Christopher A. Ferrara. Mirtis mirties bausmei: Pranciškus prieš Katalikų Bažnyčią

Suvokdami diskutuojamos temos jautrumą ir matydami katalikų vengimą ją svarstyti viešai, jaučiame pareigą ir lietuviškoje viešojoje erdvė...

Suvokdami diskutuojamos temos jautrumą ir matydami katalikų vengimą ją svarstyti viešai, jaučiame pareigą ir lietuviškoje viešojoje erdvėje atspindėti visame pasaulyje, o ypač JAV kilusias diskusijas ir pasipiktinimą dėl paskutinio popiežiaus sprendimo paskelbti mirties bausmę iš principo amoralia. Jaunimo sambūris „Pro Patria“ kaip organizacija nėra mirties bausmės šalininkai, tačiau atsiribojant nuo požiūrio į pačią mirties bausmę, daug problemiškesnis yra popiežiaus galių savavališkai pakeisti Bažnyčios mokymą klausimas ir būtinybė skirti ligšiolinio mokymo plėtojimą nuo nesuderinamo prieštaravimo ankstesnei Bažnyčios pozicijai. Taip pat atkreipiame dėmesį, jog Lietuvoje visiškai neįprastas popiežiaus įvardijimas jo pasaulietiniu vardu ir pavarde Vakarų šalių katalikiškoje žiniasklaidoje yra įprastas ir nereiškia nepagarbos. Siekiant neiškraipyti teksto, toks įvardijimas paliktas ir lietuviškame vertime. 

Pastaruosius penkerius metus Bažnyčia buvo vadovaujama popiežiaus, nuoširdžiai tikėjusio, jog jis pats nustato Magisteriumo ribas ir mokymo turinį. Viename liūdnai pagarsėjusiame interviu popiežius pats pripažino tokį požiūrį: „Nuolat viešinu savo teiginius, skaitau pamokslus, ir tai sudaro magisteriumą. Toks yra mano įsitikinimas, ir nesvarbu, ką apie tai sako žiniasklaida. Noriu tai aiškiai pabrėžti.“ 

Kyla įtarimas, kas šis „magisteriumas“, į kurį mūsų dėmesį pabandė atkreipti popiežius, pasižymi tam tikru efemeriškumu, neatitinkančiu deramai suprantamo Magisteriumo sampratos. O dabar, panašu, šis efemeriškas – tai yra, netikras – magisteriumas, sukurtas Chorchės Mario Bergoglio (reikalavusio, kad šis vardas niekur nedingtų iš jo paso), buvo papildytas ir vėl. Šį kartą Bergoglio mums pasakoja, ką jis mano apie mirties bausmę; o mano tai, kad mirties bausmė yra, iš esmės, amorali.

Taigi, kaip jau spėjo su džiaugsmu pranešti žiniasklaida, Bergoglio nusprendė „pakeisti Bažnyčios mokymą“ taip, kad šis atitiktų jo paties požiūrį – lygiai taip pat, kaip „autentiško Magisteriumo“ dalimi jis pavertė savo įsitikinimą, jog tam tikriems viešai žinomiems svetimautojams būtų atleidžiamos nuodėmės ir suteikiama Šventoji Komunija, nereikalaujant, kad šie nutrauktų savo nesantuokinius intymius santykius.

Atitinkamai, Vatikanas paviešino pranešimą, kad Pranciškus patvirtino naują Jono Pauliaus II Katekizmo 2267 straipsnio pataisą. „Naujoji formuluotė“ pateikiama taip:

Mirties bausmė:

2267. Sprendimas taikyti mirties bausmę, po sąžiningo teismo priimamas teisėtai įgaliotų organų, buvo ilgą laiką laikomas deramu atsaku į kai kurių nusikaltimų sunkumą ir priimtina, nors ir ekstremalia, bendrąjį gėrį užtikrinančia praktika.

„Šiandien mes regime vis didėjantį supratimą, jog žmogus nepraranda savo orumo net įvykdęs labai rimtą nusikaltimą. Taip pat, palengva įsisaviname naują požiūrį į valdžios organų taikomas baudžiamąsias sankcijas ir jų reikšmę. Galiausiai, buvo sukurta daug naujų, gerokai efektyvesnių laisvės atėmimo sistemų, kurios leidžia užtikrinti reikiamą piliečių apsaugą, tuo pačiu neatimant iš kaltųjų galimybės atpirkti savo kaltę.

Dėl šių priežasčių, Bažnyčia moko, kad pasak Evangelijos, „mirties bausmė yra neleidžiama, nes pažeidžia asmens orumo neliečiamybę“, todėl ryžtingai siekia mirties bausmės panaikinimo visame pasaulyje.“

Pastebėkime, kad pastovus Magisteriumo mokymas apie moralinį mirties bausmės legitimumą  yra tyčia paslepiamas po miglota fraze „ilgą laiką laikomas deramu atsaku“ sunkiausiems nusikaltimams, tarytum Apreiškimu grįstas katalikiškas mokymas būtų viso labo laikinas, populiarus sentimentas.

Bandydamas įtaigiai pateikti savo asmeninę nuomonę, kuria amoraliu paskelbia tai, ką Bažnyčia visuomet gynė kaip moraliai leistiną, savo tekste Bergoglio pateikia visiškai silpną pagrindimą, kurį sudaro kelios tuštutės frazės: „didėjantis supratimas, jog žmogus nepraranda savo orumo net įvykdęs labai rimtą nusikaltimą“, „naujas požiūris į [...] baudžiamųjų sankcijų reikšmę“, „efektyvesnės laisvės atėmimo sistemos“...

Visų pirma, Bažnyčia niekuomet nestokojo supratimo apie santykį tarp žmogaus orumo ir nusikaltimo iki pat Bergoglio atvykimo iš Buenos Airių. Tiesą sakant, atrodo, kad pats Visagalis Dievas manė, jog žmogaus orumas reikalauja mirties bausmės taikymo už žmogžudystės nusikaltimą: „Kas pralieja žmogaus kraują, to kraują taip pat pralies žmogus, nes pagal savo paveikslą Dievas sukūrė žmogų.“ (Pr 9:6). Panašu, kad Dievas kalbėjo apie žmogaus orumą ir tada, kai 20-ame Kunigų knygos skyriuje jis pamokė Mozę apie mirties bausmės taikymą už žmogaus aukojimą ir kitus mirtinus nusižengimus dieviškajai ir prigimtinei teisei.

Mums žinomas ir paties Kristaus patvirtinimas Pilotui, jog pastarajam iš aukščiau buvo suteikta galia skirti mirties bausmę, bei Gerojo vagies pripažinimas, kad jam skirta bausmė buvo teisinga – ir būtent tai buvo jo nuolankumo bei atgailavimo išdava, galiausiai išgelbėjusi jo sielą.

Tačiau Dievo apreiškimai, panašu, neturi didelės reikšmės Chorchės Bergoglio minčiai. Įsitikinkime.

Ne kaip Bergoglio, Magisteriumas lieka ištikimas Dievo valiai, ir gina mirties bausmę. Taigi, pavyzdžiui, Trento Susirinkimo Katekizmas, atkartodamas Pradžios knygos 9, paskelbė: „Pilietinis kalavijas, naudojamas teisingumo rankose, neprieštarauja žmogžudystę draudžiančiam įstatymui; priešingai, tai yra didžiausio paklusnumo jam išdava.“ Po keturių šimtmečių, palaimintasis popiežius Pijus XII patvirtino šį nekintantį mokymą: „Nuteisdama žmogų mirties bausme, valstybė nenustoja gerbti jo teisės į gyvybę, tačiau ją valdantiesiems organams yra pavesta užduotis atimti iš nuteistojo jo gyvybės gėrį, kaip būdą atpirkti jo kaltę po to, kai jis savo nusikaltimu pats prarado teisę į savo gyvybę.“ (AAS, 1952).

Na, o kalbant apie „naują požiūrį į [...] baudžiamųjų sankcijų reikšmę“, galime laikytis pozicijos, kad nė menkiausiu paaiškinimu nepagrįstus teiginius galima atmesti lygiai taip pat nepagrįstai. Neturime nė žalio supratimo, ką reiškia šie žodžiai, ir mums nelabai rūpi tai sužinoti.

Tvirtinimas, kad „gerokai efektyvesnės laisvės atėmimo sistemos“ kaip nors paverčia mirties bausmę amoralia praktika, yra pagrįstas ne daugiau nei koks „naujas“ šakėmis ant vandens išraižytas moralinis mokymas, ir yra ne ką sunkiau paneigiamas. Pilietiniai pajėgumai sulaikyti nuteistus žudikus atimant jų laisvę savaime nepanaikina teisėto atpildo ir kaltės atpirkimo kaip legitimių baudžiamosios teisės tikslų, kaip savo mokyme aiškiai patvirtino Pijus XII.

Negana to, ką derėtų daryti daugelyje vietų, kur „laisvės atėmimo sistemos“ nėra tinkamos visuotinio saugumo užtikrinimui? Ar mirties bausmės nevalia leisti ne tokiose vietose, kur žudikai – pavyzdžiui, kyšių pagalba – gali ganėtinai lengvai išvengti laisvės atėmimo ir pasiglemžti kitų aukų gyvybes? Ką Bergoglio pasakytų apie kalinius, kurie žudo kalėjimų sargybinius ir kitus kalinius net moderniausiose „laisvės atėmimo sistemose“? Kaip tiksliai valstybė „užtikrina piliečių saugumą“, kai žudikai yra pajėgūs žudyti ir vėl? Visiška kvailystė.
Įsitikinimas, kad modernios „laisvės atėmimo sistemos“ suteikia žmogaus orumą kaip nors geriau atitinkančias ar jam pagarbesnes „išganymo“ priemones yra tiesiog juokingas. Maksimalaus saugumo kalėjimai, kuriuose laikomi žmogžudžiai, įskaitant serijinius žudikus, įprastai yra nežaboto smurto ir seksualinio iškrypimo šuliniai – tikrų tikriausi pragaro žemėje pavyzdžiai.

Galiausiai, paremtas vien tik Bergoglio kreipimusi į Popiežiškają naujosios evangelizacijos akademiją, sudarančiu vienintelę jo išnašą, naujasis tekstas reziumuoja: „Dėl šių priežasčių, Bažnyčia moko, kad pasak Evangelijos, „mirties bausmė yra neleidžiama, nes pažeidžia asmens orumo neliečiamybę“, todėl ryžtingai siekia mirties bausmės panaikinimo visame pasaulyje.“.

„Bažnyčia“ nieko panašaus nemoko. Tai daro tik Bergoglio. Pasak naujosios jo nuomonės, pastaruosius du tūkstančius metų Magisteriumas, ištikimas Dievo žodžiui, gynė kaip moraliai leistiną tai, ką popiežius dabar skelbia esant „asmens orumo neliečiamybės pažeidimu“. Šis absurdiškas teiginys negali būti traktuojamas kaip tikras Bažnyčios mokymas. Jei jį tokiu laikytume, toks dalykas kaip Magisteriumas apskritai nebeegzistuotų, ir mums liktų vadovautis vien tik konkrečius istoriniu momentu Petro sostą užimančio asmens pažiūromis. Kaip pastebima Rorate Caeli: „Jei tokia aiški Bažnyčios doktrina (leidžianti mirties bausmės taikymą bent kai kuriose situacijos), patvirtinta paties Kristaus [...] gali būti pakeista, tuomet pakeista gali būti viskas.“

Tuo pat metu, tas pats popiežius, kuris kviečia pasaulį atsisakyti mirties bausmės taikymo kaltiesiems, niekada nesiūlė atsisakyti jos taikymo nekaltiesiems, tūnantiems savo motinų įsčiose, kurių atžvilgiu nėra vykdomas nė menkiausias teisingo teismo procesas, kol milijonams jų yra atimamos gyvybės. Bergoglio išliko nebylus net tada, kai Airijoje buvo legalizuojamas masinis negimusiųjų žudymas. Tai mums pasako viską, ką turėtume žinoti apie Bergoglio ir jo asmeninį magisteriumą.

Tegul Dievas kuo greičiau atsiunčia mums šventą, drąsų popiežių, kuris pašvęs Rusiją Nekaltajai Marijos Širdžiai ir pagaliau užbaigs šią beprotybę.


Susiję

Religija 4897013623500941998

Rašyti komentarą

 1. Anonimiškas2018-08-11 08:39

  visai nusivažiavo propatria...
  Popiežių Pranciškų bando sudirbti :)

  AtsakytiPanaikinti
  Atsakymai
  1. Anonimiškas2018-08-11 11:28

   Autorius viska teisingai surase. Cia tik kairioji bjaurastis tiki leninu ir stalinu neklystamumu.

   Panaikinti
  2. šitas feikinis poupas pats save seniai sudirbo- taip kad čia sudirbinėt nėra ką.
   Lietuvai ir visam pasauliui kuo greičiau reiki atstatyt mirties bausmę, o tokius bergoglius iškrapštyt po velnių iš vatikano.
   Reiktų nepatingėt parašyt peticiją prieš šitą chorche kad žinotų kad jo ganomos avys -visai ne avys ir visai ne jo. ir surinkus gera kiekį po peticiją už reikalavimą atsistatydinti šitam feikiniam poupui- kiti bijotų daryt tokias pačias nesąmones kaip kviesti visus musulmonus į europą, dėl sodomitų aiškinti 'kas aš toks kad juos teisčiau", be sustojimo plautų kaliniams (o ne jų aukoms) kojas, išmetinėtų konservatyvius kardinolus, keistų taip kaip nori Bažnyčios mokymą ir.t.t.

   Panaikinti
  3. Sūniškai pataisyti, nesudirbti. Laikytis autentiško Dieviškojo mokslo.

   Panaikinti
  4. "Lietuvai ir visam pasauliui kuo greičiau reiki atstatyt mirties bausmę, o tokius bergoglius iškrapštyt po velnių iš vatikano."

   - Nu ką Jūs sakot? Juk kol globalistai dominuoja valdžioj liberastų pagalba, tai atstačius mirties bausmę, jie juk ir pasirūpins pirmiausia tokiems "kovotojams" ją pritaikyti. Taigi, džiaukis gyvenimu ir kitiems mirties nelinkėk.

   Panaikinti
  5. to ale
   tu tik nesijaudink, aš jau kaip nors savim pasirūpinsiu. beje jų dominavimas baigėsi ir jie tai jau žinojo iš anksto, dėl to ir rūpinasi į priekį, nes jie tai tikrai žino, kad pirmi jie ir eis į kartuves ar prie sienos- dėl to čia visais būdais ir ieško pretekstų tai uždraust.

   Panaikinti
  6. ...shan: "...beje jų dominavimas baigėsi ir jie tai jau žinojo iš anksto, dėl to ir rūpinasi į priekį, nes jie tai tikrai žino, kad pirmi jie ir eis į kartuves ar prie sienos- dėl to čia visais būdais ir ieško pretekstų tai uždraust."

   - Deja, tai iliuzija, kad jų dominavimas baigėsi. Jei taip būtų, tai jie maldautų, kad tamsta neatstatinėtum mirties bausmės, Dabar gi, tamsta jų prašaisi, kad jie įvykdytų tamstai mirties bausmę. Nu, tiesiog - geniaaliai išmintiga iš tamstos pusės... efektyviai pasikarti
   O man atrodo, kad protingiau būtų pasiūlyti jiems šansą be kartuvių ir be sienų
   vietoj grąsinimų. Juk jei jiems nepalieki šanso, suprask, kad taip ir pats atsisakai jo sau. Juk bausmė/kerštas yra nusikaltimų grandinės pratęsimas tuo metu, kai tavo valioje yra galimybė nutrauti ją, taip išsaugojant ne tik jų gyvybes, ne tik savo, bet ir milijonų kitų.

   Panaikinti
  7. to ale
   bla bla bla, tra ta ta ir t.t. ir p.p jei neturi ką protingo pasakyti tai geriau išvis patylėk, o mes jau kaip nors be tavo pamokymų išsiversim.

   Panaikinti
  8. Manai, kad vienas sau śiki'hane? Juk tuo savo "bla bla bla, tra ta ta ir t.t. ir p.p " parodai, kad asmeniškai sutinki su mano pateiktais argumentais. Deja, negali to patvirtinti, nes esi parsidaxęs, toděl privalai atidirbiněti. Rokuoji, neva, kas čia tokio, juk tik vinas taip išdavykiškai elgiesi - kiti gi,elgdamiesi pagal sąžinę, atsvers paties daromą žalą.., ir taip - lyg ir negresia pačiam atpildas. Deja, deja... Visi čia besisklaidantys neaoykanta ir ģąsdinimais yra tokie pat pardidavėliai ir rokuoja lygiai taip pat, neva, "kas čia tokio, juk aš tik vienas..." Išduosiu paslaptį - tokių papirkta tiek, kad demokratiškai gautųsi dauguma. Todėl jūs visi neturite jokių šansų, kai nebereikės tokių jūsu paslaugų, jus visus utilizuos, naujoms užduotims papirktų ir paruoštų rankomis.

   Panaikinti
  9. to ale
   tuo save bla bla bla ir pr pr tr tr.- aš rodau tavo visus argumentus pedo-debileli jei dar nesupratai.
   viską ką tu čia rašinėji yra spoguoto 5-toko lygis. čia net diskutuot nėra apie ką ir su kuo. jau čia vien tau atsakinėdamas aš nusileidžiu iki vaiko mušimo lygio.

   Panaikinti
  10. Cia su tuo straipsniu ir komentarais - kaip su kiaule po azuolu: gile sutriauksti gali , o azuola isknisti, isversti - niekaip. Tegul zaliuoja azuolai, o kiaules - kur ju nebuna, tesiknasioja. Sis popiezius - Gailestingasis. Gailestingumas - jo moto, o pasaulis negali priimti gailestingumo pranaso. Zvelkite i Gailestingumo Azuola uzaugusi pasaulio dirvonuose, kilnesnems mintims ir zodziams isikvepsite.

   Panaikinti
  11. Cia su tuo straipsniu ir komentarais - kaip su kiaule po azuolu: gile sutriauksti gali , o azuola isknisti, isversti - niekaip. Tegul zaliuoja azuolai, o kiaules - kur ju nebuna, tesiknasioja. Sis popiezius - Gailestingasis. Gailestingumas - jo moto, o pasaulis negali priimti gailestingumo pranaso. Zvelkite i Gailestingumo Azuola uzaugusi pasaulio dirvonuose, kilnesnems mintims ir zodziams isikvepsite.

   Panaikinti
  12. Gailestingumas nereiškia pataikavimo šėtoniškiems darbams ir nuodėmei, ko apstu šito popiežiaus veikloje.

   Panaikinti
 2. Deja, tai ne vienintelis šio popiežiaus keistumas...

  AtsakytiPanaikinti
 3. Skaitytojas2018-08-11 09:16

  Viskas buvo neblogai iki paskutinio sakinio. Kaip tai susiję su kažkokiu Rusijos pašventimu, po velnių? Tas paskutinis sakinys santykinai neblogą straipsnį pavertė bepročio kliedesiu.

  Žinot, o gal geriau Baltarusiją pašvęskim Nekaltajai Marijos Širdžiai?

  AtsakytiPanaikinti
  Atsakymai
  1. Anonimiškas2018-08-11 10:54

   Kolega, tai ne autoriaus išmislas, reikia žinoti kontekstą. Švenčiausioji Mergelė Marija, 1917 m. apsireiškusi Fatimoje (Portugalijoje), perspėjo pasaulį, kad jei žmonės nepasikeis, jų laukia baisūs dalykai, kur kas baisesni už pasaulinį karą. Vienas iš jos prašymų buvo pašvęsti Rusiją Nekaltajai Marijos Širdžiai. Tais pačiaias metais Rusijoje valdžią paėmė bolševikai, joje dominavę beveik visą likusį amžių su visomis tremtimis, lageriais, genocidais, prievarta ir pražūtingiausiu Antruoju pasauliniu karu. Autorius nurodo būtent į šį Marijos prašymą - tai istorinis teologinis kontekstas.

   Panaikinti
  2. Skaitytojas2018-08-11 11:15

   Žinau, žinau aš tuos kliedesius. Neįmanoma būti jų negirdėjus. Dar apie Padre Pio stigmas papasakokit, gal aš ir jų nežinau kartais.

   Panaikinti
  3. Anonimiškas2018-08-11 11:29

   Pypink is cia, "skaitytojau". Ciuosk i kairiuju padugniu portaliuksti ir ten kvaksek.

   Panaikinti
  4. "Švenčiausioji Mergelė Marija, 1917 m. apsireiškusi Fatimoje (Portugalijoje), perspėjo pasaulį, kad jei žmonės nepasikeis, jų laukia baisūs dalykai, ... Vienas iš jos prašymų buvo pašvęsti Rusiją Nekaltajai Marijos Širdžiai"

   - Gal kas apšvisti liaudį gali, ką reiškia "pašvęsti nekaltajai Marijos širdžiai"? Kodėl būtent širdžiai, o ne tiesiog Marijai? Ir kaip čia gaunasi su tuo nekaltumu, jei pati Marija reikalauja Rusiją paskirti (juk pašventimas reiškia paskyrimą išimtinai kažkam naudoti) savo pačios širdžiai? Aš ištiesų čia nepagaunu kampo, todėl nuoširdžiai noriu sužinoti, ką gi ta Rusija turi/turėjo daryti, jei ją ir būtų pašventę tam? Ir dar, jei jau iš tos Rusijos kažko tikėjosi Šv. Marija, gal jai geriau būtų buvę kokiam Leninui, ar Trockiui apsireikšti? Yra precedentas. Juk kai Kristus panorėjo, kad liautųsi jo avelių persekiojimai, tai apsireiškė ne kažkur už devynių jūrų-marių, o ten, kur buvo petsekiojama; ir spsireiškė ne bet ksm, o būtent pačiam aršiausiam persekėtojuj Sauliui... - Toliau, jūs visi gerai žinote, kaip buvo įvyktyta Dievo valia.

   Panaikinti
  5. Aš suprantu, kad rasiejos paminėjimas kaip dopingo dozė suveikia, bet nereikia savo vatos perkaitinėti - gi rūkti pradės, kaip paskui su aprūkusiomis ausimis atrodysite? :)

   Panaikinti
  6. Gali jau nebevargti, Pikčiau, visi ir taip mato, kad labai jau pergyveni dėl to, kad Rusija pašvęsta teisiems darbams... -
   Piktojo planams nelemta išsipildyti. Ir tau, kaip Piktojo vergui - teks tenkintis kuklesne padėtimi, nei tikėjaisi.

   Panaikinti
  7. Skaitytojas2018-08-12 17:26

   Aha, čia tikrai buvo neblogas :D

   Panaikinti
  8. Vienžo, daba visiems reik melstis, kad Rasieja nuo Šaitano išgelbėtų, ba kitaip tai stopudovai svieto pabaiga bus. Pulkim ant kelių visi krikščionys, didžiai ištroškę Vovos malonės. :D

   Panaikinti
 4. Žmogaus vidinę būseną atspindi mimika. Jei norite pajausti tą patį, ką kitas jaučia tam tikroje situacijoje, padarykite tokią pat mimiką, kokią matote prieš save. Tokiu būdu nesužinosite konkrečios informacijos, bet jumyse momentaliai indukuosis tokia pat jausena. Ir jei jūsų tiriamasis nenuoširdus, tai ir jus aplankys jausena, lyg tai jūs pats būtumėte prisišikęs. O dabar žvilgtelkite į šio straipsnio autoriaus nuotrauką.

  AtsakytiPanaikinti
  Atsakymai
  1. Anonimiškas2018-08-11 11:31

   Isistatyk sau analgetiku klyzma ir megaukis savo paties besiindukuojancia veido israiska veidrodyje.

   Kai nera kas atsakyti i teisingai sudeliotas mintis, belieka vapeti kliedesius apie autoriaus "veido israiskas".

   Panaikinti
  2. Visai be reikalo draskaisi čia, Anonimiškas 2018-08-11 11:31. Juk nesupranti, kad ne bausmės klausimas yra svarbiausias čia. Puolama Bažnyčios galva, o tai reiškia - pati Bažnyčia. Ne taip seniai Libija buvo klestinti šalis. Pakako apkaltinti/apšmeižti ir nužudyti jos vadovą, ir ką mes dabar turime? Ar toks Jūsų tikslas ir Katalikų Bažnyčios adresu? Patikėkite, Katalikų Bažnyčia - nepalyginamai daugiau nei Libija (ir visos kitos sugriautos šalys kartu paėmus), neva, teisingumo atstatymo preteksu.

   Panaikinti
  3. Anonimiškas2018-08-11 15:11

   ... be reikalo nesidraskyk "bet" 14:53. Juk taip ir nesupratai, uz ka buvo nusalintas / likviduotas popiezius Benediktas XVI ir iskeltas sitas kairiuju numyletinis.Ir Kataliku Baznycia - ne jokia Libija. Ji nera pagrista socialistiniu satanizmu, ka padare Kadafis, nubloksdamas savo sali i paragara.

   Panaikinti
  4. O juk simptomiška, kad brogoglio gina tiek liberastai, tiek koloradai. ;)

   Panaikinti
 5. Rusijai pašvęsti turi ne dėl asmeninių subjektyvių preferencijų, bet dėl katalikui objektyvaus statuso Fatimos pranašystės. Pasidomėkite.

  AtsakytiPanaikinti
  Atsakymai
  1. Skaitytojas2018-08-11 11:20

   Žinau, žinau tas haliucinacijas. Tai ir turėjau galvoje: tų kliedesių įpynimas į visai rimtą ir neblogą straipsnį jį visą paverčia kliedesiais.

   Ir beje, o kas tiksliai turi tą Rusiją pašvęsti? Jei tai taip svarbu, tai gal tiesiog imkit namie ir pašvęskit? Pentagramą kokią nusibraižykit ant grindų ir švęskit. Esu tikras, kad suveiks :)

   Panaikinti
  2. Anonimiškas2018-08-11 11:33

   Beprotybes simuliacija nepateisina tavo kliedesiu, "skaitytojau". Trolink atgal i savo "zmogaus teisiu" kontora su kitais tokiais paciais judais atidirbineti uz trisdesimt sidabriniu.

   Panaikinti
  3. Skaitytojas2018-08-11 13:50

   Na, jei nepavyksta visos Rusijos iš karto pašvęsti, gal pradėkit nuo kokios nors Pskovo srities, ar ko. Gal dalimis pavyks.

   Panaikinti
  4. Anonimiškas2018-08-11 15:14

   ... kaip tokiems kairiesiems "skaitytojams" iprasta, susikisk savo galva i analine isange ir uzsisandarink amzino marksistnio triedalo saves patenkinimo uzdarame cikle. O cia nederk leftistinemis ismatomis.

   Panaikinti
  5. Skaitytojas2018-08-11 16:28

   Žinot, ten tikrai buvo kalbama apie Baltarusiją. Tiesiog tie Fatimos piemenukai blogai nugirdo dėl astralinių trukdžių. Tikrai, tikrai. Va dėl to ir nepavyksta Rusijos pašvęsti, nes iš tikrųjų reikėjo pašvęsti Bal-ta-ru-si-ją!

   Panaikinti
 6. Arimantas Raškinis2018-08-11 14:21

  Mirties bausmės klausimas iš tikrųjų labai sudėtingas ir ankstesnėje, priešbergolinėje redakcijoje jis buvo pakankamai neblogai subalansuotas, o būtent, kaip neišvengiama būtinoji gintis - ne bausmė, ne kerštas ir ne kaip teisingumo atstatymas. Žiūrint krikščionio akimis, nužudyto neatgailaujančio piktadanio sielai gręsia pražūtis, o nužudytas teisusis turėtų daugiau šansų sielos išganymui. Iš tikrųjų, mes niekuomet negalime žinoti sielos kelių ir Dievo sprendimų, bet mirties bausmė nusidėjėliui gręsia didžiausios Dievui vertybės - žmogaus sielos praradimu. Todėl mirties bausmė, kaip ir kiekviena prievartinė mirtis yra blogis. Tačiau gyvendami nuodėmingame, o ne idealiame pasaulyje krikščionys turi įgyvendinti socialinį teisingumą ir priešintis tam, kad viena pikta ir agresyvi asmenų dalis terorizuoja ir kankina kitą, kuri nepajėgi atsiginti. "Ką padarėte kiekvienam iš šių mažutėlių - man padarėte". Todėl ir kalbama apie būtinąją gintį.
  Kol dar nebuvo sunaikinta LKDP - Lietuvos Krikščionių Demokratų partija, man joje buvo paskirta domėtis doroviniais dalykais, Lietuva dar nebuvo įstojus į Eurosojūzą ir Lietuvos apsisprendimas dėl mėl mirties bausmės buvo labai aktualus ir LKDP viduje mes daug diskutavome tuo klausimu. Turiu pripažinti, kad kokio tai aiškaus vienareikšmiško sprendimo mes taip ir nepriėjome, tačiau norėčiau iš tų mūsų diskusijų paminėti keletą pavyzdžių, kada, net ir dabar, moderniose visuomenėse (o krikščionys gyvena ne tik moderniose visuomenėse) gali nebūti kitų priemonių apginti nekaltųjų gyvybei, kaip tik mirties bausmė.
  Vieną pavyzdį pateikė mūsų politiniai kaliniai. Po karo, Stalinas, kaip gerumo ženklą buvo panaikinęs mirties bausmę ir pakeitė ją 25 metais kalėjimo. Ir tada prasidėjo masinės, tiesiog epideminės kalėjimo prižiūrėtojų žudynės. Įsivaizduokite - koks nors žmogžudys recidyvistas gavo savo 25 metus, praėjus porai mėnesių pralošė kauliukais ar kortomis prižiūrėtojo galvą ir tada jau tik jo ir jo sėbrų išradingumo klausimas, kaip tai padaryti. Jį pagauna, teisia, jis gauna kokius 3 mėnesius iki 25 metų o žmogaus gyvybė tampa visiškai nuvertinta. Tai tęsėsi neilgai, mirties bausmė vėl buvo greitai atstatyta.
  Kitas atvejas, kada teroristų organizacijos nariai gaudo ir žudo nekaltus įkaitus tam kad bandytų išmainyti į savo iki gyvos galvos nuteistą bendrą.
  Man pačiam mirties bausmės legitimumo požiūriu viena įspūdingiausių yra Apaštalų Darbų vieta kur šv. Petras teisėjauja apsimelavusiam Ananijui ir jo žmonai, kuriai ištaria ištarmę "Štai ties durimis skamba žingsniai tų, kurie palaidojo tavo vyrą. Jie ir tave nuneš į kapus". Bematant ji susmuko jam po kojų ir mirė. (Apd 5, 9-10). Kažin, ar apaštalas Petras taip nieko ir neišmanė apie žmogiškąjį orumą? Bet viskas ne taip paprasta.
  O su tais, kurie yra susirūpinę Bažnyčios gerove, noriu pasidalinti savo siaubu pagalvojus, kokia atsakomybė yra užgulus Šventojo Tėvo pečius, kokia pragaro galybė nuolatos atakuoja Šventąjį Sostą, ir kaip labai yra reikalinga mūsų visų sutelkta pagalba. O kadangi Bažnyčia yra ne demokratija, o Šventosios Dvasios Teokratija, tai kritiniai straipsniai, įtarinėjimai, ar kitos demokratinės priemonės nedaug čia gali gero padaryti. Tiesa, autentiškos Bažnyčios Magisteriumo pozicijos aiškinimas yra labai naudingas. Tačiau, jeigu norime ne tik aiškintis, bet ir veikti, tai apsibarstykime savo galvą pelenais, klupkime ant kelių kokioje nors Adoracijos koplyčioje ant kelių priešais Švč. Eucharistiją ir šaukime: "Viešpatie, aš nusidėjėlis, nesuprantu, kokia sumaištis čionais dedasi, siųsk savo Šventąją Dvasią, apšviesk Popiežių, visus ganytojus ir mus savo žmones, kad supratingai ir ištikimai vykdytume tavo valią".

  AtsakytiPanaikinti
  Atsakymai
  1. Anonimiškas2018-08-11 14:47

   Ačiū už mintis, gerbiamasis.

   Panaikinti
  2. Anonimiškas2018-08-11 16:27

   Teko susidurti su gerb. A. Raškiniu - labai padorus žmogus, ir daug kentėjęs nuo postkomunistinės "laisvos" spaudos siautėjimo.

   Panaikinti
  3. Bijau primeluoti, bet kažkas iš A. Raškinio pareiškimų kažkada yra man užkliuvę (prisimenu, kad tada buvau nemaloniai nustebintas) - ar dėl peredastų, ar dėl "liankų teisiū"). Nesiimu teigti, nes senokai buvo ir nelabai prisimenu detalių - gali būti, kad ir klystu. Pabandysiu prie progos paieškoti internete įrodymų.

   Panaikinti
 7. Anonimiškas2018-08-11 15:49

  Labai keisti dalykai vyksta Bažnyčioje - iš pradžių "amoris laetitia", orgijos su kokainu Vatikane, Čilės vyskupų atsistatydinimas, kardinolo McCarricko gėjiška karjiera, sumaištis dėl mirties bausmės moralumo.

  AtsakytiPanaikinti
 8. Didžiam bergoglio, "liberal-krikščionių" ir visos "progresyviosios žmonijos" liūdesiui: http://www.dailymail.co.uk/news/article-6042533/Three-paedophiles-shot-hanged-crane-rape-boy-10.html
  O juk reikėjo suprasti ir atleisti - nes gi "kas aš toks, kad teisčiau?" :)

  AtsakytiPanaikinti
 9. šiaurės Lietuva2018-08-11 23:58

  Aš esu žmogus. Silpnas.Ir žmogžudžiui už artimo žmogaus gyvybe trokštu mirties,teteisia Dievas ,jis galingas ,, jis ir žmogžudžiui gali atleisti jei tas gailisi.O mes visuomenė juk turim teisę būti saugūs ir pašalinti tokius visuomenės narius kurie kitiems kelia mirtiną pavojų.

  AtsakytiPanaikinti
  Atsakymai
  1. Labai ne liberal-krikščioniška. O gal tas banditas žudė dėl to, kad vaikystė sunki buvo? Ir apskritai, greičiausiai čia visuomenė kalta, kad jam nepakankamai atvira ir tolerantiška buvo. Žodžiu, užuot smerkęs, paieškokite kaltės savyje, atgailaukite - o svarbiausia, prisiminkite esminę tiesą: "kas aš toks, kad smerkčiau?" :)
   P.S. LABAI tikiuosi, kad supratote teisingai. ;)

   Panaikinti
  2. šiaurės Lietuva2018-08-12 09:31

   Supratau, pasikartosiu, aš kaip žmogus esu per silpnas atleisti tokias nuodėmes tai palieku Dievui.

   Panaikinti
  3. to: silpnam kietaširdžiui iš š...2018-08-12 09:31

   Silpnusis iš š...:"O mes visuomenė juk turim teisę būti saugūs ir pašalinti tokius visuomenės narius kurie kitiems kelia mirtiną pavojų"

   - Žinoma, kad turite, - visi turi teisę būti saugūs. Tik va, tą teisę praranda tie, kurie nenori tokios teisės suteikti kitam. Teisė, mažutėli dvasia, yra toks dalykas: arba ją turi visi, arba - niekas.
   Tas kurį jau galite nubausti, jau nebekelia jokio pavojaus. Tas tavo valioje. Kelia pavojų tie, iki kurių tavo rankos nepasiekia. Todėl tu jų nubausyi nė negali. Ir tik būdamas bailu piktavaliu, savo gyvulišką instinktą žudyti tikiesi patenkinti jau tapusių nepavojingais žudymu.

   Panaikinti
  4. Jargau, ar čia žmogelis "užvartojo" kažko, ar nuo gimimo toks? Ai, pala - čia gi liberasticus vulgaris. Tada jo, suprantama. :D
   Lauksime kitų "gilemintiškū yžvalgų", pagimdytų atsitiktinės dviejų neuronų (nes daugiau ir nėra) sąveikos perkaitusiame smegenų skystyje. :D

   Panaikinti
  5. Pikčius: " Ai, pala - čia gi liberasticus vulgaris. Tada jo, suprantama"

   - Na ir kas gi gali būti suprantama tipui, kuris net nesuvokia, jog vietoj to, kad reikšti pyktį ir kaip išpaikintam vaikigaliui voliojantis ant grindų klykti ir reikalauti sutikimo su jo geidžiama iliuzija.., gal gi reiktų ramiai apmasčius pateikti argumentuotą savo versiją, bei argumentuotai sukritikuoti oponento klaidingą(?) versiją. Bet kur tau, kvailys kai dėl savo neįgalumo negali suprasti, tesugeba kaltinti pašnekovą, neva, tas absurdus šneka. Ir va šitoks - čia priimamas už patriotą? Apsaugok, dieve, tautą nuo tokių p.., atsiprašau - nuo napaleonų.

   Panaikinti
  6. Kaip kiauri koloradikai/vatnykai suskumba pagalbon kiauriems libreastikams - kas gali būti iškalbingiau? :D

   Panaikinti
  7. Ne, rimtai, KIEK debilumo reikia, kad tokią "šyzą" rimta fizionomija postringautum? Pagal šitą idiotizmą, BET KOKIA bausmė yra negalima, nes juk jeigu nusikaltėlis jau pagautas, tai grėsmės nebekelia, o jeigu nebekelia - tai tokį bausti jau reikštų "savo gyvulišką instinktą patenkinti". Nieko nuostabaus, kad ir pritarimo iš lygiai tokio paties lygmens "proto bokštų" tokie marazmatikai sulaukia. :)

   Panaikinti
 10. Čia reiktų apibendrinti situaciją, kurioje buvo pranešta apie mirties bausmės atšaukimą - kas, kaip ir kodėl atšaukė ar patvirtino mirties bausmės galiojimą. Pagal Katalikų bažnyčios mokymą, mokomąją valdžią visoje Bažnyčioje turi popiežius, tačiau ne kiekvienas poiežiaus pareiškimas, mokymas ar enciklika yra neklaidingi, o tik tada, kai popiežius pareiškia savo neklaidingumą oficialiai, t.y. ex cathedra. Pro patria, kurią verta pagirti už principingumą šioje visuotinėje veidmainystės ir pataikavimo prieš popiežiaus vizitą atmosferoje, straipsnyje aiškiai nurodė mirties bausmės atšaukimo aplinkybes (Bergoglio prieš Magisteriumą, žr. str.). Taigi mes visiškai neįpareigoti tikėti Bergoglio pareiškimu.

  Senajame Testamente mirties bausmė galiojo, ir ji nebuvo atšaukta Naujajame. Nors krikščionys iš principo turėtų būti PRIEŠ mirties bausmę (nes ji iš esmės prieštarauja Evangelijai), tačiau yra situacijų, į kurias reikia individualiai atsižvelgti. Kartais nusikaltėliui bausmė iki gyvos galvos yra baisesnė už mirties bausmę; kartais mirties bausmė gali padėti nuteistajam pelnyti amžinąjį gyvenimą, o kartais - atimti galimybę atlikti atgailą. Apskritai kai kurie dvasininkai mano, kad mirties bausmės klausimas priklauso valstybės kompetencijai, o ne Bažnyčios. Visuomenė turi teisę gintis nuo nusikaltėlių tomis priemonėmis, kurios galimos tam tikrose istorinėse situacijose, tačiau krikščionys visada turėtų siekti gailestingumo.
  Čia kažkas paminėjo apie būtinybę rinkti "teisingą" popiežių. Tai įrodo nesąmonę, kad teisingumas priklauso nuo vieno žmogaus, o ne nuo Dievo ir tikėjimo Juo. Aš asmeniškai manau, kad popiežius nėra joks "vicedievas", kad Bažnyčia kaip dieviška struktūra laikosi TIKĖJIMO VISUMA, kaip ir buvo krikščionybės pradžioje. Romos popiežius išsikariavo valdžią vėliau (Grigalius XII įtvirtino išskirtinę Romos vyskupo teisę vadintis popiežiumi).
  Jota;).

  AtsakytiPanaikinti
  Atsakymai
  1. Atsiprašau, Grigalius VII, O NE XII.

   Rusijos paaukojimas Nekalčiausiajai Marijos Širdžiai yra grindžiamas Marijos apsireiškimu Portugalijoje, nežinantys gali pasiskaityti apie tai internete.

   Tradiciniai katalikai tai aiškina kaip Bažnyčios ir tikėjimo krizę, kuri būtų išspręsta (Marijos žodžiais, "Mano Nekalčiausioji širdis triumfuos") paaukojus Rusiją Jos Širdžiai, t. y. pavedus Dievo Motinos meilei ir valdžiai, nes Dievas nieko negali daryti, jeigu Jo neprašo). Marija piemenėliams pasakė, jog "Rusija išplatins savo klaidas visame pasaulyje". Bet man kyla klausimas, KAS tas klaidas paskleidė, ar rusai? Ar revoliuciją sukėlė vien rusai, ar kas nors prisidėjo prie krikščionybės sunaikinimo Rusijoje? Kas yra mirtini krikščionybės priešai ir kas ją siekia sunaikinti ypač dabar, liberalizuodami, modernizuodami ir naikindami krikščionišką tikėjimą?
   Ir kitas klausimas, KAIP Švč. Mergelė išspręs šitą apokaliprinę krizę?

   Panaikinti
  2. Autorius pašalino šį komentarą.

   Panaikinti
  3. Ponia, tikrai ne rusai. Ir taip, taikos metu tikėjimas labiau nukentėjo nuo liberalizmo, nei karo metu nuo nacionalsocializmo ar komunizmo.

   Ir, baisi mintis, bet turi pagrindo - šitą apokaliptinę krizę spręs ne Švč. Mergelė, o pranašas Mohamedas.

   Panaikinti
  4. Gerbiama Jota, iš Jūsų žodžių: "Marija piemenėliams pasakė, jog "Rusija išplatins savo klaidas visame pasaulyje". Bet man kyla klausimas, KAS tas klaidas paskleidė, ar rusai? Ar revoliuciją sukėlė vien rusai, ar kas nors prisidėjo prie krikščionybės sunaikinimo Rusijoje? " peršasi mintis, jog Jūs pašventimą Rusijos nekaltajai Šv. Mergelės Širdžiai suvokiate kaip jos sunaikinimą už klaidų išlatinimą... Prisipažinsiu, man tokia versija atrodo visai neįtikėtina. -To dar betrūko, kad tai Dievo Motina reikalautų tokios aukos. Man peršasi mintis, kad tai iš Rusijos ir buvo/yra timimasi, jog ji atliks misiją vaduojančią nuo visame pasaulyje besiskleidžiančio nudvasėjimo. O jei būti iki galo ištikimu krikščionimi, tai dera tikėti, jog Rusija ir buvo pašentinta tiems darbams, kurių butinybės čia daugelis taip ir negali suvokti. -
   Dievai juk tuščiai žodžiais/apsireiškimais nesimėto.

   Panaikinti
 11. Popiezius grizta prie evangelijos istaku ir pirmuju krikscioniu, t.y. prie tikrosios tradicijos. Apie ankstyvuosius krikscionis Atenagoras (177 metai) rase "cannot endure even to see a man put to death, though justly".
  Origenas aiskiai rase, kad jei krikscionys butu valdzioj, priesingai nei zydai, negaletu taikyti uzmetymi akmenimis ar deginimo bausmiu, nes tai butu pries tikejima. Butu galima rasti kruva kitu citatu...
  Jezus isgelbejo nuo senajame testamente nedviprasmiskai nurodytos bausmes paleistuve :) gal "tradicionalistams" (kabutes ne be reikalo) ir Jezus neitiktu...Jis tu laiku tradicionalistams ir chroniskai neitiko..
  Be to, Dievo noras yra visus isganyti, kas imanomas per atgaila. Jei nuzudai - atgailos sanso nelieka. Nesuprantu, kaip sveiko proto krikscionis galetu trukdyti Dievo planui. Po mirties, Dievas pasirupins teisingumu.

  Ultratradiciniai vatnikai masto ne apie evangelija, o apie tai, kad jie privalo buti teisus...

  AtsakytiPanaikinti
  Atsakymai
  1. Na, gal ne ultraliberastiniams neokomuniagoms eurovatnykams spręsti. ;)
   P.S. Šitai faunai ir jų šeimoms linkėčiau artimų pažinčių su jų godojamais galvų pjaustytojais iš "kebabu-akbar" šutvės. Šiaip - tolerancijos riboms praplėsti. ;)

   Panaikinti
  2. Pikc, tai jau tikrai ne tamstai sprest, kai pats netiki.

   Panaikinti
  3. Na, kartais iš šalies geriau matosi. ;)

   Panaikinti
 12. Skaitytojas2018-08-12 17:45

  Žiūrėkit, vaikai, nesiliauju jumis stebėtis. Jūs tikrai tikite, kad kažkokiems portugalų vaikams pasirodė prieš 2000 metų gyvenusi palestinietė moteris ir pasakė (aramėjų kalba?): „Žiūrėkit, vaikai, pašvęskit mano širdžiai tokią šalį, kurios dar nebuvo, kai aš gyvenau, na, bet ji yra maždaug į šiaurę ir į rytus nuo Sarmatijos ir maždaug apima tai, kas mano laikais buvo Skitija. Žodžiu, rasit kaip nors. O jeigu to nepadarysit, tai bus žiauriai blogai. Tik nesupainiokit, už Baktrijos ir Sogdianos taip gerokai į šiaurę; ne biškį, bet gerokai.“

  „A, ir beje, vos nepamiršau: Tauridės pusiasalio kol kas nešvęskit, nes kažkaip neaišku, kam jis iš tikrųjų priklauso.“

  AtsakytiPanaikinti
  Atsakymai
  1. Tai ir yra del to stebuklas, kad vyko nepaaiskinami mokslu dalykai. Fatimos stebuklai pakankamai gerai dokumentuoti - tai cia ne tikejimo klausimas.

   Panaikinti
  2. Čia gal ir ne - bet štai "mano lytis yra tokia, kokią aš šiuo momentu sugalvojau", "su kuo ir per kurį krušuosi - tai ir yra normalu ir turi būti įteisinta", "kas če atvažioja - tie ira pabegelai" ir pan. "šyza" - tai jau TIKRAI yra tikėjimo klausimas. Na, bent jau liberastinės pseudoreligijos apologetams. ;)

   Panaikinti
  3. Skaitytojas2018-08-13 01:49

   Žiedų valdovas irgi gerai dokumentuotas. Storiausių knygų keli tomai; tai negali būti netiesa.

   Panaikinti
  4. Pikc, prie ko cia lytis? Uzstrigo plokstele? Popieziaus pozicija apie genderizma daugiau nei aiski. Kokios religijos apilogetas busi? Tautinio ateizmo? Ar jau pas romuvius nusliauzei?

   Panaikinti
  5. Tiesiog pateikiau keletą liberazmo - pseudoreligijos, kurios apologetas didele dalimi yra ir Bergoglio, postulatų. O dėl "daugiau, negu aiškios pozicijos" - čia gal apie šitą: "“He who was a she, but is a he,” Francis said, referring to the trans person who had written to him from Spain.
   “Life is life, things have to be accepted as they come. Sin is sin,” the pope said. “Tendencies, hormonal imbalance, have and cause so many problems… we must be attentive. Not to say that it’s all the same, but in each case, welcome, accompany, study, discern and integrate. This is what Jesus would do today.”" (https://cruxnow.com/global-church/2017/07/25/nun-ministering-transgender-women-gets-thumbs-pope/)?

   Panaikinti
  6. Apie aiskia pozicija: https://www.churchmilitant.com/news/article/pope-francis-blasts-gender-ideology
   Popiezius smerkia nuodeme, o ne nusudejeli.

   Zinoma galima knaisiotis po sakinius istrauktus is konteksto. Tipinis pavyzdys "Kas as toks, kad teisciau" isbraukiant antra dali...

   Panaikinti
  7. nu čia tai bajeris - pasirodo Marija negalėjo mokėti portugališkai :))))) Tik jau...Prajuokino...

   Panaikinti
 13. Visų komentarų neskaičiau, užteko paskaityti komentatoriaus ale 2018-08-11 14:53 išreikštas mintis, kurioms visiškai pritariu, štai kodėl: pirmiausia, jeigu mirties bausmė visada būtų buvusi atliekama teisingai, o nebūtų nubausti nekalti žmonės už jų nepadarytą nusikaltimą, kai po to negalima atitaisyti klaidos - gal ir pritarčiau. Deja, juk daug buvo padaryta tokių klaidų, kurios valsttybiniu mastu yra nusikaltimas ir jį padarė pareigūnai. Antra: kažkada perskaičiau R.Ošo mintis (jo kitoms meditacijos praktikoms aš nepritariu), kur jis labai teisingai sako, kad visi nusikaltėliai iš tiesų yra sergantys psichikos ligomis žmonės, kurie aukštai išsivysčiusiose visuomenėse bus gydomi. Trečia - kova prieš popiežių gali atnešti daug blogesnes pasekmes, negu jo pasisakymas prieš mirties bausmę, su kuo aš, įvertinant pirmus du argumentus - sutinku. Taigi, mielieji oponentai, pamąstykit, ar ne teisus ponas "ale 2018-08-11 14:53"? Mano nuomone - visiškai teisus.

  AtsakytiPanaikinti
  Atsakymai
  1. tavo minimas 'ale' yra liberast-debilelis. dėl tokių kaip jis ir panašių idiotų (su dabartinio poupo pagalba) ir mankurtų pasaulis ir tapo visiška srutų duobe. ir kol tokie ir panašus nebus pagyditi psichiatrinėse elektros pagalba ar šiaip izoliuoti - tol pasaulyje problemų daugės eksponentine progresija.

   Panaikinti
  2. Norėtųsi prieštarauti (netgi kategoriškai) - bet, pasižiūrėjus į tų "dvasingųjų" komentarus... ;)

   Panaikinti
  3. Leonora, kad suvoktumėte savo neapgalvotų "argumentų" tikrąją "vertę", šekit iš jų tiesiogiai išplaukiančias logiškas (skirtingai, negu tie "argumentai") išvadas: pirma, reikia uždrausti chirurgines operacijas, nes tikrai būna, kad įvyksta klaida ir pacientas miršta - ir to jau neatitaisysi. Vadinasi, nebus operacijų - nebus klaidų rizikos. Antra, reikia panaikinti visus kalėjimus, teismus ir policiją apskritai, o nusikalt... oi, pardon - ligoniais pavesti rūpintis gydytojams, tad jei tamstelę kas nors užpultų ir norėtų apiplėšti bei "išgvaltavoti" - galėtumėte kviesti greitąją pagalbą. ;)
   Na, o trečias "argumentas" NIEKAIP nesusijęs su pirmaisiais dviem ir NIEKAIP nepagrįstas. ;)

   Panaikinti
  4. Prajuokinai, Tamsta: kaip galima lyginti sąmoningą žmogaus nužudymą, t,y. nužudymą, pritaikant mirties bausmę, - su chirurgine operacija? Chirurginės operacijos daromos, siekiant išgelbėti žmogų, kartais, deja,jos nepasiseka. Nusikaltėliai atsiranda nesveikose visuomenėse, todėl kai visuomenė bus aukšto sąmoningumo, tokių nusikaltėlių sumažės ir juos bus galima izoliuoti gydant ar kitaip auklėjant (kai dabar tokia savanaudiška visuomenė, kurios labai tinkamu atstovu esate ir Jūs su tokiomis mintimis, to dar ilgai reikės laukti, gal net tūkstantmetį). Bet prieš du tūkstančius metų ir krikščionybės nebuvo, kuri atnešė pasauliui pažangą ir baisi vergovė dar neseniai, prieš porą šimtmečių, buvo, todėl tikėtis, kad pažanga bus - galima. O dėl popiežiaus pasakymo - tai jis teisus. Dievas davė žmogui gyvybę ir tik jis ją gali atimti, o ne žmogus, tuo labiau, kad žmogus padaro klaidų: daug kartų nuteisė mirties bausme nekaltus žmones. Jeigu norite suprasti mirties bausmės žalą, įsivaizduokite save to žmogaus, kuris nuteistas mirties bausme už nepadarytą nusikaltimą, vietoje.

   Panaikinti
  5. Vienas iš punktų, dėl kurių sutaria tiek komuniagos, tiek homuniagos, yra tas, kad jei nusikaltėlis padarė nusikaltimą, tai kaltas ne jis, o "aplinka". Tai ypač patogu ginant alach-babachų teroristus ar visokius iškrypėlius: atseit, čia visuomenė iš tikro kalta, kad nepakankamai atvira beigi tolerantiška buvo.
   Ir, be abejo, jei, atliekant kokią nors procedūrą, egzistuoja klaidos tikimybė, tai reikia ne stengtis tą tikimybę sumažinti, bet tiesiog nevykdyti procedūros.
   Sudėjus abu šituos "argumentus" į vieną, susidaro štai koks marazmas: jei koks serijinis žudikas eina skersti žmones - tai jis, vargšelis, tiesiog ligonis, susirgęs dėl bjaurybės visuomenės įtakos (praktiškai auka), o tokio padaro likvidavimas yra ne bausmė už nusikaltimą bei kitų žmonių apsaugojimas, bet pats savaime nusikaltimas. Taigi, kaip sako, "dvi šyzos viename" - nusikaltėlio kaltė permetama nuo nusikaltėlio visuomenei, patį nusikaltėlį paverčiant auka, o nusikaltėlio bausmė paverčiama nusikaltimu. Kaip ir sakiau, tokia iškreipta "logika" vadovaujantis, visą teisėsaugos sektorių reikia naikinti kaip ne tik bereikalingą, bet netgi nusikalstamą (taigi vargšes visuomenės aukas skriaudžia!). Nuoširdžiai linkėčiau pabandyti tokioje "pasveikusioje" visuomenėje pagyventi - gal pavyktų išsigydyti. Nors pala - taigi visai įmanoma: važiuokite apsigyventi kokiame nors alach-babachų gete. Arba, apšilimui, galite pagyventi kad ir Kirtimų čigonų tabore. Užtikrinu, kad jie visiškai tamstelei pritars - jie yra vargšės žiaurios visuomenės aukos, o tvarkos sergėtojai yra "bjeuribes nusikaltelei". Grįžusi papasakosite, kaip sekėsi. ;)

   Panaikinti
 14. Landsbergoglio2018-08-13 01:46

  Griaunam kolūkius ir tradicijas!

  AtsakytiPanaikinti
  Atsakymai
  1. 1Chingishan'e, Jūsų pasipyktinimas manimi pagrįstas. Nors ir nesutinku su tamstos požiūriu, prisipažistu, kad savo komentaru: 2018-08-12 06:24 aš perlenkiau lazdą. Prašau atleidimo. - Nesu aš nei raudonas, nei liberalas, kaip čia kai kas per rožinius akinius žiūrėdamas tvirtina.
   Vardan tos Lietuvos - nesipykime...

   Panaikinti
 15. Smagi publika susirinkusi:).

  AtsakytiPanaikinti
  Atsakymai
  1. Aha - tik kai kurie "smagina" idiotiškais nusišnekėjimais, o kai kurie tikrai humoro jausmą turi - pvz. "Skaitytojo" pateiktas Rusijos pašventimo instrukcijas skaičiau garsiai "žvengdamas" (nors, spėju, daugeliu klausimų mes niekaip nesutartume).

   Panaikinti
  2. Aš irgi. Deja, pats irgi nemažai nusišneki, pvz., apie Raškinį 01.01 - kam rašyti komentarą, jei net nežinai, ką turėtum pasakyti? Drausmės tamstai daugiau reikėtų - drausmės savo mintims, protui (18.31) ir pan. Nesiimu auklėti, bet nuo kai kurių komentarų galėtum susilaikyti. Kaip vertėjas juk turi patirties, kas tiktų tekstui ir kontekstui, o kas yra tik teršalai;).

   Panaikinti
  3. Dėl Raškinio - tikrai mea culpa, bereikalingai parašiau - juolab, kad ir dabar neprisimenu, kas ten užkliuvę buvo. O dėl 18:31 komentaro - tai visiškai adekvatus pasišaipymas iš vatnykų idiotizmo.
   P.S. Kiek suprantu, kad "vertėju" patapau dėl to filmuko apie Barnevernet vertimo - bet ten mano komentare pražiopsojote punktą "Aš nesu specialistas, tad čia mėgėjiškas vertimas". ;)

   Panaikinti
  4. Tai kas, mėgėjai kartais verčia net geriau už profesionalus.
   Vakarykščiam komentare - "žudikas eina skersti žmones" - ar tikrai taip?

   Panaikinti
  5. Kuria prasme - "ar tikrai taip?"

   Panaikinti
  6. Jei nematai klaidos, vanasi, blogas vertėjas;).

   Panaikinti
  7. Anonimiškas2018-08-16 16:16

   .23.40: "O dėl 18:31 komentaro - tai visiškai adekvatus pasišaipymas iš vatnykų idiotizmo."

   Deja, deja, protingi niekada nesišaipo iš idiotų, nes jiems užtenka proto suvokti, kad tai likimo nuskriausti, ribotų galimybių žmogeliai. Kaip taisyklė, tai idiotai šaiposi iš tų, kurių suprasti idiotas negali. Jis juk idiotas dėl to, kad nebegali suprasti, kas už jo supratimo ribos. O ko nesupranta, tas idiotui ir atrodo kaip nesąmonė. Todėl jam ir "seka" išvada, kat tas, kuris kalba jam nesuprantamus dalykus, turėtų būti idiotu... Štai ir Pikc - visaip vapaliojasi be sarmatos, koneveikia visus ir nesupranta, kad tos vapalionės tik jo idiotizmą ir teliudija. Sklaidosi nuorodomis, citatomis internete skleidžiamos propagandos, lyg tai būtų jo išgyventa ir suprasta. O iš savęs paaiškinti nieko net nebando... Gaila žiūrėti į dievo nuskriaustą vargšelį.

   Panaikinti
  8. ->"Unknown" - a, čia dėl linksnio. Na, čia apyslidis reikalas: kadangi "eiti" šiuo atveju būtų kaip ir siekimo veiksmažodis, jis reikalautų kilmininko (taip ir būtų, jei po jo iškart eitų daiktavardis - pvz. "eiti žmonių skersti"), bet kadangi po jo seka bendratis, kuri lyg ir galininko reikalauja (skersti KĄ, o ne KO), truputėlį "susibalamutinimas" susidaro, ir dabar linkstama link to, kad abu variantai būtų laikomi "konkuruojančiais". Nors kol kas, ko gero, kilmininkas ir geriau būtų buvęs. Bet, kaip ir sakiau - nesu "profas" (juolab ne kalbininkas). ;)
   Na, o vatnicus marasmaticus vulgaris "šyza" (2018-08-16 16:16) ir tėra "šyza", kurios net komentuoti neverta. Antra vertus - o ko kito iš tokios faunos galima tikėtis? :D

   Panaikinti
 16. Anonimiškas2019-11-01 12:33

  Paskutinis sakinys - kvintesencija apie antikrikščionišką musulmonišką popiežių, siekiantį islamizuoti Europą. Bravo!

  AtsakytiPanaikinti
  Atsakymai
  1. Anonimiškas2019-11-01 12:54

   chmm, nu tai tada ir būtinosios ginties atveju nekrikščioniška žudiką užversti - o gal ans turėjo sunkią vaikystę.

   Panaikinti

emo-but-icon

item