Katalikiški balsavimo principai

Ar katalikas yra moraliai įpareigotas balsuoti? Modernistai demokratiją ir teisę balsuoti laiko šventu ir neliečiamu dalyku, tiesiogi...

Ar katalikas yra moraliai įpareigotas balsuoti?

Modernistai demokratiją ir teisę balsuoti laiko šventu ir neliečiamu dalyku, tiesiogiai plaukiančiu iš žmogaus orumo. Ši idėja neatsiejama nuo jų humanistinės religijos.

Prieštaraudami jų požiūriui ir suprasdami, kokia neteisinga gali būti šiuolaikinė rinkimų sistema; kaip stipriai šiuolaikinė demokratija yra pagrįsta klaidingu, liberaliu, dieviškąjį ir moralinį įstatymą atmetančios laisvės principu; koks nedidelis būna skirtumas tarp kandidatų; taip pat turėdami įspūdį (nors klaidingą), kad vieno žmogaus balsas realiai nieko nepakeis tokioje sekuliarioje, bedieviškoje sistemoje, galėtume lengvai padaryti išvadą, jog balsuoti visiškai nėra privaloma.

Tačiau Bažnyčios mokymas šiuo klausimu jokiu būdu nepasikeitė. Nors ir nepripažindama modernios demokratijos sistemos ir jos klaidingo liaudies suverenumo principo, Bažnyčia vis dėlto įpareigoja mus prisidėti prie bendrojo visuomenės gėrio, nes to reikalauja teisingumas. Šį principą aiškiai išdėstė popiežius Pijus XII savo 1946 m. balandžio 20 d. kalboje Italijos Katalikų Akcijos nariams:

„Žmonės raginami visada aktyviau dalyvauti tautos viešajame gyvenime. <...> Todėl tikintieji privalo aiškiai ir tiksliai išmanyti savo moralines ir religinės pareigas, susijusias su pilietinių teisių, visų pirma – teisės balsuoti, naudojimusi.“

Iš tiesų, popiežius Pijus XII aiškiai išdėstė, kad būtent dėl katalikus supančios antikatalikiškos ir pasaulietiškos dvasios jie yra įpareigoti ginti Bažnyčią, teisingai naudodamiesi savo teise balsuoti. Šitai reikia daryti tam, kad būtų išvengta didesnio blogio. 1946 m. kovo 16 d. jis Romos kunigams teigė:

„Naudotis balsavimo teise verčia moralinė atsakomybė – bent jau renkant tuos, kurie yra pašaukti priimti šalies konstituciją ir įstatymus, o ypač tuos, nuo kurių priklausys šventadienių šventimas, santuoka, šeima, mokyklos ir teisingas bei nešališkas daugelio socialinių klausimų sprendimas. Bažnyčios pareiga yra paaiškinti tikintiesiems moralines priedermes, išplaukiančias iš šios rinkimų teisės.“

Popiežius Pijus XII dar aiškiau pasisakė po dvejų metų, vėl kalbėdamas parapijų kunigams Romoje. Jis paaiškino, kad tam tikromis aplinkybėmis įpareigojimo naudotis balsavimo teise nevykdymas užtraukia mirtiną nuodėmę visiems tikintiesiems, tiek vyrams, tiek moterims, nes bendrasis gėris priklauso nuo visų katalikų išmintingo balsavimo.

Štai 1948 m. kovo 10 d. tekstas:

„Dabartinėmis aplinkybėmis visi, turintys teisę balsuoti: tiek vyrai, tiek moterys yra griežtai įpareigoti dalyvauti rinkimuose. Kas neina balsuoti, ypač dėl ištižimo ar tingumo, padaro sunkų nusižengimą, mirtiną nuodėmę. Kiekvienas žmogus turi elgtis pagal sąžinę. Tačiau akivaizdu, kad sąžinės balsas įpareigoja kiekvieną kataliką atiduoti savo balsą už tuos kandidatus, kurie pagrįstai garantuoja ginti Dievo ir sielų teises, saugoti tikrąjį asmenų, šeimų ir visuomenės gėrį, remdamiesi Dievo meile ir katalikų moraliniu mokymu.“

Toks Bažnyčios socialinio mokymo pritaikymas konkrečiai laiko situacijai atitinka moralinių teologų mokymą. Jie kalba apie sunkią aplaidumo nuodėmę tų, kurie nesistengia išrinkti gerų, katalikiškų atstovų, ir apie pareigą daryti visa, kas įmanoma, kad būtų išrinkti verti įstatymų leidėjai.

Tačiau, deja, mes jau nebesame tokioje situacijoje. Mes jau nebegalime rinktis tarp katalikų ir nekatalikų, tarp moralių ir liberalių atstovų. Beveik visi kandidatai yra liberalūs, visur siaučia apgaulė ir žiniasklaidos manipuliavimas visuomene. Todėl praktikoje dažnai iškyla klausimas, ar leidžiama balsuoti už nevertą kandidatą (pavyzdžiui, tokį, kuris pritaria abortui tik išprievartavimo ar kraujomaišos atveju), jeigu jis bent jau reikštų (mūsų manymu) mažesnį blogį. Tokiu atveju negali būti pareigos balsuoti, nes visos popiežiaus Pijaus XII minėtos priežastys, įpareigojančios balsuoti, nebegalioja. Vis dėlto tokiu atveju leidžiama balsuoti, jei asmuo įsitikinęs, kad tai tikrai mažesnis blogis, jei esama rimtos priežasties tai daryti (pavyzdžiui, siekiant išvengti aborto pagal pareikalavimą arba nenatūralių gimstamumo kontrolės metodų skatinimo), ir jei asmuo nuoširdžiai rūpinasi visuomenės gėriu. Tai vadinama materialiu bendradarbiavimu. Tačiau tai niekada negali būti privaloma.

Vadinasi, tais retais atvejais, kai esama kompetentingų katalikų kandidatų, viešai palaikančių Bažnyčios mokymą, balsavimas yra griežta moralinė pareiga, kurios nevykdymas užtraukia mirtiną nuodėmę. Jei atiduodant balsą už kurį nors kitą kandidatą galima tikėtis realios naudos, balsavimas yra patariamas. Tačiau jei iš rinkimų nematome jokios aiškios naudos, geriau būtų susilaikyti, kad neprisidėtume [prie liberalių kandidatų išrinkimo] net materialiai.

Ar katalikas gali balsuoti už kandidatą, kuris remia krikščioniškai moralei priešingus įstatymus?

Katalikų Bažnyčia neliepia katalikams vengti bet kokio dalyvavimo politikoje vien todėl, kad joje pilna neteisybės, godumo, ambicijų ir kitų blogybių. Bažnyčia moko, kad visą mūsų dalyvavimą politikoje turėtų motyvuoti, įkvėpti ir kreipti Bažnyčios socialinis mokymas, ypač socialinis mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus karaliavimas. Balsavimas, kaip ir dalyvavimas kitose kokiose nors politinėse kampanijose, privalo savo galutiniu tikslu turėti šiuos aukštesnius, antgamtinius principus, būtent: kad visuomenėje būtų viešai pripažinti dešimt Dievo įsakymų ir vienos tikrosios Bažnyčios teisės.

Akivaizdu, kad šiuo metu mums neįmanoma pasiekti šių tikslų. Tai nereiškia, kad turime nieko neveikti. Tai tik reiškia, jog, kad ir ką darytume, mums neišvengiamai teks pakęsti daug blogybių, kurių mes jokiu būdu netrokštame. Mes galime dėl pagrįstos priežasties rinktis mažesnį blogį, nes tai gali būti naudinga bendrajam gėriui. Taigi galima balsuoti ar net agituoti už kandidatą, kurio programoje esama blogybių. Viskas priklauso nuo svarbiausių vertybių hierarchijos.

Katalikui negali kilti jokių abejonių, kad pirmenybė teiktina moraliniams, o ne asmeniniams ar ekonominiams klausimams. Kaip žinome, nuo to priklauso visas visuomenės vystymasis, ir tie, kurie neigia pačius esminius natūralios tvarkos principus, skatina negirdėtą iškrypimą. Todėl yra leistina ir išmintinga balsuoti remiantis kuriuo nors vienu klausimu, pavyzdžiui: abortai, tos pačios lyties asmenų santuokos, eutanazija ar Katalikų Bažnyčios teisė steigti švietimo įstaigas. Visi šie klausimai yra labai svarbūs. Taigi būtų leistina ir protinga balsuoti už kandidatą, remiantį neteisingą karą, jeigu jis pasisako gerai vienu iš minėtų klausimų. Taip pat leidžiama balsuoti už kandidatą, priklausantį masonų ložėms, jeigu jis pripažįsta svarbų prigimtinio įstatymo principą, pavyzdžiui, abortų blogį, nors masonerija yra žalinga ir priešiška Katalikų Bažnyčiai organizacija.

Kiti, ne tokie reikšmingi klausimai taip pat gali būti morališkai svarbūs, pavyzdžiui, tam tikro karo teisingumas ar neteisingumas, teisingo darbo užmokesčio mokėjimas darbuotojams, teisės į privačią nuosavybę išsaugojimas apribojant valdžios kišimąsi, ir pan. Jei visų kandidatų požiūris į kitus dalykus nesiskiria, galima balsuoti remiantis vien šiais klausimais. Tačiau būtų neteisinga balsuoti už kandidatą, kuris laikosi teisingos pozicijos vienu iš šių klausimų, bet klysta svarbesniu klausimu.

Tad būtų akivaizdžiai amoralu ir nuodėminga balsuoti už kandidatą, kuris dedasi kataliku, bet iš tiesų remia abortus, homoseksualų santuokas ar eutanaziją.

Balsavimas savivaldos ir šalies rinkimuose tik tada gali būti laikomas moraline pareiga, jei kandidatai siūlo katalikišką, ne liberalią programą; tokią, kuri skatintų socialinį mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus karaliavimą. Balsuoti už mažesnį blogį nėra privalu, bet gali būti protinga ir leistina. Tačiau tikrai būtų privaloma pasinaudoti demokratiniu procesu tuo mažai tikėtinu atveju, kai atsirastų galimybė išrinkti katalikų kandidatą, nepritariantį šiuolaikinės liberaliosios demokratijos propagandai.

Susiję

Socialinis mokymas 6626979941601869464

Rašyti komentarą

 1. Išdavikai, kurie "pamiršo", kad patys katalikai gali ir netgi turi pasiūlyti kandidatų iš savo tarpo, net jei šalis, kurioje jie gyvena, būtų ne tik nekatalikiška, bet ir iš viso nekrikščioniška (puikus pavyzdys - Japonija). Kas kita yra mažesnio blogio principas, kai tenka rinktis vien iš nekrikščionių kandidatų. Tada natūraliai renkiesi tuos kandidatus, kurie pažiūromis artimesni katalikybei ir katalikams, mažiau jiems priešiški ir pan. Ir jau visai kas kita yra tada, kai rinkimai yra fiktyvūs. Tokiu atveju katalikams yra netgi pareiga priešintis tokiems rinkimams, pvz., fiktyvius rinkimus boikotuojant, organizuojant protesto akcijas, patiems dalyvaujant kitų organizuotose protesto akcijose ir pan. Vienaip ar kitaip, bet apskritai dalyvavimas šalies politiniame gyvenime katalikams yra privalomas.
  O tai, ką čia siūlo šis straipsnis, yra tiesiog Katalikų Bažnyčios išdavystė. Įsivaizduokim kokį nors kandidatą musulmoną, kuris yra ir prieš abortus, ir prieš eutanaziją, tačiau atėjęs į valdžią įves politinę diktatūrą ir pradės persekioti Katalikų Bažnyčią. Ir taip pat įsivaizduokim liberalų kandidatą, kuris pasisako ir už abortus, ir už eutanaziją, tačiau politinės diktatūros įvesti nenori, ir Katalikų Bažnyčios laisvės skelbti savo doktriną atimti neketina. Kurį iš tų dviejų kandidatų rinktis?

  AtsakytiPanaikinti
  Atsakymai
  1. Anonimiškas2016-10-03 20:00

   Atsakymas aiškus - prieš abu.

   Panaikinti
  2. Atsakymas aiškus - už liberalų kandidatą, nes kandidatas musulmonas, jei bus išrinktas, įves politinę diktatūrą ir pradės persekioti Katalikų Bažnyčią. Liberalus kandidatas šiuo atveju yra mažesnis blogis. O Katalikų Bažnyčia, jei turės laisvę veikti, sugebės išugdyti gerą kataliką pasaulietį, kuris per kitus rinkimus kandidatuos ir laimės.
   O balsavimas prieš abu šiuo atveju reiškia tik vieną - atsisakoma dalyvauti rinkimuose. O tuo pačiu tai reiškia, kad atsisakoma prisiimti atsakomybę ir pasiduodama be jokios kovos. Gerb. Anonime, ar tai tikrai Katalikų Bažnyčios požiūris - pasiduoti be kovos?

   Panaikinti
  3. Toks, sakyčiau, "įdomus" aiškinimas - ypač atsižvelgiant į Vakaruose įsigalėjusią liberastinę politinę diktatūrą ir persekiojimus. :)
   Beje, balsavimas prieš NĖRA atsisakymas dalyvauti rinkimuose, jeigu ką. ;)

   Panaikinti
  4. Kol kas Vakaruose tokių persekiojimų, kokie yra Islamo valstybėse, nėra. Ir tikriausiai nebus. Tai pirma.
   O antra. Tai, kad Vakaruose vyksta šliaužianti liberastinė-tolerastinė diktatūra, yra katalikų pasauliečių apsileidimo pasekmė. Kiek jiems leisim save ir savo teises riboti, tiek jie ir ribos mus ir mūsų teises. Tiesiog katalikai-pasauliečiai visai be reikalo kai kuriose srityse nusileidžia liberastams.

   P.S. Cit.: "Beje, balsavimas prieš NĖRA atsisakymas dalyvauti rinkimuose, jeigu ką. ;)"

   Apskritai paėmus, tai žinoma, kad balsavimas prieš abu nereiškia atsisakymo dalyvauti rinkimuose, bet mano pateiktam pavyzdyje reiškia.

   Panaikinti
  5. Ne TOKIE - bet yra. Ir silpnėti neketina - atvirkščiai. Balsuoti už liberastą - pritarti jų politikai.
   "Kiek jiems leisim save ir savo teises riboti, tiek jie ir ribos mus ir mūsų teises." - tokius rinkdami ne LEISIM, o ĮGALIOSIM juos tas teises riboti. :)
   Nedalyvauji, kai NEbalsuoji. Sakyti, kad nedalyvauji BALSUODAMAS - nelogiška.
   O šiaip, vadovaujantis Tamstos logika, susidaro komiška situacija: katalikai nubalsuoja už liberastą, nes jis, atseit, geriau už machmudą. Liberastas prisikviečia machmudų ir pradeda terorizuoti tuos pačius katalikus dėl "netolerancijos" ir machmudų "religinių jausmų įžeidimo". Ir jie net negali pasakyti "aš už jį nebalsavau" - nes juk BALSAVO. :)

   Panaikinti
  6. Gerb. Pikc, su Jumis šį kartą nesutinku. Manau, kad geriau liberastas, nes tai paprasčiausiai leidžia laimėti laiko, nes liberastas, kad ir koks jis aršus bebūtų, jis nepradės pjaustyti gerklių savo oponentams. Aršus musulmonas tą padarys net nemirktelėjęs. Žinoma, musulmonų liberastas prisikviesti gali, bet jei musulmonai tampa monopolistais, jis jų nekvies, nes jo tikslas nėra tas, kad musulmonai taptų monopolistais. Jo tikslas yra laisva rinka ir konkurencija visur, įskaitant ir tautinę bei religinę sritį. T.y., musulmonus liberastas kviečiasi ne kaip savitikslį dalyką, bet tam, kad jie sudarytų konkurenciją krikščionybei, t.y., jei iškils grėsmė, kad konkurenciją laimės musulmonai, jis jų paprasčiausiai nebekvies. Būtent todėl liberastas yra MAŽESNĖ blogybė, nes leidžia laimėti laiko. O ilgesnis laikas visada reiškia krikščionybės pergalę.

   P.S. O dėl terorizavimo bei kaltinimų netolerancija kokių nors mažumų atžvilgiu, tai kaip jau ir sakiau - mes, t.y., katalikai, patys didžiąja dalimi esame dėl to kalti, kad leidžiamės terorizuojami ir kaltinami tokiom nesąmonėm.

   Panaikinti
 2. Anonimiškas2016-10-03 16:26

  Antraštė klaidina - tai lefebristų principai..

  AtsakytiPanaikinti
 3. Jo, kai Pijų XII cituoja lefebristai, tuomet jis lefebristas, o kai modernistai, tuomet Pijus XII tampa kataliku. Ar ne?

  AtsakytiPanaikinti
 4. Anonimiškas2016-10-04 16:27

  Niekas nesakė, kad Pijus XII lefebristas. Esmė ta, kad katalikų socialinis mokymas nesustoja ties juo. Ir būtent tie, kurie taip mano, kurie nepripažįsta II Vatikano mokymo ir vėlesnių popiežių - tai lefebristai. Niekam nepaslaptis, kad jie nuo Romos katalikų bažnyčios atsiskyrė ir dar į ją negrįžo. Jokie jie ne katalikai, nors ir vadina save taip.

  AtsakytiPanaikinti
 5. O tai, kas nauja, būtinai turi būti geriau?

  AtsakytiPanaikinti
 6. Anonimiškas2016-10-04 22:34

  Kaip tad šeimininkas, iškeliantis iš savo lobyno, ir senų, ir naujų dalykų, yra dangaus karalystės mokinys (plg. Mt 13, 52), taip ir nauji dalykai gali būti lygiai tokie pat geri, kaip ir seni. Todėl aš ir nesutinku su tuo, kad nauji dalykai ignoruojami lyg jų išvis nebūtų.Diskutuojant apie pokyčius visuomenėje, ir ką popiežiai gali apie tai rašyti, manau, kad šiandienines realijas adekvačiau gali reflektuoti šiandienos popiežiai, o ne Pijus xii, kuris gyveno visai kitame laikmetyje. Tai anaiptol nereiškia, kaf Pijaus xii nebereikia. Jis suvaidino svarbų vaidmenį pvz. pozityviai vertindamas demokratiją, tačiau jo iškelti principai kitų popiežių buvo išplėtoti ir labiau pritaikyti dabarčiai.Tokia yra Bažnyčios socialinio mokymo prigimtis, jis taiko pamatinius moralinius principus nuolat besikeičiančiai istorinei realybei. Tad jis kartu yra ir sena, ir nauja.

  AtsakytiPanaikinti
  Atsakymai
  1. Kaip tik ir aš panašiai norėjau parašyti. Ačiū, gerb. Anonime. :)

   Panaikinti
 7. Jo, pop Pranciškus vaisingiausiai pritaikė ankstesniųjų popiežių mokymus. Plg. jo santykius su iškrypėliais ir jų "šeimom". Argi ne pažangu?

  AtsakytiPanaikinti
 8. Anonimiškas2016-10-05 21:52

  Nieko labai jau naujo dabartinis popiežius neįvedė. Jei mokat skaityt ir mąstyt, bent atsiverskit jo ir prieš tai buvusių popiežių enciklikas, palyginkit. O kai perskaitysit, tada ir komentuokit ką jis ten pritaikė ar nepritaikė. Nepakanka vien Pro Patria svetainę skaitinėt.

  AtsakytiPanaikinti
  Atsakymai
  1. Kitąkart būk mandagesnis. Jeigu jau esi profesoriaus lygio, enciklikas gliaudai kaip riešutus, tai tokiam žmogui kalbėti bomžo žargonu - žema.
   O jei atvirai - tai aš kraupstu nuo paties modernistinių pažiūrų ir gailiuosi laiko ką nors aiškinti, nes matau - beviltiška.

   Panaikinti
  2. Anonimiškas2016-10-06 11:36

   Prie ko čia bomžo žargonas? Jei žmogus nuomonę susidaro tik iš Pro Patrijos straipsnelių ir visokių populiarių šaltinių, o pats nenori patikrinti, kas iš tiesų oficialiai rašoma enciklikose, tai kur čia problema? Arba kritinio mąstymo stoka, arba problemos su skaitymu. Aš irgi kraupstu ne tik nuo jūsų vieno pastabų.

   Panaikinti
  3. Tai "kas iš tiesų oficialiai rašoma enciklikose"? Pademonstruok savo neprilygstamąjį "kritinį mąstymą", nes aš, tavo dideliam džiaugsmui, juo nepasižymiu.

   Panaikinti
  4. Anonimiškas2016-10-08 22:50

   Man, žinok, irgi gaila tau laiko. Nesiekiu nieko demonstruoti. Jei įdomu, susirask ir skaityk.

   Panaikinti
  5. Vertimas: "Aš, šiaip, argumentų neturiu ir nelabai ką žinau - bet labai noriu protingas atrodyti". :)

   Panaikinti
  6. Anonimiškas2016-10-09 09:52

   Prisitaikyk pirmiausia sau :-). Kas yra protingas tam atrodyti niekuo nereikia. Ypač kažkokiuose anonimiškuose komentaruose. Tiesą pasakius mane jau pradedi juokinti.

   Panaikinti
  7. "Kas yra protingas tam atrodyti niekuo nereikia." - būtent. Užtat tamstelės siekimas atrodyti protingu ir iškalbingas. Ir - taip, juokingas. ;)

   Panaikinti
  8. Anonimiškas2016-10-09 17:04

   Nu aš stebiuosi ir esu dėkingas, kad jūs nusileidžiat iki mano lygio ir su manim iš vis bendraujat. Giliai sujaudintas. Gal jūs taip nesižeminkit. :-)

   Panaikinti
  9. Nereikia kvailai sklaidytis su tuščia arogancija - ir tada nereikės pūsti lūpyčių dėl įžeistos savimeilės. ;)

   Panaikinti
  10. Anonimiškas2016-10-09 23:05

   Nesinervinkit taip :-). Sveikatai kenkia. Gražios savaitės!

   Panaikinti
 9. Anonimui apie Bergoglio naujoves. Šiaip aš tikrai nelabai juo domiuosi, bet internete viena iš aptarinėjamų naujovių yra ta, kad jis niekada neatsiklaupia prieš Švenčiausiąjį. Gal sveikata neleižia? Na be juk kai reikia kojas musulmonams, kaliniams "laižyti", tai čia jis pirmas. Todėl labai aiškiai matosi viena Bergoglio įvesta naujovė - žmogus tampa aukščiau už Dievą - antras Dievo meilės įsakymas atsiduria pirmoje vietoje.
  Viskas gražu, visur meilė, tiesiog meilės įstatymai sukeisti vietomis ir tiek. Atrodo smulkmena, bet juk koks rezultatas gaunasi. JUk jeigu žmogus pirmoje vietoje tai viskas turi būti pagal žmogų ir taip kaip žmogui patogu nes žmogų juk reikia mylėti pirmoje vietoje. Mano nuomone, Bergoglis jau skelbia kitokią Evangeliją negu yra pasklebta, bet juk esame apie tai įspėti:)
  Galatams 1 Įspėjimas
  6 Aš stebiuosi, kad jūs nuo to, kuris pašaukė jus Kristaus malone, taip greitai persimetate prie kitos evangelijos,– 7 nors iš tikro kitos nėra, o yra tik jus klaidinantys žmonės, kurie nori iškreipti Kristaus Evangeliją. 8 Bet nors ir mes patys ar angelas iš dangaus imtų jums skelbti kitokią evangeliją, negu esame jums paskelbę, – tebūnie prakeiktas! 9 Kaip anksčiau sakėme, taip dabar sakau dar kartą: jei kas jums skelbia kitokią evangeliją, negu esate priėmę, – tebūnie prakeiktas!
  10 Ar aš ieškau žmonių palankumo, ar Dievo? Gal stengiuosi įtikti žmonėms? Norėdamas patikti žmonėms, nebebūčiau Kristaus tarnas.

  AtsakytiPanaikinti
 10. "taip ir nauji dalykai gali būti lygiai tokie pat geri, kaip ir seni."
  Na kurgi nebus nauji dalykai geri - pagal seną Šv. mišios yra aukojamos 1,5-2 val, pagal naują 20 min.-1 val. Darbo kunigams sumažėjo šventadieniais dvigubai, o paprastomis dienomis trigubai. O kur dar visokios naujovės susijusios su sudėtinėmis Šv. mišiomis. Net už ką tik mirusį žmogų nebenorima atskirų Šv. Mišių aukoti ir labai dažnai tikrai nemenką mirusiojo artimųjų auką pasiėmęs kunigėlis, aukoja suėtines Šv. mišias su dar 10 intencijų.
  Pagalvokite, na argi kam nors nepatiktų, jeigu kas pasiūlytų sutrumpinti jų darbo dieną per pusę, ir dar pamažinti darbo kiekį, o atlyginimas liktų toks pats. Visi tuo džiaugtųsi.
  Bet Jėzus sakė: "juos atpažinsite iš vaisių". O vaisiai tikrai nekokie - tai matosi pagal įvairių šalių prisitaikymo prie naujovių, t.y modernizmo, lygį ir rezultatus, kuo labiau prisitaikė, tuo labiau sumažėjo tikinčiųjų ir dar toje šalyje labai padaugėjo musulmonų. Nes visa modernizmo esmė - išaukštinti žmogų ir pažeminti Dievą. Va tokios ir yra visos tos "gerosios" naujovės.

  AtsakytiPanaikinti
 11. Rasai - drąsiai jūs čia skėlėt. Modernizmo, o kitais žodžiais tariant, kaip suprantu, šiandieninės Romos katalikų bažnyčios esmė ”išaukštinti žmogų ir pažeminti Dievą”. Jūs pati paklausykit savęs, kaip skambat. Neišsigandot? Dar sakot, kad nesidomit. O kalbėt ir rašyt tai mėgstat. Nu tai pasidomėkit be išankstinių nuostatų, patyrinėkit, gal tolerancijos daugiau atsiras. O tai dabar kaip tam anekdote. Čiukčia ne skaitytojas, o rašytojas...

  AtsakytiPanaikinti
  Atsakymai
  1. Rasa gerai parašė - o štai Antanas iškart ištraukė neomarksistų kozirį - "daugeu tolerancijos!". Taškai ant "i", tskant. Dar ką nors apie "retrogrqadinius talibus" ir kokias nors -fobijas reikėjo. :D
   P.S. O šitą "Žmogus! Tai – didinga! Tai skamba išdidžiai!" jau girdėjom - nieko čia "modernistiško" nėra. ;)

   Panaikinti
  2. Antanui, o tai gal galite išdėstyti konkrečius argumentus, nes priešingu atveju nėra net į ką atsakinėti. Na dėl Jėzaus galiu pabūti ir čiukčia jeigu jums taip patinka:)
   O dar galiu pridurti, kad tiesiog moderniais laikais po paklusnumo kauke, beveik visada slepiasi paprasčiausia nauda - naujoves yra tikintiesiems ir kunigams - pelningesnės, patogesnės, naudingesnės, atimančios mažiau laiko ir pan...
   Dėl Dievo pažeminimo ir žmogaus išaukštinimo galiu pateikti kelis konkrečius pavyzdžius - Šv. Mišių trukmė - kaip naudingiau žmogui ir kunigams, o ne Dievui seniau Šv. Mišiose centras buvo Dievas, dabar atsisukama į žmogų, seniau Komunija buvo priimama atsiklaupus, dabar daugelyje šalių duodama į rankas, seniau per aukojimą visi klaupdavosi, dabar sėdi ir t.t. nekalbant jau apie šiuolaikines "naujoves" Dievo įsakymų, kurie, beje, iškalti ant akmens, o tai reiškia, kad jie nekeičiami, klausimais. Dar kartą pakartosiu, kad modernizmas tai tik "centravimo" klausimas. Iš centras - Dievas, keliaujama į centras - žmogus, o tai reiškia, kad palaipsniui ruošiamasi antikristo atėjimui, kai žmogus bus aukščiau už Dievą, Bažnyčia iš Kristaus Mistinio Kūno taps antikristo mistiniu kūnu. Kadangi viskas vyksta su "meile" ...tiesiog pirmoje vietoje atsiranda meilė žmogui jo įnoriams ir įgeidžiams, o ne Dievui, daugelis nieko nesupranta.
   Ir, beje, priminsiu, kad paklusni minia sekdama paklusnumu paskui aukštuosius kunigus nukryžiavo Jėzų, rėkdama "ant kryžiaus JĮ" ir reikalaudam jo mirties. Paklusni aukštiesiems kunigams minia pasirinko Barabą, t.y nuodėmę. Todėl nieko naujo čia dabar nevyksta, viskas jau buvo seniau. Šventasis Raštas yra raktas ir apsauga - viską suprasti:)

   Panaikinti
  3. Atsiprašau, kad savo žinutėse praleižiu daug kablelių - pribyrėjo į klaviatūrą visokių "šiukšlių" ir labai sunkiai spaudžiasi kablelio klavišas:)

   Panaikinti
 12. Po galais, buvau parašiusi ilgą komentarą, bet kažkur pradingo. Kas pradangino?! Nejau pati? Dabar neberašysiu iš naujo. Nebent glaustai: p. Frančeskas yra laikomas antikristo pirmtaku.

  AtsakytiPanaikinti
  Atsakymai
  1. Anonimiškas2016-10-06 10:03

   Labai suintrigavot. Išsakyti žinią svarbu, bet žinot kokias laikais gyvenam. Žinia be prielaidų, argumentų ir šaltinių, tai kaip medis be šaknų. Gal rasit jėgų plačiau ...

   Panaikinti
  2. Jei rasiu progą - atsakysiu plačiau, o dabar laikyk tai pusiau ironija:).
   Nors tiesą sakant, juokai menki.

   Panaikinti
  3. O, geras straipsnis - http://fsspx.lt/index.php?option=com_content&task=view&id=1806&Itemid=68 . Nepagailėkit laiko, perskaitykit, ir pamatysite, koks yra mūsų popiežius.

   Panaikinti
  4. Perskaičiau. Na, tai daugiausia yra perdėjimas. Popiežius Pranciškus tikrai nėra toks blogas popiežius, kaip rašoma tame straipsnyje. Visoje Bažnyčios istorijoje daug popiežių būta ir blogesnių už dabartinį. O dabartinis popiežius tiesiog šiaip, vidutiniškas toks, t.y., nei labai geras, nei labai blogas. Paprasčiausias leftistas ir tiek. Ne jis pirmas toks, ne jis ir paskutinis. O kai kurie kaltinimai (pvz., kaltinimas dėl vienuolystės žlugdymo), iškelti tame straipsnyje, yra pritempti už ausų.

   Panaikinti
  5. Nežinau, ar "yra buvę blogesnių" - tinkamas argumentas: šitaip ir, pvz., Putiną pateisinti galima, nes juk tikrai "yra buvę blogesnių". :)
   Na, o atsižvelgiant į dabartinę RKB situaciją (bei apskritai situaciją bei tendencijas Vakaruose) ir Bergoglio pažiūras, šitas fruktas popiežiaus kėdėje, mano galva, TIKRAI nėra "tiesiog šiaip, vidutiniškas toks, t.y., nei labai geras, nei labai blogas".

   Panaikinti
  6. Ačiū Dievui, Pikc beveik visada laiku ir vietoj parašo gerą komentarą, t.y. tiksliai apibūdina situaciją.
   Neatsistebiu, kaip galima šitaip užzombinti tokius anonimiškus kaip rašiusį 11.36.

   Panaikinti
  7. Cit.: "Nežinau, ar "yra buvę blogesnių" - tinkamas argumentas: šitaip ir, pvz., Putiną pateisinti galima, nes juk tikrai "yra buvę blogesnių". :)"

   Aš nesiekiu pateisinti šio popiežiaus klaidų ir tomis klaidomis paremtų blogų sprendimų, gerb. Pikc. Visi popiežiai (netgi tie, kurie paskelbti šventaisiais) tų klaidų yra padarę. Ne tame esmė to, ką norėjau pasakyti. Esmė yra tame, kad dabartinis popiežius klaidų daro ne daugiau negu vidutinis popiežius visoje popiežystės istorijoje. Todėl jis ir yra vidutiniokas. :)

   Panaikinti
  8. Gerb. Augustinai, aš nesakiau, kad tamsta teisinate Bergoglio KLAIDAS - Jūs teisinate PATĮ Bergoglio. Kaip ir minėjau, "kiti irgi klaidų darė" yra toks "argumentas", kurio norint vos ne bet ką galima pateisinti.
   P.S. Nemanau, kad jo vykdomą politiką galima pavadinti tiesiog "klaida".

   Panaikinti
  9. Cit.: "Gerb. Augustinai, aš nesakiau, kad tamsta teisinate Bergoglio KLAIDAS - Jūs teisinate PATĮ Bergoglio."

   Tai čia, gerb. Pikc, yra toks krikščioniškas principas, kurio esmė nusakoma maždaug tokiais žodžiais: skirk nuodėmę nuo nusidėjėlio ir nuodėmę pasmerk, o nusidėjėliui atleisk. :)

   Cit.: "Nemanau, kad jo vykdomą politiką galima pavadinti tiesiog "klaida"."

   Žinoma, dabartinio popiežiaus veiksmai ir sprendimai dažniausiai yra gerai apgalvoti. Bet jie vis tiek remiasi keliais klaidingais pamatiniais filosofiniais principais, kuriais popiežius Pranciškus nuoširdžiai tiki bei pagal juos elgiasi. Tad klaida vis tiek yra, tiktai ne sprendimuose ir veiksmuose, kurie dažniausiai yra gerai apgalvoti, taigi, tyčiniai, o pamatinėse filosofinėse prielaidose, kuriomis remiantis ir daromi tie veiksmai ir sprendimai.

   Panaikinti
  10. O tas nusidėjėlis neturėtų GAILĖTIS už tas nuodėmes ir pasižadėti nebenusidėti? :) Ar tikrai atleidimas nusidėjėliui, įsitikinusiam savo teisumu ir neketinančiam pasikeisti, yra protinga politika? Atsibos atleidinėti, nes tam galo nebus. :)
   O dėl "klaidos pamatinėse filosofinėse prielaidose" - žinote, apie bolševikų politiką irgi tą patį galima pasakyti. Ar tai reiškia, kad jų elgesys kvalifikuotinas kaip paprasčiausia klaida? :)

   Panaikinti
  11. Cit.: "Ar tikrai atleidimas nusidėjėliui, įsitikinusiam savo teisumu ir neketinančiam pasikeisti, yra protinga politika?"

   Įspėti, kad nusidėjėlis daro klaidas, reikia. Kitaip tai iš viso net nebus atleidimas.

   Cit.: "Atsibos atleidinėti, nes tam galo nebus. :)"

   O atleidinėti nusidėjėliui neatsibosta niekad. :) Ilgai pykti, kerštauti - taip, tai yra nuobodu. Beje, čia ir yra krikščionybės žavesys, kad joje niekad nebūna nuobodu.

   Cit.: "O dėl "klaidos pamatinėse filosofinėse prielaidose" - žinote, apie bolševikų politiką irgi tą patį galima pasakyti. Ar tai reiškia, kad jų elgesys kvalifikuotinas kaip paprasčiausia klaida? :)"

   Kaip jau sakiau, tyčinis elgesys nėra klaida, nors ir remiasi klaidingomis filosofinėmis prielaidomis. Na, o bolševikų ideologija - taip, tai yra klaidinga ideologija, kurios klaidos yra išdėstytos enciklikoje "Divini redemptoris".

   Panaikinti
 13. p. Frančeskas yra laikomas antikristo pirmtaku.

  To Unknown - žinai galiu tau pasiūlyti pasižiūrėti į viską ir iš tokios pusės - vienas Lietuvos vyskupas, kurį labai gerbiu, yra pasakęs dar prieš kokį trejetą metų, kad gyvename tokiu laiku, kai vyksta Bažnyčios nukryžiavimas. Tai girdėjau per Marijos Radiją. Ir jeigu jau iš tikro vyksta tas nukryžiavimas, tai tuomet reikia žinoti kokiame jo etape esame - kai pabanžiau viską "suderinti" su Kristaus Kančia (pvz. nuo Jono 18 skyriaus), tai man gaunasi, kad kažkaip panašiai taip viskas vyksta - Benediktas XVI tai Petras, kuris jau 2 kartus išsižadėjo Jėzaus -pirmą kartą atistatydindamas, antrą kartą tai knygoje Autobiografija, kurią dabar ką tik nesenai išleido, 2014 sinodas - tai aukštieji kunigai susirinkę pas Aną, 2015 sinodas - aukštieji kunigai, susirinkę pas Kajafą. Toliau Kristaus Mistinis Kūnas atsidurs Piloto rankose - tai jau pasaulis. Aukštieji kunigai Pilotui sako - "mums nevalia nieko bausti mirtimi" tai reiškia, kad aukštieji kunigai negali priimti aiškių nuosprendžių, t.y įteisinti nuodėmę patys, todėl jie tik provokuoja pasaulį savo dviprasmybėmis ir savo meile kaip seile visiems tolerastams. Toliau seks Kristaus mistinio kūno nuplakimas - o tai yra nuodėmės prieš skaistybę. Plaks Romos kareiviai - na pvz. gal tai reiškia kad kokie nors ypatingai ištvirkę pasauliečiai arba nekatalikai pradės eiti į Bažnyčias komunijos ir t.t. na pvz. Bergoglis iš didelės "meilės" pavaišins Komunija kokią nors švedų liuteronų vyskupę- atvirą lesbietę, pas kurią svečiuosis š.m. spalio 31 dieną., Nors gal dar kiek ir ankstoka šiam reikalui.:)
  Na ir juk pagal Evangeliją viskas labai aišku - visi vyrai (čia visi Augustinai, Gluosniai ir visokie anonimai) yra arba minioje arba išsilaksto (beje būti anonimu tai jau ir reiškia, kad esi tiesiog minia), išskyrus vieną - apaštalą Joną. Tai reiškia, kad iš visos dvasininkijos ir tikinčiųjų vyrų tik keli procentai seks paskui Jėzų. Visi kiti paskui aukštuosius kunigus arba išsilakstys kas sau. Man atrodo, kad Pijaus brolija ir keli katalikų Bažnyčioje aukštųjų kunigų nemalonėje esantys kunigai ir yra tas apaštalas Jonas, kuris būtent ir eina su Marija, o visi kiti tiesiog jiems pavydi, todėl ir mėgsta "dėti" ant jų. Dar yra ir toks Simonas Kirėnietis. Mano nuomone, tai Pikčiaus prototipas, nes jis už lyg ir už Jėzų, bet dar pilnai neatsivertęs, dar neatėjo jo atsivertimo valanda. Ateityje jam tie visi iškrypėliai (romos kareiviai) galutinai nusibos ir "daves" jį iki to, kad jis atsivers ir padės Jėzui nešti kryžių. O šiaip dar paskui Jėzų seka Mergelė Marija su krūvele moterėlių - čia Mergelės Marijos gerbėjos, kurios Rožinio iš rankų nepaleižia ir iš kurių taip mėgta per pamokslus kunigėlai pasišaipyti, nes jie gi yra aaukšto lygio kontempliuotojai, o melsti žodine malda, čia žemas, tik pradinukų lygis. Bus dar ir tokių kaip Veronika, kurios atsivers tik vėliau... Bet moterų seks paskui Jėzų daug daugiau nei vyrų, nes vyrams reikia faktų, enciklikų, logikų ir pan. O moterys tiesiog jaučia širdimi, be to jos turi intuiciją. Ir todėl čia tik tuščias laiko gaišinimas, kažkam kažką aiškinti. Kam tai skirta tas ir taip viską supranta, o kam ne, tas eina jam skirtais keliais - vieni išsilaksto pavieniui, kiti seka paskui aukštuosius kunigus minioje... :)

  AtsakytiPanaikinti
  Atsakymai
  1. Anonimiškas2016-10-07 12:18

   Neesu niekad girdėjusi tokios, sakyčiau, šventvagystės, kad kunigai šaipytųsi iš Šventojo Rožinio.

   Panaikinti
  2. Cit.: "Na ir juk pagal Evangeliją viskas labai aišku - visi vyrai (čia visi Augustinai, Gluosniai ir visokie anonimai) yra arba minioje arba išsilaksto (beje būti anonimu tai jau ir reiškia, kad esi tiesiog minia), išskyrus vieną - apaštalą Joną. "

   Na, aš meldžiuosi, kad taip neatsitiktų, t.y., kad aš nepabėgčiau, o būčiau kartu su Jėzumi ir Jo Bažnyčia, kad ir kas benutiktų, kaip apaštalas Jonas. Bet tik vienas Dievas žino, kaip pasielgsiu ateityje.

   Cit.: "Tai reiškia, kad iš visos dvasininkijos ir tikinčiųjų vyrų tik keli procentai seks paskui Jėzų. Visi kiti paskui aukštuosius kunigus arba išsilakstys kas sau."

   Ir aš nepalieku Bažnyčios vien dėl to, kad popiežius yra leftistas, arba dar kas nors man Bažnyčioje nepatinka. To, deja, nepasakysi apie kai kuriuos dešiniuosius. :( O gaila.

   Cit.: "Man atrodo, kad Pijaus brolija ir keli katalikų Bažnyčioje aukštųjų kunigų nemalonėje esantys kunigai ir yra tas apaštalas Jonas, kuris būtent ir eina su Marija, o visi kiti tiesiog jiems pavydi, todėl ir mėgsta "dėti" ant jų."

   Visiškai priešingai pasielgė Šv.Pijaus X brolija, kurie Bažnyčią pirma paliko, o dabar tarsi norėtų grįžti ir dar sugrįžimui kelia kažkokias savo sąlygas. Jei jie tikrai norėtų grįžti, tai jie jokių sąlygų savo sugrįžimui nekeltų.

   P.S. Cit.: "Neesu niekad girdėjusi tokios, sakyčiau, šventvagystės, kad kunigai šaipytųsi iš Šventojo Rožinio."

   Aš irgi niekad nesu girdėjęs, kad kunigai šaipytųsi iš Šv.Rožinio. Bet gal Lietuvoje yra kitaip nei užsienio valstybėse.

   Panaikinti
  3. Na juk niekur ir nerašiau, kad kunigai šaiposi iš šv. Rožinio, jie mėgsta pasišaipyti iš moterėlių, kurios jį meldžiasi. Nu pvz. vienas suskelia tokį susikurtą "nutikimą", kaip viename name susirinkę meldėsi Rožinį, o kitame kilo gaisras, o tie kurie meldėsi ir toliau sau meldėsi (tipo blogiečiai) ir nepadėjo gaisro gesinti. O po susikurtos istorijos seka ilgas moralizavimas ir įvairūs pamokymai, aišku ne į maldininkų pusę.
   To Augustinas - dar pabaigos neparašiau, bet labai neturiu laiko..trumpai, tai vėliau jau po nukryžiavimo, kai kurie išsilakstę susirenka, ir gauna Šventą Dvasią. Bet, kad gautų tą Šv. Dvasią irgi turi melstis su Mergele Marija Rožinį, ir vėliau "išsilaksčiusiems" tenka mirti kankinio mirtimis. Čia atkreipsiu tavo dėmesį į tokią aplinkybę, tie kurie seka paskui Jėzų iš karto, neišsilaksto, tie miršta savo mirtimi (Marija Magdalena, Mergelė Marija, apaštalas Jonas). Taigi skirtumas visgi yra, ir nemenkas. Vienžo yra du pasirinkimai - arba su Mergele Marija ir Rožiniu sekti paskui Kristų iš karto, arba su Mergele Marija ir jos Rožiniu vėliau, bet už "pasilakstymą" reiks susimokėti - numirti kankinio mirtimi. Be Mergelės Marijos ir Rožinio tik Simonui Kirėniečiui pavyksta "praslysti". Ir dar atkreipsiu dėmesį į tai, kad, kai Petras išsižadėjo Jėzaus, kiti apaštalai išsilakstė, Jonas tuo metu tiesiog nubėgo pas Mergelę Mariją, taigi dabar pats tas momentas bėgti pas Mariją. Ir dar - Jonas per paskutinę vakarienę buvo prisiglaudęs prie Jėzaus krūtinės, tai reiškia, kad praktikavo pamaldumą Švenčiausiajai Jėzaus Širdžiai.
   Dėl Pijaus brolijos - tai siūlyčiau įsigyti ir perskaityti jų išleistą Auksinę knygą apie Mergelę Mariją, tai bus daugiau naudos, nei iš visų enciklikų kartu suėjus.
   http://fsspx.lt/index.php?option=com_content&task=view&id=998&Itemid=66

   Šiaip čia parašiau šiandien Mergelės Marijos Rožinio Karalienės šventės proga.
   Reikėjo Rožinį pareklamuoti, tai teko šiek tiek pafantazuoti. Be to šiandien ir pirmasis mėnesio penktadienis, kai reikia atsiteisti Jėzaus Švenčiausiajai Širdžiai, tai ir Jėzaus Širdžiai reklamą padariau.
   Bet visgi čia viskas pagal šventą Raštą:)

   Panaikinti
  4. Man žiūrint iš šalies, susidaro toks įspūdis, kad situacija RKB viduje (Bergoglio ir jo "progresyvieji" pasekėjai versus Šv. Pijaus X brolija ir kiti "tradicionalistai") gana tiksliai atspindi situaciją jos išorėje (liberalistinė-neomarksistinė "progresyvų" šutvė valdžioje versus "retrogradai/talibai/-fobai" ir kiti "marginalai", niekaip nepriimantys "progresyviosios ideologijos"). Taigi, ir sakyti "na, ir kas čia tokio, kad popiežiaus soste sėdi leftistas?" iš esmės reiškia tą patį, ką ir sakyti "na, ir kas čia tokio, kad valdžioje sėdi neomarksistai?"

   Panaikinti
  5. Cit.:Taigi, ir sakyti "na, ir kas čia tokio, kad popiežiaus soste sėdi leftistas?" iš esmės reiškia tą patį, ką ir sakyti "na, ir kas čia tokio, kad valdžioje sėdi neomarksistai?""

   Gerb. Pikc, Jūs būtumėte teisus, jei Bažnyčia būtų tokia pati ar panaši politinė organizacija, kaip, pvz., ES arba JTO. Bet Bažnyčia iš viso nėra politinė organizacija, Bažnyčia yra religinė organizacija. O religinėje organizacijoje veikia truputį kitokie principai nei politinėje organizacijoje. Čia joks popiežius negali man diktuoti, ką` man paremti, o ko neremti, pvz., LR Seimo rinkimuose. Taip yra todėl, kad Bažnyčia yra iš esmės nepolitinė organizacija. Būtent todėl popiežiaus politinės pažiūros ar politinės simpatijos man kaip katalikui absoliučiai nusispjauti, nes ne jo, kaip popiežiaus, kompetencijoje yra mano politiniai sprendimai. Aišku, kaip visur, taip ir valstybinėje politikoje yra tam tikros ribos, kurias peržengęs žmogus jau nebegali būti katalikas, bet tos ribos yra labai plačios, ir tose ribose gali tilpti visas spektras politinių doktrinų ir politinių pažiūrų - nuo dešiniųjų iki kairiųjų ar net leftistinių.

   Panaikinti
  6. Gerb. Augustinai, nenorėčiau visiškai sutikti: mano galva, nors RKB ir nėra politinė organizacija, bet ji turi savo politiką, ir popiežius - taigi, ir jo politiniai įsitikinimai - stipriai įtakoja jos formavimą. Taigi, popiežiaus politinės pažiūros lemia jo veiksmus, o pastarieji, kaip minėta - ir RKB politiką. Tai, kad Bergoglio sulaukia pagyrų iš aršiai antikatalikiškų neomarksistinės ideologijos apologetų, nėra geras ženklas. Nemanyčiau, kad katalikui į tai turėtų būti "absoliučiai nusispjauti". Beje, dėl šito "Čia joks popiežius negali man diktuoti, ką` man paremti, o ko neremti, pvz., LR Seimo rinkimuose." - kad mes apie visiškai kitus dalykus kalbam.

   Panaikinti
  7. Cit.: "Taigi, popiežiaus politinės pažiūros lemia jo veiksmus, o pastarieji, kaip minėta - ir RKB politiką."

   Kalbant apie politiką, tai vienintelė sritis, kur popiežius gali kažką mėginti padaryti, yra Bažnyčios kadrai. T.y., jis gali prištampuoti vyskupų, panašių pažiūromis į savąsias, o tie savo ruožtu prištampuos kunigų, kurie pažiūromis irgi bus panašūs į popiežių, ir tuo jo (t.y., popiežiaus)visa įtaka pasibaigs.

   Cit.: "Tai, kad Bergoglio sulaukia pagyrų iš aršiai antikatalikiškų neomarksistinės ideologijos apologetų, nėra geras ženklas."

   Tai būtų rimtas ženklas sunerimti, jei aš nežinočiau, kokių pažiūrų yra dabartinis popiežius, ir manyčiau, kad šis popiežius yra dešiniųjų pažiūrų. Bet kadangi aš ir taip puikiai žinau, kas tai per fruktas yra dabartinis popiežius, tai man tos pagyros popiežiui iš leftistinių ar net antikatalikiškų VIP'ų nekelia jokio nerimo. Nors sutinku, kad yra tokių katalikų iš pasauliečių tarpo, kuriems leftistas popiežius yra labai skausmingai suvokiamas dalykas. Ir aš tokiems katalikams norėčiau pasakyti - taip, tai labai nemalonu, bet Bažnyčios dėl šio popiežiaus daromų kvailysčių palikti tikrai nereikia. Geriau pasinaudoti proga ir pasitikrinti, ar teisingai suprantama apskritai popiežiaus reikšmė Bažnyčioje ir politikoje. Ir kai pasitikrinęs pamatai, kad popiežius beveik nieko negali tau padaryti, tai ir jo leftistinių pažiūrų natūraliai nustoji bijoti. :)

   Panaikinti
  8. Man keistas toks popiežiaus įtakos nuvertinimas - galima pamanyti, kad kalbame ne apie RKB galvą, o apie kokios smulkios parapijos kleboną. Bergoglio kalba ir veikia RKB vardu - taigi, savo kalbomis ir veiksmais kompromituoja RKB, kelia sumaištį ir susiskaldymą, atbaido tikinčiuosius (o taip pat gerokai sumažina potencialių katalikų skaičių) bei prisideda prie visuomenės neomarksistinės indoktrinacijos. O ir savo ideologinių pasekėjų "prištampavimas" nėra jau tokia nereikšminga smulkmena - juk tie kunigai atitinkamai plaus smegenis savo parapijiečiams, kurie ir taip jau zombinami per visas masinės dezinformacijos priemones. Palyginimui - įsivaizduokime, kad sovietų okupacijos metu popiežiaus soste būtų sėdėjęs marksistinių pažiūrų veikėjas. Ar TIKRAI tai būtų buvęs menkniekis, kurio neverta sureikšminti?

   Panaikinti
  9. Cit.: "Bergoglio kalba ir veikia RKB vardu - taigi, savo kalbomis ir veiksmais kompromituoja RKB, kelia sumaištį ir susiskaldymą, atbaido tikinčiuosius (o taip pat gerokai sumažina potencialių katalikų skaičių) bei prisideda prie visuomenės neomarksistinės indoktrinacijos."

   Na, iš esmės tai Jūs teisus tik vienu aspektu. Būtent, kad leftistas popiežius atbaido potencialius dešiniųjų pažiūrų katalikus nuo stojimo į RKB. Pvz., jei toks žmogus, kaip Jūs, įtikėtų į Kristų ir norėtų tapti kataliku, tai tokiam iš tikrųjų būtų psichologiškai labai sunku priimti tą faktą, kad RKB popiežius yra leftistas, agituoja už leftistus, nes jam dar sunku atskirti Bažnyčioje esančias kompetencijas ir atsakomybes. Bet susigaudęs, kas yra kas ir kas už ką atsakingas Bažnyčioje, jis vis tiek jau nebijotų tapti kataliku. Tik tiek, kad truputį daugiau laiko sugaištų abejonėms ir informacijos apie Katalikų Bažnyčią rinkimui.

   Cit.: "Palyginimui - įsivaizduokime, kad sovietų okupacijos metu popiežiaus soste būtų sėdėjęs marksistinių pažiūrų veikėjas. Ar TIKRAI tai būtų buvęs menkniekis, kurio neverta sureikšminti?"

   Kad ir kaip būtų keista, bet Bažnyčioje niekas nebūtų nepasikeitę, net ir tuo atveju, jei sovietinės okupacijos metais būtų marksistinių pažiūrų popiežius. Plg., dabartinę Bažnyčios padėtį Kinijos LR, kurią valdo, pats puikiai žinote, kas. Kas nors ten keičiasi, kai popiežius yra leftistas? Niekas. Tai, manau, kad niekas nebūtų pasikeitę ir SSRS egzistavimo metu, jei tuometinis popiežius būtų marksistinių pažiūrų.

   P.S. Cit.: "O ir savo ideologinių pasekėjų "prištampavimas" nėra jau tokia nereikšminga smulkmena - juk tie kunigai atitinkamai plaus smegenis savo parapijiečiams, kurie ir taip jau zombinami per visas masinės dezinformacijos priemones."

   O dėl smegenų plovimo parapijiečiams, tas taip, tokie dalykai buvo vykdomi, tylint apie blogybes. Tokie dalykai vyko net ir tada, kai popiežiumi buvo šv.Jonas Paulius II.

   Panaikinti
  10. "Bet susigaudęs, kas yra kas ir kas už ką atsakingas Bažnyčioje, jis vis tiek jau nebijotų tapti kataliku. Tik tiek, kad truputį daugiau laiko sugaištų abejonėms ir informacijos apie Katalikų Bažnyčią rinkimui." - Be abejo, žmogus, matydamas, kad popiežiaus kėdėje sėdintis veikėjas propaguoja ideologiją, kuri daugeliu atžvilgių kertasi su katalikų tikėjimu, nematys jokių problemų jungtis prie tokio frukto vadovaujamos bažnyčios. :)
   "Kad ir kaip būtų keista, bet Bažnyčioje niekas nebūtų nepasikeitę, net ir tuo atveju, jei sovietinės okupacijos metais būtų marksistinių pažiūrų popiežius." - taip ir matau, kaip, pvz. kokiems LKB Kronikos platintojams neturėtų jokios įtakos, jei popiežius vograutų apie "dialogo poreikį" su komunistais, siektų "atšildyti santykius" su sovietais (plg. http://qz.com/766171/as-the-vatican-moves-to-embrace-china-even-pope-francis-loyalists-are-concerned/), važinėtų į svečius pas visokius gensekus, atsiribotų nuo dėl tikėjimo persekiojamų tikinčiųjų (Kim Davis atvejis) ir pabrėžtinai kviestų į audiencijas komuniagas. Ne, tikrai - jokio poveikio. Visiškai. :)
   "Tokie dalykai vyko net ir tada, kai popiežiumi buvo šv.Jonas Paulius II." - ir jis juos tokius "štampavo" ar skatino tokį elgesį bei pats taip elgėsi? Mes apie visai skirtingo kalibro dalykus kalbam.
   Apskritai, kaip ir minėjau, man visas šis ginčas yra keistas: Bergoglio pasisakymai ir veiksmai akivaizdžiai (ir pagrįstai, atsižvelgiant į jo užimamą postą) yra priimami NE kaip kažkokio eilinio komuniagos iš Lotynų Amerikos džiunglių pasisklaidymai, o kaip oficiali RKB pozicija - ir tai neišvengiamai atsiliepia RKB įvaizdžiui bei reputacijai (o taip pat skatina susiskaldymą), todėl aiškinimai, kad čia yra visiškai nereikšmingas dalykas, į kurį neverta kreipti dėmesio, man atrodo gerokai nenuoširdūs.


   Panaikinti
  11. Cit.: "Apskritai, kaip ir minėjau, man visas šis ginčas yra keistas: Bergoglio pasisakymai ir veiksmai akivaizdžiai (ir pagrįstai, atsižvelgiant į jo užimamą postą) yra priimami NE kaip kažkokio eilinio komuniagos iš Lotynų Amerikos džiunglių pasisklaidymai, o kaip oficiali RKB pozicija - ir tai neišvengiamai atsiliepia RKB įvaizdžiui bei reputacijai (o taip pat skatina susiskaldymą), todėl aiškinimai, kad čia yra visiškai nereikšmingas dalykas, į kurį neverta kreipti dėmesio, man atrodo gerokai nenuoširdūs."

   Kaip netikintis žmogus, Jūs teisus, gerb. Pikc. Aš irgi, jei būčiau netikintis, manyčiau labai panašiai. Bet kaip katalikas, aš suprantu, kad popiežius yra, švelniai sakant, nekompetetingas politikoje ir teisėje, kad jis gali net būti V.Putino šalininkas. Tikriems katalikams didelio įspūdžio tai nepadarytų, nes Bažnyčios viduje į popiežiaus politines simpatijas ir antipatijas žiūrima visiškai kitaip. Taip yra todėl, kad katalikams popiežius pirmiausia yra religinė figūra, o ne politinė. Ir popiežius čia vertinamas už religinę, o ne už politinę veiklą. Žinoma, popiežius kaip RKB vadovas yra įtakinga figūra ir politinėje srityje. Sakote, kad šio popiežiaus veikla skaldo RKB iš vidaus. Tikrai skaldo. Bet nebuvo tokio popiežiaus Bažnyčios istorijoje, kurio veikla neskaldytų Bažnyčios į mažiausiai dvi stovyklas. Todėl katalikai prie to yra taip pripratę, kad net tame skaldymesi nemato nieko nuostabaus. Ir ant popiežiaus pykti dėl to, kad jo, tarkim, politinė veikla skaldo Bažnyčią, jiems paprasčiausiai neapsimoka.

   Panaikinti
  12. Gerb. Augustinai, sprendžiant pagal prieinamą info, požiūrio į Bergoglio takoskyra toli gražu eina NE tarp tikinčių ir netikinčių. Popiežiaus pasisakymai ir veiksmai tikinčius (taip pat ir potencialius RKB narius) įtakoja dvejopai: kai jo nuostatos kertasi su tikinčiųjų įsitikinimais (čia kalbu NE apie balsavimo preferencijas) ir kai jis dėl savo kontroversiško elgesio susilaukia gausios paramos iš priešiškai katalikybei nusitaikusių institucijų bei masinės dezinformacijos priemonių. Kitaip tariant, jis veikia ir kaip religinė, ir kaip politinė figūra - ir abiem atvejais ta figūra yra įtakinga.
   Bet mes iš esmės įsisukame į tą patį ratą, kuriame jau buvome. Tamsta įsitikinęs, kad Bergoglio pasisakymai ir elgesys neturi jokios reikšmės, visiškai neįtakoja tikinčiųjų, todėl ignoruotini, aš manau kitaip - tad tiesiog sutariam, kad nesutariam, nes nepanašu, kad galėtume vienas kitą įtikinti. :)

   Panaikinti
  13. Tai sutinku su Jumis, kad nesutariam tuo klausimu (dėl popiežiaus kvailysčių įtakos), ir baigiam šią diskusiją. :)

   Panaikinti
  14. Tvarkoj - tik kodėl "kvailysčių"? Gi pats sakėte, kad pripažįstate, jog "dabartinio popiežiaus veiksmai ir sprendimai dažniausiai yra gerai apgalvoti". Apgalvotas elgesys nėra "kvailiojimas". Priešingu atveju būtų galima sakyti, kad tiek "senieji", tiek "naujieji" komunistai, nuosekliai ir apgalvotai įgyvendindami savo ideologiją, tiesiog "kvailioja".

   Panaikinti

emo-but-icon

NAUJAUSI

Komentarai

Kviečiame

PALAIKOME

KVIEČIAME ĮSIGYTI!

SEKITE MUS FACEBOOK

Naujienų prenumerata

item