Antra Kalėdų oktavos diena: Šv. Steponas

Šventajam Steponui atsivėrė dangus. Jis pirmutinis iš visų kankinių danguje gavo pergalės vainiką . (Šv. Mišių introitas) Litur...

Šventajam Steponui atsivėrė dangus.
Jis pirmutinis iš visų kankinių danguje gavo pergalės vainiką.

(Šv. Mišių introitas)

Liturginiai skaitiniai:

Apd 6, 8–10; 7, 54–59. – Šv. Stepono kankinystės istorija.
Mt 10, 17–22 – Tikėjimas Kristumi bus prieštaravimo ženklas daugybei.

Šventasis Steponas yra pirmutinis iš visų kankinių. Jis buvo išrinktas vadovu „septynių vyrų, turinčių gerą vardą, pilnų dvasios ir išminties“, kurie turėjo išlaisvinti apaštalus nuo tarnavimo prie stalų. Bet šventasis Steponas netrukus tapo vienu iš Gerosios Naujienos skelbėjų. Jam, kontempliuojančiam Kristų šlovėje, Šventosios Dvasios buvo duota išgyventi kūne Viešpaties kančią. Jėzus ant kryžiaus kreipėsi į savo Tėvą, Steponas šaukėsi Jėzaus, Dievo Sūnaus. Jėzus sakė: „Tėve, atleisk jiems, nes jie nežino, ką daro“; Steponas kartojo: „Viešpatie, neįskaityk jiems šios nuodėmės.“ Jėzus šaukė: „Tėve, į Tavo rankas atiduodu savo dvasią“; Steponas maldavo: „Viešpatie Jėzau, priimk mano dvasią.“ Nuo šv. Stepono prasideda Jėzaus Kristaus sekimas.

Bažnyčios žodis:

Kai po nakties pasirodo saulė ir kiekviena žemės paviršiaus kertelė yra jos apšviečiama, nereikia abejoti, kad tos pačios, visur šviesą paskleidusios saulės dėka nugenama tamsa ir visa kas apšviečiama. Taip ir šiuo atveju: kadangi mirtis paniekinta ir paminta po kojomis nuo Atpirkėjo išganytojiško apsireiškimo kūne ir mirties ant kryžiaus, tampa akivaizdu, kad tas pats Atpirkėjas tiek kūne apsireiškė, tiek nugalėjo mirtį ir kasdien parodo savo mokiniuose pergalės prieš ją trofėjus. Jeigu kas regės žmones, kurie savo prigimtimi yra silpni, bėgančius pasitikti mirties, nedrebančius dėl jos suardomosios galios ir nesibijančius kelių, kurie veda į mirties karalystę, bet drąsia siela ją provokuojančius, ir kurie nesibaimina kankinimų, bet kurie, dėlei Kristaus, labiau vertina proveržį į mirtį negu gyvenimą šiapus; jeigu kas matys vyrus, moteris ir mažus vaikus, kurie dėl pamaldumo Kristui veržiasi ir sparčiai bėga į mirtį – kas galėtų būti toks kvailas ar toks netikintis, ar toks aklo proto, kad nesuvoktų ir nemanytų, kad tai pats Kristus, kurį kankinyste paliudija šie žmonės, kiekvienam jų duoda ir suteikia pergalę prieš mirtį, padarydamas ją silpną kiekviename, kuris Juo tiki ir nešiojasi kryžiaus ženklą.

Šv. Atanazas

Melskimės

Pirmasis Kankiny ir Galingasis Kristaus mūsų Dievo Kary,
tu nugalėjai kovoje ir buvai vainikuotas garbe, o šventasis Steponai.
Tu sugėdinai susirinkimą tų, kurie tave persekiojo,
Išvydai Išganytoją sėdintį Tėvo dešinėje.
Nepaliaujamai melskis, kad mūsų sielos būtų išgelbėtos.

Parengė kun. Robertas Urbonavičius


Susiję

Robertas Urbonavičius 7705866685402070178

Rašyti komentarą

emo-but-icon

NAUJAUSI

Komentarai

KVIEČIAME ĮSIGYTI!

KVIEČIAME ĮSIGYTI

SEKITE MUS FACEBOOK

Naujienų prenumerata

item