Rimantas Jonas Dagys. Laiškas TS-LKD dėl narystės sustabdymo ir partijos vertybinės krizės

propatria.lt nuotrauka  TS-LKD Partijos pirmininkui Gabrieliui Landsbergiui TS-LKD Prezidiumui TS-LKD Tarybai Sužinojau, kad TS...

propatria.lt nuotrauka 
TS-LKD Partijos pirmininkui Gabrieliui Landsbergiui
TS-LKD Prezidiumui
TS-LKD Tarybai

Sužinojau, kad TS-LKD partijos pirmininko pavaduotoja Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė 2019 metų birželio 12 dieną ir TS-LKD Vykdomoji sekretorė 2019 kovo 21 dieną kreipėsi į partijos Priežiūros komitetą dėl mano, kaip Seimo nario elgesio, priimant Vaiko teisių pagrindų įstatymą. Esu kaltinamas, kad nepaklusau TS-LKD Prezidiumo įpareigojančiam sprendimui nepalaikyti daugelio Lietuvos tėvų raginimo taisyti įstatymą taip, kad būtų kuo tiksliau reglamentuota ir užtikrinta Konstitucijoje įtvirtinta teisė tėvams auklėti savo vaikus, apsaugant juos nuo perteklinio valdžios kišimosi. Su apmaudu konstatuoju, kad partijos vadovybė tokia pozicija ryžosi ignoruoti Lietuvos Konstituciją ir partijos deklaruojamas krikščioniškas vertybes. Tokia partijos vadovybės laikysena verčia kalbėti apie TS-LKD vertybinę ir tapatybės krizę, diskusijos apie kurią partijos viduje nuolat slopinamos. 

Lietuvos Respublikos Konstitucijos 59 straipsnio ketvirtojoje dalyje nustatyta, kad Seimo nariai eidami pareigas vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, valstybės interesais, savo sąžine ir negali būti varžomi jokių mandatų. Taigi Lietuvos Konstitucija (kaip ir beveik visame pasaulyje) įtvirtina laisvą Seimo nario mandatą ir nepripažįsta imperatyvaus mandato. Laisvo mandato esmė – Tautos atstovo laisvė įgyvendinti jam suteiktas teises ir pareigas nevaržant šios laisvės rinkėjų priesakais, jį iškėlusių partijų ar organizacijų politiniais reikalavimais. Kiekvienas parlamento narys atstovauja visai Tautai, visi parlamento nariai yra Tautos atstovybė. Seimo narių teises diferencijuojant taip, kad faktiškai jiems nustatomos nevienodos galimybės dalyvauti Seimo darbe, yra pažeidžiamas esminis atstovaujamosios institucijos principas – parlamento narių lygybė, vadinasi, nėra galimybių Seime atstovauti visai Tautai, reikšti jos interesus. Partijos negali suvaržyti Seimo nario laisvo mandato, kadangi, vadovaudamasis tokia partine nuostata, Seimo narys tokiu atveju privalėtų atstovauti ne visos tautos, bet politinės partijos interesams. Tai pažeidžia teisės normų hierarchijos principą.

Konstitucijos 62 straipsnio 3 dalyje nustatytas draudimas persekioti Seimo narį už kalbas ir balsavimus Seime. Draudimas persekioti Seimo narį už kalbas ir balsavimus Seime yra absoliutus – Seimas neturi teisės spręsti, ar panaikinti minėtą draudimą; Seimo narys už kalbas ir balsavimus Seime negali būti traukiamas atsakomybėn, negali būti kitaip persekiojamas jokiais atvejais. Taigi draudimas galioja net ir po to, kai pasibaigia Seimo nario kadencija ir asmuo jau nėra Seimo narys.

Anksčiau galiojęs Vaiko teisų apsaugos pagrindų įstatymas leido vykdomosios valdžios institucijai apibrėžti kriterijus ir sąlygas, leidžiančias atskirti vaiką nuo šeimos. Tėvų ir vaikų teisė į tarpusavio ryšių išsaugojimą yra viena iš fundamentalių prigimtinių žmogaus teisių, įtvirtinta Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencijoje. Vienas iš pamatinių žmogaus teisių principų skelbia, kad žmogaus teisių apribojimai galimi tik tuo atveju, jei jie nustatomi įstatymu, jei nėra galimybės juos pakeisti mažiau žmogaus teises pažeidžiančiomis priemonėmis ir jei intervencijos duodama nauda yra didesnė nei padaroma žala. Anksčiau galiojęs Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymas ignoravo šiuos svarbius žmogaus teisių principus. Tai sukėlė pagrįstą visuomenės nerimą, nepasitenkinimą ir protestus. 

Siekiant Lietuvoje užtikrinti teisinės valstybės, gerbiančios prigimtines žmogaus teises, pamatinių principų laikymąsi buvo būtina kuo skubiau Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymą keisti įtvirtinant teisinius saugiklius, saugančius šeimas nuo teisinio apibrėžtumo, sukuriančio prielaidas neproporcingam valstybės kišimuisi į šeimą ir darančiam nepataisomą žalą tiek tėvams, tiek vaikams.

Seimo narių grupės pateiktas įstatymo projektas pateikė visą eilę būtinų pataisų, užtikrinančių teisinę tėvų ir jų vaikų apsaugą. Teiginiai, kad projektas neva prieštarauja Konstitucijai ar pažeidžia žmogaus orumą, nebuvo pagrįstas jokiais apčiuopiamais teisės šaltiniais ir rėmėsi tik abstrakčiais pasvarstymai. Seimo narių grupės pateiktame projekte nebuvo nieko, kas leido „žmogų žaloti, žeminti jo orumą ir žiauriai su juo elgtis“. 

Įstatymo projekto tikslai atitiko tiek teisinės valstybės, tiek TS-LKD programos, tiek Katalikų Bažnyčios socialinio mokymo principus. Šių pataisų palaikymas nuosekliai išplaukė iš TS-LKD programinių nuostatų, teisinės valstybės principų ir Bažnyčios socialinio mokymo. Ir priešingai, arbitralus TS-LKD prezidiumo draudimas palaikyti pataisas niekaip nedera nei su TS-LKD programinėmis nuostatomis, nei su teisinės valstybės principais, nei su Bažnyčios socialiniu mokymu, nei su Seimo nario sąžinės laisvės principais, nei su didžiosios dalies TS-LKD rinkėjų lūkesčiais.

TS-LKD partijos programoje yra aiškiai ir nedviprasmiškai nurodoma, kad krikščioniškosios vertybės ir krikščioniškasis mokymas yra vienas partijos tapatybės ir pasaulėžiūros pagrindų. Joje teigiama, kad „programa remiasi krikščioniškuoju [...] požiūriu į žmogų, jo laisvę ir atsakomybę“, taip pat, kad „TS-LKD siekia išsaugoti ir sustiprinti krikščioniškąsias vertybes liberalioje demokratijoje“, kad „Bažnyčią ir jos mokymą laikome sau autoritetu“ ir t.t. 

Bažnyčios pozicija valstybės kišimosi į tėvų auklėjimą klausimu yra akivaizdi. Šviesios atminties Popiežius Jonas Paulius II apaštališkajame paraginime Familiaris Consortio skirto šeimoms atkreipė dėmesį, kad: 

„46. Šeimos ir visuomenės abipusės paramos, vystymosi ir bendradarbiavimo idealas dažnai susiduria su labai rimtu nuomonių nesutapimu ar tiesiog priešiškumo pavojumi. Todėl, kaip [Katalikų Bažnyčios Vatikano II] Susirinkimas nuolat tą pabrėždavo, daugelio šeimų situacija įvairiuose kraštuose yra labai komplikuota ar net tiesiog kritiška: institucijos ir įstatymai neleistinai nepripažįsta šeimos ir asmens neliečiamų teisių, o visuomenė, kuriai svetimas dalykas tarnauti šeimai, smarkiai puola jos vertybes ir reikalavimus. Šeima, kuri pagal Dievo planą yra pagrindinė visuomenės ląstelė ir kuriai pirmiausia valstybė, o paskui įvairios kitos bendruomenės turi pareigų, tampa visuomenės auka, jos nerangios intervencijos, o dar labiau akivaizdaus jos neteisingumo auka“. 

Šis Popiežiaus perspėjimas visiškai atitinka situaciją susiklosčiusią Lietuvoje po ankstesnės redakcijos Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo, atvėrusi kėlia poįstatyminių teisės aktų ignoravusių šeimų prigimtines teises ir teisingumo reikalavimus priėmimui.

Cituota Jono Pauliaus II pozicija nuosekliai atitinka ankstesnę Bažnyčios pozicija tuo pačiu klausimu, ką nedviprasmiškai liudija, pavyzdžiui, Pijaus XI enciklika Divini illius magistri. Joje teigiama: „Iš paties kūrėjo šeima yra gavusi pavedimą, o iš čia ir teisę auklėti savo palikuonis – neatimamą teisę, neatskiriamai susijusią su griežtu moralės įsipareigojimu. Ši teisė stovi aukščiau visų kitų tautos bendrijos ar valstybės teisių, ir todėl nėra Žemėje tokios valdžios, kuri leistų tai pažeisti“. 

Be to, partijos programoje teigiama, kad „savo veikloje vadovaujamės papildomumo (subsidiarumo) principu, kuris reiškia savaveiksmiškumo skatinimą ir rėmimą, pabrėžia asmens, šeimos ir mažesniųjų bendrijų pirmumą visuomenės gyvenime ir jų apsaugą nuo nepagrįsto valstybės kišimosi“. Manau, kad partijos vadovybės užimta pozicija Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo klausimu ne tik yra krikščioniškų vertybių atsižadėjimas, tačiau ir prieštarauja pačiai TS-LKD programai. TS-LKD vadovybė pastaraisiais metais ne kartą formalizuotais ar arbitraliais sprendimais atsidūrė tokiose prieštaravimo Bažnyčiai ir partijos programai situacijose.

Esu kaltinamas ir dėl kitų savo pasisakymų ir nuostatų, į ką atvirai ir viešai esu atsakęs ir jeigu reikės argumentuotai papildysiu. Tačiau esminė problema yra ta, kad partijos vadovybė atsitraukia nuo anksčiau atstovautų vertybių. Siūlymus kurti ideologiškai beveidę „Žmonių partiją“, kurioje esą turi tilpti viena su kita visiškai nesuderinamos krikščioniškos ir „paraduose“ propaguojamos LGBT vertybės,  kuria partiją, skirtą tik valdžiai pasiekti, paradoksaliai labai panašią į tą, nuo kurios Sąjūdžio metu norėjome pabėgti. Tokia sistema, paremta politiniu barniu „kas geresnis“ jau dabar kelia pagrįstą žmonių nusivylimą ir verčia ieškoti nuoseklios vertybinės alternatyvos. 

Mano nuomone, partijos vadovybė vietoje atviros diskusijos nori priversti partijos narius bijoti išsakyti savo nuomonę. Nenoriu būti tokios „demokratijos“ dalimi. Apgailestauju, kad buvo atsisakyta tikros ir atviros diskusijos apie partijos pasaulėžiūrą ir ateitį. 

Nenoriu niekam primesti savo nuomonės. Tikiu, kad kiekvienas asmeniškai ir atsakingai priima sprendimus. Įvertinęs partijos vadovybės atstovų pradėtą man, kaip Seimo ir TS-LKD nariui, daryti spaudimą sustabdau savo narystę TS-LKD. Jokios diskusijos nevengiu ir nebijau: esu pasiruošęs atvirai ir argumentuotai diskusijai ir siūlysiu sprendimus problemoms spręsti, remdamasis krikščioniškais principais ir tėvų partizanų įskiepytu supratimu apie tai, ko reikia Lietuvai, tačiau nežadu dalyvauti tuščioje barnį primenančioje polemikoje, siekiant užgožti svarstomo reikalo esmę.

Manau, kad partijos vadovybės teikti  skundai partijos priežiūros institucijoms dėl mano veiklos atspindi bendrą ir visus liečiančią tendenciją. Ši tendencija – bandymas atsisakyti krikščioniškų ir tautinių vertybių vardan liberalios politikos išsaugant klaidinantį konservatyvumo ir krikščioniškumo įvaizdį. Tokia situacija verčia mus pasirinkti. Ar norime toliau veikti tokiomis sąlygomis?


Pagarbiai
Lietuvos Respublikos Seimo narys 
dr. Rimantas Jonas DagysSusiję

Šeimos politika 4217787265046999222

Rašyti komentarą

 1. Apsiverke nabagas2019-06-26 01:24

  Vieną nupušusį bebrą-davatką išmetė, tai partijoje ale vertybinė krizė. Nei ten krizė nei ką, čia Dagy, tik tavo krizė, nes kitamet minsi darbo biržos slenkstį kartu su eiliniais mirtingaisiais. Sakyčiau teisinga kryptis. Reikėtų išmest dar kokius 10 bebrų ir į jų vietą rinkt jaunesnius, partijoj padirbėjusius. Štai Paluckas išmetęs bebrus kaip partiją atšviežino ir atgaivino. Tad tikėsimės lėks ir konservuoti bebrai. Galės kurti savo davatkų-darbiečių partiją. Tautininkai gi irgi iš TS išėjo ir dabar juokina rinkėjus, pasikvietę politinį lavoną iš AMB kapinyno.

  AtsakytiPanaikinti
  Atsakymai
  1. Paluckas + Bronius = "Atsinaujinimas". :DDDDDD Geras anekdotas.
   Nors ir nemėgstu Dagio, bet čia jis visiškai teisus. Aš skirtingai nuo sektantų, neleidžiu asmeninėms simpatijom ar antipatijom, nulemti mano sprendimus. Bet akivaizdu, jog kai kam tai "ne šio pasaulio dimensijos". Akivaizdu, jog mylimo (naudingo) "guru" demagogija, kažkam brangesnė už tiesą. Savo galva galvot nemoka, o ir nenori. Sąžinę ir "stuburą" pirmai progai iškeis į riebesnį kąsnį. Pasišlykštėtina. Senai spėliojau, ko jie ten sėdi. Partijos pavadinimas, senai neatitinka turinio. Čia reikia visai neturėt stuburo ir savigarbos.

   Panaikinti
 2. Anonimiškas2019-06-26 06:38

  tiksliai dirba velnio tarnai (ar kgb). Išjungia iš politikos geriausius, sąžiningiausius, protingiausius. Kad likusiems niekas netrukdytų vogti, plėšti, vaikus prievartauti ir t.t.

  AtsakytiPanaikinti
  Atsakymai
  1. Dėl geriausių ir sąžiningiausių nesutikčiau. Kokio velnio ten sėdi? Kol kulnu subinėn negavo, viskas tiko. Senai reikėjo atsiribot nuo partijos, kurios tik pavadinimas, o turinys visai kitas. Ir dar pareikalaut, kad pavadinimas atitiktu turinį.

   Panaikinti
 3. Anonimiškas2019-06-26 09:09

  joo,anei ta partija-krikščionys,anei konservatoriai,tik kada tą rinkėjai supras? O Dagiui pagarba ,kad "savo atstovėjo".

  AtsakytiPanaikinti
 4. Anonimiškas2019-06-26 10:29

  Gerb. Dagys stojo skersai kelio kukučiams? Matyt, buvo paskutinis lašas doram politikui. Pats laikas palikti tą išsigimusį, nežinia kokiomis vertybėmis besivadovaujantį politinį klaną. Rinkėjai jau perprato tuos, atsiprašant, konservatorius. Lietuvos politinėje padangėje jau išvis tik drumstas vanduo ir prisiveisė visokių išgamų, kurie tuo naudojasi ir tvarko savo nešvarius reikalus. Dar protingi politikai turi nusivalyti dulkes nuo tokių kriminalinių veikėjų politikoje.

  AtsakytiPanaikinti
 5. Anonimiškas2019-06-26 10:35

  2016 metų LRS rinkimuose Dagys išrinktas pagal sąrašą ir dar po reitingavimo iš 15 į 23 vietą nukrito (toks Majauskas iš 36 į 11 pakilo ir dar išrinktas ir vienmandatėje. Partijos rinkėjams nereikia jokių krikščioniškų vertybių, jiems reikia Landsbergio ir/arba "jaunimo". Čia viena iš priežasčių, kodėl buvę krikščionys demokratai susigūžę tyli - atsiskyrus jų lauktų tautininkų likimas - amžinos rietenos su visokiais kitais gelbėtojais dėl tų kelių vietų seimelyje...

  AtsakytiPanaikinti
 6. Lietuvos Kriškščionys Demokratai ...
  1.Jie ne Lietuvos, o briuselio...
  2. Ne Krišionys,o greičiau gnostikai ateistai..
  3. Dagio "teismas" rodo, kad Demokratija partijos viduje net nekvepia. Primena komunistų partijos valdžios vertikalę. Yra politbiuras ir jo nurodymams visi partiečiai privalo besąlygiškai pritarti...
  Kažkada buvę Lietuvos Krikščionys demokratai tapo Briuselio ateistų politbiuru.

  AtsakytiPanaikinti
 7. Skaitytojas2019-06-26 12:16

  Visada balsuodavau už konservus, o dabar, kai jie pavirto liberalais, nebežinau, už ką reikės balsuoti. Juk negali balsuoti už kažkokius hipsterliberalus, pats būdamas konservatyvių pažiūrų.

  AtsakytiPanaikinti
  Atsakymai
  1. patvorio marginalai2019-06-26 15:27

   Laukiam tamstos balso.

   Panaikinti
  2. Hipsterliberastai2019-06-26 17:48

   Mums patiems nesmagu, kad tokie tapom.

   Panaikinti
 8. Anonimiškas2019-06-26 13:00

  Nejučia prisiminiau dainelę: ,,O mergytė išdykauja... '' - toliau necituosiu.
  TSLKD jaunimas, vos tik gavęs valdžią, iškart ėmė ja piktnaudžiauti, pamiršdami VALSTYBINIO LYGMENS ATSAKOMYBĘ, ir tai nebejotinai yra vanduo ant Lietuvos priešų malūno.
  Šiandien tokį neteisingą sprendimą, priimtą partijos viduje, reikia vertinti kaip pavojingą precedentą - toks neprotingas ir netesingas valdžią gavusių jaunų žmonių, kurie anei kiek neprisidiėjo prie Lietuvos Laisvės kovų, sprendimas įvykdytas kol kas tik partijos viduje - o kas būtų, jeigu štai tokie veikėjai įgautų valdžią Lietuvos žmonėms?

  AtsakytiPanaikinti
 9. Anonimiškas2019-06-26 14:35

  Vienas iš pavyzdžių, kas būtų:

  "Konservatoriai siūlo vaikus atsisakantiems skiepyti tėvams nemokėti vaiko pinigų, ir nustatyti, kad vaiko neskiepijantys tėvai, jei vaikas susirgtų patys turėtų pasidengti gydymo išlaidas. Tokius siūlymus išsakė Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė per Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų (TS-LKD) frakcijos posėdį, į kurį buvo pakviestas sveikatos apsaugos ministras Aurelijumi Veryga."

  Turint galvoje, kaip TS-LKD rūpinasi "vaikų teisėm" tolimesni žingsniai neišvengiami: neskiepiji vaiko - vaikas atimamas, nevedi į darželį - vaikas atimamas ir tt. Tai čia tik vienoje srityje...

  Bet šiaip, manau, galime būti ramūs - į valdžią TS-LKD niekada neateis - amžina, rėkianti ir nuo realybės atitrūkusi opozicija.

  AtsakytiPanaikinti
  Atsakymai
  1. Anonimiškas2019-06-26 15:38

   NE konservatorius: jei vaikų neskiepija, jei Žemė jiems plokščia, tai kaip su tokiais?

   Panaikinti
 10. viskas teisingai2019-06-26 15:29

  Jeigu esi runkelpatriotas - garini acta, dubasini vaika ir jo neskiepyji - tai ir mokek is savo kisenes, kai vaikas susirgs. Tokia tvarka beje yra daugelyje Vakaru Europos saliu.

  AtsakytiPanaikinti
 11. Anonimiškas2019-06-26 16:34

  Tiek metų tokioje partijoje. Klausimų nėra.

  AtsakytiPanaikinti
 12. Anonimiškas2019-09-08 13:10

  Na,daug yra teisingų minčių,bet p.Dagys tikrai nėra visų vertybių saugotojas.Perėjęs bene tris partijas,žmogus negali būti joks vertybių žinovas,jis tampa gudručiu.Kai mato,kad partijoje yra reitinguojamas vis žemyn,jam darosi neunaras,tuomet jis bėga į kitą partiją.Žodžiai nėra vertybė,jie tik priemonė dažniausiai prisitaikyti,arba apsiginti.Vien tik žodžiai,tie žodžiai,jie nėra vertybė,nes dažnai jų išsižadama.Jonas Paulius (popiežius) kalbėjo apie tikrąsias vertybes:minties,žodžio ir darbų vienybės vertę.

  AtsakytiPanaikinti

emo-but-icon

NAUJAUSI

Komentarai

Papunkčiui (nauja tinklalaidė)

SEKITE MUS FACEBOOK

Naujienų prenumerata

item