Profsąjungų įžvelgiami probleminiai siūlomo socialinio modelio aspektai

Ketvirtadienį mitingą dėl siūlomo socialinio modelio surengusios profsąjungos įžvelgia per 40 probleminių jo aspektų, mažinančių dirbanč...


Ketvirtadienį mitingą dėl siūlomo socialinio modelio surengusios profsąjungos įžvelgia per 40 probleminių jo aspektų, mažinančių dirbančiųjų garantijas.

Profesinės sąjungos kritikuoja sutrumpintus įspėjimo terminus (2 savaitės ir 1 mėnuo, dvigubinant ir trigubinant šiuos terminus socialiai jautrioms grupėms), sumažintą išeitinę išmoką (2 savaitės ir 2 mėnesiai), leidimą nukrypti nuo Darbo kodekso normų ir pabloginti Darbo kodekso reguliavimą kolektyvinėse ir darbo sutartyse, apmokėjimo už prastovą mažinimą nuo 2/3 vidutinių darbo užmokesčių (VDU) iki 30 proc., ketinimą atsisakyti darbo sutarties nutraukimo su asmenimis, kurie yra įgiję teisę gauti 2 mėn. išeitinę išmoką (pensininkais, asmenimis, nutraukiančiais darbo sutartį dėl neįgalumo), galimybę nutraukti darbo sutartį dėl darbdavio netenkinančių darbuotojo darbo rezultatų, kas yra labai subjektyvu ir neapibrėžta, darbo sutarties nutraukimą darbdavio valia, išmokant tik 6 VDU.

Profsąjungoms kliūna terminuotų sutarčių sudarymo supaprastinimas, neapsaugant darbuotojo reikalavimu mokėti išeitinę išmoką terminuotos sutarties pasibaigimo atveju (toks reikalavimas esą galimas tik tuo atveju, jei sutartis tęsėsi ilgiau kaip trejus metus), terminuotos sutarties nutraukimas darbdavio valia prieš terminą, nesumokant už likusį laikotarpį iki termino pabaigos, leisti terminuotoms sutartims tęstis dar 5 darbo dienas po termino pasibaigimo, leisti kolektyvinėse sutartyse sulygti dėl kitokių darbo sąlygų, darbuotojams, dirbantiems pagal laikinojo įdarbinimo darbo sutartis nei nustatyta tos įmonės darbuotojams.

Kritikuotinas atrodo ir nenustatytos apimties (nulio valandų) darbo sutarties įvedimas, nepaisant to, kad ši sutartis yra plačiai kritikuojama ES institucijų, maksimalaus darbo laiko ilginimas iki 60 valandų, dirbant pagal vieną darbo sutartį, leidimas dirbti iki 72 valandų per savaitę pagal suminę darbo laiko apskaitą, garantijų auginantiems vaikus mažinimas, mažinant vaikų amžių nuo 14 metų iki 6, apmokėjimo už darbą mažinimas, kai darbuotojas neišdirba viso darbo laiko normos ne dėl savo kaltės, o dėl to, kad darbdavys jam nesudaro galimybės dirbti (dabar mokama už faktiškai dirbtą darbą ir ne mažiau kaip 2/3 nustatytos kategorijos tarifinio atlygio), pailgintas budėjimo namuose laikas nuo 4 kartų per mėnesį (su darbuotojo sutikimu) iki dviejų savaičių per keturias savaites, už tai mokant 10 proc. pagrindinio atlyginimo. Budėjimas namuose neprilyginamas darbo laikui, nors šiuo metu tai prilyginama pusei darbo laiko, maksimalios viršvalandžių trukmės per 12 mėnesių laikotarpį atsisakymas.

Profsąjungos prieštarauja numatomai suskaidytai darbo dienai, kai pertraukos metu darbuotojas neturi galimybės grįžti namo ir pailsėti, nelikusiam draudimui dirbti švenčių dienomis, šeštadienio ir sekmadienio kaip bendrų poilsio dienų bei atostogų už darbo stažą, ypatingą darbų pobūdį ir darbą neatitinkantį normalių darbo sąlygų atsisakymą. Siūlomame socialiniame modelyje, pasak jam prieštaraujančių, taip pat atsisakyta papildomos poilsio dienos per mėnesį, auginantiems vaikus ("mamadienių"), atsisakyta kasmetinių minimalių 35 kalendorinių dienų atostogų darbuotojams iki 18 metų, vieniems auginantiems vaiką iki 14 metų ar neįgalų vaiką iki 18 metų, neįgaliesiems. Be kita ko, atsisakyta vidutinio darbo užmokesčio skaičiavimo ir mokėjimai siejami tik su baziniu darbuotojo atlyginimu, neatsižvelgiant į priedus, priemokas ir premijas, nenumatyta sankcija už atostogpinigių neišmokėjimą laiku, leidžiama atostogpinigius, kurie viršija sumą už minimalias 20 darbo dienų kasmetines atostogas, išmokėti ne prieš atostogas, o vėliau kartu su darbo užmokesčiu.

Anot profsąjungų, mažinamas darbo normų neįvykdymo apmokėjimas nuo vidutinio darbo užmokesčio, jei nėra darbuotojo kaltės, mokama kaip už įvykdytą normą, o modelyje siūloma 2/3 darbuotojo darbo užmokesčio, atsiranda galimybė, nutraukus darbo santykius su darbuotoju, visiškai atsiskaityti per 6 mėnesius, o ne paskutinę darbo dieną, skatinama atsisakyti atlyginimų lapelių.

Socialiniame modelyje numatomas darbuotojo materialinės atsakomybės ribojimo iki 3 mėnesių panaikinimas ir darbuotojui tenka pareiga atlyginti visą žalą, padarytą neatsargiais veiksmais, atsisakoma padidinto apmokėjimo esant nukrypimams nuo normalių darbo sąlygų, naikinamas principas, kad darbuotojas laikomas silpnesne darbo santykių šalimi.

Įvedamas įmonių diferencijavimas pagal darbuotojų skaičių ir nustatomas kitoks, supaprastintas, reguliavimas įmonėms, kuriose dirba iki 10 darbuotojų. Sutinkama, kad galima mažinti administracinę naštą mažoms įmonėms, tačiau to negalima daryti darbuotojų garantijų sąskaita, pavyzdžiui, ilginamas išbandymo terminas iki 6 mėn., informavimo procedūros atsisakymas, trumpinamas įspėjimo terminas atleidimo iš darbo atveju iki 2 savaičių, naikinamas pranešimas apie darbo grafikus ne vėliau kaip prieš 5 darbo dienas, nenumatomas mokymosi atostogų apmokėjimas darbdavio lėšomis, leidžiama nesuteikti kasmetinių atostogų, jei santykiai su darbuotoju trunka trumpiau nei metus.

Numatomas ir privalomas darbo tarybų steigimas įmonėse, kuriose dirba daugiau kaip 50 darbuotojų, profesinių sąjungų įstatymo inkorporavimas į Darbo kodeksą, nepaisant to, kad profesinių sąjungų, kaip ypatingų asociacijų, veiklą reglamentuoja specialus įstatymas. Atsisakoma galimybės profesinėms sąjungoms steigti padalinius, kurie veikia ne kaip juridiniai asmenys.

Profsąjungos taip pat įsitikinusios, kad siaurinamos profesinių sąjungų teisės, įvedamos privalomos darbo tarybos, kurioms numatoma informavimo ir konsultavimo procedūra, dalyvavimas juridinio asmens kolegialaus valdymo organo veikloje. Profesinėms sąjungoms paliekama tik kolektyvinės sutarties sudarymo galimybė. Naikinama profesinės sąjungos teisė atsisakyti duoti sutikimą/nesutikimą dėl profesinės sąjungos renkamojo organo nario atleidimo iš darbo, ši funkcija perkeliama Valstybinei darbo inspekcijai, taip suteikiant teisę valstybės institucijoms kištis į profesinių sąjungų veiklą, ribojamas profesinės sąjungos renkamų organų narių skaičius atsižvelgiant į toje įmonėje veikiančios darbo tarybos narių skaičių.

Taip pat ribojama galimybė profesinės sąjungos nariams dalyvauti darbo tarybos veikloje, nustatant, kad profesinės sąjungos nariai gali sudaryti ne daugiau kaip 1/3 darbo tarybos narių, o profesinės sąjungos valdymo organų nariai visai negali būti darbo tarybos nariais, sugriežtinama streiko skelbimo aukštesniu nei šakos lygiu skelbimo tvarka, reikalaujama, kad būtų gautas ne mažesnis kaip ketvirtadalio profesinės sąjungos narių sutikimas, šiuo metu šis streikas skelbiamas profesinės sąjungos įstatuose nustatyta tvarka. Penkeriais metais ilginamas darbo stažas pensijai gauti.

Susiję

Ekonomika 8746414372497364135

Rašyti komentarą

emo-but-icon

NAUJAUSI

Komentarai

SEKITE MUS FACEBOOK

KVIEČIAME ĮSIGYTI

KVIEČIAME ĮSIGYTI!

Naujienų prenumerata

item