Advento apmąstymai: IV Advento savaitės šeštadienis - Kūčios

Šiandien patirsite,  kad Viešpats ateis ir mus išgelbės,  o rytoj išvysite visą jo garbę  (Kūčių vakaro Mišių introitas) Litu...

Šiandien patirsite, 
kad Viešpats ateis ir mus išgelbės, 
o rytoj išvysite visą jo garbę

 (Kūčių vakaro Mišių introitas)

Liturginiai skaitiniai:

2 Sam 7, 1–5. 8b–12. 14a. 16 – VIEŠPATS duoda Mesijinį pažadą karaliui Dovydui.

Lk 1, 67–79 – Zacharijas šlovina Viešpatį.

Bažnyčios žodis:

Dievas atidavė savo Sūnų, savo širdies vaisių, lygų su Juo, kurį Jis mylėjo kaip save patį: Jis Jį atidavė Marijai ir iš Marijos įsčių gimė Jo Sūnus, ne kažkas kitas, tačiau tas pats asmens pavidalu tokiu būdu, kad savo prigimtimi Jis yra tas pats Viengimis Dievo ir Marijos Sūnus. Visa kūrinija yra Dievo darbas, o Dievas gimė iš Marijos! Dievas visa sukūrė, o Marija pagimdė Dievą! Dievas, kuri visa suformavo, pats susiformavo Marijos įsčiose ir tokiu būdu Jis atkūrė visa, ką buvo sukūręs. Tas, kuris galėjo visa sukurti iš nieko, nepanoro atstatyti savo sugriuvusios kūrinijos, visų pirma netapdamas Marijos sūnumi. Taigi, Dievas yra visų sukurtųjų dalykų Tėvas, O Marija – motina visų atkurtųjų dalykų. Dievas yra visos kūrinijos Tėvas, O Marija – visuotinio atpirkimo motina. Nes Dievas pagimdė tą, per kurį visa padaryta, o Marija pagimdė tą, per kurį visa išgelbėta...

Šv. Anzelmas Kenterberietis

Melskimės

Visagali amžinasis Dieve, dangaus ir žemės Viešpatie, Tu apsireiški mažutėliams. Suteik, meldžiame, kad mes, kurie pagarbiai minime šventąsias Tavo Sūnaus Kūdikėlio Jėzaus paslaptis, jomis taip pat pagarbiai sektume ir galėtume pasiekti dangaus karalystę, kurią pažadėjai mažutėliams.

Kalėdų novena – 9 diena

Tuomet aš tariau: štai ateinu, kaip knygos rietime apie mane parašyta, vykdyti tavo, o Dieve, valios! (Žyd 10,7)

Meilusis Kūdikėli Jėzau, šventuosiuose Nazareto namuose, paklusnus tėvams, šventai gyvenęs, vargintas neturto ir sunkumų, augęs išmintimi, amžiumi ir malone bei sustiprėjęs, pasigailėk mūsų!


Susiję

Robertas Urbonavičius 532601084924930050

Rašyti komentarą

emo-but-icon

NAUJAUSI

Komentarai

KVIEČIAME ĮSIGYTI!

SEKITE MUS FACEBOOK

Naujienų prenumerata

item