John Vennari. „Amoris laetitia“ - situacinės etikos įtvirtinimas

John Vennari Paprasti klausimai ir atsakymai apie kai kuriuos Posinodinio apaštalinio paraginimo aspektus. Kas yra „Amoris laetitia...

John Vennari
Paprasti klausimai ir atsakymai apie kai kuriuos Posinodinio apaštalinio paraginimo aspektus.

Kas yra „Amoris laetitia“?
          
„Amoris laetitia“ (liet. „Meilės džiaugsmas“) yra ilgai lauktas pop. Pranciškaus posinodinis apaštalinis paraginimas apie santuoką ir šeimą, paskelbtas 2016 m. balandžio 6 d. Jį sudaro 260 puslapių, arba maždaug 59 000 žodžių. Kun. George‘as Rutleris, apžvelgdamas nesaikingą šiuolaikinių Vatikano dokumentų dydį, pastebi, kad pop. Pranciškaus tekstas „apimtimi beveik prilygsta dviem trečdaliams visų Vatikano II Susirinkimo dokumentų ilgiui kartu sudėjus“.

Kaip turėtume vertinti „Amoris laetitia“?

Gerbiamas italų žurnalistas Antonio Socci rašo: „Šis apaštalinis paraginimas atvirai abejoja dviejų tūkstančių metų katalikų mokymu. Daugelis katalikų sutrikę, šokiruoti, netekę amo.“ Kard. Raymondas Burke‘as, reaguodamas šiek tiek švelniau, pavadino dokumentą „asmeniniu Popiežiaus požiūriu“, kurio „nereikią painioti su įpareigojančiu Bažnyčios mokymu (magisteriumu)“. Garsus profesorius Roberto de Mattei rašo: „Jei „Amoris laetitia“ tekstas yra katastrofiškas, dar labiau katastrofiška yra tai, kad jį pasirašė Kristaus Vietininkas.“ Visi šie įvertinimai yra taiklūs.

Ar mus tai turėtų stebinti?

Apaštalinis paraginimas neturėtų nustebinti tų, kurie sekė daug triukšmo sukėlusius 2014 ir 2015 metų sinodus, skirtus šeimos temai. Patys sinodai, jų spaudos konferencijos, jų tekstai ir neseniai paskelbtas Posinodinis paraginimas priklauso tam pačiam nenutrūkstam modernistinės revoliucijos srautui.

Kokia yra pagrindinė dokumento bėda?

Užtvindydamas skaitytojus žodžių gausybe – kai kurios šio potvynio bangos įdomios, kai kurios itin nuobodžios, – pop. Pranciškus veiksmingai kanonizuoja situacinę etiką. Jis vogčia atveria duris Komunijos teikimui išsiskyrusiems ir antrą kartą susituokusiems remiantis „atskirais atvejais“, šitaip pakirsdamas katalikų moralinės teologijos pamatus. Ypač pavojinga tai, kad jo požiūris nepripažįsta iš esmės „netvarkingų“ veiksmų. Paneigus esmingai blogų poelgių egzistavimą vienoje srityje, jie automatiškai paneigiami ir kitose srityse. Ne veltui progresyvistai paraginimą „Amoris laetitia“ ėmė nedelsdami šlovinti kaip „radikalų pokytį“.

Kas yra situacinė etika?

Tai etika, atmetanti visuotines, įpareigojančias, nekintančias moralės normas. Pagal šį klaidingą požiūrį, nėra tokio dalyko, kaip iš esmės blogas moralinis veiksmas, nėra tokios taisyklės, kuriai nebūtų išimčių, o veiksmo dorumas priklauso ne nuo objektyvios tiesos, o nuo konkrečios individo situacijos.

Ankstyvieji situacinės etikos šalininkai XX a. septintajame dešimtmetyje maištavo prieš tai, ką jie vadino „legalizmu“, „griežtumu“ ir „nekintamomis moralės normomis, kurių niekada negalima pažeisti“, nes tokia nuostata, anot jų, „suvaržo žmones taisyklėmis“.

Dr. Josephas Fletcheris (1905–1991), anglikonų dvasininkas ir pagrindinis šiuolaikinės situacinės etikos gynėjas (1966 m. išleidęs žymią knygą „Situacinė etika“ ir užbaigęs savo dienas kaip ateistas) tvirtino, kad tam tikrose situacijose mes neprivalome sekti objektyvia morale, užtenka „tarnauti meilei“ atsižvelgiant į konkrečias aplinkybes. Pop. Pranciškaus ir jo valdomo Vatikano skelbiamas naujas sielovadinis požiūris šiai klaidai suteikia naują pavidalą – esą svarbiausia yra „tarnauti gailestingumui“ atsižvelgiant į įvairias „konkrečias žmogaus gyvenimo aplinkybes“.

Ar pop. Pijus XII yra įspėjęs apie situacinės etikos pavojų?

Taip, nes situacinė etika atsirado dar prieš pasirodant dr. Fletcherio knygai. Kaip teigia britų istorikas Peteris Vardy, Pijus XII 1952 m. situacinę etiką apibūdino taip: „Tai individualistinis ir subjektyvistinis apeliavimas į konkrečias veiksmo aplinkybes siekiant pateisinti prigimtiniam įstatymui ir apreikštai Dievo valiai priešingus sprendimus.“

Ką dar šis popiežius yra pasakęs apie situacinę etiką?

Tais pačiais 1952 m. popiežius Pijus XII įspėjo: „Skiriamasis šios etikos bruožas yra tai, kad ji pagrįsta ne universaliais moralės įstatymais, pavyzdžiui, Dešimčia Dievo įsakymų, bet konkrečiomis sąlygomis ar aplinkybėmis, kuriose žmogui tenka veikti ir pagal kurias individuali žmogaus sąžinė turi daryti sprendimą. Pasak jos, kiekvienas žmogaus veiksmas atliekamas skirtingomis aplinkybėmis, šios būna unikalios ir galioja tik tuo momentu. Štai kodėl šios etikos šalininkai teigia, kad sąžinės sprendimo neturi lemti universalios idėjos, principai ir įstatymai.“ (Acta Apostolicae Sedis, 1952, pp. 413–419.)

Ar situacinę etiką yra pasmerkusi Šventoji Oficija?

1956 m. Šventoji Oficija[1] aiškiai pasmerkė situacinę etiką ir visas jos formas. Ji įspėjo, kad „naujoji moralė“ paplito „netgi tarp katalikų, nors ji prieštarauja Katalikų Bažnyčios skelbiamam moraliniam mokymui”. Toliau dokumente rašoma: „Situacinė etika nesiremia pačioje būtyje glūdinčiais objektyvios moralės principais, girdamasi, jog peržengia objektyvumo ribotumą. Šios sistemos šalininkai tvirtina, kad pagrindinė ir lemiama žmogaus veiklos norma nėra kažkokia objektyvi teisė, kurią apibrėžia prigimties įstatymas ir kurią dėl to įmanoma pažinti. Vietoj to, jie tvirtina, kad teisingas moralinio veiksmo normas nurodo kiekvieno atskiro individo tam tikra vidinė proto šviesa ir sprendimas [kitaip tariant, „sek savo sąžine“ – J. V.). Ši subjektyvi šviesa leidžia tam tikroje konkrečioje situacijoje atsidūrusiam žmogui pačiam nuspręsti, ką jis yra moraliai įpareigotas daryti hic et nunc (liet. čia ir dabar). Žmogiški veiksmai nepriklauso nuo jokių išorinių nekintamų taisyklių; nėra jokio išorinio tiesos ir dorovės mato, išskyrus vidinį; žmogus yra pats sau moralinis vadovas.“

Šventoji Oficija įspėjo, kad situacinė etika „dvelkia modernizmu ir reliatyvizmu“ ir „reikšmingai atitolsta nuo katalikų mokymo, perduoto mums nuo seniausių laikų“. Ji pasmerkė situacinę etiką, kad ir kokiu vardu ji būtų prisidengusi, uždraudė jos mokymą katalikų mokyklose, taip pat jos gynimą ar propagavimą knygose, straipsniuose ar paskaitose.

Deja, pasmerkimai modernistui nieko nereiškia. Pagrindinė modernizmo taktika yra apsimesti, kad Bažnyčios magisteriumas tam tikrais klausimais nėra nieko pasakęs.

Ar Apaštaliniame paraginime daug kalbama apie konkrečias aplinkybes?

Dokumente „Amoris laetitia“ randame pernelyg didelį dėmesį konkrečioms atskirų individų situacijoms, kurios neva gali sušvelninti objektyviai nuodėmingus veiksmus. Tokia kalba ypač būdinga situacinei etikai. „Amoris laetitia“ pradeda nuo asmens situacijos, o ne nuo nekintančių moralinių principų. Tikros sakramentinės santuokos norma yra apibūdinama labiau kaip „idealas“, o ne kaip neginčytinas Kristaus įsakymas. Dokumentas pernelyg palankiai žiūri į išsiskyrusius ir antrą kartą civiliškai susituokusius katalikus, taip pat į tuos, kurie gyvena kartu nesusituokę. Jiems jis randa vieną pateisinimą po kito, o tikrieji katalikų santuokiniai priesakai vaizduojami kaip abstraktūs ir atitrūkę nuo konkrečių žmogaus gyvenimo aplinkybių.

Štai keletas pavyzdžių:

§ 31: „Konkrečiai tikrovei pravartu skirti dėmesio, nes „Dvasios reikalavimai bei raginimai ataidi istoriniuose įvykiuose...“

§ 36: „Kitais kartais teologinį santuokos idealą pateikdavome pernelyg abstraktų, tartum dirbtinai suręstą, tolimą konkrečioms situacijoms ir faktinėms realios šeimos galimybėms.“

§ 301: „Bažnyčia yra rimtai mąsčiusi apie švelninančius veiksnius ir situacijas. [Dokumentas nemini, kad jokie švelninantys veiksniai nepateisina tokių esmingai blogų veiksmų, kaip sangulavimas, svetimavimas, kontracepcija ar homoseksualūs lytiniai santykiai – J. V.] Todėl nebegalima sakyti, jog visi tie, kurie gyvena vadinamosiose „nenormaliose situacijose“, gyvena darydami mirtiną nuodėmę ir yra netekę pašvenčiamosios malonės. Tai susiję ne tik su dieviškos normos nežinojimu. Asmuo gali puikiai žinoti taisyklę, tačiau jam gali būti itin sunku suvokti vidinę tos taisyklės vertę arba jis gali atsidurti konkrečioje situacijoje, kuri jam neleidžia veikti kitaip ir priimti kito sprendimo neužsitraukiant naujos kaltės.“

§ 304: „Negana vien tik nustatyti, ar individo veiksmai atitinka bendrą įstatymą ar taisyklę, nes to nepakanka siekiant įžvelgti ir užtikrinti visišką ištikimybę Dievui konkrečiame žmogaus gyvenime.“

Kaip teigia situacinė etika, mes turime pradėti nuo „konkrečių aplinkybių“ įvertinimo ir tik po to, remdamiesi šia faktine tikrove, daryti moralinę išvadą. Tokia nuostata reikalauja naujo dialogo ir sielovadinio įsižiūrėjimo, kuris nebesivadovautų tik „juoda ir balta“ matančiais absoliučiais principais. Tai savo ruožtu įgalintų kai kuriais atvejais teigti, kad gyvenantys objektyvioje mirtinoje nuodėmėje, subjektyviai gali būti malonės būklėje ir todėl su jais turi būti elgiamasi taip, kaip ir su gyvenančiais malonės gyvenimą.

Taigi 305 skirsnyje skaitome: „Įsižiūrėjimas turėtų padėti rasti būdus atsiliepti į Dievo kvietimą ir augti nepaisant trūkumų. Galvodami, kad viskas yra tik juoda arba balta, mes kartais užtveriame kelią malonei ir augimui...“

Kas iš viso to plaukia?
          
Iš to plaukia naujas požiūris, atveriantis kelią išsiskyrusiems ir antrą kartą susituokusiems priimti Eucharistiją remiantis jų konkrečioje situacijoje pasitaikančiais sunkumais. Komentuodamas Apaštalinį paraginimą, teologas kun. Brianas Harrisonas pastebi, kad labiausiai neraminantis pop. Pranciškaus naujo dokumento bruožas yra 8 skyriuje išreikštas „požiūris į tuos, kurie palaiko netvarkingus lytinius santykius“. Jis tęsia: „336 ir 351 išnašose, taip pat 300 ir 305 skirsniuose Šventasis Tėvas nutolsta nuo visų savo pirmtakų mokymo ir disciplinos, leisdamas bent kai kuriems išsiskyrusiems ir antrą kartą civiliškai susituokusiems katalikams priimti sakramentus (nepaskelbus jų pirmosios santuokos negaliojančia ir nereikalaujant pasiryžimo gyventi skaisčiai). Kadangi „įsižiūrėjus galima pamatyti, kad tam tikroje situacijoje nėra sunkios kaltės dėl įvairių švelninančių psichologinių ir kitokių veiksnių“, Pranciškus 351 išnašoje teigia, kad „Bažnyčios pagalba“ šiems objektyviai neteisėtose sąjungose gyvenantiems katalikams „kai kuriais atvejais galėtų reikšti sakramentų pagalbą.“

Iš konteksto matyti, pastebi kun. Harrisonas, kad tai reiškia Atgailos ir Eucharistijos sakramentų suteikimą tiems žmonėms, kurie ir toliau apsisprendžia gyventi nuodėmėje.

Kaip tai susiję su katalikų moraline teologija?

Tai faktiškai griauna tikrąją katalikų moralinę teologiją. Negalima vienu atveju pripažinti situacinę etiką, o kitais – ne. Jei situacinę etiką pripažinsime vienoje srityje, ji pakirs tikėjimą absoliučiais moraliniais principais ir kitose srityse. Šitaip visa moralė taps subjektyvi ir kintanti.

Tas pats pasakytina ir apie sakramentų teikimą gyvenantiems nuodėmėje: kai tik ši praktika dėl įvairių „konkrečių aplinkybių“ bus pradėta taikyti išsiskyrusiems ir antrą kartą civiliškai susituokusiems ir kai tik asmens situacija pradės apspręsti jo moralinį veikimą, netrukus išvysime, kaip kartu gyvenančios nesusituokusios poros ir net homoseksualai ims reikalauti teisės gauti Eucharistiją atsižvelgiant į jų kintančias gyvenimo aplinkybes.

Be to, kai absoliučių moralinių principų bus atsisakyta vienoje srityje, jų bus pamažu atsisakyta ir kitose srityse, tokiose kaip, pavyzdžiui: abortai, kontracepcija, homoseksualūs santykiai, eutanazija, medicinos etika, teisingas karas, surogatinė motinystė ir t. t. Atmetus universalias, saistančias, nekintančias moralės normas, vienintele elgesio norma tampa vadinamasis „įsižiūrėjimas“, pagrįstas konkrečiomis aplinkybėmis ar net vidiniu jausmu.

Kaip tai susiję su prigimtiniu įstatymu?

Prigimtinis įstatymas, apibrėžiantis moralę pagal vidinę veiksmų prigimtį ir pagal paties žmogaus prigimtį, sudaro Bažnyčios etikos ir sveiko proto pagrindą. Jo moko laiko patikrinta scholastinė realizmo filosofija ir teologija (o modernistai, kaip įspėjo šv. Pijus X enciklikoje „Pascendi“, niekina scholastiką).

Prigimtinis įstatymas visada buvo nesutaikomas situacinės etikos priešas, nes, pagal jį, tam tikri veiksmai yra iš esmės blogi ir jokios aplinkybės negali jų pateisinti.

Nenuostabu, kad pop. Pranciškaus dokumentas pakerta prigimtinio įstatymo sampratą, teigdamas, kad „prigimtinis įstatymas negali būti pristatomas kaip iš anksto nustatytas taisyklių rinkinys, kuris a priori primetamas moraliniam subjektui; tiksliau būtų sakyti, kad jis yra objektyvaus įkvėpimo šaltinis giliai asmeniniam apsisprendimo procesui“ (§ 305). Kitaip tariant, prigimtinis įstatymas prilyginamas viso labo „įkvepiančiai“ įdėjai, kuria galima sekti arba nesekti „giliai asmeniniame apsisprendimo procese“ renkantis savo moralinį elgesį.

„Amoris laetitia“ kryptis yra aiškiai priešinga prigimtiniam įstatymui, priešinga „juodiems ir baltiems“ moraliniams principams, subjektyvistinė ir situacionistinė. Šis dokumentas yra tikrosios katalikų moralinės teologijos laidotuvių varpas.

Ar tai paveiks moralinės teologijos mokymą?

Taip, pop. Pranciškus reikalauja, kad „Amoris laetitia“ požiūris taptų moralinės teologijos dalimi: „Mokant moralinės teologijos būtinai derėtų atsižvelgti į šiuos svarstymus, nes, nors ir turi būti rodomas rūpestis Bažnyčios moralinio mokymo visuma, visada reikia pabrėžti ir skatinti aukščiausias ir svarbiausias Evangelijos vertybes, ypač antgamtinės meilės, kaip atsako į visiškai nepelnytai siūlomą Dievo meilę, pirmenybę.“ (§ 311.)

Teiginys apie „meilės pirmenybę“ yra klaidinantis.           

Kodėl jis yra klaidinantis?

Tiesa visada turėtų eiti pirma. Tiesa, kaip moko scholastai ir sveika nuovoka, yra proto atitikimas objektyviai tikrovei. Sakyti ir ginti tiesą, ypač apie moralinius dalykus, yra didžiausia meilė, didžiausias „gėrio“ linkėjimas kitam.

Pranciškaus įvesta „meilės pirmenybė“ moralinėje teologijoje supainioja proto ir valios veikimą. Tiesa yra proto objektas, o meilė yra valios veiksmas. Valia yra akla galia, priklausanti nuo proto, nes šis parodo jai jos objektą, t. y. gėrį. Kad valia būtų nukreipta teisinga linkme, protas turi pažinti tiesą ir jos laikytis. Tiesa visada stovi pirmoje vietoje.

„Meilės pirmenybė“ moralinėje teologijoje skelbiama jau ne vieną dešimtį metų, bet toks požiūris yra neteisingas. Kai tik meilė kaip nors bus atskirta nuo doktrinos (objektyvios tiesos), arba virš jos iškelta, taps įmanomas bet koks nukrypimas, įskaitant klaidingą sentimentalizmą, prisidengiantį gailestingumu ir užuojauta.

Tačiau susidaro įspūdis, kad Pranciškus tiesos pirmenybę moralinėje teologijoje laiko „netinkama teologine koncepcija, abejojančia Dievo visagalybe ir ypač Jo gailestingumu“ (§ 311), ir kad jis nori savo naują požiūrį matyti moralinės teologijos mokymo dalimi.

Ar tik tokia yra „Amoris laetitia“ problema?

 Reikėtų visos knygos ar netgi savaitės paskaitų norint aptarti visas „Amoris laetitia“ problemas, trūkumus ir pavojus. Šiame straipsnyje atkreipiamas dėmesys tik į situacinės etikos problemą, pagrindinę dokumento klaidą, kuria yra grindžiama daugelis kitų teksto klaidų.

Kodėl tuomet daug katalikų giria dokumentą arba sako, kad jame iš esmės nėra nieko bloga?

Tam galėtume duoti bent 5 priežastis:

1) Dauguma katalikų, įskaitant kunigus ir vyskupus, nėra tinkamai, sistemiškai studijavę scholastinės filosofijos ir teologijos. Daugelio jų žinios šioje srityje yra fragmentiškos ir nepakankamos, nes po Vatikano II Susirinkimo šių disciplinų buvo atsisakyta beveik visose seminarijose ir katalikiškose aukštosiose mokyklose. Taigi jie neturi pakankamai žinių, kad galėtų įžvelgti akivaizdžias problemas.

2) Kiti katalikai mano turį pareigą ginti ir priimti viską, kas išeina iš popiežiaus lūpų, net jeigu, kaip pastebėjo kard. Burke‘as, šis dokumentas perteikia tik pop. Pranciškaus „asmeninį požiūrį, kurio nereikia painioti su įpareigojančiu Bažnyčios mokymu“. Tačiau iš pop. Inocento III, šv. Roberto Belarmino, Suarezo ir kitų mes žinome, kad popiežius gali nukrypti nuo tiesos, ir jeigu taip atsitinka, katalikai turi priešintis ir neleisti jam skleisti klaidų.

3) Daugelis katalikų nežino, kad „Amoris laetitia“ yra Bažnyčią paskutinius 50 metų niokojančios moralinės teologijos krizės vaisius. Nuo Vatikano II Susirinkimo laikų tokie pseudoteologai kaip kun. Josephas Fuchsas, kun. Charles‘as Curranas, kun. Richardas McBrienas, kun. Richardas McCormickas ir daugelis kitų stengėsi į moralinę teologiją įskiepyti šį situacionalistinį, konsekvencialistinį[2], reliatyvistinį požiūrį. Išskyrus Charles‘ą Curraną, kuris buvo nutildytas, visi kiti minėti teologai laisvai skelbė savo idėjas, skleisdami savo nuodus Bažnyčioje ištisus dešimtmečius (ypač valdant Jonui Pauliui II, kuris prieš juos nesiėmė jokių realių veiksmų). Vienintelis stiprus pasipriešinimo balsas buvo mons. Williamas Smithas, moralinės teologijos profesorius, kuris 1970–2000 metais surengė daugybę paskaitų prieš šiuos klaidų skelbėjus ir jų situacinę etiką. (Kaip sako airiai, gerai, kad mons. Smithas jau miręs, nes jei būtų buvęs gyvas, „Amoris laetitia“ būtų jį nužudžiusi.)

4) Pernelyg daug katalikų tiki tvirtinimu, kad Posinodinis paraginimas nekeičia Bažnyčios mokymo, ir todėl jaučiasi saugūs. Taip manantys nesupranta modernizmo taktikos. Modernistai, kaip įspėjo šv. Pijus X, yra „pilni apgaulės“ ir paprastai viešai neskelbia keičią doktriną. (Beje, pop. Pranciškus 297 skirsnyje, regis, ištaria heterodoksinį teiginį: „Niekas negali būti pasmerktas amžiams, nes tai nėra Evangelijos logika!“ Tai paneigia Biblijos ir katalikų mokymo tiesą, kad kai kurios sielos būna pasmerktos amžinai pragaro kančiai.) Vietoje to modernistai, vartodami naują kalbą, pabrėždami vienas tiesas ir nutylėdami kitas, kurdami tam tikrą atmosferą („gailestingumas ir užuojauta!“), meluodami, kad magisteriumas nėra kalbėjęs tam tikrais klausimais, nepatvirtindami tų katalikų mokymo punktų, kurie prieštarauja jų idėjoms, ir įvesdami naują, doktrinai priešingą praktiką, įvykdo revoliuciją katalikų nuostatoje ir elgesyje. Kaip tik tai būdinga ir Posinodiniam paraginimui „Amoris laetitia“. Net konservatyvusis Philipas Lawleris, „Catholic World News“ redaktorius, pop. Pranciškaus dokumentą pavadino „tikėjimą griaunančiu“ tekstu.

5) Galų gale liberalūs katalikai, žinoma, sveikina naują kryptį. Radikalusis kard. Kasperis džiaugėsi, kad dokumentas reiškia „tikrą pokytį“.

[1] Šventoji Oficija – anksčiau tai buvo Romos inkvizicijos tribunolas, dabar – Tikėjimo doktrinos kongregacija.
[2] Konsekvencializmas, arba pasekmizmas, – moralinė teorija, teigianti, kad kiekvieno poelgio arba veiksmo moralinė vertė slypi tik jo pasekmėse, todėl morališkai teisingi yra tie poelgiai, kurių pasekmės yra geros.

Parengta pagal Catholic Family News

Susiję

Straipsniai 3030845111075782274

Rašyti komentarą

 1. Anonimiškas2016-04-30 15:45

  "o modernistai, kaip įspėjo šv. Pijus X enciklikoje „Pascendi“, niekina scholastiką"

  Ugdytojai-strategai, atrodo, taip pat: mokyklose neliko lotynų kalbos...

  AtsakytiPanaikinti
 2. Tai kas iš tikrųjų pirmesnė - tiesa ar meilė?

  AtsakytiPanaikinti
  Atsakymai
  1. Anonimiškas2016-04-30 21:14

   Meilė be tiesos tiek pat prasminga, kiek laiškas be adreso...

   Panaikinti
 3. Paranojiški svaičiojimai. Ištraukia iš konteksto žodžius ir sapalioja. Bažnyčia turi eiti aukso viduriu - ultrakonservatoriams auksovidurys per liberalus, modernistams - per konservatyvus. Jei darai tinkamai - neitiksi niekam. Pagarba Pranciškui.
  P.S.
  Atkreipktit demesi kad straipsnis paskelvtas lefebristu, kurie nera Katalikai o sektantiškų bruožu atskala.

  AtsakytiPanaikinti
  Atsakymai
  1. Va, ką vertinu, tai argumentuotą, pasvertą kritiką! Kaip grakščiai ir logiškai paneigti visi straipsnyje pateikti argumentai ir akivaizdžiai įrodyta, kad kad moralinis reliatyvizmas yra gėris! Įsiklausykite į argumentaciją: "Paranojiški svaičiojimai. Ištraukia iš konteksto žodžius ir sapalioja. [...] Atkreipktit demesi kad straipsnis paskelvtas lefebristu, kurie nera Katalikai o sektantiškų bruožu atskala." Argi ne puikus homjaunuoliškai-liberastinės logikos pavyzdys? Kaip čia neprisiminsi "senųjų" komjaunuolių pareiškimų "tai šlykštus melas, o kas taip kalba, tas liaudies priešas!" Ir viskas - "teorema įrodyta"! :) Ne tik popiežiaus soste sėdintis komuniaga, bet ir jo fanklubo atstovas Gluosnis - maladiec! :)

   Panaikinti
  2. Bergoglio iš pradžių tiesiogiai išniekino Katalikų Bažnyčios simbolį - Šv. Petro Baziliką ir Mergelę Mariją, gruodžio 8d, per Nekaltojo Prasidėjimo šventę leidęs Pasaulio Bankui ant Šventojo Petro Bazilikos surengti neopagonybės šviesos šou žemės motinos pagarbinimo tema , o dabar jau išniekina ir dvasinį Kristaus palikimą.
   Įveskit į google "fiat lux light show", paprašykite vaizdų ir pasigėrėkite kaip pagrindinė katalikų Šventovė kuriam laikui buvo paversta neopagonybės šventove.
   https://www.google.lt/search?q=fiat+lux+light+show&espv=2&biw=1242&bih=585&site=webhp&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjSxOHc27jMAhUMKpoKHVPVDTkQ_AUIBigB

   Na o kas supranta simoboliką, tai šis vaizdas ant Šv. Petro bazilikos yra ypatingai iškalbingas. Gal čia užuomina į tai, kuo baigsis meilė kaip seilė, kuri yra aukščiau už patį Dievą.
   http://www.adventuresofyoo.com/wp-content/uploads/2015/12/Steve-McCurry2-fiatlux.jpg
   p.s žinau, kad apie tą šou rašė ir Propatria, bet pateikta viena nuotraukėlė, tebuvo lašelis jūroje, o light show google vaizdai pasideda susidaryti pilną vaizdą, koks pagrindinės katalikų šventovės išniekinimas tuomet įvyko.

   Panaikinti
  3.  Šv. Petro baziliks isniekinti labiau nei XVI a popieziai su orgijomis ir sodomijomis negalima. Pasidomekit - baznycos klasikine era - viduramziai ir renesansas - baznycios sugedimo istvirkimo dugnas. TIK neismaneliai gali sakyri kad dabar baznycios nuopolis.

   Panaikinti
  4. Na, kadangi jau "labiau išniekinti nebegalima", reiškia, galima daryti, ką nori - vis tiek nesiskaitys. Beje, gi tas pats galioja ir bažnyčiai bei tikėjimui apskritai. ;) Nuo šiol po bet kokio feminisčių, pederastų ar šiaip liberastų "performanso" kokioje nors bažnyčioje galima bus drąsiai sakyti magišką liberastų frazę "če nesiskaito!", nes, kaip Gluosnis sakė, RKB jau tiek išniekinta, kad kas beįvyktų, bus dėmesio nevertos baikės. Maladiec, drg. Gluosni! :)

   Panaikinti
  5. Taip palyginus su tuo kas buvo -bet kas tebus baikes. Baznycia buvo isniekinta maksimaliai "tradiciniu" 15 16 a. popieziu.
   Tai nepateisina amoraliu veiksmu dabar - tik leidzia suprast kad blogio buvo visada ir gal didesnio nei dabar. Nereikia isivaizduoti kad dabar patys blogiausi laikai amoraliausi ir tiesiog laukia greita mirtis ir kapituliacija. Baznyciai Viespats atsiuncia gydytoju - is viduramziu krizes istrauke Pranciskus is sios istrauks gal Faustina. :) bet tikrai ne Lefebras su savo sektantiska sutve.

   Panaikinti
  6. Tai jo jo - "ura! ir dajoš homunizm!" chebra "ištrauks" garantuotai. :) Juolab, kad kas jau kas, o Gluosnis tikrai žino, kas gali RKB ištraukti iš dabartinės kloakos, o kas ne - ypač atsižvelgiant į tai, kad jis priklauso į tą kloaką ĮTRAUKIANČIŲ fanklubui. :)

   Panaikinti
  7. Beje dėl šito - "bet tikrai ne Lefebras su savo sektantiska sutve.". Įdomus variantas - raudonųjų "riavaliūcijonieriū" fauna, kuri RKB mokymą siekia apversti aukštyn kojom ir išversti išvirkščią, "sektantais" vadina tuos, kurie tą mokymą siekia IŠSAUGOTI. Išties, įdomu. :)

   Panaikinti
  8. Anonimiškas2016-05-02 21:26

   Besiskeryciojantis ateistinis bolsevikelis pikciurna soka klumpakoji aolink kalbas apie krikscionybes ateiti. Koks tau, pagoni, skirtumas ir ka tu gali kokiu nors susijusiu klausimu pasakyti? Meldiesi kiekviena karta kitam stabui - pradejes nuo pionierisko ir komjaunuolisko entuziazmo apraisku, baigsi nezinia kuo..

   Panaikinti
  9. Na, apie homjaunimo problemas, susijusias su realybės suvokimu, jau esu sakęs, tad nesikartosiu. Homjaunimui priklauso egzistuoti (vos suklydęs neparašiau "gyventi" :)) savo liguistų fantazijų pasaulyje, šūkauti "ura - dajoš homunizm!" beigi "progres neastanoviš!" ir nebandyk suprasti to, ko suprasti jis iš principo neįgalus. ;)

   Panaikinti
  10. Anonimiškas2016-05-03 06:21

   Na, ir kas is tos tavo beprasmes trydos, kurios niekas net nesivargins skaityti toliau trecio rugtelejimo?

   Panaikinti
 4. Pikc tu esi netikintis ir mokini popieziu ir katalikus kaip sneketi ir tiketi. Labai primena sovietu komunistus:)

  AtsakytiPanaikinti
  Atsakymai
  1. Netgi netikinčiam akivaizdu, kad neomarksistinės-liberastinės ideologijos brovimasis į krikščionybę nieko gero nežada. O jei būčiau komunistas, tai visomis keturiomis sveikinčiau (nors ir su tam tikra doze pavydo) tokią "pažangą", nes naujieji marksistai, griaudami RKB iš vidaus, sėkmingai daro tai, ko taip ilgai nesėkmingai siekė senieji marksistai. ;)

   Panaikinti
 5. Eina sau, baisu, pakraupau, peržiūrėjusi Rasos nuorodą apie "Fiat lux" festivalį. Ar jums neprimena (ir tie vaizdai, ir apskritai laikai) Apr 13: "Ir išvydau iš jūros išnyrant žvėrį...". Mačiau ten grynai satanistinių simbolių (pvz., penkiakampę žvaigždę su atvirkščiai užrašytais fiat lux, t.p. rozenkreicerių rožę, pederastų vėiavos spalvas ("šviesą") ir daugybę žvėries atvaizdų. Kokia pažanga, Gluosni, ar ne? Koks šventumas!

  Šitam straipsny atkreipiau dėmesį į popiežiaus raginimą prigimtinį įstatymą traktuoti kaip "objektyvaus įkvėpimo šaltinį giliai asmeniniam apsisprendimo procesui". Pvz., jei tu, mielas Gluosni, nuspręsi, jog myli kitą Gluosnį, ir tau atrodys, jog tai tikra meilė, ką tuomet darysi? Ar laikysi tai nuodėme, ar ieškosi toje nuodėmėje "apsisprendimo proceso"? O gal pederastija ims ir pasidarys (tavo atžvilgiu) nebe pederastija? Juk Bergoglio siūlo teikti meilei pirmenybę?

  AtsakytiPanaikinti
  Atsakymai
  1. Kur čia "pliusą" arba "like" paspausti? :)

   Panaikinti
  2. To Jota
   apie žvėrį is Apokalipsės labai gerai pastebėjai. Man visai net nekilo tokia mintis. O vaizdui su liūtu, tiktų tokia evangelijos citata"
   1 Petr 5-8"Jūsų priešas velnias kaip riaumojantis liūtas slankioja aplinkui, tykodamas ką praryti."
   http://www.telegraph.co.uk/news/picturegalleries/earth/12041369/Fiat-Lux-Light-Show-St.-Peters-Basilica-transformed-for-climate-change.html?frame=3521779

   O prisimenat, kai popiežius Benediktas XVI pranešė apie atsistatydinimą, ir tą pačią dieną į Šv. Petro Baziliką tenkė žaibas:
   https://www.youtube.com/watch?v=_J7X8g37w4A
   „Mačiau Šėtoną, kaip žaibą krintantį iš dangaus“ (Lk 10,18)

   Panaikinti
  3. Ar tikrai tas žaibas trenkė? Aš kažkodėl netikiu. O versijų, kodėl buvo atstatydintas popiežius Benediktas, yra visokių, vėl reiktų lįsti į politiką, nenoriu rašyti, nes pati nesu tuo tikra. Bendrais bruožais p. Benediktas atsisakė padėti tiems, kurie laukia Antikristo. Tokia apokaliptika turbūt skamba pigiai, bet nieko įtikinamesnio nesu skaičiusi.
   Prisiminiau, kaip vienas kunigas pasakojo, jog nelabasis užpykęs dėl ko nors ima daryti zbitkus kompiuteryje (tikrai, man šįryt kažkas panašaus nutiko:). Patarčiau laikyti ant kompo bent kryželį ar ką nors panašaus. Kartą peržegnojau vieną vaizdą ir bemat puslapio apačioj pamačiau blankų užrašą Спасибо, не показыбайте мне эты штуку больше. Nori tikėk, nori ne. Šiaip haliucinacijos man nesirodo:).

   Panaikinti
  4. vietoj v beveik visada paspaudžiu b, turi būti не показывайте, эту

   Panaikinti
  5. Sako, iš tikrųjų trenkė: https://www.youtube.com/watch?v=U4qdo0e8ECE, http://www.accuweather.com/en/weather-blogs/weathermatrix/did-lightning-really-strike-vatican-after-popes-resignation/6050437,
   http://www.usatoday.com/story/weather/2013/02/12/lightning-bolt-strikes-vatican-pope-benedict-resignation/1913095/

   Panaikinti
  6. P.S. Įdomus variantas: žmogus netiki, kad žaibas gali trenkti į aukštą pastatą, bet tiki, kad po peržegnojimo kompas su savininku pradeda rusiškai bendrauti. :D
   P.S.S. Nuoširdus patarimas išlįsti iš rusiškos infosferos, nes ilgainiui smegenys atrofuosis ir į vatą pavirs. ;)

   Panaikinti
  7. Gal ir trenkė, ar aš ką sakau? Vat skaičiau, kad kai per Vatikano I susirinkimą priiminėjo popiežiaus neklystamumo dogmą, taip sutemo, kad susidarė katastrofiška situacija - teksto nebebuvo įmanoma įžiūrėti. Taigi regis, Dievas nelabai norėjo, kad toji dogma būtų priimta.
   O rusiška infosfera čia niekuo dėta. Bet kuo ji pačiam taip trukdo, tai niekaip negaliu suprasti, kad ir kaip suku galvą lig šiolei:). Negana to, kai palyginu pravoslavų (ne ekumenistų)) dvasią su mūsuoju dabartiniu katalikiškumu, - baisus skirtumas, mūsų katalikiški plotai vien dykynė, tekstai ir žodžiai - barškanti publicistika ir tuščiažodžiavimas.
   Vakar prie mamos kapo stovėdama pagalvojau, kad juk mes matomi IŠ TEN kaip ant delno. Vertėtų šito nepamiršti, ar ne?

   Panaikinti
  8. Beje, o kuo lengviau patikėti - ar kad žaibas trenkė dėl popiežiaus atstatydinimo, ar kad blankus užrašas atsirado parodžius kryželį?

   Panaikinti
  9. Hmm... Nepatinka, kai mano žodžius iškreipia. Palyginam:
   Pikc: "žmogus netiki, kad žaibas gali trenkti į aukštą pastatą"
   Unknown: "kad žaibas trenkė dėl popiežiaus atstatydinimo"
   Nemanote, kad tamstos versija "šiek tiek" kitokia, negu maniškė? ;)
   O dėl kompo polinkio rusiškai bendrauti su savininkais - kodėl gi, tikiu: viskas priklauso nuo to, ko ir kokiais kiekiais užvartoji.
   Dėl rusiškos infosferos jau sakiau, bet dėl visa ko pakartosiu: "ilgainiui smegenys atrofuosis ir į vatą pavirs". Paskui pradeda tokie žmogeliai su lozungais "za vatnost ir dvasingumą!" (neprisimenu, kas sakė - bet patiko :)) aiškinti, kaip rusų "pravoslavnyj fašyzm" ir putka išgelbės pasaulį nuo antikristo. Pats tokių mačiau - žinau, apie ką kalbu. :)

   Panaikinti
  10. Vaje, tai tu iš tikrųjų netiki? Kaip gaila... Ir kaip aš, kvailė, nepažįstu žmonių. Būčiau kalbėjusi su tavim visiškai kitaip, nes netikintis žmogus nesuvokia vidinių reiškinių sąsajų, nemato tikrosios prasmės, ką, pvz., aiškiausiai įrodo paties ketinimai kalbėti apie žaibo trenkimą "after popes rezignation" (tavo nuoroda) ir nematyti sąsajų. Juk tai kvailių kvailiausia. O gal mane čia taip kvailini? Koks man reikalas tikėti ar netikėti, kad žaibas trenkė į Vatikaną, jei aš išvis netikinti? Tegu sau tranko. Ir tuomet koks pačiam reikalas diskutuoti apie situacinės etikos blogumą ar gerumą? Juk tau nėr jokio skirtumo, kokia ta etika - "pagal taisykles" ar "pagal situaciją". Ir vadinasi, visi, kurie patiria stebuklus ar kokius nepaaiškinamus materialistiniu suvokimu reiškinius, yra ko nors "užvartoję". Kunigas, kuris mums pasakojo apie panašias kompo keistenybes, irgi buvo "užvartojęs".
   Paskutinės 17.57 kom. pastraipos pretenzijos iš esmės tuščios, ir man belieka galvoti, kad pats turi kokią nuoskaudą ar ką nors panašaus, gautą iš tos terpės. Kaip kitaip paaiškinti tokią liguistą neapykantą?
   "Pravoslavnyj fašyzm" girdžiu pirmąkart, o "putka" man ne idealas.

   Panaikinti
  11. 1. Tamsta pareiškėte, jog netikite, kad tas žaibas buvo (cituoju: "Ar tikrai tas žaibas trenkė? Aš kažkodėl netikiu."), tad aš ir pateikiau nuorodas, kad tikrai buvo. Toli siekiančias išvadas padarėte jau be mano pagalbos. Tai, kad žaibas buvo po popiežiaus atsistatydinimo, gali būti suvokiama dvejopai - arba kaip sutapimas, arba kaip dangiškas ženklas - pastaruoju atveju atsiveria didžiulės interpretavimo galimybės, ribojamos tik asmeninės fantazijos. :)
   2. "Ir tuomet koks pačiam reikalas diskutuoti apie situacinės etikos blogumą ar gerumą? Juk tau nėr jokio skirtumo, kokia ta etika - "pagal taisykles" ar "pagal situaciją". - aha, nėra jokios etikos už religijos ribų, ne? Paaiškinsiu, kad išvengtume nesusipratimų ateityje - RKB iki šiol jaučiau simpatiją, nes, mano nuomone, tai buvo bene vienintelė institucija, nuosekliai kovojanti prieš neomarksistinį moralės iškraipymą (čia nesunkiai galima įžvelgti grįžimą prie bolševikų siautėjimo Rusijoje XX a. prad. - ten irgi buvo "išsilaisvinimas iš buržuazinės etikos varžtų"). Manęs tiesiog nežavi gyvulėjimas ir jo šlovinimas. Kol RKB prieš tai kovojo, tol, kaip sakiau, jaučiau jai simpatiją, o kadangi dabar ji noriai eina velniop - simpatija blėsta. Tai NEsusiję su religija. Jei tai būtų ne RKB, o ateistinė ar pagoniška organizacija - aš palaikyčiau ją, jei RKB užsiimtų pederastijos plėtra, remdamasi "slaptu apaštalų gyvenimu" - aš būčiau prieš ją, nepaisant visų evalgelijų ir pan. Tikiuosi, sugebėjau savo požiūrį išaiškinti.
   3. Apie "liguistą neapykantą" rasiejai (dar vadinamą "rusofobija" - plg. su lberastinių neomarksistų taip mėgiama "homofobija") labai mėgsta postringauti koloradiniai vatnikai. Ir mano komentaras apie tai - ne "pretenzijos", o, kaip ir sakiau, draugiškas perspėjimas, nes tikrai savo akimis mačiau ne vieną nukoloradėjusį naivuolį, išsiilgusį "dvasingumo iš Rytų" ir rasiejoje įžvelgusį "kovotoją prieš bedievystę".
   P.S. O dėl "pravoslavno fašyzmo" - štai, švieskitės: https://www.youtube.com/watch?v=HmXu6G7DTsM. Tos vėliavėlės, jei neklystu, tamstos dažnokai siūlomų puslapių fone šmėžuoja, ne? ;)

   Panaikinti
  12. Ar tos vėliavėlės užlankstytais kampais? Ne. Pačiam negėda? Stebiuosi - tiki kažkokių fašistuojančių snarglių šūkalojimais?! Pažiūrėjau iki 4 min. ir nusispjoviau. Nejau toks primityvas esi religijos srity, o gal tikrai piktas? Na, aš irgi kartais būnu pikta. Juk gali atsiversti oficialųjį RPC puslapį - http://www.patriarchia.ru/, ir ten tos fašistuojančios sektos nerasi nė kvapo.
   O aš dažniausiai žiūriu šį puslapį - http://3rm.info/publications/43231-krov-ego-na-nas-i-na-chadah-nashih.html, kurio svarbiausiąją ideologiją - Maskvos kaip Trečiosios Romos atmetu, pravoslavišką teologiją atmetu, antikatalikiškas nuostatas atmetu. Pasilieku tik tai, kas neprieštarauja Kristaus mokymui ir jo dvasingumui. Ir pačiam siūlyčiau pirmiau žiūrėti ne į organizaciją, bet į Kristų, koks jis yra iš tikrųjų. Galima, žinoma, žiūrėti ir į jo darbus, kurie neatskiriami nuo jo Asmens, pvz., Bažnyčios įkūrimą. Bažnyčios, kuri nuodėmingų žmonių per šimtmečius buvo kraipoma, bet Dievo vis išgelbstima nuo žlugimo. Tai iš tikrųjų ne organizacija, bet gyvas organizmas, kuris ne šiaip sau kovoja prieš "neomarksistinį moralės iškraipymą", bet ATVERIA žmonėms vartus į amžinybę, kuria pats netiki. Nors jeigu jos nėr, įrodyk, kad gyvenimas turi prasmę? Čia priėjom prie etikos (dorovės) kilmės. Kur jos šaknys?

   Tai va. O 3rm nuorodoje specialiai atverčiau tą straipsnį, kad paklausčiau tavęs dėl teiginio: "Здесь разгадка вопроса кроется в одном факте, о котором одни не задумываются, а для других говорить об этом неудобно. Дело в том, что по каким - то не до конца выясненным причинам, этническая принадлежность 90% лидеров русских, православных организаций – нерусская, они евреи, и сами хорошо знают об этом факте."
   Ir toliau žr. visą pastraipą. Straipsnis taikus, be pykčio, ir pasirašytas "Грешный Р.Б. Александр Лукьянчук." Kad taip mūsieji katalikai pasirašinėtų nusidėjėliais!
   Taigi norėjau paklausti, ar tiki tokia statistika? Nors tai jokia naujiena, mes tai žinojom nuo seniausių laikų. O jei tiki, tai gal ir požiūris į "vatnost" pasikeis? Bent jau pamąstyk apie tų dviejų tautų sąsajas, straipsnyje jų etniniai skirtumai pakankamai išryškinti.

   Panaikinti
  13. Hmm... čia selektyvus aklumas, ar kaip? Tiesiog iki skausmo primena neomarksistinių liberastikų taip mėgstamą "če nesiskaito!", jei bedi juos nosimi į jų taip mėgstamų babajų ir negrų pasisklaidymus. Taigi, pažiūrėkim, kas "nesiskaito" tamstos atveju:
   1. Kad tie "fašistuojantys snargliai" (įdomus garbaus amžiaus barzdotų dėdulių apibūdinimas ;)) eina su religiniais šūkiais ir ikonomis;
   2. Kad kartu su jais eina stačiatikių popas (ties 1:22);
   3. Kad tamstos nurodytame puslapyje "krov ego etc." puikuojasi ta pati imperinė rasiejos vėliava, kurią tamposi ir tie "fašistuojantys snargliai";
   4. Kad rasiejos cerkvė kaip Siamo dvyniai suaugusi su chuilo valdžios aparatu į tą dvigalvį broilerį-mutantą, pavaizduotą rasiejos herbe;
   5. Kad rasiejos stačiatikių cerkvės vadovas "nebijo chuilo į akis pasakyti" štai tokią jau legenda tapusią "pravdū-matuškū": https://www.youtube.com/watch?v=mj6gTyJbfrs
   6. Kad, pačios tamstos žodžiais tariant, ta fauna laiko Maskvą "trečiąja Roma" ir pasižymi antikatalikiškomis nuostatomis.
   Ar ne per daug tų "če nesiskaito"? ;) Kas tada "skaitosi"? Ir šita fauna - tamstai kelrodis "pas Kristų", kuris "ATVERIA žmonėms vartus į amžinybę"? Tikrai? :)
   Pabandykite nors trumpam iš šalies pasižiūrėti į savo poziciją - galbūt suprasite, kad mano perspėjimai dėl mirkimo rusiškoje infosferoje keliamos grėsmės smegenims yra toli gražu ne be pagrindo.
   Tikrai nesinori matyti, kaip žmonės virsta koloradiniais zombiais su vata vietoj smegenų, veblenančiais apie tai, kaip matuška-rasieja išgelbės pasaulį nuo žydų sąmokslo beigi šiaip kokio nors antikristo atėjimo.
   O dėl etikos/dorovės - galima aiškinti, kad tai - religijos išradimas, bet lygiai taip pat - kad religija tiesiog perėmė bendražmogiškas vertybes ir tabu (nevogti, nemeluoti, nepaleistuvauti, nežudyti ir pan.) bei paskelbė savomis. ;) Kitaip tariant, į religiją galima žiūrėti kaip į įstatymą su savo atlygio ir bausmių sistema: juk pasaulietiniai įstatymai irgi saugo (na, gerai - TURĖTŲ saugoti) moralę/dorovę - betgi ne iš jų ta moralė kilusi.

   Panaikinti
  14. Ir kaip pats netingi gintis? Tas stačiatikių popas su keliais idiotais tikriausiai padarys perversmą Rusijoj? Būtų gerai, jei nepripaišytum man to, ko aš nepripažįstu. ATVERIA vartus į amžinybę Katalikų Bažnyčia, nejau reiks aiškinti kiekvieną žodį, juk iš konteksto ir tiesiogiai galima suprasti, ką aš pripažįstu, ką atmetu. Pasižiūrėk dar kartą mano rytą 10.24 rašyto komentaro antrą pastraipą - pravoslavišką teologiją ir antikatalikiškas nuostatas ATMETU. ATMETU REIŠKIA NEPRIPAŽĮSTU, daėjo? "Tikrai nesinori matyti, kaip žmonės virsta koloradiniais zombiais..." ir tolesnės nesąmonės apie išgelbėjimą nuo žydų sąmokslo - durnas gal? O aš pačiam iš jutūbės irgi tokio pat lygio nuorodą (nors gal ne, toji nuoroda turi daugiau pagrindo. Ir kaip ją suderinsi su Kirilo žodžiais?) apie Chuilo - https://www.youtube.com/watch?v=mj6gTyJbfrs. Ir ką?
   Apsiramink, Pikc, nebūk kaip tas Mogelas iš "Tiesos". Aš nepykstu, mes paprasčiausiai nesusikalbam.
   Apie moralumą kitąkart, jei dar kalbėsim;).

   Panaikinti
  15. Aš ne GINUOSI, o bandau tamstą į protą atvesti, kol dar visai nenupušote po ta rusišką mėšlą beklampodama. Nors, panašu, jau pavėlavau. :)

   Panaikinti
  16. Krikščionys (pravoslavai) nėra "rusiškas mėšlas". Kad tik pats taptum tokiu "mėšlu", būtų labai gerai.

   Panaikinti
 6. Aciu gerbiami krikscionys uz siuntima patirti homo meile :). Aciu, turiu zmona ir vaika. Popiezius skatina pasitiketi zmogumi ir jo sazine... tiesiog. Juk Dievas teis pagal zmogaus sirdi o ne pagal skrupulingus pliusus ir minusus...Perziurekit dar karta tas nuotraukas - jei jau jums ten rodosi piktojo simboliai - siulau pasinagrineti Tamstu sirdis ar neslankioja jose...Zmogus isorej daznai mato tai kas jo viduje. Deja.

  AtsakytiPanaikinti
  Atsakymai
  1. Nereikia čia įžeistos nekaltybės vaidinti - komentatorius "Unknown" pateikė visiškai logišką "progresyvistinės" liberast-neomarksistinės ideologijos, kurios apologetas tamstelė esate, ekstrapoliaciją. Taigi "Popiezius skatina pasitiketi zmogumi ir jo sazine... tiesiog" - o jau ten ar homo, ar pedo, ar zoo, ar dar kokio "progresyvaus mąstymo" veikėjo sąžinė - koks skirtumas? Juk "kas aš toks, kad smerkčiau", ne? "Juk Dievas teis pagal zmogaus sirdi o ne pagal skrupulingus pliusus ir minusus...". "After all, love is love" (TM). ;)
   Tad "Unknown" LABAI taiklių klausimų tamstelei tolerastiškam progresyvui pamėtė - o bandymai "išsivartyti" irgi šį tą sako. ;)

   Panaikinti
  2. P.S. Jei kas nežino, tas "After all, love is love" - mėgstamas "progresyvų" posakis po JAV AT sprendimo dėl privalomo homikų "santuokų" registravimo. ;) Priminsiu, kad popiežiaus soste sėdintis komuniaga savo vizito JAV metu oficialiai palaikė NE dėl krikščioniškų įsitikinimų nukentėjusią (nes atsisakė tokią "santuoką" registruoti) pareigūnę Kim Davis, bet pederastus, suteikęs jiems privačią audienciją ir pavadinęs "šeima". ;)

   Panaikinti
 7. Pirmiausia, niekas Gluosnio nesiuntė "patirti homo meilę". Tiesiog daviau pavyzdį, kaip veikia "situacinė etika" praktikoje, Pikc viską jau apibendrino, tik dar pridursiu prie žodžių "Popiezius skatina pasitiketi zmogumi ir jo sazine... tiesiog.", jog tai absoliuti nesąmonė, nes visi dvasininkai visais laikais skatino pasitikėti ne savim (NB!), o vien Dievu. Pasitikėti savim yra velniškas reikalas. Jei rašinėji tokius niekus, Gluosni, nepyk, bet visai nenumanai reikalo esmės.
  Aš irgi norėčiau svarių argumentų lefebristų nenaudai. Bet, išskyrus puikybę, taip ir nesulaukiu daugiau jokio pagrindo, kodėl jie sektantai, nors visiškai neturiu jokio intereso jų ginti. Puikybės turi visi, sakoma, ji išnyksta tik penkios minutės po mirties:). Ir kodėl būtent Kowalska ištrauks iš šios krizės, juk daug didesnis vaidmuo logiškai čia tektų Fatimos įvykiams? Argumentų, Gluosni, argumentų, aš pasiryžusi priimti protingus, viltį teikiančius argumentus. Kad kas pasiūlytų išmintingą sprendimą, ne pragaištingą ir bedvasį ekumenizmą, ne pasitikėjimą klystančia ar jau iškrypusia sąžine, ne meilės ieškojimą nuodėmėje... Apskritai ar žino kas nors, kaip išsikapstyti iš šios duobės?
  O pats nieko kito nesiūlai, tik kapstytis po masonų klastas, gal rasime ten "meilę". ??
  Jota

  AtsakytiPanaikinti
 8. To Jota
  Na dėl žaibo, apie tai pranešė tą pačią ar tai sekančią po Benedikto XVI pranešimo apie atsistatydinimą BBC kanalas ir parodė tokį nufilmuotą vaizdą:
  https://www.youtube.com/watch?v=63mWywrVQic
  Šiaip ten buvo toks dvigubas žaibas ir nuo 0.24 min jį pakartoja sulėtintai ir dar sako, kad tas žaibas trenkė "just before 6 o'clock in the evening local time" tai reiškia - kelios akimirkos prieš 6 valandą vakaro vietiniu laiku. :)
  Dėl Fatimos, tai artėja gegužės 13, Fatimos Dievo Motinos diena, tai gal "propatrijoj" koks straipsnis ta proga atsiras ir po juo galėsim aptarti visokias "įdomybes" su Fatimos įvykiais susijusias, kurių yra tikrai nemažai.
  O dėl "Kowalskos" ir dėl Megjugorjės aš "lefebristams" nepritariu, nes tokia jau mano patirtis, kad mano tikėjimo kelias prasidėjo nuo Gailestingumo paveikslo ir jo teikiamų malonių, paskui visai netikėtai papuoliau į Medjugorję, kur dar nelabai ir susigaudžiau kas prie ko, kažkaip atsitiktinai paprašiau pas Medjugorjės Mariją vienos su tikėjimu susijusios malonės, ir visi man dabar net pavydi tos malonės, nes gavau jos su kaupu...ir palaipsniui ta Medjugorjeje gauta malonė mane atvedė ir prie "tradicijos" ir prie lotynų kalbos, ir kad ir kas ką besakytų, bet savo pirmųjų geradarių niekada neišsižadėsiu.
  Kaip viena mano pažįstama sakė - mano tėvas buvo lenkas, o mama lietuvė ir manęs nemėgo nei lenkai, nei lietuviai, nes ir vieni ir kiti laikė mane "išdavike", tai ir man čia kažkaip panašiai gaunasi...:)..bet labai dėl to nepergyvemu, nes svarbu, kad Dievui patikčiau ir Marijai.

  AtsakytiPanaikinti
  Atsakymai
  1. Kowalska yra Bažnyčios oficialiai pripažinta, o Medžiugorė - ne. Aš ne prieš Dievo gailestingumo parodymą tokiu būdu, o prieš per didelį pasitikėjimą juo, kaip meldžiamės - "nuo per didelio pasitikėjimo Dievo gailestingumu apsaugok mus, Viešpatie" (čia dėl Gluosnio, kuris Bažnyčią nuo apokaliptinės krizės ketina išgelbėti Kowalskos paveikslu).

   Panaikinti
  2. Dievo gailestingumas reikalauja ir elgesio pokyčių. Jis leidžia nusidėjeliui vel ir vel pakilti ir galu gale isugdo dorybe ir nuodemes reteja ir mažeja. Nepasitikejimas gailestingumu veda i uzkietejoma nuodemeje ir nuodemingame gyvenime.

   Panaikinti
  3. Ė, pala, stabdom arklius su ta kvaila demagogija. Net aš žinau, kad gailestingumas skirtas tiems, kas gailisi dėl nuodėmių ir siekia pasitaisyti, o ne tiems, kas nė velnio nežada keistis. O, va, gailestingumas tiems, kas nė velnio nežada keistis (ir net to iš jų nereikalaujant) kaip sykis ir garantuoja tą "uzkietejoma nuodemeje ir nuodemingame gyvenime". ;)
   Ta pačia "logika" vadovaujantis, reiktų reikalauti, kad visos bausmės už bet kokius nusikaltimus būtų panaikintos, nes juk "gailestingumas leidžia nusidėjeliui vel ir vel pakilti ir galu gale isugdo dorybe ir nuodemes reteja ir mažeja". Tai visokiems banditėliams džiaugso būtų! Net matau, kaip jie masiškai pultų ant kelių, mušdamiesi į krūtinę su ašaromis akyse tartų "mea maxima culpa!" ir atsiverstų į doruolius! :D

   Panaikinti
  4. Tu netiki todel ir nesupranti. Gailestingumo negali priimti be isipareigojimo.

   Panaikinti
  5. Jezus kiekviena kart sakydavo eik ir daugiau nebenusidek. Krikscionybeje gailestingumas visada eina su poreikiu keistis - kitokio gailestingumo krikscionybej nera.

   Panaikinti
  6. Nežiniukas2016-05-03 19:46

   Stebiuosi Pikc.

   Geraja prasme.

   Man jis tik dar vienas pavyzdys, kad kartais žmonės, save vadinantys netikinčiais, yra arčiau Dievo, nei kai kurie, kurie "Dievą glėbiais graibsto", bet savo gyvenimu atstumia dar netikinčius.


   Panaikinti
  7. Jo, jau ir man daėjo, kad Pikc dažnai tiesiog kabinėjasi be reikalo, nesupranta esmės, išpučia burbulą ir po to triumfuoja, jį susprogdinęs. Ko nors trūksta žmogui? Nori įrodyti savo vertę? Kad žinotų, koks jis vertingas kaip Dievo kūrinys, bet gaila, kad pats to nepažįsta ir nepripažįsta.

   Panaikinti
  8. Na va, kokios skirtingos nuomonės apie Piktą. Aš juo nė kiek nesistebiu. Paprasčiausiai nori visus pamokyti ir tiek.

   Panaikinti
  9. Gluosni, suprantu, dar ir kaip suprantu - ne pirmąkart liberastinį makaronų kabinimą matau. ;) Na, bet jei tamsta norite ir toliau apsimetinėti giliai tikinčiu, tai atsakykite į paprastą klausimą - KAM jis sakydavo "eik ir nebenusidėk"? Tiems, kurie neketino keisti savo elgesio, ar vis dėlto tiems kurie ATGAILAVO? Kitaip tariant - ar pirmiau buvo "atleidžiu tau, sūnau/dukra mano", tikintis kad kada nors bus "mea culpa", ar vis dėlto pirmiau buvo "mea culpa", o tik po to - "atleidžiu". Ir, beje, kiek Biblijoje scenų, kuriose Jėzus sakytų nusidėjėliams: et, čia gi visai ne nuodėmė - tiesiog aplinkybės taip susiklostė, tai nesinervuok, viskas čia gerai, čia ne tu, o aplinka kalta? ;)
   -> Nežiniukas: ačiū už komplimentą! :) Nežinau, ar aš "arčiau Dievo", bet su sąžine ir logika dar nesusipykęs, tai nesunkiai matau, kurlink "didieji tikintieji" suka. :)

   Panaikinti
  10. Beje, dėlto "Jezus kiekviena kart sakydavo eik ir daugiau nebenusidek." - o juk popiežiaus soste sėdintis komuniaga iš esmės sako "eik ir toliau nusidėk". ;)
   O dėl skirtingų nuomonių apie mane - na, neomarksistinių liberastų ar į rasieją-spasytelnicą įtikėjusių veikėjų nepalankumą mano asmeniui priimu kaip komplimentą. ;)

   Panaikinti
  11. "Į rasieją spasitelnicą" įtikėjusių veikėjų čia nėra, prašom nešmeižti. Geriau atsiversk ldieną ir pažvelk į Odesos aukas, kraupiai nužudytas 2014 m. gegužės 2 d. Kijevo valdžios. Išprievartautos nėščios moterys, nukapotos kojos, apanglėję kūnai - iš viso nužudyta ir gyvų sudeginta buvo 400 Ukrainos rusų. Tau tai patinka, ar ne?

   Panaikinti
  12. Ha, koloradinių vatnikų "info" šaltinis! Diagnozė kaip ir aiški. Beje, gi "nukryžiuotą berniuką" pamiršot! ;)
   P.S. "Į rasieją spasitelnicą" įtikėjusių veikėjų čia nėra" versus koloradiniai kliedesiai apie vargšus ruskojazyčnus skerdžiančią ir ant mėsos kapojančią "fošystinią Kyjevo chuntą" - užskaitau! :D
   Ne be reikalo perspėjau apie smegenų atrofiją - štai ir įrodymai. Atsargiai su ugnimi, kai virduliuką acto garinimui kaisite - vata lengvai užsidega. ;)

   Panaikinti
  13. Tokiems išgamoms kaip tu tik ir kalbėti apie Dievo gailestingumą. Apie Odesos holokaustą žino visi, tik visi tyli, Prancūzijos tv šiaip ne taip parodė video https://www.youtube.com/watch?v=txvhcX_aHL8&feature=youtu.be
   Pasižiūrėk dar į nuotraukas -http://ldiena.lt/straipsnis/3069/nikolajus-azarovas-odesos-tragedijos-metu-zuvo-beveik-400-zmoniu
   Visa tai irgi išgalvota?
   Girdi, pikcius "arčiausiai Dievo". Tu ne arčiausiai Dievo, bet arčiausiai Antikristo.

   Panaikinti
  14. "Odesos holokaustą" :D Ir berniuko, berniuko nepamirštam - taigi nukryžiavo svolačei fošystaj! :D
   "Visa tai irgi išgalvota?" - ne ne, čysta pravda-matuška! Juk jeigu koloradiniai šaltiniai rašo - tai TURI būt teisybė! :D
   "Prancūzijos tv šiaip ne taip parodė" - ir nuoroda į "russia today" kanalą. Užskaitau! :D
   "Tu ne arčiausiai Dievo, bet arčiausiai Antikristo." - nu - nebent rasieja išgelbės. Za vatnost ir dvasingumą(c), tskant! :D
   Suprantu, kad negražu iš negalios juoktis, bet kad tie koloradikai TOKIE kiauri, jog tiesiog negaliu susilaikyti. :D

   Panaikinti
 9. Taip jis sakydavo visiems nusidejeliams. Atleisdavo nuodemes neprasytas BE JOKIU ISANKSTINIU MEA KULPA daugeliu atveju(Marija Magdelena, Pralitikas nuleistas per stoga ir daugelyje kitu epizodu - jei nori susiziyresi) tik sakydavo eik ir nebenusidek. Jezui nereikejo mea culpa pries nuodemuu atleidima. Neturiu laiko citatom surankiot bet tai akivaizdu daugelyje evangelijos fragmentu.

  AtsakytiPanaikinti
  Atsakymai
  1. Anonimiškas2016-05-03 21:17

   Eik ir daugiau nebenusidėk, sakydavo Kristus. Bergoglio sako - gali ir toliau nusidėti, gali ir toliau gyventi be santuokos. Net neskaisčiai gyventi be santuokos. Bergoglio išvis siūlo nebekalbėti apie nuodėmę - tai pernelyg varžantis imperatyvas. Svarbu meilė ir bendrystė, tskant.

   Panaikinti
  2. Kur čia "pliusą" paspausti? :)
   Išties, remiantis Gluosnio (ir Bergoglio) "logika", jei aš "griešiju", bet net nepripažįstu darąs nuodėmę, neatgailauju ir neketinu keistis - vis tiek man turi būti atleista (ė, pala, o ar aš to atleidimo apskritai prašiau? ;)) ir turiu teisę mėgautis visomis teisėmis, kurios priklauso ir ne nusidėjėliams (galim vadinti juos dorais žmonėmis ar "teisuoliais"). Ergo, iš esmės skirtumo tarp "griešnyko" ir "teisuolio" nėra, dorai gyventi paprasčiausiai ne tik neapsimoka, bet ir nėra tikslo.
   O pomirtiniame gyvenime... Tuščioj pekloj švilpauja vėjai, nusiminę kipšai maišo atvėsusius pelenus po suaušusios smalos katilais, o prie rojaus vartų - anšlagas: Petras nustumtas į šoną liūdnai apžiūrinėja suplėšytą tuniką, o vartus laužia masė staiga "teisuoliais" patapusių veikėjų. :)

   Panaikinti
  3. Pikc. Taip Jezus atleisdavo be isankstiniu salygu:). Na niekur evangelijoj isankstiniu salygu nera. Gal siulai evangelija paredaguot.

   Pikc raso"Ergo, iš esmės skirtumo tarp "griešnyko" ir "teisuolio" nėra, dorai gyventi paprasčiausiai ne tik neapsimoka, bet ir nėra tikslo."
   :) Del neapsimokejimo tai visiskai neapsimoka prisimink palyginima apie darbininkus. Tikslo nera :) jei netiki tikrai nera. Vienintelis tikslas - myleti Dieva ir jei myli - vykdai jo valia ir nenusidedi ir nenori jo skaudinti.
   I pragara (pagal C. S. Lewis ir daugelio teologu nuomone) eis zmones savo noru nes del nesugebejimo priimti gailestinguma ir pripazinti savo nuodemiu nenores buti su Dievu.
   Taip Pikc be Dievo meiles nera prasmes tikslo apsimokejimo buti doru. Nera. Jei nera Dievo nelieka morales priezasties.

   Panaikinti
  4. Anonimiškas2016-05-03 23:27

   Atleidžiu, jei daugiau nebenusidėsi. Čia ne atleidimo sąlyga?

   Panaikinti
  5. Ė, pala – juk pagal tą komuniagą Bergoglio iš esmės nenusidedi - taigi "meilė beigi gailestingumas über alles, jokios diskriminacijos, "pekatofobijų" (ar reiktų sakyti „amartanofobijų“?) - "kas aš toks, kad teisčiau?" ir pan. - tad į tą pragarą kaip ir nėra kam eiti (ar bent jau nebus artimiausioje ateityje). ;)
   P.S. Dėl šito "Marija Magdelena, Pralitikas nuleistas per stoga ir daugelyje kitu epizodu - jei nori susiziyresi" - kiek radau, ta Magdalena viduramžiais įgavo ATGAILAUJANČIOS paleistuvės reputaciją, o originale tiesiog buvo moteriškė, iš kurios Jėzus 7 demonus išvarė. Apie paralitiką panašus variantas - jo tikintys draugeliai tą bičą atnešė Jėzui, tad jo išgydymą galima interpretuoti kaip atlygį už tikėjimą - ir NIEKO neparašyta, kad tas paralitikas apskritai koks nors nusidėjėlis buvęs. Reziumė: atsargiai su demagogijomis, kai jas lengvai gūglės pagalba patikrinti galima. ;)
   P.S.S. Vis dar laukiu įrodymų, kad, pagal Bibliją, galima toliau gyventi nuodėmėje ir vis tiek būti nusipelniusiu be nuodėmės gyvenantiems priklausančiu malonių. Na, pavyzdžiui:
   "Ir atėjo pas Jėzų žulikas Joškė, ir tarė Viešpaties sūnui: štai, Jėzau, nuknisau aš iš kaimyno Chaimės tris avis ir ožką, o dabar einu pas Iciką jo žmoną pačiupinėti. Ką pasakysi, Jėzau?
   Ir tarė Jėzus Joškei: eik, Joške, ir toliau daryk, ką darei - atleistos tavo nuodėmės - ir buvusios, ir būsimos, nes tik aplinkybių verčiamas nusidėjai, matyt, vaikystė sunki buvo. Tepadeda tau Viešpats neįkliūti, o po mirties sėdėsi tu tarp teisiųjų Dievo Tėvo dešinėje, nes nėra tokio dalyko kaip nuodėmė – tai tik socialinis konstruktas." :)

   Panaikinti
  6. to Gluosnis
   nėra išankstinių sąlygų??? tuomet visi turėjo tapti atsivertusiais, visiems, tame tarpe ir fariziejams turėjo būti atleistos visos nuodėmės ir visi turėjo būti stebuklingai išgydyti ir turėjo prasidėti Dievo karalystė žemėje, bet vietoj to Jėzus tapo "prieštaravimo ženklu" (Simeono pranašystė Marijai)

   Kiek prisimenu, tai Evangelijoje labai dažnai vietoj "mea kulpa" yra kitas pasakymas "Viešpatie, pasigailėk" ir jį lydi atitinkami veiksmai, t.y "puolė į kojas", "puolė ant žemės", "bučiavo kojas" ir pan. Dėl to ir paprotys toks katalikiškas TRADICINIS buvo, įeinant į Bažnyčią pabučiuoti Nukryžiuotojo kojas.

   Siūlau tau tiesiog pasiskaityti Evangeliją atidžiau, pvz. MT 15 apie moters kaananieties dukters išgydymą ir pan.

   Panaikinti
 10. Atleidimo salyga - realus pasiryžimas nebesudeti. Niekas negali užtikrinti kad nebenusides.

  AtsakytiPanaikinti
  Atsakymai
  1. Anonimiškas2016-05-04 09:52

   "Atleidimo salyga - realus pasiryžimas nebesudeti."

   Taip turėtų būti, bet Bergoglio tai keičia. Štai jis siūlo leisti dalyti Komuniją ir tiems, kurie net neatgailauja ir net nežada nutraukti gyvenimo susimetus - ir kodėl atgailauti, jei Komunija vis tiek teikiama, kad ir šventvagiškai (gal tuo pačiu dar ir kojas numazgos). Ir kam atgailauti dėl nuodėmės, jei sakoma - "išvis nebeminėkime gyventi trukdančių nuodėmių". Bergoglio nori įeiti istorijon kaip "neskaistaus gyvenimo nesantuokoje" įteisintojas ir 10 Dievo įsakymo peržiūrėtojas. Jis sako - nuo šiol galite santykiauti savo bendrystės labui. Kam jums Dievo palaiminimas? Santuoka tik formalumas, būkime "neformalai". Beje, tokie partneriai yra "neformalai", tad jiems kaip ir negalioja "negeisk savo artimo moteries". "Mano moteris" yra mano neformaliai, tad logiška, kad jai iš dalies negalioja "bendrystinio svetimavimo" su dar kažkuo (ar kažkam su ja) draudimas.

   Panaikinti
 11. Pikc rase "Vis dar laukiu įrodymų, kad, pagal Bibliją, galima toliau gyventi nuodėmėje ir vis tiek būti nusipelniusiu be nuodėmės gyvenantiems priklausančiu malonių"
  Gerbiamas Pikc as to neteigiu ir neirodineju. Bet kiek suprantu Dievo gailestingumas skirtas visiems bet juo "pasinaudoti" tegali pasiryžę nebenusidėti.

  AtsakytiPanaikinti
  Atsakymai
  1. "Gerbiamas Pikc as to neteigiu ir neirodineju." - argi? Pažiūrim dar kartą: tamsta palaikote komuniagą Bergoglio, kurio požiūris būtent ir yra, kad "galima toliau gyventi nuodėmėje ir vis tiek būti nusipelniusiu be nuodėmės gyvenantiems priklausančiu malonių" (žr. kad ir išsamų "Anonimiško" 2016-05-04 09:52 paaiškinimą) ir teigiate, kad čia taip pagal Bibliją, kristus taip darė ir pan. Mano akimis žiūrint, tai YRA teigimas ir įrodinėjimas. ;)

   Panaikinti
 12. Autorius pašalino šį komentarą.

  AtsakytiPanaikinti
 13. to Pikc ir Jota
  oho kiek čia "prižaibavote...net nežinau, ką čia ir bepridurti:)

  Pritarčiau Pikc'o pavyzdžiui apie Joškę. Labai taiklus pavyzdys, bet visgi norisi pridurti, kad nuodėmės yra ne tik veiksmai - nuodėmės yra ir mintys, ir žodžiai.
  Pvz. Dievo įsakymas nežudyk - žudyti galima MINTIMIS, ŽODŽIAIS ir darbais.
  Žudymas mintimis - tai neapykanta, vidinis džiaugsmas iš kito nelaimės, žydymas žodžiais - tai neapykantos skleidimas, eskalavimas ir pan.
  1 Jn 3-15 Kuris nekenčia savo brolio, tas ŽMOGŽUDYS,o jūs žinote, kad joks žmogžudys neturi amžinojo gyvenimo, jame pasiliekančio.

  Dar dėl jūsų diskusijų galiu pridurti, kad man visuomet atrodo, kad yra dvi pusės, kurios, jeigu pažvelgti į jas pagal Dievo įsakymus, tai kaip buvo švelniai išsireikšta pranašo Jonos knygoje 4.11: tai tik minia žmonių, nemokančių atskirti kairės nuo dešinės, kuriais kažkas gudriai manipuliuoja. Visada jaučiu, kad egzistuoja tarp jų kažkokia trečioji jėga - tokia, jėga, kuri siekia visus sukiršinti ir gauti iš to naudą. Man atrodo, kad šis pasaulis, tai kova ne dėl pinigų, ne dėl žemių, ne dėl valdžios, bet būtent dėl SIELŲ.
  Pvz. Kaip šiaip laikais tyliai apeinamas Dievo įsakymas nežudyk ir laimimos sielos pragarui. Mano manymu žudymas peteisinamas tik vienu atveju, kai gini savo šeimą, savo žemę ir savo tėvynę. Ir kas tuomet pagal Dievą yra SAMDOMAS kareivis, kuris atsiranda visiškai svetimoje šalyje, pasiruošęs žudyti už pinigus. Tai tik samdomas žudikas-pragaro klientas. Įdomiausia, kad tų samdomų žudikų aplinkui vis labiau daugėja - ir pvz. kai skaitau, kad mums atsiunčia 1000 NATO kareivių į pagalbą...man tai reiškia, kad mums atsiunčia 1000 samdomų žudikų. Ar galiu tuo džiaugtis? Ar man reikia, ar galiu tam pritarti, kad mane, reikalui esant, gintų samdomi žudikai? Tikrai tam nepritariu ir pasirenku atsiriboti nuo visų pusių - ir gerųjų ir blogųjų palaikymo, o tiksliau atsiriboju nuo jų neapykantos ir nuodėmių ir renkuosi Jėzų Kristų ir Mergelę Mariją savo gynėjais. Man geriau mirti, bet be nuodėmės, negu gyventi, bet su nuodėmėm. Visada meldžiu sau ir kitiems Kristaus priešų ir savo priešų meilės malonės, kad todėl ir nejaučiu niekam neapykantos pakolkas.
  Ir vidineje Lietuvos erdvėje analogiškai – mano partija yra Kristaus partija, mano prezidentas yra Kristus, seimo pirmininkė Mergelė Marija, o mano parlamentas visi dangaus šventieji...ir galbūt aš esu nemenkai „užvartojusi“, bet man labiau patinka bendrauti su savo dangiškuoju parlamentu, nei dalyvauti šio pasaulio „muilo operose“ - ištisiniuose intrigų, konfliktų, neapykantų, paniekinimų ir pan. eskalavimuose.

  AtsakytiPanaikinti
  Atsakymai
  1. Autorius pašalino šį komentarą.

   Panaikinti
  2. Na aš ieškau Dievo karalystės, o Jėzus pasakė, mano karalystė yra ne iš šio pasaulio. Todėl manęs labai ir nedomina šis pasaulis. O kuo gi jau tam pasauliui labai padėčiau savo padejavimais ir graudžiais pavirkavimais. Kas nuo to pasikeis?
   Beje, jeigu gilinaisi labiau į Odesos įvykius, tai turėjai nesunkiai suprasti, kad kažkas (samdomi "gelbėtojai", trečioji šalis), jau laukė viduje. Juk į vidų buvo suėję tik prorusiški demonstrantai ir ne jie patys juk vienas kitą pasmaugė (0.29 min) išprievartavo (0.30) ar kitaip išniekino.
   https://www.youtube.com/watch?v=dl4LCmhCYL4
   Ir beprasmiška kaltinti vieną ar kitą pusę, kurios pačios yra tik aukos - vienos tiesiogiai, o kitos dvasine prasme.
   Ir juk be Dievo valios nieko neįvyksta, net plaukas nuo galvos nenukrenta...

   Jokūbo 4 1 Iš kur atsiranda karai, iš kur tarp jūsų kivirčai? Ne iš kur kitur, tik iš jūsų užgaidų, kurios nerimsta jūsų sąnariuose. 2 Geidžiate ir neturite? Tuomet žudote. Pavydite ir negalite pasiekti? Tuomet kovojate ir kariaujate. Jūs neturite, nes neprašote. 3 Jūs prašote ir negaunate, nes negerai prašote – tik savo įnoriams patenkinti.
   Vienžo, žmonės nesimeldžia, todėl tai ir įvyksta.

   "Pikciui, tam veidmainiui ir velnio išperai"
   Nepamiršk, kad tai tavo brolis, už kurį Kristus sumokėjo brangią kainą. Be to, kam daugiau duota, iš to ir pareikalauta bus daugiau. Todėl, tai, kas galima Pikčiui, tas negalima tau, Kristus tikrai ne to iš tavęs tikisi:)

   Panaikinti
  3. "pvz. kai skaitau, kad mums atsiunčia 1000 NATO kareivių į pagalbą...man tai reiškia, kad mums atsiunčia 1000 samdomų žudikų" - oho! Net nežinau, ką atsakyti į tokią "įžvalgą". Ar čia tamstą bendravimas su Jota taip paveikė? :D

   Panaikinti
  4. Na gal šiek tiek per riebiai pasakiau, pakoreguosiu...1000 samdomų potencialių žudikų.
   Dar pridursiu, kad laiks nuo laiko įvairios istorijos pie samdomus "gelbėtojus" išlinda, pvz. kaip jie Afrikoje už maisto kąsnį su badaujančiais vaikais pedofilija užsiiminėja.
   Čia pvz. tik viena iš tokių:
   http://www.theguardian.com/world/2015/dec/08/french-soldiers-interrogated-in-child-sex-abuse-inquiry-central-african-republic
   http://www.theguardian.com/world/2016/jan/29/un-finds-more-cases-of-child-abuse-by-european-troops-in-car

   Panaikinti
  5. "pakoreguosiu...1000 samdomų potencialių žudikų" - na, ir ką gi tie "samdomi žudikai" čia galabintų, a? O gal jie čia "už maisto kąsnį su badaujančiais vaikais pedofilija užsiiminėti" atvažiuoja, bjaurybės??? :D
   Ė, pala - gi MŪSŲ kariai irgi algą (kad ir juokingą) gauna - reiškia, irgi "potencialūs samdomi žudikai", ne? ;)
   Įsivaizduojam situaciją: sugalvoja kacapstano ivanai su kalašais išvaduoti vargšus ruskojazyčnus iš pribaltū-fošystū jungo, pervažiuoja taikiai rubežių, o čia - gaujos samdomų NATO žudikų ir dar vietiniai galavariezai! Kai pagalvoji, grynas seubas - ir ne kitajp! :D

   Panaikinti
  6. Ė, pala - gi MŪSŲ kariai irgi algą (kad ir juokingą) gauna - reiškia, irgi "potencialūs samdomi žudikai", ne? ;)

   Jeigu jie savo šalyje, tai jie gina savo šalį, bet jeigu išvažiuoja į kitas šalis už pinigus ir ten kariauja, tai jie irgi tampa samdomais žudikais.
   Dievo įsakymas NEŽUDYK galioja visiems be išimties :)   Panaikinti
  7. Aš čia matau prieštaravimą tarp
   a)"Jeigu jie savo šalyje, tai jie gina savo šalį" ir
   b) "Dievo įsakymas NEŽUDYK galioja visiems be išimties".
   Sekant tokia, logika, punktas a) - ne pasiteisinimas. Savo šalies ginti NEGALIMA, nes ginant neišvengiamai teks ką nors nušauti, o kadangi "Dievo įsakymas NEŽUDYK galioja visiems be išimties"... Tiesa, priešai ant jo bus "dėję" - bet užtat jie teturės tik mūsų valstybę, o mes (po mirties) - net dangaus karalystę! :D
   Beje, grynai smalsumo dėlei - ar teko girdėti apie 5-ąjį NATO sutarties straipsnį ir apie faktą, kad mes esame NATO nariai? Klausiu dėl to, kad, sprendžiant iš tamstos komentarų, yra nemenka tikimybė, kad anksčiau ar vėliau atsistosite šalia koloradų, laikančių plakatus apie "NATO okupantus Lietuvoje" su dar "kietesniu" lozungu - "NATO kariai Lietuvoje - samdomi žudikai!". Čia jau net koloradikus perspjautumėte. ;)

   Panaikinti
  8. Na šiaip juk aš esu moteris, ir moterys, jeigu ką, tai gali ir visai be tos logikos ir net ir be mąstymo apsieiti, nes jos turi intuiciją. Ir todėl mokyti moteris logikos ir mąstymo yra visiškai beprasmiškas užsiėmimas :)
   Beje, jūsų komentuojama žinutė buvo tik papildymas ir pagrindinėje žinutėje buvo ir tokia sąlyga paminėta "žudymas peteisinamas tik vienu atveju, kai gini savo šeimą, savo žemę ir savo tėvynę." Na o išimčių niekam nėra dėl žudymo kitose šalyse, nei lietuviams, nei kitų tautybių atstovams.
   O jeigu jau palietėme tą logikos klausimą, tai gal paieškom tos logikos kitoje vietoje.
   1. Visų sodo-, mazo-, homo- ir kitų tolerastinių nuodėmių šaltinis yra vakaruose. Abortų ir eutanazijų atveju, t.y žudymų atveju jos irgi pirmauja. Dar žinoma reikia nepamiršti ir įvairių šėtono garbinimo judėjimų (satanizmas JAV yra įteisinta religija) http://time.com/3973573/satanism-american-history/ .... taip pat prisiminkim ir satanizmo simbolių propagavimą, ypatingai vyraujantį Holivude, vakarietiškoje muzikoje.
   Na šiaip visur visko yra ir pasitaiko, bet jau turbūt niekas nepaneigs to, kad pirmaujančios vietos šiuo atveju be jokios konkurencijos šiuo atveju atitenka Vakarams. Tikintys tų šąlių gyventojai, neretai patys vadina savo šalis Sodoma ir Gomora arba Babilonu. Kas tai tokio, galite paskaityti Pradžios 19, Isaijo 47, Apreiškimų 18. Ir dalis tų šalių gyventojų jaučia, kad artėja Dievo teismas. Pabandykite įvesti į google ar į youtube tokias raktines frazes – End of America, End of Europe ir pažiūrėkite ką ten rasite...pabandykite suprasti kokios yra to daugybinio briedo priežastys ... po to pabandykite įvesti End of Russia ir palyginkite gautus rezultatus. Tik lygindami juos nepamirškite mąstyti logiškai:)
   2. Teigiate, kad samdomi „gelbėtojai“ atvykę iš Sodomos ir Gomoros, iš Babilono mus išgelbės nuo besiartinančios dėl pasaulio nuodėmių Dievo rūstybės . Belieka jus tik pasveikinti su jūsų LOGIKA.
   Žaviuosi jūsų naivumu. Jūs naivus kaip kūdikis...gal čia atrastas dar vienas variantas..kaip tapti vaiku, kad įeitum į Dievo karalystę:)


   Panaikinti
  9. Dar dėl to 5 straipsnio...Šiaip prisipažinsiu, kad nesu visokių karo įstatymų ir karų specialistė, todėl galiu ir klysti. Pasakysiu tik tai, ką matau pati.
   Pakolkas man neteko matyti, kad NATO kariai gintų savo šalis nuo jas užpuolusių priešų. Aš tik matau, kad NATO kariuomenė "gelbėja" NE NATO šalis - Iraką, Siriją, Libiją, Afganistaną ir t.t. dažnai tų šalių valdžiai visai to net nepageidaujant. Tokiu būdu ir tampama ne potencialais, bet jau realiais samdomais žudikais, vykdančiais vyresnybės įsakymus už pinigus.

   Panaikinti
  10. Šitas "kūdikis", man rodos, čia paprasčiausiai uždarbiauja - užkalbinėja dantis. Ir joks jis man brolis - man broliai tie, kurie priima Kristų.
   Atsiverčiau tavo nuorodą - nebegaliu žiūrėti. Kaip tu gali rašyti - "beprasmiška kaltinti vieną ar kitą pusę? Išeina, kad žmogus nebeatsako už savo veiksmus? Kad badydamas kitam akis ar prievartaudamas, jis nesupranta, ką daro? Tai tuomet ir tu visiškai nekalta - esi tiesiog kažkieno auka ir neturi jokių nuodėmių?
   Jeigu Kristus, sakydamas, jog jo "karalystė ne iš šio pasaulio", būtų abejingai stebėjęs iš šono į žmones (nes šis pasaulis jo nelabai domina) ir svajojęs apie savo karalystę, o ne leidęsis kalamas prie kryžiaus, kas gi būtų buvę?
   Be Dievo valios nė plaukas nenukrenta, bet tai nereiškia, kad tu neturi savo valios.
   O Odesos niekšus, kuriuos palaiko ir tavo "kūdikis", teis Dievas.

   Panaikinti
  11. Anonimiškas2016-05-05 10:27

   Apie kokius Odesos niekšus kalbate?

   Panaikinti
  12. Apie sektantus chabadnikus.
   O "kūdikiui" priminsiu: kam Bergoglio yra komuniaga, o kam - popiežius, kad ir koks bebūtų.

   Panaikinti
  13. Autorius pašalino šį komentarą.

   Panaikinti
  14. Aš irgi sakau bravo, bet kam rašai "mano karalystė ne iš šio pasaulio" tarsi norėdama pasakyti, jog tau nerūpi šio pasaulio reikalai?
   Viskas yra Dievo dovana, o man buvo per daug tų nuotraukų ir Pikciaus neadekvatumo, tarkim. Na, aš tam "kūdikiui" užplojau per užpakalį mažumėlę. Ir viskas:). O epizodų su Gluosniu nebeskaičiau.

   Panaikinti
  15. Na, va, kaip koloradikai bendrą kalbą rado - rasieja išgelbės pasaulį nuo Vakarų sodomos ir gomoros. Ura,tavarišči! Za vatnost ir dvasingumą!:D
   Iš tikro, jau taisyklė darosi, kad jei pamatai iki kliedesių į religiją įlindusį veikėją, užtenka tik šiek tiek link rasiejos kalbą suktelt - ir anam iš ausų tumulais pradeda virsti vata. :) Įsivaizduoju, kaip tokiems veikėjams skaudu matyti, kad supuvusio kapitalism... oi, pardom - sodomos ir gomoros karinė organizacija trukdo rasiejai-spasytelnicai mus išvaduoti iš nuodėmių liūno ir nuvesti į šviesų komuniz... oi, vėl pardon - dvasingumo rojų. :D
   O jei rimtai - Vakaruose įsigalėję neomarksistai išties kalnus malkų priskaldė ir dar tebeskaldo - bet išsigelbėjimą matyti rasiejoje su visu jos šovinizmu, imperializmu, šizofrenija (carinės Rusijos vėliava ir herbas + sovietų sąjungos himno melodija, Stalino portretai + ikonos, carinės/vlasovininkų "koloradkės" + bolševikinė simbolika ir t.t. ir pan.), agresija ir, nepamirškim, neapykanta pribaltam-fošystam? Aš nežinau, KOKIO nupušimo laipsnio tam reikia. Čia jau rimta patologija. Dar vienas įdomus momentas - kacapstanas Artimuosiuose Rytuose irgi vietinius "vaduoja" - bet koloradikams "če nesiskaito!", "če tik amerikosaj viską daro!". Kaip simptomiška. :)
   Anonimiškam "2016-05-05 10:27" - buvo ten sena istorija, kai Odesoj koloradikai sugalvojo eiti "ukrofošystū" mušti, bet nepaskaičiavo jėgų, teko bėgti, užsibarikadavo pastate ir sugalvojo molotovo kokteiliais pasimėtyti. Kažkiek jų po to tie "ukrofošystaj" spėjo ištraukti, bet kažkiek ir barbekiu baigėsi. Kacaptsano propaganda tada užsuko kampaniją apie fošystų sudegintus taikius ruskojazyčnus - o vatagalviai nuopušos iki šiol ją retransliuoja, nors, ko gero, patys kacapai jau seniai pamiršo. :)
   Beje, reik pasakyt, pokalbis GEROKAI nukrypo nuo temos. :)

   Panaikinti
  16. To Jota
   ar nematai, kad tam "kūdikėliui"-"vyskupui" visi tie tavo "užplojimai" vienodai "šviečia". Jis ir toliau savo "kūdikišką" žavesį ir demonstruoja.:)

   To Pikc
   aš niekur ir neteigiu, kad "rasieja" išgelbės pasaulį. Jeigu jį kas ir gali išgelbėti, tai tik nuodėmių nedarymas, bet tai plačioms masėms sunkiai pasiekiama. Jeigu ką, tai aš asmeniškai teigiu, kad pasaulį gali išgelbėti tik Dievas ir Mergelė Marija ir todėl stengiuosi būti kuo arčiau nugalėtojų.:)


   Panaikinti
  17. "Na, aš tam "kūdikiui" užplojau per užpakalį mažumėlę" - Oi, koloradikai, prajuokinote iki ašarų! :D:D:D Kaip sako, "užskaitau belenkaip!" :D Ir šita ligonėlių fauna dar kažką apie "adekvatumą" bando veblenti! Ne, čia tai GERAS! :D

   Panaikinti
  18. Rasai: kūdikis kalbasi pats su savim - pats sukuria situaciją, pats juokiasi, - autistas. Patark, kaip su juo susišnekėti? ;)

   Panaikinti
  19. Anonimiškas2016-05-06 10:52

   to Unknown Pradžiai baikit retransliuot Kiseliovą ir susikalbėjimas įvyks.

   Panaikinti
  20. Kas tas Kiseliovas? Gal ir jūs autistas? :)

   Panaikinti
  21. Anonimiškas2016-05-06 11:47

   Jūs rašėte „Išprievartautos nėščios moterys, nukapotos kojos, apanglėję kūnai - iš viso nužudyta ir gyvų sudeginta buvo 400 Ukrainos rusų.“

   apart 400 ir apanglėję kūnai visa kita yra "kiseliovas" :)

   Panaikinti
  22. Ne, brolau, jūs vertinate įvykius pagal tam tikrą jūsų galvose suformuotą šabloną. Dabar pažiūrėjau, kas tas Kiseliovas - Dmitrijus. kuris kalba per rusiškas tv ir delfius? Ne, tokio nei girdėjau, nei skaičiau. Televizoriaus neturiu, per kompą irgi nerodo, o delfių - brrr, neskaitau. Mano žinios iš kitų kanalų ir iš praktikos. Ir, be to, juk ne akla - matau, kas ką daro ir ką rašo. O apie ką nenusimanau, tai nenusimanau - apie Kremliaus politiką. Apskritai, galima sakyti, esu apolitiška. Taigi jūs netoli autizmo - ištrinta viskas iš smegenų ir įrašyta atitinkama programa - vaizdinė medžiaga be pavadinimo, ištrintas ir gebėjimas atpažinti tikrovės įvykius bei jų esmę. Nepyk, bet man taip atrodo.

   Panaikinti
  23. To Jota
   Rasai: kūdikis kalbasi pats su savim - pats sukuria situaciją, pats juokiasi, - autistas. Patark, kaip su juo susišnekėti? ;)

   Na gal tiesiog nenurašyk taip žiauriai į nepagydomus ligonius. Tiesiog kaip yra kūniška kūdikystė, taip yra ir dvasiška kūdikystė. Šiuo atveju įsivaizduok, kad kūdikėlis "atpylė". Kūdikėliai juk dažnai "atpylinėja", toks jau jų ypatumas.
   Dar kūdikėliai jautriai reaguoja į netinkamą maistelį. Be to kūdikėliai kelis žodžius išmoksta ir tuos pačius ištisai kartoja... čia reikia kantrybės, gal su laiku išmoks ir kitokių žodžių ir vietoj "koloradikų" pradės kartoti "Kristau, pasigailėk".
   Ir melskis būtinai už jį. Aš irgi tau padėsiu:)

   Panaikinti
  24. Anonimiškas2016-05-06 13:15

   :) padėkite atstatyti mano "gebėjimą atpažinti tikrovės įvykius ir jų esmę".
   gal galite nuorodą apie banderovcų Odesoje išprievartautas moteris, kitą nuorodą apie nukapotas kojas ir dar įdomu kaip nustatė iš suanglėjusių (ir visai sudegusių) kūnų, kad jie visi Ukrainos rusai (gal Ukraina gamina nedegančius pasus?) mano "autisto" galva Odesoje apart rusų yra labai gausi žydų bendruomenė, gyvena ir ukrainiečiai. O prisimenant Slaviansko, Lugansko ir Donetsko įvykius galima teigti kad "pasitaiko" "atsistiktinių" turistų iš rytų. O va jūs užtikrintai rašote 400 ukrainos rusų. Nuorodą maloniai prašome :)

   Panaikinti
  25. To Pikc
   "Beje, reik pasakyt, pokalbis GEROKAI nukrypo nuo temos. :)"

   Na jeigu pasižiūrėtumėte į šiandienos delfi naujienas, tai pamatytumėt, kad čia viskas labai netgi į temą, tiesiog viską aptarėm ne po įvykio, bet prieš įvykį:)
   Akibrokštas: popiežius pasipuošė Georgijaus juostele
   http://www.delfi.lt/news/daily/world/akibrokstas-popiezius-pasipuose-georgijaus-juostele.d?id=71197480   Panaikinti
  26. http://www.srnrem.info/2014/05/05/kak-ubivali-odesitov/

   Panaikinti
  27. Anonimiškas2016-05-07 13:58

   Ačiū už vargą.
   Hmmm rašo kad žuvo 42 - jūs kad 400, velnias slepiasi detalėse, bus jums ką pasakyti per išpažintį.
   Beje terminai "ЖИДОБАНДЕРОВСКОЙ КИЕВСКОЙ ХУНТЫ, 3000 карателей." yra labai mėgstami jūsų "nežinomo" Kiseliovo ... :) ir straipsnį deje niekaip negali pavadinti nešališku.
   Tikėkite Dievu, o ne tinklapio administratoriu ir skirkite pelus nuo grūdų.

   Panaikinti
  28. to anonime geriau nueik čia http://www.ekspertai.eu/odesos-tragedijos-auku-veidai/
   ir pasidžiauk kartu su savo "cherojais" - auštrevicium ir dar ten kažkokiu panašiu "gyvūlyno" gerbėju. Ir išpažinties jokios po tokios "euforijos" nereiks - čia gi ne koks kiseliovas.

   Panaikinti
  29. Anonimiškas2016-05-07 15:55

   Smagu Rasa ir už jūsų trūsą :)
   Pažiūrėjau nuotraukas. Amžiną atsilsį duok mirusiems Viešpatie. Įdomu kodėl davėt nuorodą į nuotraukas? Ar aš kažkur išreiškiau abejonę, kad tų įvykiu metu žuvo žmonės? Ar šitų 33 žmonių gyvenimai yra vertesni už virš 100 žuvusių Maidane, ar 10000 - iš abiejų pusių ato zonoje (2015m11mėn Jungtinių tautų duomenys)? Kodėl? kad tie 33 žuvo nuo "ukrofašistų" ir "banderovcų"?
   O ir "ekspertai" savo straipsnių pavadinimuose naudojantys tas pačias Kiseliovo klišes (pvz: "2014 m. vasario 21 d. FAŠISTINIS PERVERSMAS Ukrainoje" 2016-02-23) yra nepriklausomos nuomonės pavyzdys? ideologinės putino terminologijos neatpažįstate?
   Sutapimas, rusijoje žiniasklaidoje ir lietuvius vadina fašistais, o taip išeina ir jus Rasa, tik štai, pasirodo jums tokie informacijos šaltiniai vistiek yra vertingi :)

   Panaikinti
  30. -> "Anonimiškas 2016-05-07 15:55" - Gerbiu tamstos pastangas priversti "kiaurus" veikėjus įjungti smegenis, bet bijau, kad triūsas bergždžias, nes pacientai akivaizdžiai nelabai turi KĄ įjungti. ;)

   Panaikinti
  31. Anonimiškas2016-05-07 18:44

   :) kada pagalvoju apie "tylius" komentarų skaitovus viliuosi, kad triūsas nėra bergždžias. Juk atsiranda galimybė lyginti, galvoti ir medituoti ar atskirų asmenų transliuojama krikščionybė atsveria atvirai slaptą "rusų pavasario" idėjų palaikymą.

   Panaikinti
  32. to anonimas - na linkas buvo duotas ne nuotraukoms apžiūrėti, bet pasiskaityti straipsnyje esančius (ne po straipsniu, bet straipsnyje)politakanų komentarus ir suderinti juos su krikščioniškomis vertybėmis. Ir tokia deja yra visa "masė" jūsų bendraminčių. Užtenka pvz. po bet kokiu susijusiu su Rusija straipsniu atsidaryti komentarus ir ten pamatai tokį pseudopatriotinių "trydalų" ir vėmalų kiekį, kad nereikia nei jokių kiseliovų, nei jokių Rusijos propagandų... tik norisi kuo toliau nuo tokių pseudopatriotų laikytis ir neturėti su jais nieko bendro. Nuzombinta buka masė - ištisai kaip mantras kartojanti, xuilo, kolodarkės, vata ir pan...

   Dėl kitų jūsų pastebėjimų jie susiję su politikavimais ir man tai visai neįdomu.
   Tiesiog jeigu jau kaip davatka siunčiate kitus išpažinties, tai pasiūliau artimiau susipažinti su jūsų bendraminčių visuotiniu "stoviu" ir geriau pasirūpinti jais, informuojant juos, kad neapykanta, neatleidimas, blogo kitam linkėjimas, keršto siekimas - mintimis ir žodžiais yra sunki nuodėmė.
   1 Jn 3-15 Kuris nekenčia savo brolio, tas žmogžudys, o jūs žinote, kad joks žmogžudys neturi amžinojo gyvenimo, jame pasiliekančio.

   Na bet šiaip dabar jau tokia mada, kad kiekvienas "tikėjimą" prisitaiko pagal savo pageidavimus ir partijos liniją.
   p.s daugiau atsakymų iš mano pusės nebus, nes su anonimais aš nebendrauju, anonimas šiandien - žalias, rytoj - raudonas, poryt - geltonas.. o laikas tai ribotas.

   Panaikinti
  33. Anonimiškas2016-05-07 19:30

   Ačiū Rasa ar kaip ten jus, pas jus ryškus disonansas tarp logikos ir Nt išmanymo bei atvirkščiai nesigaudymo rytų šalies informacinėje erdvėje. Debiutas pro patria nesigavo :) Džiugu dėl jūsų paskutinio komentaro, jis kaip iliustracija mano 2016-05-07 18:44 komentarui. Turbūt mandugu jums būtų ištart ne suDiev, o suputinu.

   Panaikinti
  34. -> "Anonimiškas 2016-05-07 18:44" Sutinku dėl "tylių komentarų skaitovų" - čia geras argumentas. Vis dėlto, nesutikčiau dėl "slapto "rusų pavasario" idėjų palaikymo" - jis netgi LABAI atviras. :)

   Panaikinti
  35. Anonimiškas2016-05-07 19:47

   :) pergudravau pats save. Turėjo būti "slaptai atviras". Ačiū už pataisymą :)

   Panaikinti
  36. Anonimiškas2016-05-07 20:00

   Gaila, kad šiuo klausimu Pikc ir Rasos nuomonės taip skiriasi, nors mano komentarai dažniausiai susišaukia su jų. Deja, ne šiuo klausimu... Ką mes žinome apie bešališką Odesos įvykių tyrimą, trečiųjų šalių ekspertų išvadas? Nieko. Girdime tik oficialaus Kijevo (šiuo klausimu nesu pastebėjęs net jo išvadų) ir putleristinių kiseliovų propagandas. Vis dėlto atsargiai paremčiau Pikc - net jei Odesos atveju ne viskas skaidru ir švaru, tai galėjo būti vienintelė separatistams suprantama kalba. Karas yra karas - Ukraina savo teritorijoje gali gintis absoliučiai visomis priemonėmis, įskaitant mirtinas. Lygiai tas pats Lietuvos atveju - ginčiau šeimą, Laisvę, Tėvynę ir žudyčiau hibridus bei žalius žmogeliukus nemąstydamas.

   Panaikinti
  37. "Debiutas pro patria nesigavo :) "
   Tai jūs tuščiagarbiai anonimai svaigstate apie savo garbę, slepiatės po anonimais, nes bijote savo tuščios garbės netekti, bet nors ir pasislėpę visitek svajojate apie nematomus gerbėjus, kuriuos anonimiškai "gelbėjate" :)
   Neprimetinėkite man savo vertybių - aš jeigu ir rašau, tai tam, kad skelbčiau Dievo Žodį ir man jokie "debiutai" visiškai nesvarbu. Puikiai žinau, kad kai pasirenki sekti paskui Kristų ir gyventi pagal jo įsakymus be jokių patogių sau prisitaikymų, tai čia jau garantija, kad visuomet būsi išjuoktas ne tik netikinčių, bet ir tikinčių, prisitaikančių Kristaus mokymus pagal partijos linijas arba "nuolankumą" :)
   O dėl Rusijos ir ortodoksų, tai nesunkiai galiu įrodyti, kad jokių ypatingų simpatijų jiems neturiu. (kaip ir neturiu jokių neapykantų) Aš kartais parašau komentarų puslapyje ortodoksas.lt tuo pačiu Rasos vardu:
   http://www.ortodoksas.lt/2014/08/jeruzales-sventyklos-itaka-krikscionybei.html
   http://www.ortodoksas.lt/2013/02/schizmos-priezastys.html
   http://www.ortodoksas.lt/2014/11/kas-yra-piktzodziavimas-pries-sventaja.html

   Bet niekuomet nepritarsiu žudymams, neapykantai, kerštui, patyčioms ir visokiems "trydalams" susijusiems su Rusija ar Lenkija ar kokia kita tauta ir tiesiai šviesiai skelbsiu, kad pagal Dievo įsakymus - neapykanta, patyčios ir pan. tai sunki nuodėmė.
   Ir jeigu pvz. pamatyčiau, kaip kokie nors pseudopatriotai tyčiojasi iš eilinio ruso, ar lenko, ar žydo tikrai juos ginčiau, nes tokie Kristaus priesakai. Tuo labiau ir Jotą ginu iš tautiško-katalikiško-tradicinio solidarumo.

   Panaikinti
  38. Anonimiškas2016-05-08 00:06

   Rasai
   Jūs rašėtė: "p.s daugiau atsakymų iš mano pusės nebus, nes su anonimais aš nebendrauju", - ir nesilaikote savo žodžio :)

   Jūs rašėte: "aš jeigu ir rašau, tai tam, kad skelbčiau Dievo Žodį ir man jokie "debiutai" visiškai nesvarbu.",
   Pirma jei būtų nesvarbu tai dabar nesiteisintute, o antra - negi aš prieštarauju jūsų skelbiamam Dievo žodžiui. Aš tam pritariu, bet iki tos ribos kai pradedate "ginti" išimtinai novorosijos "tiesas". Nesvarbu kaip jas maskuotute Dievo įsakymais ar solidarumu.

   Jūs rašėte: "O dėl Rusijos ir ortodoksų, tai nesunkiai galiu įrodyti, kad jokių ypatingų simpatijų jiems neturiu." Nesupratau kuo čia dėti ortodoksai. Pats su malonumu perklausiau ne viena diakono Kurajevo paskaitą ir tai manyje tik sustiprino katalikybę ... nesupratau :I O kad Rusijos ortodoksų tinklapyje šalia prasmingų tekstų yra nuoga propaganda tai dėl to Dievas davė smegenis.

   jūs rašėte:"Ir jeigu pvz. pamatyčiau, kaip kokie nors pseudopatriotai tyčiojasi iš eilinio ruso, ar lenko, ar žydo tikrai juos ginčiau, nes tokie Kristaus priesakai" Tikiu, jūs jau įrodėte kad galite ginti rusus ir visiškai neatsitiktinai "atsitiktinai" pamiršote pridėti dvi "menkavertes" tautas : Lietuvių ir Ukrainiečių (dalyvauja mūsų ginčo kontekste). Jūsų pasąmonė jus išduoda :)

   Jūs rašėte:"Bet niekuomet nepritarsiu žudymams, neapykantai, kerštui, patyčioms ir visokiems "trydalams" susijusiems su Rusija ar Lenkija ar kokia kita tauta".
   Vadinasi jūs nepritariate 1918m - 1821m Lietuvos savanorių "TRYDALAMS" už nepriklausomybė su bolševikiniais rusais ir lenkais ?

   Panaikinti
  39. Velniai parautų - kai vienas "Anonimas" rašo visiškus blėnis, o kitas "Anonimas" šneka argumentų kalba, darosi sudėtinga atskirti, kas yra kas. Gal pseudonimą kokį? ;)
   P.S. Rašydamas apie argumentų kalbą, turėjau omenyje būtent Jūsų (2016-05-08 00:06) komentarą. :)

   Panaikinti
  40. na ši žinutė gal buvo visai ir ne jums skirta kaip ir dabartinė- o tik jūsų nematomiems gerbėjams.

   Beje, jeigu jums jau ortodoksai labai patinka, tai priminsiu, kad visa Atono kalno vienuolija, visuomet palaikė ir meldėsi tik už prorusišką pusę. Buvo net valanda - atrodo nuo 21 iki 22 val. kai visi Atono kalno vienuoliai meldėsi Jėzaus maldą už Krymą ir Novorosiją ir dar buvo tokios istorijos, kaip atvažiavo kažkokie Ukrainos veikėjai - Lyg ir Klyčko, gal ir Porošenka, palaiminimo į Atono kalną ir jo negavo, neatsirado nei vieno vienuolio, kuris juos paalimintų (domėjausi tuomet ortodoksų tikėjimu ir skaitinėjau ortodoksų forumą, iš ten ir sužinojau šitas "istorijas")
   Todėl ir vadinu tokius - pseudopatriotais. Rusai blogi, bet ortodoksai geri. Ortodoksai ištisus šimtmečius ant katalikų "varo", o dažnas katalikas-"patriotas" po ortodoksų bažnyčias varinėja ir paskui visiems skelbia, kad ortodoksų tikėjimas "teisingesnis" :)

   Panaikinti
  41. Anonimiškas2016-05-08 12:49

   jūs rašėtė: "na ši žinutė gal buvo visai ir ne jums skirta kaip ir dabartinė- o tik jūsų nematomiems gerbėjams."
   Žaisiu pagal jūsų taisykles ir šią žinutę skiriu "Jūsų nematomiems gerbėjams" :)
   Ačiū, kad paaiškinote "mano gerbėjams" apie ortodoksus, informacija įdomi, nežinojau. Tik įsivėlė keli smulkūs netikslumai:

   Pirmas. Aš niekur nerašiau "ortodoksai labai patinka" rašiau "su malonumu perklausiau ne viena diakono Kurajevo paskaitą" yuotubėje ir drąsiai galiu parekomenduoti pvz kas mėgsta Bulgakovo Meistras ir Margarija paklausyti ta tema Kurajevo dviejų valandų paskaitos, nustebsite kokia gili krikščioniškos teologijos dimensija sudėta į aną romaną. Tiesa diakonas irgi turi savų gosodarstvinių ir provoslaviškų tarakonų galvoje, bet jie reiškiasi nekuriose teminėse paskaitose tad neteršia bendro vaizdo. Bet jei Kurajevas yra ortodoksas ir man patinka kelios jo paskaitos tai nedaro manęs ortodoksų mėlytoju.
   Antra niekur nerašiau "Rusai blogi, bet ortodoksai geri". Jūs priskiriate man savo teiginius o vėliau juos paneiginėjate. nu, nu, nu, negražu :) O mano priešiškumas pro rusiškiems tinklapiams yra susijęs putino metodais kovoti su "jankiais" savo kaimyninių valstybių fizinėse ir informacinese erdvėse. Pro rusiški tinklapiai naudojami kaip informacinės kovos įnagiai. Mano pozicija - susirenkate savo kovinius žaislus ir "žaiskite" su "jankiais" jų arba savo (rusijos) teritorijose. Ir tada iš mano pusės bus мир.
   Jūs rašėte: "dažnas katalikas-"patriotas" po ortodoksų bažnyčias varinėja ir paskui visiems skelbia, kad ortodoksų tikėjimas "teisingesnis" :)"
   Jei taikėt man tai šovėt net ne į tą pusę. Jei tai jūsų "dažna"(dažnas katalikas) asmeninė patirtis, jūsų tokia aplinka netiesiogiai byloja ir apie jūsų pačios angažuotą katalikybę (ko eiti į svečius ortodoksai.lt ir brukti savo tiesą) ir apie jūsų patriotiškumą. Beje ta tema "ore" kybo ir kalba ankstesnis mano klausimas: Vadinasi jūs nepritariate 1918m - 1821m Lietuvos savanorių "TRYDALAMS" už nepriklausomybė su bolševikiniais rusais ir lenkais ? Nes neatsakytas klausimas jau yra atsakymas :)

   Panaikinti
  42. Dėl savanorių, tai PATS TAMSTA ANONIMAS pavadinote tai "trydalais" o dabar norite, kad į tai kažką atsakinėčiau:) PATS SAU ir atsakinėkite:)

   "ko eiti į svečius ortodoksai.lt ir brukti savo tiesą"
   Jeigu jums ginti katalikų tikėjimą, kai ant mandagioje formoje pilami "ekskrementai" ya brukti savo tiesą, tai eikit geriau kuriajevų paklausyti:)

   Panaikinti
  43. Anonimiškas2016-05-08 14:24

   Jūs rašėte:"Bet niekuomet nepritarsiu žudymams, neapykantai, kerštui, patyčioms ir visokiems "trydalams" susijusiems su Rusija ar Lenkija ar kokia kita tauta".

   "Trydalams" jūs čia naudojate vietoj "kovoms", "konfliktams" "priešpriešai". Tai kam jūs nepritariate - vyko nepriklausomybės kovose po Lietuvos nepriklausomybės paskelbimo. O kadangi šis tinklapis ne tik krikščioniškas, bet ir patriotis štai jums ir klausimas kaip jūsų vertybese dera katalikiškumas su patriotizmu.
   Savo klausime vietoj "kovų" panaudojau JŪSŲ ŽODĮ "trydalų".
   Neišsižadėkite savo žodžių. Tai jus diskredituoja.

   Panaikinti
  44. Ką reiškia "trydalai" buvo paaiškinta mano dar ankstesnėje žinutėje, galiu pakartoti:

   "Užtenka pvz. po bet kokiu susijusiu su Rusija straipsniu atsidaryti komentarus ir ten pamatai tokį pseudopatriotinių "trydalų" ir vėmalų kiekį, kad nereikia nei jokių kiseliovų, nei jokių Rusijos propagandų... Nuzombinta buka masė - ištisai kaip mantras kartojanti, xuilo, kolodarkės, vata ir pan..."

   O jeigu PATS ANONIMAS savanorius pavadinate trydalais, tai čia jūsų problemos:)


   Panaikinti
  45. Anonimiškas2016-05-08 23:16

   Kai tai vyksta Rusijos atžvilgiu jūs tampate jautruole,
   Kai "ekspertuose" (į kur man davėte nuorodą) 2/3 komentatorių mandagioje formoje (ir nelabai) ant Lietuvos pila "ekskrementus" (jūsų terminais kalbant) - tai jums в порядке вещей.
   Apibendrinimas. Kai rašysite krikščioniškom temom, sulauksit palaikymo, nes ten mūsų požiūriai sutampa. Kai ginsite rusus, lenkus, žydus ir kitas tautas lietuvių ir ukrainiečių sąskaita - pelnysit užtarnautą koloradės laipsnį :)

   Panaikinti

 14. Evangeliją pagal Kasperį (Gluosnį) :)
  http://fsspx.lt/index.php?option=com_content&task=view&id=1727&Itemid=68
  1. Anomis dienomis karalius Erodas vedė savo brolio žmoną Erodiadą. 2. Jonas Krikštytojas ėmė priekaištauti Erodui sakydamas: „Nevalia tau gyventi su brolio žmona”. 3. Erodiada labai įsižeidė ir pasipiktino, kad kažkas išdrįso ją teisti. 4. Atsitiko taip, kad Jono Krikštytojo žodžius išgirdo apaštalas Kasperis. Nuėjęs pas Joną jis tarė: 5. „Broli Jonai, argi nežinai, kad Viešpats pasakė: „Neteiskite ir nebūsite teisiami“? 6. Kadangi mes nesame Dievas, negalime įžvelgti, koks yra vidinis žmonių nusistatymas tokiose situacijose. Taigi turėtume vengti skubotų sprendimų. 7. Tiesa, doktrininiu požiūriu, jų būklė yra objektyviai nemorali, bet mes susiduriame su subjektyviu atveju ir neturėtume manyti, jog pakanka tiesiog pritaikyti doktriną praktikai. 8. Mokymas apie svetimavimą yra vienas dalykas, o tai, kaip mes turime elgtis su svetimautojais ‒ visai kitas. 9. Ar nesupranti, kad tavo žodžiai buvo įžeidžiantys ir jais tu greičiau atstumsi Erodą su Erodiada nuo Dievo negu prie Jo atvesi? 10. Turime pamėginti jų situacijoje įžvelgti gerų elementų, užuot raginę juos siekti neįgyvendinamo idealo. Be abejo, tu žinai, kad atsidavimas, kurį jie jaučia vienas kitam, yra geras dalykas, todėl turėtume tokius jų santykių aspektus girti. 11. Tu taip pat žinai, kad turime elgtis gailestingai su tais, kurie nėra tobuli, ir kad negalime tikėtis iš jų pavyzdinio gyvenimo, koks pasiekiamas tik nedaugeliui ir tik herojiškomis pastangomis. 12. Užuot atsisėdęs į teisėjo krasę ir svaidęs akmenis į šiuos žmones, verčiau palydėtum juos tikėjimo kelionėje.“ 13. Jonas Krikštytojas nepaklausė apaštalo Kasperio ir toliau skelbė Dievo žodį. 14. Todėl apaštalas Kasperis pašalino Joną iš ganytojo pareigų ir į jo vietą paskyrė naujai įšventintą apaštalą Judą...

  AtsakytiPanaikinti
  Atsakymai
  1. Nekalbek uz mane. Sudie.

   Panaikinti
  2. to Gluosnis
   Su Dievu, iki rytojaus. Tikiuosi rytoj susitiksime, nes be tavęs čia bus liūdna, nebus apie ką diskutuoti. Liks tik viena nuomonė šiuo klausimu, o visgi Lietuvoje demokratija...Tu esi puikus diskusijų dalyvis, išsakantis priešingą poziciją:)

   Panaikinti
  3. Rasa 2016-05-04 10:54
   :) puiki intepretacija. Nuoširdūs aplodismentai.

   Panaikinti
 15. Nežiniukas2016-05-04 12:43

  Kiek matau, čia daugiau yra noro laimėti ginant savo tiesą (o gal geriau sakyti - nuomonę), nei išgirsti tiesą.

  Tiesa gali būti skelbiama ne tik popiežiaus, bet ir bet kokio vargetos. Atsiminkite, kad deimantai randami ne žieduose ir karūnose, bet purviname molyje ir dažnai kaip blankūs akmenėliai. Tik juvelyrui nesvarbu kur deimantą rasti ir kokios būsenos.

  Nemažai diskutuojančių dažnai raidiškai perskaito Pikc žodžius, bet nelabai nori suprasti, ką šiais žodžiais Pikc norėjo pasakyti. Ir kurgi ne, nes mes šaipomės iš Konstitucinio teismo teisėjų jų "gaudomų konstitucinių dvasių", nors nei trupučio nesuprantame, ką tuo norėjo pasakyti teisėjai. Mums gi užtenka "ganytojų" žurnalistų ir jų suopračio apie "dvasias".

  Tik man būtų įdomu - o jeigu Pikc išaiškėtų esant kokiu nors vyskupu, tik apsimetančiu esančiu netikinčiu (aš nesakau, kad taip yra - čia tik mintinis eksperimentas, teorinė prielaida diskusijai). Įdomu, kiek smerkiančių Pikc pradėtų kitaip "vartalioti" jo pasmerktus žodžius. Čia kaip tame anekdote: "Kas ta kaliausė? Čia mano žmona. Graži."

  Skaitykite Evangeliją ir mokykitės iš ženklų pamatyti daiktų esmę. Savęs paklauskite: ar Pikc yra piktybiškai nusiteikęs? Ar Pikc gal ir neteisus, bet ar jis logiškai dėsto savo mintis? Ar panašu, kad jis skaitė ne vien mokykloje per prievartą užduotas knygas? Jei žmogus kalba su užsidegimu, ar patys kada nors apie ką nors kalbėjote su užsidegimu ir kuomet ateina tas užsidegimas?

  Padarius atitinkamas išvadas, suprasite, kas yra sakoma per šv. Mišias giedamame garbės himne: "Gloria in excelsis Deo. Et et in terra pax HOMINIBUS BONAE VOLUNTATIS".

  Todėl nuoširdus patarimas: jei sekate Kristumi, reiškia mylite tiesą. Tiesa turi būti pagrindinis akstinas diskusijai. Gražu sakyti kitiems tiesą, bet taip pat gražu ją ir išgirsti.

  Čia ne debatai. Čia ne pasamdytas advokatas, kuriam sumokėta. Čia nebūtina laimėti.

  Tačiau būtina skelbti tiesą.

  AtsakytiPanaikinti
 16. Atsakymai
  1. Pats tai stovi ant bačkos, o mes s t e n g i a m ė s skelbti tiesą.

   Panaikinti
 17. Sveiki. Nuo temos tai konkrecoai nuklysta. Perskaiciau ta apadtalini paraginima - siulau ir jums perskaityti kad maziau kliedesiu butu. Cia esminis panika sukeles skyrelis :" can no longer
  simply be said that all those in any “irregular”
  situation are living in a state of mortal sin and are
  deprived of sanctifying grace.  More is involved
  here than mere ignorance of the rule.  A subject
  may know full well the rule, yet have great diffi-
  culty in understanding “its inherent values”,or
  be in a concrete situation which does not allow
  him or her to act differently and decide other-
  wise without further sin.  "

  Popiezius kaip veliau paaiškina taiko Kataliku baznycios katekizma kuriame aiskiai parasyta:

  "
  1857  Kad nuodėmė būtų mirtinoji, reikia drauge trijų sąlygų: „Mirtinoji yra kiekviena nuodėmė, kurios objektas yra svarbus dalykas ir kuri padaryta aiškiai suprantant ir sąmoningai pritariant.“96"

  Popiezius aiskina kad isimtiniais atvejais asmenys "netipinese seimyninese situacijose" negali situacijos pakeisti ir neskaistumo nuodeme daro neturint laisvos valios. Tokiais atvejais neskaistumo nuodeme - lengva o ne mirtina.

  Popiezius  pabrezia kad tai tik isimtiniai atvejai esant ipatingoms aplinkybems.

  Pavyzdziui pas kuniga ateina ispazinties tevo prievartaujama nepilnamete. Siulote jai nesuteikt isrisimo? Pavyzdys drastiskas bet popiezius kalbejo apie iskirtinius tokio tipo atvejus o ne api nauja norma.

  AtsakytiPanaikinti
  Atsakymai
  1. Popiezius aiskina kad IŠIMTINIAIS atvejais asmenys "NETIPINĖSE seimyninese SITUACIJOSE" NEGALI situacijos PAKEISTI ir neskaistumo nuodeme DARO NETURINT LAISVOS VALIOS. Tokiais atvejais neskaistumo nuodeme - lengva o ne mirtina. citatos pabaiga.

   Mano nuomone tai "džino išleidimas iš butelio" ir vardas jam Precedentas. Labai tikroviškas pavyzdys kaip išimtiniai atvejai, netipinės situacijos, bėjėgiškumas ir laisvos valios nebuvimas virsta "normalia" praktika yra Nyderlandų Gydytojų apklausa apie Eutanazijos taikymą http://www.propatria.lt/2015/05/52-olandu-daktaru-teigia-kad-atliktu.html
   Taigi 2003m eutanazijos pagalba nužudyta 1600 Nyderlandų žmonių, o 2010m - 4500 (iš wiki). Matote kyla įtarimas jog "išimtiniai atvejai" gyvenime yra linkę veistis kaip gyvi padarėliai...
   O beje, kokioje sunkioje nuodėmėje neįmanoma įžvelgti "netipinės ir neįtakojamos situacijos su laisvos valios stygiumi ir pavadinti tai išimtiniu atveju"? Ir krikščionišką gailestingumą eksponuosime, ir statistiškai pasaulio nuodėmingumas sumažės (liks tik lengvos nuodėmės) ir bažnyčia taps šiuolaikiška ir gausi, nes būti kataliku nereikės jokių pastangų.

   Panaikinti
  2. Cia joks precendentas o paraginimas atidziau istirti tikinciuju situacijas. Netipines situacijos egzistioja realiai ir Popiezius sitam apastaliniam paraginime aiskiai apsiriboja jomis. Apsoliuti dauguma isiskyrusiu ir susituokusiu civiliai pagal popieziaus aiskinima gyvena mirtinoje nuodemeje nes puikiai supranta savo netvarkinga situacija ir gyvena nedikreipdami i baznytini teisma del tingejimo o ne del objektyviu priezasciu.
   Galbut tarkim moteris , gyvenanti civilineje santuokoje su netikinciu vyru ir turinti su juo vaiku, ir kuriai baznytinis teismas neanuliavo santuokos, o gyvenimas be lytiniu santykiu reikstu civilines santuokos gala, vaiku bei jos pacios ismetima i gatve, ir butu galima laikyti nedarancia mirtinos nuodemes. Konkreciai tureti sprest kunigas ismanantis visas peripetijas...

   Panasiai yra verinama ir masturbacija (Katekizmasapie 2352 skirsnyje), kai savo esme netvarkingas nuodemingas veiksmas gali nebuti vertinamas kaip mirtina nuodeme:
   "
   Norint teisingai spręsti apie moralinę nusižengusio asmens atsakomybę ir teikti atitinkamą sielovadinę pagalbą, reikia atsižvelgti į emocinį nesubrendimą, įpročio jėgą, prislėgtumo būseną ir kitus psichinius bei socialinius veiksnius, kurie doriniu požiūriu sumažina kaltę ar net daro ją labai nežymią."

   Panaikinti
  3. Nežiniukas2016-05-05 22:01

   Citata: "o gyvenimas be lytiniu santykiu reikstu civilines santuokos gala, vaiku bei jos pacios ismetima i gatve, ir butu galima laikyti nedarancia mirtinos nuodemes. "

   Matyt moteris į civilinę santuoką ėjo mirdama iš bado, todėl be laisvos valios.

   Ar taip?

   O ką daryti banditų gaujos nariui, jau nužudžiusiam žmonių ir negalinčio keisti gyvenimo būdo, nes tokiu atveju sėbrai dėl galimo išdavimo jį nužudys? Toliau žudyti žmones?

   Argi nesuprantama, kad visur remiamasi moksle remiamasi aksiomomis, kuris pačios neginčijamos ir neįrodinėjamos?

   Kas atsitiktų su geometrijos mokslu, jei būtų suabejota aksioma, kad per du taškus galima nubrėžti tik vieną tiesę?

   Todėl manau, kad esant situacinei moralei, anksčiau ar vėliau katalikų laukia skilimas - vieni už modernumą, kiti - už Kristaus žodžių autentiškumą.

   Panaikinti
  4. Anonimiškas2016-05-05 22:20

   Gluosni,

   Bergoglio pateisina nesantuokinį neskaistumą ... kaip nesantuokinės ištikimybės sąlygą. Manyčiau, kad "nesantuokinė ištikimybė" yra "ištikimybės nuodėmei" sinonimas". Matyt, dėl šios priežasties Bergoglio siūlo nebekalbėti apie nuodėmes - jos, jų vengimas tiesiog yra teorinis konstruktas ir trukdo gyventi realų Saulaičio tipo gyvenimą. Saulaičio todėl, kad šis bičiuks jau net nebekalba apie Dievą, tik apie draugelių bendrystę.

   Panaikinti
  5. Prasau pacituokit kur bergoglio siulo nekalbet apue nuodeme. Visam Amoris latea to neradau. Bergoglio niekur nepateisina nesantuokines neistikimybes tik raso kad ji gali buti vertinama kaip nemirtina nuodeme esant įpatingoms aplinkybems.

   Panaikinti
  6. Turwjau oneni neaantuokini skaistumo o ne neistikimybe

   Panaikinti
 18. "Situacine" morale ivede Jezus o ne Bergoglio:
  "Mt 19,9 Ir Aš jums sakau: kas atleidžia savo žmoną,-jei ne dėl ištvirkavimo,-ir veda kitą, svetimauja. Ir kas atleistąją veda, svetimauja”.
  Taip pat ir nasles pinigeli:"MK 12, 38-44 „VISI AUKOJO IŠ TO, KAS JIEMS ATLIEKA, O JI IŠ SAVO NETURTO ĮMETĖ VISA, KĄ TURĖJO"
  Jezaus laikais buvo nemoralu sabo metu dirbti - Jezusnervino fariziejus gydydamas per saba ir nekreipdams i tai demesio prisiminkit palyginima apie avele ikritusią į šulinį.
  Jezus atsižvelgdavo į konkrečias aplinkybes.
  AtsakytiPanaikinti
  Atsakymai
  1. Pardon, bet neįžiūriu, kur čia "situaciinė moralė"?
   1. Punktas dėl ištvirkavimo galioja SKYRYBOMS, o ne kitoms vedyboms. Akivaizdu, kad santuoka su ištvirkaujančia žmona (ar ištvirkaujančiu vyru) nelabai įmanoma ir dėl skyrybų reikia kaltinti "griešnyką", o ne ištikimu buvusį sutuoktinį - bet tai nėra patisinimas antroms vedyboms. bent jau aš taip iš citatos suprantu.
   2. Dėl aukojimo - kur čia "situacinė moralė"? Čia gi visai "iš kitos operos".
   3. Dėl gydymo ir pan. - "Jezusnervino fariziejus" - taigi ne SAVO taisykles jis laužė (jei neklystu, fariziejai nebuvo "jo chebra"), tad lyginti su Bergoglio atveju - irgi nelabai.

   Panaikinti
 19. Del sukojimo - opera ta pati. Zmogaus elgesio moralumas Dievo akyse priklauso nuo konkreciu aplinkybiu.
  Del farizieju - chebra ne chebra bet Jezus lauze istatyma per saba ilsetis nes gyde zmones - nes pagalba zmogui buvo svarbesne uz formalia "morale". Prisiminkit ir epizoda kur Jezui paleistuve plaukais sluosto kojas - nezinant situacijos oi kaip nemoralu...:)

  Situacines morales Bergoglio nesiulo taikyti placiau nei visada buvo taikoma kataliku baznycioje ir perskaitykit ta Amoris Laetitia visa.

  AtsakytiPanaikinti
  Atsakymai
  1. Anonimiškas2016-05-06 09:09

   Bergoglio 297 skyriuje teigia - „niekas negali būti pasmerktas amžiams, nes tai nėra Evangelijos logika“. Tačiau Evangelija sako: „Eikite šalin nuo manęs, prakeiktieji, į amžinąją ugnį, kuri prirengta velniui ir jo angelams!“ (Mt 25, 41.) Kas nenori atsisakyti nuodėmingos situacijos ir iki pat mirties gyvena nuodėmėje, bus amžiams pasmerktas Dievo. Tačiau Bergoglio sako, kad nuodėmėje gyvenančiai porai negalima amžinai atsakyti Komunijos. Tuomet ar plėšiko, kuris nenori atiduoti savo grobio, taip pat negalima nuolatos smerkti? Ar jo neteisėtai įsigytas turtas laikui bėgant tampa teisėtas?

   305 skyriuje Bergoglio teigia, jog „ įmanoma, kad asmuo, esantis objektyvioje nuodėmės situacijoje, subjektyviai gali būti visiškai ar bent jau dalinai nekaltas, gali gyventi Dievo malonėje, gali mylėti, taip pat gali augti meilėje ir malonėje, šiam tikslui gaudamas Bažnyčios pagalbą.“

   Tarkime, vyras ir moteris gyvena kartu nesusituokę, bet jie neįžvelgia čia ką nors nuodėminga. Tarkime, ši pora nori mylėti Dievą, nori Jam tarnauti, ir jų sąžinė subjektyviai yra švari. Galbūt toks atvejis įmanomas dėl poros intelektinio nepajėgumo ar dėl moralinės sumaišties, kurią kelia žiniasklaida, viešoji nuomonė ir Bažnyčios mokymo nepaisantys kunigai. Galbūt tokia pora subjektyviai ir nepadaro nuodėmės, bet jų elgesys objektyviai prieštarauja Dievo valiai. Todėl tikras ganytojas, kuriam patikėta atvesti klystančius į Dievo kelią, negali pritarti tokiai situacijai ir teikti sakramentus šiems žmonėms, tarsi jie sudarytų krikščionišką porą. Jei homoseksualų pora iš tiesų myli vienas kitą ir paprasčiausiai negali suprasti, kad jų gyvenimo būdas yra nuodėmingas – ar jiems taip pat galima teikti Komuniją?
   Pagal katalikų moralinį mokymą, veiksmo aplinkybės negali pakeisti jo moralinės prigimties, negali savaime blogo veiksmo padaryti geru ir teisingu. Tačiau Bergoglio atmeta mokymą apie absoliučią moralę bei savaiminį blogį. Nesantuokiniai lytiniai santykiai, jei kyla iš meilės, nelaikomi iš esmės neteisėtais. Apskritai savaiminis blogis ir mirtina nuodėmė neegzistuoja.

   Panaikinti
  2. Zmogaus elgesio moralumas Dievo akyse priklauso nuo konkreciu aplinkybiu.
   Del farizieju - chebra ne chebra bet Jezus lauze istatyma per saba ilsetis nes gyde zmones - nes pagalba zmogui buvo svarbesne uz formalia "morale". citatos pabaiga.
   1.Kad būtų papraščiau nerašykime kaip kas atrodo "Dievo akyse", o diskutuokime apie Bažnyčios mokymą.
   2. Kodėl taip nutiko jog Bažnyčia (Bergoglis) tik 2016 metais po Kristaus gimimo susigriebė, kad "Situacine" morale ivede Jezus" o ankščiau skelbė tik "formalią moralę" ?

   "Situacines morales Bergoglio nesiulo taikyti placiau nei visada buvo taikoma kataliku baznycioje" . citatos pabaiga.

   1. Kad nesiūlo taikyti plačiau tai dar nereiškia kad nebus taikoma plačiau. Anksčiau rašiau apie istoriją su eutonazijos taikymu, kuri iliustruoja kaip išimtys linkusios plėstis.
   2. Ir "tam nesiūlymui taikyti plačiau" prireikė vos ne Lenino raštų 1 tomo apimties (260 puslapių) darbo...:D
   kaip sakė Stanislavskis - NETIKIU.
   p.s Bergoglio siekis liberalizuoti Bažnyčios mokymą šeimos reikalaluose buvo regimas ir prognozuojamas iš ankstesnių jo pasisakymų ir veiksmų, tad nieko čia naujo, beda tai, kad drąsiai galima prognozuoti situacinės moralės plėtrą ir į kitas Bažnyčios mokymo sferas.

   Panaikinti
  3. Anonimui.

   Jei butumet persksites 296 skyriu - jame aiskiai pasakyta kad kalbama ne apie Dievo galutinį teismą o
   bažnyčios atliekamą tam tikrų asmenų pasmerkimą ir išmetimą iš bendruomenės be galimybės sugrįžti. Taip pat 297 skyriuje yra parasyta aiskiai kad gyvenantys objektyviai nuodemingą gyvenimą yra atsiskyre nuo baznycios ir jiems rikalingas atsivertimas.
   "No one can be condemned for ever, be-
   cause that is not the logic of the Gospel! Here
   I am not speaking only of the divorced and re-
   married, but of everyone, in whatever situation
   they find themselves. Naturally, if someone
   flaunts an objective sin as if it were part of the
   Christian ideal, or wants to impose something
   other than what the Church teaches, he or she
   can in no way presume to teach or preach to
   others; this is a case of something which sepa-
   rates from the community (cf. Mt 18:17). Such
   a person needs to listen once more to the Gos-
   pel message and its call to conversion."

   Panaikinti
 20. "drąsiai galima prognozuoti situacinės moralės plėtrą ir į kitas Bažnyčios mokymo sferas." -apibendrinta viso strapsnio esme darant nepagristas prielaidas.

  To anonimad. Jus radote"Tačiau Bergoglio sako, kad nuodėmėje gyvenančiai porai negalima amžinai atsakyti Komunijos" Neradau tokio teiginio niekur apastalinuame paraginime. Gal galetumet citata?

  AtsakytiPanaikinti
  Atsakymai
  1. "Zmogaus elgesio moralumas Dievo akyse priklauso nuo konkreciu aplinkybiu" - nes Bergoglio ar Gluosnis taip sako?
   "Del farizieju - chebra ne chebra bet Jezus lauze istatyma per saba ilsetis nes gyde zmones"- KIENO įstatymą laužė? Kei neklystu, jie ne vieną tuo metu egzistavusį įstatymą laužė - bet ar laužė SAVO nuostatas?
   "Jezui paleistuve plaukais sluosto kojas - nezinant situacijos oi kaip nemoralu" - na, jei fantazija audringa... Bet mes juk ne apie tai? :)
   "Jus radote"Tačiau Bergoglio sako, kad nuodėmėje gyvenančiai porai negalima amžinai atsakyti Komunijos" Neradau tokio teiginio niekur apastalinuame paraginime. Gal galetumet citata?" - O šita paties pateikta citata ("No one can be condemned for ever, because that is not the logic of the Gospel!") nesiskaito?

   Panaikinti
 21. Kaip jau anksciau aiskinau siuo atveju popuezius kalba apie atskyrimia nuo baznycios bendruomenes "condemned" o ne apie eucharistiją ar Dievo teismą. Netasite Popieziaus rastuose jokios citatos apie tai kad "kad nuodėmėje gyvenančiai porai negalima amžinai atsakyti Komunijos" ar reikia nekreipti demesio i nuodeme.

  AtsakytiPanaikinti
 22. Ar jūs ieškote verslo paskola? asmeninės paskolos, namų paskolą, automobilių paskolos, studentų paskolų skolos konsolidavimo paskolą, neužtikrintas paskolas, rizikos kapitalo ir tt .. Arba jūs buvo atsisakyta paskolą iš banko ar finansų įstaigos dėl kokių nors priežasčių. Mes esame privačių skolintojų, skolinimas įmonėms ir privatiems asmenims mažos ir prieinamą palūkanų norma 2% palūkanų norma. Jei susidomėjote? Susisiekite su mumis šiandien ne (eleazardiaz536@gmail.com) ir gauti savo paskolą šiandien
  Linkėjimai,
  Eleazaras Diaz investicijos komanda

  AtsakytiPanaikinti
 23. Ar jūs praeityje sunkiai susidūrėte su paskolos suteikimu dabar, nes "United Financio Compania" siūlo visas paskolas, taip pat siūlome saugų paskolų namus, taip pat paskolą investuoti į savo verslą, susisiekite su mumis dabar: "Mobile" whatsapp: +1 ( 857) 325-5437 Email: united.financio@gmail.com

  AtsakytiPanaikinti
 24. Ar jūs praeityje sunkiai susidūrėte su paskolos suteikimu dabar, nes "United Financio Compania" siūlo visas paskolas, taip pat siūlome saugų paskolų namus, taip pat paskolą investuoti į savo verslą, susisiekite su mumis dabar: "Mobile" whatsapp: +1 ( 857) 325-5437 Email: united.financio@gmail.com

  AtsakytiPanaikinti

emo-but-icon

NAUJAUSI

Komentarai

PALAIKOME

KVIEČIAME ĮSIGYTI!

SEKITE MUS FACEBOOK

Naujienų prenumerata

item