Vytautas Rubavičius. Belyčiai ir keistalyčiai – pažangiausioji kapitalizmo ateitis?

propatria.lt nuotr. tiesos.lt Regime sparčiai kultūriškai ir juridiškai naikinamą vyro ir moters lyčių skirties nuovoką – greit vyr...

propatria.lt nuotr.

Regime sparčiai kultūriškai ir juridiškai naikinamą vyro ir moters lyčių skirties nuovoką – greit vyriška ir moteriška chromosomos jau bus paskelbtos „politiškai nekorektiškomis“, kaip įvardijimai tėvas ir motina, primenantys „atgyvenusią“ gamtiškąją naujos gyvybės atsiradimo plotmę, kuri pritraukia ir religinį sakramentalumą. „Pažangieji“ mąsto paprastai – ištrynus iš kalbos bei sąmonės tėvą ir motiną, netenka prasmės ir Dievo Įsakymai, „Tėve mūsų“ ir „Sveika, Marija“. Vaikai vis labiau imami suvokti kaip galimį įsivaikinti ar technologiškai – genetiškai bei surogatiškai – pasigaminti malonūs „žaisliukai“. Pažanga ir pažangumas reiškia žmogaus galutinį „išsilaisvinimą“ iš savo gamtiškos lytinės apibrėžties, o sykiu ir nusikratymą atsakomybės, kurią ta apibrėžtis neišvengiamai primeta vyrui ir moteriai susijungiant šeimoje ir pradedant naują gyvybę. Kyla klausimas, kodėl šių laikų pasaulyje taip stengiamasi įvairiais būdais naikinti prigimtinės šeimos ir lytiškumo supratimą, keičiant jį įvairiais kultūrinių lytiškumo konstruktų pavidalais ir juridiškai juos įteisinant?  Į šį paprastą klausimą nėra lengva atsakyti, tad ir mes tik pabandysime pasvarstyti kelias galimas atsakymų plotmes, kurios pratęs ankstesniame straipsnyje LGBT+ – naujasis pažangusis pasaulinis proletariatas? (žr. ČIA)  išsakytas mintis. Tos plotmės susijusios su perdėm dinamišku mūsų gyvenamojo pasaulio ir jo varomosios galios – kapitalizmo sistemos būviu.

Pirmiausia dera nusakyti vieną akivaizdų dalyką. Pasauliniu reiškiniu tapęs mūsų nusakytas žmogaus prigimties „laisvinimas“ iš gamtiškosios genetinės lytinės apibrėžties yra socialinė ir kultūrinė kapitalizmo sistemos raidos apraiška. Juk negali būti taip, kad didžiausių Vakarų pasaulio korporacijų ir milijardierių palaikomi LGBT+ ir kitokie su jais susiję judėjimai būtų antisisteminiai, trukdantys kapitalizmo sistemai kuo geriau gyvuoti. Juk žinome, kaip kapitalizmo sistema, ypač jos postmodernioji vartojimo fazė, virškino antisisteminius judėjimus – visi Europos šalių kairiųjų nuosaikiųjų ir ekstremistinių judėjimų lyderiai buvo įtraukti į europinį politinį elitą ir tapo nuožmiausiais bankinio finansinio kapitalo atstovais ir politinės LGBT+ „teisių“ darbotvarkės skleidėjais. Tad dera kiek pasiaiškinti dabartinio kapitalizmo būvio ypatumus. Esminis jo bruožas – vartojimo išplitimas, apimantis visas žmogaus gyvenamojo pasaulio sritis, kurios nepaliaujamai verčiamos vis naujoms prekėms gaminti reikalingais perdirbtinais ištekliais. Ištekliais tampa ir žmogus – pirmiausia kaip darbo jėga, o jau šiuo metu – ir kaip neišsenkamų suprekinamų genetinių klodų, kultūrinių gebėjimų bei psichologinių būsenų šaltinis. Išplitęs įsitikinimas – jau visas žmogaus veiklos sritis galima robotizuoti ir automatizuoti, tačiau nėra kuo pakeisti žmogų kaip vartotoją.

Vartojimas nėra koks vien nuo žmogaus, nuo pavienio individo pasirinkimo priklausomas dalykas – vartojimas yra sisteminis kapitalizmo bruožas. Ką tai reiškia? Kelis dalykus. Pirmiausia, jau senokai buvo suvokta – fordizmas, – kad kapitalizmo raida negali būti grindžiama žmogaus pasirenkamų prekių gamyba, nes žmogus pernelyg konservatyvus bei įtarus naujovėms, o jo laisvas rinkimasis pernelyg ilgai trunka palyginti su kapitalo apykaitos „greičiu“, kurio niekas neriboja. Visa, kas pagaminama, turi būti tuoj suvartojama. Tad žmogus turi būti atviras naujovėms, naujoms prekėms, pats jų geisti, o socialiniai santykiai ir socialinės hierarchijos klostytis pagal vartojamas prekes ir jų ženklus. Kitaip tariant, esi tas, ką vartoji ir kiek gali vartoti. Tokią programą žmogaus sąmonėn diegia socialinių santykių mechanizmai ir vis labiau vartotojiška tampanti kultūra bei jos palaikoma vartojimo ideologija. Kapitalizmo sistemos atžvilgiu galima teigti įvykus esminę slinktį, skiriančią dabartinę fazę nuo ankstesnės prekinės gamybos ir vartojimo, – žmogaus norai bei vartojimo malonumai „įterpiami“ į prekę taip, kad žmogus laisvai, tačiau automatiškai vartotų į rinką išmetamas „naujoves“ jau nebeklausdamas, ar jam tų naujovių reikia. Žmogaus gyvenimo tikslas – kilti vartojimo malonumų, apimties ir išskirtinumo laiptais, kurie ir žymi jo socialinį statusą bei tvirtina savivaizdį.

Pakito ir pats prekės pobūdis – vartojimo ir vartotojų kapitalizme išplinta ženklų, vaizdinių ir tapatumų vartojimas. Perdirbant įvairiausius „kultūrinius išteklius“ imama gaminti tapatumų „detales“, gundant išbandyti susikuriamų ar susimontuojamų tapatumų teikiamus malonumus. Tačiau tapatumų vartojimo rinkų plėtrai labiausiai ir kliudo santykiškai stabilūs tapatumai – lytiniai, šeimos, profesiniai, tautiniai, religiniai ir jų formuojami dariniai, stiprinami gamtos apibrėžčių ir tradicijų. Regime, kad visi šie tradiciniais ar „atgyvenomis“ laikomi tapatumai negailestingai laužomi. Čia nėra galimybių leistis į plačius šių dalykų svarstymus (besidominčiam šiuolaikinio kapitalizmo raida skaitytojui priminsiu savo monografiją Postmodernusis kapitalizmas, 2010), tad apsiribosiu viena kita mintimi. Žmogus „laisvinamas“ nuo įvairių asmeninį tapatumą stiprinančių įsišaknijimų – gamtoje, kultūroje, tautoje, gimtinėje. Žmogaus „pažangumo“ matu skelbiamas kaip tik jo bešakniškumas – dvasinis ir fizinis klajūniškumas, gebėjimas ieškoti sau geresnio gyvenimo ir gyventi bet kokioje kultūrinėje aplinkoje. Toks idealus vartotojas ir yra ideali darbo jėga, kuri kapitalo prievartą nepaliaujamai ieškotis darbo ten, kur kapitalas gauna didžiausią naudą, suvokia kaip asmeninę vartojimo ir keliavimo „laisvę“. Pasaulinis LGBT+ yra svarbus tokio žmogaus ir visuomenės prievartinio „laisvinimo“ veiksnys, kitaip tariant, ankstesnį pasaulinio proletariato vaizdinį pakeitęs socialinis vartotojiško proletariato konstruktas.

Šiuolaikinis kapitalizmas yra medijų ir skaitmenos kapitalizmas. Dera atkreipti dėmesį į žmogaus ir infotechnologijų susisaistymo pobūdį – žmogaus ir išmaniųjų įtaisų santykius nustato techniniai algoritmai ir kodai, kurie ir nulemia jo bendravimą su „mašina“. Žmogaus sąmonė medijuojama ir technologinama jam vartojant išmaniąsias prekes. To poveikio jis niekaip negali valdyti, nes skaitmena yra persmelkusi visą jo gyvenamą pasaulį. Viskas suskaitmeninama ir kaitmenininama (čia neturiu galimybės išskleisti, ką apie mūsų išgyvenamą metą sako pats tas dvi šaknis sutraukęs žodis). Skaitmena verčiama ir gyvybė, kuri suvokiama kaip neišsenkantys genetiniai informaciniai ištekliai, o žmogus jau gundomas naujos kartos spausdintuvais pasigaminti norimų biologinių „medžiagų“ ar organų iš elektroniniu laišku atsiųsto kodo ar programos. Svarstantys apie žmogaus sąmonės ir pasąmonės technologinimą mokslininkai bei filosofai linkę apeiti vieną paprastą akivaizdų dalyką – technika yra belytė. Technikai nereikalingas lytiškumas, o medijos teikia prekinius vaizdus įvairiausiems programuojamiems lytiškumams išgyventi ir pasijusti įvairiausių tapatumų kailyje. Tad ir technologinamam žmogui, naujojo medijų pasaulio vartotojui stiprus ar šakninis lytiškumas tik trukdytų vartoti kuriamus ir konstruojamus prekinius tapatumus. Kitaip tariant, šiuolaikiniam kapitalizmui reikalingas nuo gamtos atsietas belytis, tačiau tapatumų vartojimui užprogramuotas vartotojas. Vėlgi darytina išvada – belyčiai, keistalyčiai ir įvairiausių laipsnių translyčiai tampa „pažangiausiu“ sisteminiu socialiniu konstruktu, skatinančiu kultūrinių tapatumo prekių gamybą ir plečiančiu tų prekių rinkas. Svarbus dalykas tas, kad dauginant keistųjų bei translytinių tapatumų jie sykiu juridiškai įteisinami, tad kuriami ir juridinami vis nauji socialiniai santykiai, o šitai nepaprastai išplečia ir daugina juridinių paslaugų (paslaugos yra prekės) rinkas. Tad ir šiuo atžvilgiu skatinama kapitalo apykaita ir kultūrinių prekių gamyba, o teisininkai įgauna vis daugiau galių ideologiškai tvarkyti visuomenių gyvenimą, tad ir skatinti jiems naudingą „pažangą“. Juk ir Lietuvos Konstitucinis Teismas savo pirmininko lūpomis išsako esminę nuostatą „laužyti stereotipus“, nesiteikdamas paaiškinti, o kuo naujieji stereotipai naudingesni žmogui, tautai, valstybei nei įprastiniai. Visi ideologiniai konstruktai, ypač atsaistantys nuo gamtos, juk yra vienokie ar kitokie stereotipai.

Kol kas dar matyti „atsilikėlių“ pasaulį palaikanti uola – prigimtinė šeima, tėvas, motina ir vaikas, todėl tiek daug ideologinio ir juridinio įkarščio rodo įvairios visuomeninės ir politinės grupuotės ardyti ir menkinti šeimą bei stengiantis perduoti vaikus „pažangiųjų“ valdomos švietimo sistemos globai, bausmėmis atgrasant tėvus nuo religinio ir apskritai „atsilikusio“ vaikų auklėjimo. Juk vaikams būtina suteikti „teisę“ patiems pasirinkti savo lytiškumą, o suaugusiųjų prievolė – tokią teisę jiems laiduoti. Suprantama, „pažangos“ labui.

Susiję

Vytautas Rubavičius 524795940274112117

Rašyti komentarą

 1. Anonimiškas2019-06-13 20:48

  Prie ko čia vartojimas kapitalistinėje santvarkoje? Prie socializmo vartojimas buvo taip pat. Pirko, kiek reikėjo ir nereikėjo (!), kai tik ką nors išmesdavo iš po prekystalių. Reikėjo tiek servizų sekcijose, tiek knygų lentynose? Kiek jų perskaityta buvo? Prie ko čia religijos, dievai ir Marija? Reikia remtis medicina, psichiatrija, biologija, žmogaus fiziologija, pagaliau anatomija, jei siekiama įrodyti savo tiesą. Tarp kitko, nemanau, kad pas mus yra kapitalizmas. Labai tuo abejoju.

  AtsakytiPanaikinti
  Atsakymai
  1. remiantis tik tamstos minimais dalykais žmogus lieka tik šiapusinis. O toks jis jau lengvas grobis.Nes tėra gyvulys.mąstantis, bet gyvulys.Todėl religijos yra labai dideli priešai straipsnio autoriaus aptariamiems "dideliems" tikslams žmogų padaryti tik vartotoju.Beje Medicina irgi yra vartojimo priemonė.

   Panaikinti
  2. Anonimiškas2019-06-13 22:09

   linalk: Gal 3,28 Nebėra nei žydo, nei graiko; nebėra nei vergo, nei laisvojo; nebėra nei vyro, nei moters: visi esate viena Kristuje Jėzuje!1 Tes 5,18 Už viską dėkokite, nes tokia Dievo valia jums Kristuje Jėzuje

   Panaikinti
  3. Pirma, vartojimą "prie kapitalizmo" ir vartojimą "prie socializmo" suplakti yra maždaug tas pats, kas lyginti kokio nors etatinio "makdonaldo" lankytojo apsirijimą su prie maisto pripuolusio gulago "stovyklautojo" ėdrumu.
   Antra, atmesti dvasinius dalykus, kurie labai svarbūs dideliai daliai žmonių iš esmės reiškia stojimą pliko materializmo, būdingo tiek bolševizmui, tiek neobolševizmui, pusėn.
   Trečia, "medicina, psichiatrija, biologija, žmogaus fiziologija, pagaliau anatomija" sako LYGIAI TĄ PATĮ, ką ir aukščiau minėtas religinis požiūris (tiesa, čia reiktų atskirti mokslą nuo institucijų, kurios vadovaujasi politiniais, o ne moksliniais kriterijais ;)). Šaltinių pasirinkimas priklauso nuo auditorijos, kuriai kalbama.
   Ketvirta, pas mus YRA kapitalizmas - jo laukinė, "grynoji" forma.

   Panaikinti
 2. Anonimiškas2019-06-13 21:18

  Šitam anonimui 20 :48 jau įskiepita, jei jis taip mąsto,aišku gali būt suinteresuotas,arba keli smegenų vingiai, ir tie bevek tiesūs.

  AtsakytiPanaikinti
  Atsakymai
  1. Anonimiškas2019-06-13 21:40

   Jei lietuviškai pernelyg sunku, rašykite savo gimtąja kalba.

   Panaikinti
 3. Anonimiškas2019-06-13 21:32

  Tam tikra žmonių grupė kovoja dėl valdžios ir dominavimo. Ir kol kas jiems gerai sekasi. Nes visuomenė per lengvai paklūsta jų sukurtai Sistemai. Kur alternatyvi žiniasklaida? Kur švietimo šulai, pasipriešinantys nužmoginimui? Vos tik kažkur ten kas išsižiojo, mūsų buratinai jau ir įvykdė. Tokius tik ir valdyti.

  AtsakytiPanaikinti
  Atsakymai
  1. Anonimiškas2019-06-13 22:48

   Ar yra visuomenė ar tik atskiri žmonės? Žiniasklaida yra verslas. „Šulais“ visur ir visada skiriami tik nuolankūs, paklusnūs.

   Panaikinti
 4. Anonimiškas2019-06-14 10:09

  Na gerai, pasakysiu kitaip - kur sąjūdis? Jau pradedu tikėt, kad buvęs sąjūdis buvo slaptųjų tarnybų paimtas į savo rankas, kad išlaikytų kontrolę. Taip ir įvyko - su norinčia išsilaisvinti tauta padarė taip, kaip ir norėjo - atvedė į kitą sąjungą, pirmosios prototipą, tik su perversu ir islamu. Pabudome ir apsivertę ant kito šono, miegam toliau. Dabar jau nėra kam šaukti tautos. Nes tauta džiaugiasi "demokratija".

  AtsakytiPanaikinti
 5. Anonimiškas2019-06-14 10:44

  Kaip keista: "Reiškiamas susirūpinimas" demografine situacija ir kartu propaguojami visokie belyčiai ir keistalyčiai. Virkaujama dėl moterų teisių ir kartu neprieštaraujama ištisų rajonų susikūrimui, kuriuose gyvenama pagal šariato įstatymus. O šiaip įdomu būtų žinoti, koks likimas numatytas musulmonams, ten juk belyčiai ir keistalyčiai, bent jau kolkas, visiškai netoleruojami. Bombų "demokratija"?

  AtsakytiPanaikinti
 6. Anonimiškas2019-06-14 14:04

  Teisingai Piks, tikrai taip baltieji tikrai sau duobę kasą, nors galioja amžinas dėsnis duobė yra iškastsa visiems padarams, bet paradoksas kad jie nori greičiau šokti duobėn.

  AtsakytiPanaikinti
 7. Homoseksualumo tema šiandienos pasaulyje - tai labai sunki, gili ir politinė tema. Tai nėra asmens laisvės, asmens lytinės pasirinkimo tema, kaip ją jie bando pateikti ir interpretuoti. Homoseksualumo propagavimas - bandymas giliai pakeisti žmogaus prigimtį ir žmogaus etiką, sukurti naują žmogų. Palaikantys šį tikslą, puikiai suvokia jo paslėptą tikslą: paversti žmones nesaugiomis, nestabiliomis, abejingomis būtybėmis, kurias lengvai galima būtu valdyti, nes jie tiksliai nebežinos, kas jie yra, kokia jų lytis: vyras ar moteris.
  Visiems turi kilti klausimas - kaip galima atimti iš žmogaus pagrindinę bazinę tapatybę, kurį yra priskirta asmeniui nuo pirmos užgimimo sekundės. Būtent bazinę, pirminę ir esminę: lyčių tapatybė, seksualinė tapatybė - vyrai ar moterys. Nuo vaikystės, vienaip ar kitaip, mes per vidinius ir hormoninius procesus, psichologinius ir socialinius reiškinius pradedame save suprasti, kas mes esame. Mums sako, ir mes girdime, mąstome ir jaučiame, kad esame berniukai, mergaitės, bernai ir merginos, vyrai ir moterys. Ir tik po kiek laiko pradedame suvokti kitą tapatybės lygį, taip pat vieną iš pagrindinių etninę - savas esi grupėje ar ne savas. Juk gimstame jau iškart lietuviais, rusais, žydais, latviais, kinais, indais. Tradicijos mumyse išugdo religinį tapatumą, kuris labai yra susietas su žmogaus moralę ir suaugę priimame politinį, pasirinkdami poziciją: kairusis, centristas, raudonas, baltas, konservatorius arba be jokios.
  Homoseksualų smūgis nukreipiamas visais lygiais, ypač į pagrindinius identiteto lygius - religinį, politinį, etninį. Liberalus pasaulis savo kruvinomis revoliucijomis, karais, totalinėmis propagandos formomis, ištrindamas šiuose lygiuose ribas, pavertė visus mus į vartotojiškąją visuomenę. Liko dar vienas paskutinis, vienas rimčiausių - tai lytinė tapatybė. Šiandien vyksta atviras karas su etika, prieš kultūrą ir istoriją pasaulyje, ir kaip matome, pradedama nuo vaikystės. Tai vykdoma visose informacijos erdvėse, mokyklose, darželiuose, nežinant tėvams, piliečiams. Vykdomi už mūsų milijonus projektai, ruošiamos metodikos, leidžiamos atitinkamos mokymo priemonės. Ir jei tai tęsis, jei mums nepavyks, tada mūsų anūkai turės gyventi kitokiame pasaulyje. Štai kodėl kova su panašiomis interpretacijomis, yra kova už laisvę, žmogaus turinį, žmogaus protą, praeitį ir ateitį, o ne kova už homofobišką, šovinistinę dauguma. Negalima leisti, kad mus dirbtinai, per jėgą keistu, kovokime ir priešinkimės

  AtsakytiPanaikinti
 8. Anonimiškas2019-06-15 11:02

  Nukvakelio senio pezalai. Dar tik trūksta įdėt, kad "rusai puola", tai pilnas paranojų komplektas būtų.

  AtsakytiPanaikinti
 9. Naujienos iš "nugalėjusios tolerancijos" kraštų: vaikų švietimas vis "modernėja", o iškilus sunkumams, į pagalbą ateina "liberal-krikščionys": https://lifepetitions.com/petition/marvel-studios-children-are-not-ready-for-lgbt-superheros?fbclid=IwAR3teCf1D6os8hat-3po02nPTAfiLh3DVgKEc0aB_gghwb_CmIqFRQLt1Vw

  AtsakytiPanaikinti
  Atsakymai
  1. Į kolekciją:2019-06-15 18:54

   LGBT Rights and Animal Rights: How Are They Connected?

   Panaikinti
  2. Autorius pašalino šį komentarą.

   Panaikinti
  3. Autorius pašalino šį komentarą.

   Panaikinti
  4. Autorius pašalino šį komentarą.

   Panaikinti
  5. Atsiprašau, ne tą nuorodą įdėjau 2019-06-15 15:21 komentare - turėjo būti šitas https://www.youtube.com/watch?v=TkB2X26LA5E ir info kaip "liberal-krikščionys" suskubo padėti tvirkinti vaikus: https://www.msn.com/en-us/news/us/city-officials-canceled-a-childrens-story-time-hosted-by-drag-queens-then-a-church-saved-the-day/ar-AACKD2y

   Panaikinti
 10. Anonimiškas2019-08-01 20:55

  Procesai įsibėgėja, gyvena žmonės pagal amžinus dėsnius, ateina žiema, po to pavasaris, jei žiema šalta būna ledonešiai, jei vasara gera būna medonešis, ruduo neša gerybes, staiga ateina liberalizmas, kitaip liberastikai, ir prasideda paradai, o juose ruronešis, ir pizdonešis, dar ir vaikus kabina, prastas procesas, kuris vis spartėja.

  AtsakytiPanaikinti
 11. Anonimiškas2019-08-26 22:58

  Iškart kilo baisus riksmas:
  https://www.yahoo.com/gma/video-shows-transgender-women-being-violently-kicked-los-083730221--abc-news-topstories.html

  AtsakytiPanaikinti

emo-but-icon

NAUJAUSI

Komentarai

SEKITE MUS FACEBOOK

Naujienų prenumerata

item