-18 21:05

  ProPtria, paskelbėte V. Radžvilo straipsnį apie galimos prtijos metmenis, o įdėjote tokią nevykusią V. Radžvilo nuotrauką.

  AtsakytiPanaikinti
 7. Partija - reiškia - dalis. Negali būti visaapimančios dalies. Jei bandysime išpildyti svetimų sukčių primestą sąlygą, nekada netapsime sąmoningu subjektu. Kaip tą sąlygą mums pripimeta? O gi per demokratijos , kaip valdžios organų formavimo būdo suabsoliutinimą. Demokratija, turėtų reikšti liaudies valdžią. Bet visos liaudies dalyvavimas valdyme, yra absurdas. Kam valdžios organai, jei visa liaudis turi užsiėminėti savęs valdimu? O gal geriau būtų, jei ne visiškai nieko neišmanančios masės rinktų valdžios atstovus, o gebantys samprotauti ir pagrįsti savus teiginius asmenys?

  AtsakytiPanaikinti
  Atsakymai
  1. Anonimiškas2019-10-18 22:28

   ,,...gebantys samprotauti ir pagrįsti savus teiginius asmenys?...'' - kas ir kaip tokias asmenimis taps ir kieno sprendimu jie rinks valdžios atstovus?

   Panaikinti
  2. Autorius pašalino šį komentarą.

   Panaikinti
  3. Anonimiškas2019-10-18 22:28: "
   kas ir kaip tokias asmenimis tap"

   - Matote, kad automobilį vairuoti ir išvažiuoti į gatvę, kur daug mašnų važinėja, lyg ir savaime suprantamas dalykas, jog būtina išmokti vairuoti ir kelių eismo taisykles bei išlaikyti egzaminą. Tuo tarpu, kad užimti žmonių/visuomenės valdymo PAREIGAS, pagal jus gali ir kiauliaganiai bei virėjos. Kitaip sakant, tam neparuošti individai. Ar jums atrodo, kad visi mulkiai be jokių žinių gali turėti tokias pat teises, kaip ir išsilavinę ir suprantantys, pagal kokius dėsnius funkcionuoja visuomeninė sistema, bei kaip įmanoma ją valdyti, kad neištiktų jos krizės galinčios privesti prie žlugimo.

   Panaikinti
  4. "kieno sprendimu jie rinks valdžios atstovus?"

   - Ne rinkti atstovus yra prasmė, o išsiaiškinti, kas gali būti tinkami. O tą nustatyti gali tik išmanantys, kaip funkcionuoja visuomeninė sistema. Kai į "rinkimą" įjungiami visi ir neturintys jokio supratimo, tuo išeliminuojamas pagrįstumo faktorius ir atsiranda galimybė suinteresuotoms jėgoms per "nepriklausomas" bet jau tik jiems priklausomas žiniasklaidos priemones įtakoti "rinkimo" rezultatus. Todėl visuotiniai rinkimai praranda rinkimo prasmę išvis.

   Panaikinti
  5. Anonimiškas2019-10-19 09:53

   „gebantys samprotauti ir pagrįsti savus teiginius asmenys?“ - kiekvienas pririštas palatos lovoje asmmuo mano, kad jis yra gebantis samprotauti ir pagrįsti savo teiginius. Paprastas žmogus iš gatvės gali turėti daug kartų blaivesnį protą, nei koks nukvakęs 10 universtetų baigęs docentas. Gal ruošies matuoti kaukolės apimtį, gal esi antžmogis?

   Panaikinti
  6. Anonimiškas2019-10-19 22:57

   Jei jau svajojate kažką pagerinti, pasiūlykite visiems, kurie lenda prie lovio (atsiprašau, trokšta tautai gerovės), pasitikrinti melo detektoriumi. Ne Naujininkuose, o FBI už Atlanto. Tada ir pamatysite, kas jie tokie...

   Panaikinti
 8. Kad "kiekvienas", gal ir ne visai tikslu, bet kad dauguma taip mano, tai faktas. Bet gi tas toks "manymas", visai nereiškia, jog taip ir yra. Kad taip yra ar taip nėra, gali spręsti kiti, kuriuos įtikina arba ne to "manančiojo" apie save pateikiami argumentai apie dalyko esmę, o ne pretenzijos, kad jo "manymą" esant antžmogiu pripažintų kiti. Kiti, nereiškia visi ar dauguma, kai tą daugumą sukuria iš visiškų neišmanėlių suinteresuotos nauda sau užsiangažavusios - po suabsoliūtinta "demokratija", neva, panacėja - jėgos.
  Kad ir gatvėmis vaikštinėja išmintingi - tamsta teisus. Bet gi neimsite tvirtinti, jo visi, kurie gatvėmis šliaužioja, ir yra išminčiai.
  Ir universitetų nedera šitaip nuvertinti. Nejaugi kiekvienas turguje saulėgražomis prekiaujantis aukštesį išsilavinimą gali įgyti?

  AtsakytiPanaikinti
  Atsakymai
  1. Anonimiškas2019-10-19 22:53

   Turint galvoje, kokie taip vadinamos tolerancijos stiprūs vėjai pučia Vakarų ir ne tik (!) universitetuose, man jie nėra šventovės. Neįrodysite, kad išmatų ir dujų išmetamoji anga yra skirta vyro apvaisinimui. O žinios dar nei vienam nesuteikė nei proto, nei sąžinės.

   Panaikinti
 9. Vienas iš komentatorių klausia, ką nuveikė Lietuvos krikščioniškosios demokratijos partija per 10 metų. Nieko, nes buvo per silpnos jėgos, nepajėgėme išsiplėsti po visą Lietuvą, neturėjome palaikymo visuomenėje, trūko lyderių, veiklios kūrybingos iniciatyvios komandos. Įstabu, kad ji surinko reikiamą narių skaičių. O tai irgi nelengvas darbas tokiai nežymiai, neturinčiai savo gretose įtakingų žmonių partijai. Yra įregistruota Teisingumo ministerijoje. Pamatę, kad reikalai nejuda į priekį, vienas po kito keitėsi pirmininkai. Akademikas Zigmas Zinkevičius, pirmasis pirmininkas, po metų atsisakė politinės veiklos ir dėl sveikatos ir dėl nebaigtų mokslinių darbų, paliktų ant rašomojo stalo, Ignacas Uždavinys (antrasis pirminikas) nusivylė neveiklia, neaktyvia komanda ir net neatsisveikinęs pasuko pas konservatorius, Vincentas Lamanauskas vadovavo šiek tiek ilgėliau, bet ir jis pritrūko parako, šoko jungtis tai su tautininkais, tai su centristais. nesurado pritarimo ir dingo kažkuriuose sąrašuose į Seimą. Organizacija visai susilpo, nebuvo kviečiami suvažiavimai, Mūsų skyrius sustabdė veiklą ir, kad partija dar tebėra, išgirsdavome prieš rinkimus. Artėjant paskutiniais metais vykusiems rinkimams artėjant prasidėjo kažkoks judėjims. Apsimetęs lyderiu apsireiškė Alfonsas Būtė, kandidatas į prezidentus. Pasirodo, kad tai buvo tik privati iniciatyva, kiti aštraiai sureagavo į jo veikimą, girdėjau net narystę partijoj sustabdė. Pirmininkas, rinktas ar nerinktas Eligijus Duonys- Dzežiulskis prisistatė esąs pirmininku ir mėgina gaivinti partiją. mano nuomone, ši partija ateities neturi. Nepadarė nieko gero, nei nieko blogo. O idėjos jos tos pačios, kaip ir naująjį judėjimą kuriančiųjų programoje Tik žmonės visai kiti _ išsilavinę, kūrybingi, iniciatyvūs, veržlūs. mano nuomonė tokia _ tegul tik ima pavadinimą, visą palikimą: narius, jei dar tokių yra, registraciją ir pirmyn.Jei vertybės tikrai svarbu, o ne asmeniškos ambicijos tai būtų racionalaiusias kelias. Viena ausimi teko nugirsti, kad p. Eligijus, pats pareiškęs norą tapti iniciatyvinės grupės nariu, kelia nepagrįstus reikalavimus, nekonstruktyviai bendradarbiaudamas su naujojo judėjimo lyderiais.. jei net tokiu svarbiu klausimu nesugebėsime susitarti, tai kokie mes krikščionys.
  .

  AtsakytiPanaikinti
  Atsakymai
  1. Anonimiškas2019-10-19 23:02

   Siūlyčiau Jums tiesiogiai susidurti su krikščioniškos partijos valdoma kokia nors savivaldybe. Man teko. Buvau ir esu pašiurpęs. Nesitikėjau, kad taip blogai gali būti.
   Nesakau, kad kitos partijos geresnės. Bet jos ir nesiskelbia krikščioniškomis.

   Panaikinti
  2. Geras komentaras. Aš irgi "viena ausimi girdėjau". Tikiuosi susitarimo, nes išties svarbu vertybės, o ne ambicijos.

   Panaikinti
  3. Anonimiškas2019-10-19 23:50

   --> Angelei 21.17

   P.Angele, rinkėjų jūsų vidinės rietenos nedomina - ar aišku?
   Mus, rinkėjus, domina rezultatas.
   Paprasčiu tariant - per 10 metų nėra jokio rezultato? - kas besiriejantiems ,,krikščionims-demokartams'' (jūsų mini ataskaita privertė mane jūsų partijos pavadinimą rašyti kabutėse) anaiptol netrukdė ir toliau vegetuoti mokesčių mokėtojų pinigais.
   Taigi - kokia išvada?

   Panaikinti
 10. Šiaip, "dvasingojo panslavistinio mezgėjų "Stolyčnaja" būrelio" ((C) H. Miuleris) atstovė visai įdomią temą užvedė. Išties, balso teisė yra įdomus klausimas. Iš vienos pusės, demokratija lyg ir reikalautų, kad visi ją turėtų, bet, logiškai mąstant, sprendimo teisė lyg ir reikalautų bent kažkokios kvalifikacijos (čia "ale" yra teisi). Amžinas klausimas - KAS spręs, kas tą "būtinąją kvalifikaciją" turi, o kas - ne. Čia ne minios sprendimas (ir čia "ale" visiškai neteisi - jei balsuotojas turi miniai įrodinėti savo teisę balsuoti, tai yra tiesiog kvailesnė versija sistemos, kur kandidatas miniai įrodinėja savo teisę būti išrinktu). Tiek marksistai, tiek neomarksistai vieningai sutiktų, kad spręsti turėtų biurokratinis valdžios aparatas/Partija - bet tas variantas net nesvarstytinas.
  Mano akimis žiūrint, R.A. Hainlaino (Heinlein) idėjos dėl balsavimo teisės, išdėstytos jo knygoje "Erdvėlaivių kariai" (https://www.knygos.lt/lt/knygos/erdvelaiviu-kariai/) yra visai įdomios. ;)

  AtsakytiPanaikinti
  Atsakymai
  1. Pikc, dažnai mėgstate prikišti, neva, oponentams problem su teksto sovokimu. Dabar pasižiūrėkite į save: "Amžinas klausimas - KAS spręs, kas tą "būtinąją kvalifikaciją" turi, o kas - ne. Čia ne minios sprendimas (ir čia "ale" visiškai neteisi - jei balsuotojas turi miniai įrodinėti savo teisę balsuoti, tai yra tiesiog kvailesnė versija sistemos, kur kandidatas miniai įrodinėja savo teisę būti išrinktu)".

   - Juk neatkreipėte dėmesio, kad mano pateiktame pavyzdyje apie teisės vairuoti automobilį įgijimo būdą, netiesiogiai jau yra užuomina, kaip tą reikalą galima būtų organizuoti. Juk jei jau minia manipuliuojama, tai išvis nebegalima remtis minios/bandos "nuomone". Jei kažkas mirė, jo nebeįmanoma prikelti. Kur kas paprasčiau būtų pagimdyti/steigti naują gyvibingą struktūrą, visapusiškai blokuojant bet kokias manipuliacijas ja iš šalies. Štai, kad ir Kristus savo Bažnyčią įsteigė, ne visuotinių rinkimų pagrindu tapdamas jos lyderiu, o tiesiog pats priėmė spendimą tokiu būti, pasirinko mokinius pats, apmokė ir įpareigojo tarnauti žmonijai kaip savo pavaldinius/apaštalus. Iš to galima suvokti, kad joks darinys negali prasidėti "apačių" iniciatyva, tuo labiau masių sprendimu/demokratiškai. Iš to aišku, kad demokratija tėra nusenusios struktūros paskutinė - priešmirtinė stadija.

   Panaikinti
  2. Tvarkoj, priimu argumentą - ir pripažįstu, kad ne taip supratau komentarą. Vis dėlto, sunkoka įsivaizduoti kokią nors "autoritetingą komisiją", tikrinančią piliečių tinkamumą balsuoti - jau vien apie laiko ir finansines sąnaudas pagalvojus, kyla rimtų abejonių. Ir juk tas tikrinimas turėtų būti periodiškas - nes taigi rinkėjai gali tą "kvalifikaciją" ir įgyti, ir prarasti.

   Panaikinti
  3. Anonimiškas2019-10-23 00:07

   ale: kliedesiai ir nieko daugiau, ar tamstai teko nors kiek pasimokyti? Kur nors, ko nors? O, jei jau kalbėti apie vairuotojo pažymėjimų gavimą, tai kasdien matome daugybę budulių, kurie ne tik nežino KET, bet ir nesuvaldo automobilio lygioje vietoje. Neteko niekur girdėti, kad kristus būtų įsteigęs savo bažnyčią. Kur apie tai galima pasiskaityti? Delfio savaitinėje evangelijoje?

   Panaikinti
 11. Anonimiškas2019-10-22 17:00

  „įgyvendinti esmines ekonomikos bei socialinės rūpybos srities reformas“ - Įgyvendinti? Kaip tuo patikėti, ką? Esminės? Kurios yra esminės? Kaip, kur, su kuo, kada?

  AtsakytiPanaikinti
  Atsakymai
  1. Anonimiškas 2019-10-23 00:07: " jei jau kalbėti apie vairuotojo pažymėjimų gavimą, tai kasdien matome daugybę budulių, kurie ne tik nežino KET, bet ir nesuvaldo automobilio lygioje vietoje."

   - Manau, Jūs nesiūlote panaikinti kelių policiją, iš vis atšaukti vairavimo kursus ir be jokių patikrinimų, kad žmogus moka vairuoti bei žino k.e.t., leisti visiems be išimties... užsimušti... ir daug kitų užmušti.

   "Neteko niekur girdėti, kad kristus būtų įsteigęs savo bažnyčią"

   - O tai kaip dar būtų galima pavadinti tą faktą, jog Kristaus Bažnyčia egzistuoja ir po šiai dienai, o jos atsiradimo ištakose Kristus paskelbęs Gerąją naujieną?

   Panaikinti
  2. Pikc Kažinkavičius2019-10-22 21:38 : " Vis dėlto, sunkoka įsivaizduoti kokią nors "autoritetingą komisiją", tikrinančią piliečių tinkamumą balsuoti - jau vien apie laiko ir finansines sąnaudas pagalvojus, kyla rimtų abejonių. Ir juk tas tikrinimas turėtų būti periodiškas - nes taigi rinkėjai gali tą "kvalifikaciją" ir įgyti, ir prarasti."

   - Ne komisija čia kažką turi spręsti. Būtina žmones supažindinti su visuomeninio proceso dėsniais ir tegu įrodo išlaikydami egzaminą mokytojams, kad įsisavino mokslą. Visa kita - taip ĮGAVUSIŲ teisę teisė rinktis. Ir ta teisė rinktis tik tokia galima, kad nepažeistų kitų žmonių teisių. Ir jei kas "išradingai" nuolatos linkęs pažeisti kitų teises, tai tokiam privalu atimti teisę pačiam rinktis visam laikui - be teisės ją pakartotinai atgauti.
   Visa tai tik techniniai kausimai - būtinos sąlygos, kad įvyktų tai, be ko gyvenimas - ne gyvenimas.
   Ir kiek tas bekainuotų, tas yra pati mažiausia kaina. Visi kiti variantai - visai tuščias ir beprasmis lėšų švaistymas.
   O dėl "kvalifikacijos" praradimo nėra pagrindo nerimauti. Vieną kart supratus, niekas to supratimo prarasti nebegali. Ir tik išorinių jėgų propaganda/poveikis gali sudrumsti masių protą. Nuo jų gintis įmanoma tik kvalifikuotu aiškinimu, kas prie ko šiame pasaulyje yra, bei kokiais tikslais sukčiai propagandą varo.


   Panaikinti
  3. Autorius pašalino šį komentarą.

   Panaikinti
  4. Pikčiau, o kai Fizikos ar bent jau Matematinės analizės egzaminą laikai, tai irgi komisijos (iš vieno dėstytojo)
   klasta vaidenasi? Taip išeitų, ponulis net žalio supratimo neturi, kad ir visuomenės, kaip reiškinio, galimas objektyvus pažinimo mokslas.

   Panaikinti
 12. Tos "viršūnių" įsteigtos struktūros labai šauniai gyvuoja kol remiasi brutalia prievarta. Vienas toks Adolfas buvo pristeigęs visokių struktūrų. Tiesiog pats priėmė spendimą, pasirinko mokinius ir įpareigojo tarnauti nacionalsocialistinei idėjai. Kai "apačių" ir išorės jėgos tapo stipresnės visas tas šaunumas pasibaigė kartuvėse.

  AtsakytiPanaikinti
  Atsakymai
  1. Autorius pašalino šį komentarą.

   Panaikinti
  2. to Pikc: tu senas glušas naci net teksto nesuvoki arba sąmoningai išimi fragmentus. Gi parašyta juodu ant balto kad "apačių" ir išorės jėgos, o ne jie vieni. Bet tu tokios garbės buti pakartas kaip koks musolinis nesulauksi. Tave pasergėsim einantį iš universiteto ir įkišim tavo tupą nacio snukį į mėšlo krūvą. Daugiau dėmesio ir garbės nevertas.

   Panaikinti
  3. Anonimiškas2019-10-22 23:23

   Kas tas Džo?

   Panaikinti
  4. Stalinas. Bet jis šitam atvejui netinka. Net jei laikysim kad apačios menkai palaikė bolševikus, o Leninas yra viršūnių (kaizerio Wilhelmo) nuleistas. Bolševikų ir dėdės Džo struktūros Rusijoje nesunakintos, jos veikia ir šiandien, o remiasi jos tuo pačiu - prievarta. Rusijos atveju apačių neužteko, o išorės jėgos Maskvos neužėmė iki atsirandant atominiams ginklams. Būtų Adolfo fizikai greitesni - nebūtų užėmę ir Berlyno.

   Panaikinti
  5. supratingas2019-10-22 23:38

   Manyčiau -Džiugašvilis.

   Panaikinti
  6. Autorius pašalino šį komentarą.

   Panaikinti
  7. Autorius pašalino šį komentarą.

   Panaikinti
  8. Anonimiškas2019-10-23 15:10

   Geras čia. Bet iš tiesų tikrai visus užp..ai su savo marksizmu ir homunistais.

   Panaikinti
  9. Autorius pašalino šį komentarą.

   Panaikinti
  10. Anonimiškas2019-10-23 19:40

   "Visi" ne vien jis.

   Panaikinti
  11. Autorius pašalino šį komentarą.

   Panaikinti
 13. Anonimiškas2019-10-22 20:51

  "įvykdžius esminę politinės ir rinkimų sistemos reformą" - kokia politinė reforma ir dar net esminė numatoma? Čia apie ką? Be to, ar rinkimai nėra politinės sistemos dalis? Oi, tuoj išlys koks ir pasakys "nesupratai teksto" (nes viskas, kas čia skelbiama, yra nekritikuojami šedevrai).

  AtsakytiPanaikinti
  Atsakymai
  1. Antra komentaro pusė verčia abejoti pirmojoje dalyje iškeltų klausimų nuoširdumu. ;)
   Na, bet apsimeskime, kad klausiama rimtai. Kadangi visas teiginys yra "Atkurti Tautos kaip valstybės suvereno teises – įvykdžius esminę politinės ir rinkimų sistemos reformą realiai įgyvendinti demokratinę piliečių savivaldą;", pirmi dalykai, kurie šauna galvon, yra Konstitucinio teismo tendencijos sprendimus priiminėti ne pagal Konstituciją, o pagal savo "doktriną", valdžios prisiimta teisė spręsti, ar leisti rengti referendumus, "sąrašiniai" rinkimai...
   Kai atsiras normali rinkimų programa, manau, bus išdėstyta ir plačiau, ir išsamiau - dabar gi čia tik gairės, tad detalizavimo ir nereiktų tikėtis.

   Panaikinti
  2. Anonimiškas2019-10-22 23:49

   "atgaivinti sąjūdinę valstybės viziją ir siekti pasikeitusiomis sąlygomis įgyvendinti ja grindžiamus suverenios, demokratinės, laisvos ir teisingos Respublikos idealus" Vizija. Ką konkrečiai siūloma prikelti, atgaivinti įš tos vizijos? Atgal į XX amžių? Suvereni? Įdomu, kas čia slypi? Teisinga Respublika? Kas tai? Ar gali Respublika būti teisinga ar neteisinga? Be to, teisingumas egzistuoja tik vadovėliuose ne tik pas mus, bet visur. Laisva. Įdomu, kas čia turima galvoje? Pasikeitusiomis sąlygomis. Kokios sąlygos pasikeis?

   Panaikinti

emo-but-icon

NAUJAUSI

Komentarai

Papunkčiui su V. Sinica

Savaitės pokalbis

SEKITE MUS FACEBOOK

Naujienų prenumerata

item