Vilniaus forumas: neteisėtas ir neskaidrus Lukiškių aikštės konkursas turi būti anuliuotas

Nacionalinio Lietuvos valstybės intereso nepaisančios, šališkai suburtos ekspertų komisijos priimtas sprendimas dėl konkursinio Lukiškių ...

Nacionalinio Lietuvos valstybės intereso nepaisančios, šališkai suburtos ekspertų komisijos priimtas sprendimas dėl konkursinio Lukiškių aikštės projekto yra natūralus ir neišvengiamas jau daugiau kaip du dešimtmečius aukščiausiu politiniu lygmeniu vykdomo Lietuvos ištautinimo ir išvalstybinimo rezultatas, išduodantis logiškas ir dėsningas antivalstybinių veikėjų pastangas ištirpinti lietuvių tautą multikultūrinėje, paneuropinėje visuomenėje, o Lietuvos valstybę paversti savo valstybingumą praradusia Europos Sąjungos teritorine provincija. Lietuvos valstybingumo ženklų pašalinimas iš Sausio 13-osios minėjimo simbolikos, pakeičiant juos abstrakčiu ir nieko bendra su Gynėjų diena neturinčiu neužmirštuolės žiedu, grubus lietuvių kalbos stūmimas iš viešosios erdvės į privataus ir buitinio vartojimo sritį, lituanistikos studijų apimties ir statuso siaurinimas akademinėje sferoje, nuolatiniai ir vis įžūlesni išpuoliai prieš Laisvės kovotojus, bei patyčios iš pasipriešinimo judėjimo – tai tik keletas šios išvalstybinimo politikos apraiškų, kurių šiandien dažnai jau nebesivarginama slėpti.

Tokios antivalstybinės politikos kontekste, Vilniaus forumas deklaruoja savo poziciją, kad organizuotas konkursas buvo neteisėtas, nedemokratiškas ir neskaidrus, o jo rezultatą nulėmė beveidžių biurokratų, o ne Lietuvos piliečių valia sudaryta komisija, kurios absoliučią daugumą sudaro asmenys, atvirai besivadovaujantys antitautinėmis ir antivalstybinėmis pažiūromis. Toks įsitikinimas yra grindžiamas faktu, jog organizuojant paminklo konkursą buvo šiurkščiai paminta Seimo išsakyta valia ir reprezentatyvioje apklausoje aiškiai išreikšta daugumos piliečių nuomonė dėl jiems priimtino paminklo. Tai leidžia tvirtinti, kad organizuodamos konkursą Kultūros ministerija, Vilniaus savivaldybė ir Šiuolaikinio meno centras iš esmės uzurpavo suverenias tautos galias. Vilniaus forumo poziciją patvirtinta ir tai, jog nedemokratiškas, neteisėtai suorganizuotas konkursas nuo pat savo pradžios vyko neskaidriai, nes balsavimo procedūra paliko plačias galimybes klastoti piliečių valią.

Vilniaus forumas, pasmerkdamas konkursu siūlomą Laisvės kovas įprasminti turintį monumentą kaip menkinantį ir griaunantį Lietuvos valstybingumo idėją, ir atsižvelgdamas į tai, jog konkursu buvo nusikalstamai supriešinta visuomenė, o jo rezultatai gali būti traktuojami kaip Valstybės idėjos ir Laisvės kovotojų atminimo paniekinimas bei tyčinis visuomenės kiršinimas, deklaruoja savo poziciją, kad konkurso rezultatai turi būti panaikinti, bei privalo būti suorganizuotas naujas, visuomenės atstovų stebimas ir kontroliuojamas Lukiškių aikštės valstybinio įprasminimo projekto konkursas.

Lukiškių aikštės valstybinė reikšmė

Lukiškių aikštėje ir jos prieigose okupaciniai režimai žudė ir kankino kovotojus už Lietuvos laisvę. Todėl ši aikštė užima ypatingą vietą Lietuvos istorijoje ir lietuvių tautinėje-valstybinėje sąmonėje. Dėl Lukiškių aikštės ypatingos simbolinės reikšmės jos įprasminimas dėsningai tampa išskirtinės svarbos istorijos ir kultūros politikos klausimu.

Vilniaus Lukiškių aikštės įprasminimo ir sutvarkymo principai

Lukiškių aikštės sutvarkymas nėra eilinis miesto erdvės tvarkymo projektas; Lukiškių aikštė privalo būti įprasminama ir tvarkoma vadovaujantis principais, išplaukiančiais iš jos ypatingo statuso. Šie principai yra tokie:
 • aikštė turi būti įprasminama ir tvarkoma taip, kad imtų funkcionuoti kaip svarbiausia memorialinė ir reprezentacinė Lietuvos valstybės aikštė;
 • utilitarinė ir rekreacinė aikštės funkcijos turi būti laikomos mažiau svarbiomis už simbolinę, patriotinę-auklėjamąją ir reprezentacinę funkcijas;
 • aikštė turi būti įprasminama ir tvarkoma taip, kad įgyvendintas sprendimas galėtų tarnauti šimtmečius;
 • aikštė neturi būti atiduota nekontroliuojamai menininkų ir architektų „saviraiškai“, „įsiamžinimui“, neturi būti paversta modernistinių meninių ir architektūrinių eksperimentų bei madų poligonu;
 • aikštėje turi būti pastatytas monumentas, įprasminantis kovotojų už Lietuvos politinę laisvę auką, Lietuvos tūkstantmetę istoriją ir valstybingumą;  toks monumentas turi dominuoti aikštės erdvėje, negali būti minimalistinis arba nukištas į aikštės pakraštį; monumento meninė raiška neturi stebinti ir šokiruoti; meninis sprendimas turi būti profesionalus, turtingas simbolinių prasmių, tačiau suprantamas ir priimtinas plačiajai visuomenei.

Esama Lukiškių aikštės įprasminimo ir sutvarkymo būklė

LR Seimas yra priėmęs du dokumentus dėl Lukiškių aikštės įprasminimo ir sutvarkymo. Seimas 1999 m. vasario 11 d. nutarime nr. VIII-1070 „Dėl valstybės sostinėje esančios Lukiškių aikštės funkcijų“ nustatė, kad „Lukiškių aikštė Vilniuje formuojama kaip pagrindinė reprezentacinė Lietuvos valstybės aikštė su laisvės kovų memorialiniais akcentais.“ 2017 m. balandžio 27 d. rezoliucijoje Seimas „prašo Vyriausybės pritarti Vyčio paramos fondo iniciatyvai Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio proga iki 2018 m. vasario 16 d. Lukiškių aikštėje, Vilniuje, pastatyti kovotojų už Lietuvos laisvę atminimo įamžinimo memorialą su Vyčio skulptūra“ ir „ragina Vyriausybę ir Vilniaus miesto savivaldybę, bendradarbiaujant su Vyčio paramos fondu, operatyviai spręsti visus organizacinius klausimus, susijusius su paminklo „Per amžius kovojusiems ir žuvusiems už Lietuvos laisvę“ pastatymu iki 2018 m. vasario 16 d.“ Šie Seimo dokumentai iš esmės atitinka aukščiau pristatytus Lukiškių aikštės įprasminimo ir sutvarkymo principus bei išreiškia visuomenės ir laisvės kovotojų valią.

Vyčio paramos fondas daug nuveikė populiarindamas patriotinę Vyčio memorialo idėją ir kovodamas prieš abstrakčių ir išprasmintų meninių akcentų brukimą. Tačiau fondo pasirinktas projektas kol kas nėra pakankamai aukštos meninės kokybės, todėl negali atlikti valstybės pagrindinės reprezentacinės aikštės memorialo funkcijos ir neturėtų būti įgyvendinamas.

Viešai deklaruojantys savo kosmopolitines ir antivalstybines pažiūras kultūros ministė Liana Ruokytė-Jonsson ir Vilniaus meras Remigijus Šimašius, ignoruodami visuomenės, Seimo ir laisvės kovotojų valią, nuosekliai ir atvirai veikia idant Lukiškių aikštėje neatsirastų ilgaamžį Lietuvos valstybingumą ir kovą už politinę valstybės laisvę liudijantis memorialas. Paskutiniais mėnesiais prisidengus tariama rekonstrukcija Lukiškių aikštė buvo sąmoningai sudarkyta tam, kad iš anksto būtų sutrukdyta sutvarkyti ją kaip valstybės reprezentacinę aikštę, taip pakertant galimybes joje tinkamai įkomponuoti valstybingumo simbolius. Prisidengus šališkai parinkta politiškai suverenios tautos ir nacionalinės valstybės idėją atmetančių ekspertų komisija vietoje tokio memorialo bandomi įbrukti abstraktūs ir išprasminti aikštės meniniai-architektūriniai akcentai. Lapkričio 27 dieną šių ekspertų komisija paskelbė neteisėto ir surežisuoto konkurso sprendimą, kuriuo bandoma legitimuoti ideologinį apsisprendimą neleisti aikštėje atsirasti valstybingumo ir patriotizmo simboliui. Tokia minėtų politikų veikla rodo jų nedemokratiškas nuostatas ir panieką šalies piliečiams. Šitoks elgesys taip pat atskleidžia ir tikrąjį – atsainų ir niekinantį – požiūrį į Lietuvos valstybę, kovose už jos laisvę patirtas kančias ir šalies patriotų sudėtas gyvybės aukas. Manipuliuojant paminklo koncepcija vykdomas ideologinis ir politinis mėginimas nuslėpti arba iškreipti kovos už laisvę tikrąjį tikslą ir prasmę.  

Vykdomas aikštės „sutvarkymas“ ir „konkursas“ yra ideologinis išpuolis prieš Lietuvos valstybę ir vertintinas kaip sąmoningas mėginimas toliau griauti Lietuvos visuomenės istorinę atmintį ir tautinę bei valstybinę sąmonę. Šio sumanymo iniciatoriams ir vykdytojams turi kristi ne tik moralinė ir politinė, bet ir teisinė atsakomybė už šį antivalstybinio istorinio, kultūrinio ir politinio vandalizmo aktą.

Sprendimai, būtini tinkamam Lukiškių aikštės įprasminimui ir sutvarkymui

Būtina pripažinti, kad tinkamai įprasminti ir sutvarkyti Lukiškių aikštės iki valstybingumo atkūrimo šimtmečio jubiliejaus yra neįmanoma. Būtina stabdyti visus pradėtus įgyvendinti aikštės sutvarkymo ir įprasminimo projektus tol, kol bus parengtas vieningas, visuomenę ir specialistus tenkinantis sprendimas.

Nepaisant neišvengiamos gaišaties ir didelių išlaidų, aikštė turi būti iš naujo sutvarkyta taip, kad atitiktų valstybės reprezentacinės aikštės reikalavimus. Aikštė turi išlaikyti jai būdingą urbanistinį centruotumą. Jai  pertvarkyti būtinos lėšos turi būti teismine tvarka išieškotos iš aikštę sudarkiusių valstybės ir  miesto savivaldybės politikų bei pareigūnų.

Vieningą Lukiškių aikštės įprasminimo ir sutvarkymo sprendimą turi parengti autoritetinga komisija, sudaryta iš architektūros ir meno profesionalų, Seimo, Vilniaus savivaldybės, Bažnyčios ir laisvės kovotojų bei patriotinių organizacijų atstovų, patvirtinta Lietuvos Respublikos Seimo. Komisija turėtų dirbti tiek laiko, kiek reikės. Parengtas projektas turi būti priimtinas visuomenei ir laisvės kovotojams. Visuomenei ir laisvės kovotojams nepriimtini projektai turi būti pripažinti nesėkmingais ir negali būti įgyvendinami.

Seimas turėtų grįžti prie Lukiškių aikštės įstatymo projekto, kurį vetavo prezidentas V. Adamkus, priėmimo. Taip pat Seimas turi grįžti prie istorijos politikos įstatymo ir įsteigti instituciją, užtikrinančią valstybės ir Tautos interesus atitinkančios istorijos politikos įgyvendinimą.

Nuo aikštės įprasminimo ir tvarkymo reikalų turi būti nušalinti politikai ir ekspertai, kurie iki šiol sabotavo Seimo ir piliečių valią dėl Lukiškių aikštės įprasminimo. Kultūros ministrė Liana Ruokytė-Jonsson  turi nedelsiant atsistatydinti arba būti atstatydinta, o Vilniaus meras privalo atsistatydinti iš užimamų pareigų už Tautos ir jos atstovybės – Seimo – valios ignoravimą, už nesugebėjimą valstybės nepriklausomybės šimtmečio įamžinti deramu monumentu, už dar vieno valstybės simbolio – Gedimino kalno gėdingą nepriežiūrą, už netinkamą Lietuvos paveldo saugojimą.


Susiję

Vilniaus Forumas 7038953898964783299

Rašyti komentarą

 1. Anonimiškas2017-11-29 21:16

  Teisingai. Ar yra kokia nors deklaracija socialiniuose tinkluose?

  AtsakytiPanaikinti
 2. Anonimiškas2017-11-29 21:42

  Juk Vytį statys Kaune. Ir ne 2 metrų aukščio, kaip buvo pasiūlyta Lukiškių aikštės projekte, o 7 metrų aukščio. Toks, kad spindėtų Lietuvos viduryje.

  Vyčio lenkų kraštas nenusipelno.

  AtsakytiPanaikinti
  Atsakymai
  1. Anonimiškas2017-11-30 04:17

   Po tokių žodžių, tu lietuvio vardo nenusipelnai, asile .

   Panaikinti
  2. Anonimiškas2017-11-30 10:30

   Tikrai tai asilo, o ne lietuvio, komentaras

   Panaikinti
  3. Anonimiškas2017-11-30 11:29

   Na Kaunas niekada nepasidavė lenkams. Kaunas yra lietuviškiausias miestas, todėl ir Vytis ten bus pastatytas didesnis nei kur kitur.
   Tik kauniečiai gali vadintis grynakraujais lietuviais.

   Panaikinti
  4. Negudrus, niekur nevedantis ginčas.

   Panaikinti
  5. Anonimiškas2017-11-30 14:01

   Tai baudziauninko psichologija - ne mano darzas, ne mano pupos. Kas nekovoja - tas jau pralaimejo!

   Panaikinti
  6. O taip - kurstyti kivirčus tarp kauniečių ir vilniečių (ir skambiai tai vadinti "kova") - ITIN protinga ir prasminga veikla. :D
   O jei rimtai - manyčiau, kad visą komentarų "grandinę", prasidedančią nuo "Anonimiškas 2017-11-29 21:42" vertėtų išvis ištrinti.

   Panaikinti
  7. Anonimiškam — Kauno miesto taryboje iki pat 1929 m. dažniausiai būdavo kalbama rusiškai ir lenkiškai. Tad nusileisk ant žemės šiek tiek. O šiuo konkrečiu atveju, tai antivalstybinės ir antitautinės jėgos veikia įžūliai. Blogiausia, kad įtariu, jog visa tai vyksta ir su to paties Karbauskio žinia....

   Panaikinti
 3. Matjošaitis2017-11-29 21:51

  Kas yr tas Vilniaus forumas?

  AtsakytiPanaikinti
  Atsakymai
  1. Anonimiškas2017-11-29 22:00

   1.Tinklapio adrese rašote www.google.lt
   2.Atsivėrusiame lange esančiame laukelyje įrašote Vilniaus forumas.
   3.Spaudžiate Enter.
   4. Skaitote ir naukinate savo neišmanymą.

   Panaikinti
 4. Anonimiškas2017-11-29 23:03

  Labai pritariame šiam pareiškimui, viskas teisingai surašyta. Nejaugi kažkokie šiuolaikinio meno centro modernūs, nekenčiantys lietuvybės vadinami menininkai gali suprasti partizanų, tautos kovos kančių lūkesčius. Nesupras.

  AtsakytiPanaikinti
 5. Reikia pagaliau aiškiai įvardinti, kad Lietuvių kalbos ir Simbolių niekinimas yra pagrindinis PROPOGANDINIO KARO prieš Lietuvą punktas. Nereikėtų veltis į diskusijas menas-nemenas, mokslas-nemokslas, demokratija-nedemokratija. Yra BAZINIAI VALSTYBĖS PAGRINDAI - KALBA, TERITORIJA ir PAPROČIAI/ISTORIJA ir jie privalo būti šventi ir
  NELIEČIAMI.

  AtsakytiPanaikinti
  Atsakymai
  1. Anonimiškas2017-11-30 12:56

   Mintis teisinga teoriškai, o praktiškai valstybės simboliai privalo būti kanoniniai, panašiai kaip religijos kanonai. Todėl pats siūlymas statyti pasibaidžiusios kumelės paminklą yra bandymas išniekinti valstybės simbolį. Vytis yra Vytis (Každailio etalonas), Himnas yra Himnas (Kudirkos), vėliava yra vėliava, o ne jų išdarkytos variacijos, interpretacijos ir stilizacijos.

   Panaikinti
  2. Negalėčiau nesutikti - bet esmė ta, kad liberastus alergizuoja pati Vyčio kaip valstybės simbolio IDĖJA nepriklausomai nuo to, kaip ji bus realizuota. Ginčytis, KOKĮ Vytį statyti, yra nelabai prasminga, kai liberastinė valdžia pasišovusi JOKIO Vyčio neleisti.

   Panaikinti
 6. Anonimiškas2017-11-30 02:39

  Ypač geras pasiūlymas aikštę tvarkyti už darkytojų lėšas. Prie nuostolių pridurčiau ir be reikalo nupjautas liepas iš J.Tumo Vaižganto gatvės pusės. Metas mokyti politikus atsakomybės. Savo kišenėmis rūpintis ir taip jau moka.

  AtsakytiPanaikinti
  Atsakymai
  1. Anonimiškas2017-11-30 04:12

   Ne mokyti tokius politikus reikia, bet per sparandą jiems ir batu į šikną, kad bėgtų iš čia ir kad tik dulkės rūktų! Vilkas tik į mišką žiūri, mokyk jį nemokęs... Arba mes jį, arba jis mums sukurs Brisiaus galo gyvenimą. Tą jie tai moka gerai.

   Panaikinti
 7. Anonimiškas2017-11-30 03:48

  Kartoju savo komentarą - Vyčio paminklas Vilniuje yra ne tik vilniečių, bet VISOS LIETUVOS REIKALAS! Ši "Kultūros" ministrės veikla - yra gerai suplanuota (stambesnių ryklių užkulisiuose) socialinių technologijų akcija. Jos tikslas - Lietuvos visuomenės, visos tautos savigarbos ir sąmoningumo smaugimas; tai akivaizdus pavizdys, kaip NAIKINAMAS žmonių politinis aktyvumas ir sąmoningumas; tai dar viena injekcija į tautos psichologiją su NEVILTIES, BEPRASMYBĖS ir NUOLANKUMO bacilomis. Psichologai, sociologai ir istorikai galetų parašyti disertacijas apie valdančios klikos manipuliacijas ir visuomenės reakcijąs (kaip į tai reaguoja atskiri visuomenės sluoksniai, profesijos, tautinės mažumos, partijos, žiniasklaida ir kt.) į situaciją kuri klostosi aplink Vyčio paminklą Lukiškių aikštėje ir kokia atmosfera įsivyraus, kaip nugalės vienas iš sprendimų. Viena yra aišku, jei tauta nepasieks savo, jei MES nusileisime - tai bus dar viena vinis į mūsų Valstybės ir Tautos grabą! Todėl Vytis ne Kaune, o Vilniuje yra visos Lietuvos reikalas! Tai yra Vyčio paminklo organizatorių ( ir ne tik) NAMŲ DARBAI - ne tik kalbėti mitinguose ir forumuose, bet eiti, belsitis į kiekvienas duris, kiekviename mieste ir kaime ir aiškinti kas su mumis yra daroma, kaip manipuliuojama ir kas reikia daryti. Nusileisti negalima! Pavizdys iš SĄJUDŽIO istorijos - Gorbačiovas paskelbė Peristroiką, tuo pairemdami Lietuvos patriotai sukėlė tauta ir visi atkųrėme Nepriklausomybę - saugumo sumetimais, pirmame Sąjųdžio mitinge Vilniuje Katedros aikštėje tribūnos gilumoje kabėjo Gorbačiovo mažas portretėlis. Šiandien - išsikabinkime Seimo Nutarimo vėliavą ir išspirkime lauk visų nemylimą Janson! Pastatykime savo VYTĮ! Vilnius niekada nebuvo lenkų kraštu, bet buvo Lenkijos pavergtas (čia tam provincialui). Dar mus smaugia "tautiniai" kolaborantai ir kraujasiurbiai. Po Vilniaus ateis ir Kauno, ir Jurbarko, ir Skuodo eilė...

  AtsakytiPanaikinti
  Atsakymai
  1. Anonimiškas2017-11-30 11:20

   Taigi pastatys Kaune tą Vytį, ko čia kovojat su vėjo malūnais.

   Panaikinti
  2. Įdomu, čia tikras ar apsimestinis kvailumas? :)

   Panaikinti
  3. Anonimiškas2017-11-30 12:22

   Tai ne apsimestinis kvailumas, bet jau sukurtas
   manipuliaciju produktas.

   Panaikinti
  4. Anonimiškas2017-11-30 14:55

   Vilniečiai ir lenkai aiškiai pasakė, kad Vyčio nenori. O kauniečiai apsidžiaugė iš anksto. Ar jaučiat skirtumą? Vilniečiai balsavo ar jiems reikalingas Vytis, o kauniečiai balsuos ne tai, kad ar reikalingas, bet kurioje vietoje statom Vytį?
   Kaunas yra Lietuvos širdyje ir Vytis bus visiems Lietuvos gyventojams pasiekiamas greičiau. Taip pat kauniečiai niekada nepasidavė lenkams. Čia galite sakyti yra smulkmena, bet vilniečiai pasidavė, todėl ir balsuoja, kad įtikti visiems, bet ne saviems.

   Panaikinti
  5. Neatsibodo dar nusišnekinėti? :)

   Panaikinti
 8. Anonimiškas2017-11-30 14:13

  Tik nereikia priešinti Vilniaus su Kaunu. Tai būtų visai neprotinga. Kaunas buvo pasirinktas V. Kavaliausko kaip antrinis variantas, kad nežlugtų pats paminklas. Jeigu apsispręstų Vytį statyti Vilniuje, tuomet paminklas turi stovėti Vilniuje. Čia galutinį žodį turėtų tarti skulptorius A. Sakalauskas.

  AtsakytiPanaikinti
  Atsakymai
  1. Anonimiškas2017-11-30 14:48

   Tai jau keliauja Vytis į Kauną. O lenkų kraštas tegul statosi tuos kalnelius. Beje, nuo Gedimino pilies šlaito nuslinkusias žemes bus galima per Gedimino prospektą nuvežti iki Lukiškių aikštės, du zuikiai vienu šūviu. O Vytis keliauja į Kauną, tai sakyčiau trys zuikiai vienu šūviu.

   Panaikinti
  2. Įdomu, čia nuoširdus "pačiuožimas", ar tyčinis kiršinimas?

   Panaikinti
  3. LIETUVIŠKOS JUNGTINĖS PAJĖGOS2017-11-30 18:26

   Neatsikratęs nuodėmės, Vilius Kavaliauskas - kgb agentas "karalius". Jo kilnojamas Vytis iš vietos į vietą, kaip Vytauto Landsbergio kilnojamosios žemės :))) L. blogai

   Panaikinti
 9. Internetinis balsavimas - apgavystė.2017-11-30 15:12

  Jūs tikit tais rezultatais? Kas juos matė? Kokie buvo balsavimo metu , kokie po balsavimo ir kokie tapo paskelbus rezultatus? Kas kontroliavo balsų skaičiavima (skaičiuotojus)? Aš pats "balsavau ' net kelis kartus , iš to pačio kompo skirtingais vardais. Tai kuris mano balsas buvo užskaitytas? Vienas ar visi ? APGAVYSTĖ čia !


  AtsakytiPanaikinti
 10. Anonimiškas2017-11-30 16:40

  Joo,ačiū Vilniaus forumui,kad jie yra.Ir pasirašau po kiekvienu jų žodžiu.

  AtsakytiPanaikinti
 11. LIETUVIŠKOS JUNGTINĖS PAJĖGOS2017-11-30 18:31

  Vytis gali būti Lukiškių aukštėje, nes …
  _____________
  4. Suvereninė Lietuvos v_a_l_d_ž_i_a priklauso t_a_u_t_a_i.
  (1949 vasario 16, Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio Tarybos deklaracija, pasirašyta lietuvišku krauju)
  ____________
  Tautos atžvilgiu, “komisija” = 0.

  AtsakytiPanaikinti
 12. Anonimiškas2017-11-30 18:51

  Stebina Vyčio priešininkų psichologija - iš kur jie semiasi tokio atkaklaus, kažkokio antžmogiško priešinimosi? Atrodytų, viskas paprasta: statomas monumentas istoriniam Lietuvos simboliui, atsiradusiam dar LDK Kęstučio laikais. O J.Mateikos paveiksle ,,Žalgirio mūšis'' Vytis yra aiškiai įžvelgiamas. Kokia jėga vienija visus Vyčio priešininkus? Seimas balsavo ,,TAIP'' už Vytį, vadinasi tai galutinis sprendimas. Visuomenės apklausa - 76% yra už Vytį. Ar ne laikas Lietuvos visuomenei parodyti savo organizuotumą, susitelkimą ir vieningą poziciją dėl Vyčio monumento?

  AtsakytiPanaikinti
 13. Anonimiškas2017-11-30 20:49

  Simbolis yra ženklas, todėl jis turi būt, bunkeris yra joks ženklas, tikriausiai niekur Pasaulyje nerasit, Valstybės su simboliu bunkeris.

  AtsakytiPanaikinti
  Atsakymai
  1. Anonimiškas2017-12-01 09:05

   Na yra kai kuriose Afrikos ar pietų Amerikos valstybėse herbe kalašnikovo automatas.dddd

   Panaikinti
 14. Balsavimas del paminklo - apgavystė2017-11-30 21:36

  Jūs tikit tais rezultatais? Kas juos matė? Kokie buvo balsavimo metu , kokie po balsavimo ir kokie tapo paskelbus rezultatus? Kas kontroliavo balsų skaičiavima (skaičiuotojus)? Aš pats “balsavau ’ net kelis kartus , iš to pačio kompo skirtingais vardais. Tai kuris mano balsas buvo užskaitytas? Vienas ar visi? Ar tas "kuris reikalingas"? APGAVYSTĖ čia !


  AtsakytiPanaikinti
 15. Anonimiškas2017-12-01 14:13

  Oi kaip skauda propatriatams :) Nestabdo su verkšlenimu. Kuo greičiau susitaikysit, kad vyčio nebus, tuo greičiau nustos skaudėti :)

  AtsakytiPanaikinti
 16. Anonimiškas2017-12-01 17:20

  Statulų statymas - jau praeitis. Juk mes nevaikštome su tautiniais kostiumais (na nebent per pasirodymus) - bet tai nereiškia, kad mes neesame patriotai. Tiesiog meilė Tėvynei reiškiasi kitomis formomis. Tas pats ir su atminimo įprasminimu. Laimėjęs darbas kaba šiuolaikine kalba, o statulos tikrai nebus jaunimą dominančiu objektu.

  AtsakytiPanaikinti
  Atsakymai
  1. Drg. Kolorad Kacapovič Stribovskij-Vatuvkin2017-12-01 18:29

   Pravilna - naš čelovek! Reik buržujems susitaikit, kad ir to ju Vyčio nibebus, ir kitū fošystiniū symboliū, ir tos ju buržuazines nacianalystines valstybes greit nibebus. Bus internacianalas! Ir to naciū išmislo - tautos nibus - bus MASĖS! Ir jo - mes patrijotai! Patys tikreusi - sajunginei! Ir tevyne mums - pasaulis! Uštat ir laimejes darbas kalba musu kalba - ta pače, kure kalbejo jo pirmtakas - monumentas komjaunimui. Kaškokios fošystines statulos tikrai nibus tikra gamunistini jaunima dominančiu abjiektu - nes ne po-našemu ten vyskas, ne internacianališka ir niprogresivu, vot.

   Panaikinti

emo-but-icon

NAUJAUSI

Komentarai

Papunkčiui (nauja tinklalaidė)

SEKITE MUS FACEBOOK

Naujienų prenumerata

item