Akademinės etikos ir procedūrų kontrolierius: Petras Baršauskas pažeidė akademinę etiką ir įstatymus

Ktu.lt nuotr. Lietuvos Respublikos akademinės etikos ir procedūrų kontrolierius dr. Vigilijus Sadauskas, išnagrinėjęs 2017 m. rugpjūčio...

Ktu.lt nuotr.
Lietuvos Respublikos akademinės etikos ir procedūrų kontrolierius dr. Vigilijus Sadauskas, išnagrinėjęs 2017 m. rugpjūčio 28 d. gautą skundą dėl Kauno technologijos universiteto akademinės bendruomenės nario galimų akademinės etikos pažeidimų, nusprendė: Petras Baršauskas pažeidė akademinę etiką ir įstatymus, skelbiama šios tarnybos interneto svetainėje. Čia paskelbtas ir Lietuvos Respublikos akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus 2017 m. spalio 17 d. sprendimas Nr. SP-22 „Dėl Petro Baršausko akademinės etikos pažeidimo“ (ČIA), ir 9 jo priedai (nuorodas rasite ČIA). Kviečiame susipažinti su Tarnybos išplatintu pranešimu spaudai.

Kontrolierius 2017 m. rugsėjo 26 d. atliko A. A. A. pranešime nurodytų autorių leidinių su Monografija palyginimą parengė sutapčių analizę.

Pažymėtina, kad Kontrolierius, atlikdamas tyrimą, rankiniu būdu lygino Monografiją ir jos pagrindu parengtą santrauką tik su tais originaliais mokslo leidiniais, kuriuos nurodė Pareiškėjas savo pranešime, nes Kontrolieriui nesuteikta galimybė prisijungti prie tarptautinių ir nacionalinių sutapčių patikros sistemų, nėra laisvos prieigos prie elektroninių mokslinių duomenų bazių (bibliotekų). Dėl šių priežasčių Kontrolierius kreipėsi į mokslo ir studijų institucijas ir gretino tik tuos leidinius, kurie buvo pateikti.

Atlikus Monografijos palyginimus su gautais leidiniais nustatyta:

- sutaptys su kitais leidiniais aptiktos ne pavienėse dalyse, bet visoje Monografijoje (žr. sprendimo 1–6 priedus);

- Monografijos sutaptys su kitais leidiniais nėra išskirtos kabutėmis ar kitais skiriamaisiais ženklais. Nuo likusios teksto dalies sutaptys neskiriamos naudojant kitokį šriftą ir / ar kitus stiliaus ir formatavimo įrankius;

- Monografijos sutaptys su kitais leidiniais pateikiamos kaip paties autoriaus mintys arba nurodant trečių autorių kūrinius. Atvejai, kai nurodomi leidiniai yra tie patys, kuriuose aptinkama sutapčių, yra reti (žr., pvz., sprendimo 5 priedą);

- sutaptys yra plačios apimties, palygintuose leidiniuose aptinkamos tapačios teksto dalys, paveikslai ir lentelės. Dažnai skiriasi sutampančių dalių pateikimo eiliškumas palygintuose leidiniuose, išskyrus sutapimus tarp Monografijos ir 3-io, 6-o leidinių (žr. sąrašą aukščiau). Sutaptys tarp Monografijos ir 3-io leidinio turinio atžvilgiu yra nuoseklios, išskyrus dvi straipsnio pastraipas. Sutaptys tarp Monografijos ir 6-o leidinio yra nuoseklios ir apima 40–50% 6-o leidinio teksto;

- sutaptys tarp palygintų leidinių iš esmės pažodinės.

Monografijoje aptinkamos sutaptys nuo kitų kūrinių skiriasi:

a) skyryba, pavieniais simboliais (pavyzdžiui, monografijos 38 psl. ir 1-o leidinio 99 psl.);

b) žodžių rašymo forma (pavyzdžiui, monografijos 95 psl. ir 1-o leidinio 134 psl.);

c) pavieniais ir / ar kontekstualią reikšmę turinčiais žodžiais ir žodžių junginiais (pavyzdžiui, Monografijos 99 psl. ir 1-o leidinio 132–133 psl. sutaptyje aptinkami skirtingi žodžiai – ir ),

d) pastraipų forma (sutaptys apima ne visą pastraipą ir / ar pastraipa sutampa su keliomis pastraipomis);

e) papildomų nuorodų į kitus kūrinius, kurių nėra lyginamuose tekstuose, įtraukimu.

Atlikus Monografijos pagrindu parengtos santraukos palyginimus su gautais leidiniais, nustatyta:

- sutaptys su kitais leidiniais aptiktos santraukos dalyse, kuriose apžvelgiamas Monografijos turinys (žr. 7–9 priedus);

- santraukos sutaptys su kitais leidiniais nėra išskirtos kabutėmis ar kitais skiriamaisiais ženklais, nuo likusios teksto dalies jos neskiriamos naudojant šriftą ir / ar kitus stiliaus ir formatavimo įrankius;

- santraukos sutaptys su kitais leidiniais pateikiamos kaip paties autoriaus mintys, išskyrus vieną nuorodą į 4-ą leidinį (žr. sprendimo 8 priedą);

- lyginant su Monografija, pažodinės sutaptys santraukoje aptinkamos retai.

Atlikus Monografijos ir jos pagrindu parengtos santraukos palyginimus, Kontrolierius nustatė:

Petras Baršauskas Monografiją ir jos pagrindu parengtą santrauką parengė naudodamasis kitų autorių intelektiniais kūriniais, Monografiją ir jos pagrindu parengtą santrauką pateikė kaip savo Habilitaciniam komitetui, pagal kurio išvadą jam buvo suteiktas habilituoto mokslų daktaro laipsnis neapibrėžtam laiku. Tokiu būdu Petras Baršauskas pažeidė profesinės etikos (akademinio sąžiningumo) principą, įtvirtintą Mokslo ir studijų įstatymo 39 straipsnio 5 dalies 1 punkte (galiojusio nuo 2002 m. liepos 3 d. iki 2009 m. gegužės 12 d), kuriame nustatyta, kad mokslininkai ir kiti tyrėjai privalo laikytis mokslinės ir profesinės etikos normų.

Atsižvelgiant į tai, kad mokslo laipsnis lemia ir tęstinę galimybę naudotis juo iki šiol, konstatuotina, kad Petras Baršauskas pažeidė Mokslo ir studijų įstatymo 3 straipsnio 1 dalies 2 ir 9 punktuose įtvirtintus akademinės etikos ir intelektinės nuosavybės teisių užtikrinimo principus ir KTU akademinės etikos kodekso 3.8 papunktyje įtvirtiną akademinio sąžiningumo principą ta dalimi, kurioje nustatyta, kad akademinis sąžiningumo principas remiasi pagarba intelektinei nuosavybei, ir 3.9.1 papunktį ta dalimi, kurioje nustatyta, kad akademiniam sąžiningumui prieštarauja plagijavimas.
Supažindiname ir su Lietuvos Respublikos akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus 2017 m. spalio 17 d. sprendimo Nr. SP-22 „Dėl Petro Baršausko akademinės etikos pažeidimo“ rezoliucine dalimi:

Kontrolierius, išanalizavęs ir įvertinęs pateiktą informaciją ir ją patvirtinančius dokumentus

bei teisinį reglamentavimą, ir vadovaudamasis Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo 17 straipsnio 11 dalies 1, 2, 5 ir 6 punktais, n u s p r e n d ė:

1. Informuoti Pareiškėją, Petrą Baršauską, KTU steigėją, VGTU, VU, KTU, Švietimo ir mokslo ministeriją apie nustatytus Petro Baršausko akademinės etikos pažeidimus.

2. Įpareigoti VGTU atšaukti sprendimą dėl aukštojo mokslo kvalifikacijos Petrui Baršauskui suteikimo.

3. Informuoti Kultūros ministeriją, Švietimo ir mokslo ministeriją, Teisingumo ministeriją ir Lietuvos mokslo tarybą apie asmenis, nukentėjusius autorius nuo Petro Baršausko akademinės etikos pažeidimų.

4. Informuoti Generalinę prokuratūrą apie nustatytą Petro Baršausko veiką, turinčią nusikalstamos veikos požymių.

P. Baršauskas šį Kontrolieriaus sprendimą žada skųsti.


Susiję

Ugdymo politika 8262570556229525515

Rašyti komentarą

emo-but-icon

NAUJAUSI

Komentarai

PRISIJUNKITE

SEKITE MUS FACEBOOK

Naujienų prenumerata

item